G( Nit GEBEURDE WOL smimffiiTscuffl „mSAftBIKU.* 1876.tinmiDST1876. AanvMi°deH^^B^^RSE^TEMBER. 1876. BUII GHKB0R3TS MAAGZGHT I Ken Bulimia ADVERTENTIES Bot«rpoeder verkort den tnd van het karnen, maakt de boter vaster, beier Van Mdaak, fraaner van kfew en verhindert het sterk worden. In pakken voldoende voor 500 kan melk h 80 eente. M. de Vletter, d i Elixer d’Aiivers. Liqueur Benedict hie. Elixer de Spa. I Le Sangller des Ardeaies. Marasquin» di Zara. W. N. RAAU1AAI1ÏS, Hwven B, 17. BANKETBAKKKK Prof. Pergrrer d’ A lion Haar-Extracl. Sectelek „Ons Genoegen, Zaal JKUNSTMIN” te Goüda. DONDERDAG 14 SEPTEMBER 1876, des avonds ten 8 ure, Groot Concert, Mevrouw Konitg, Uachtelstraat, verlangt met P°. November m rai meid, goed kunnende Naaijen en Strijken. l^eidsche Schroef- t - INGEZONDEN. Burgerlijke Stand. I *1 wanneer n «Ml Sk3 b —9! ■Gunda. held SLOTWERK ea GSaOMt tAift. hi «J5 Meter. IMteWwMfs gehad* hoogte 1.05 Meter. Xi bevngea met /renec Brieven. arid* <te Letten C. L., by de BoeMwMMT A BRINK MAN -da Er worden tegen VERMIN DERDE PRIJZEN aangeboden Dubbel BeproeMe BRANDWAAR- BUiGEMEEST mecutc Gouda; Gelit op irtt. 1876, (il«W Breugeu ter slgi ter villa is gvlef Hubertui dobrare van een rtooiutreil het perceel gelegeu kadaster sectie no. Dot op Bouden namiddags ten 1 on bezwareh tegen de in te brengen en d dag, op de Secret ingekomen schrift' Gouda, den It De Secretaris, Dkooor.»iv«a For De heer Gladau gehoord door 10,0 en regen trotseerdi dehoudiug <ler reg gruwelen. Mot o drift sprak de ber (too segt d« Tiuua Steunde hem. De de Turkaclie llegee medeplichtig is sat klein v.iu argumen heid voor Engeb tuisohenbeiden te tr te weeg te breugei vrede te verklaren, cu Bulgaryo tot makeu. „Indieii ik geen krachtige uit' krachtige uitwerkii verkregeu kou word uitwerking bad.» wjjzeu, dat selfs Engeland ooit had toesuzu, dat de l der xurkeu lullen Lord Derby heeft by gelegenheid, werden toegelaten. n De redenen voor van Turkye’s groi evenmin als vroeg) thans tonder oorlo zoo Engeland iud zou dit eene ram] geen homogeen ri eene uitbreiding provinciën, maar plaatselijken aard, aan een oppervlak' met de mogendhed spoedigen wapenst Onderhandelingen t vóór alles aan op daar de onderhand gezet, kan ik mij Wat betreft de gepl dat middelen zulle digen te straffen i Lord Derby ze: pea, dit de tegen» ten doel stelt, nai te verdrijven. Dai log, een algemeens en het Oostersohe v Het Berlijnsohe me weigeld, omdat h< Gouderat, Huize Uwnooin, - i Geboren WILLEM CORNELI8, Toon van P. va« nn KAAU en M. VAX en KAAM G zoras» huk. - StesAs, 11 Sept. 1876. - De oudasgetsekenden betuigen dank, voor tie GIFT die ten behoeve hunner ARMEN op Zaterdagavond JL bezorgd ia aan het Huis •yd Ftewaslm SangsL H. W. M. 8TEETENS. A H. va» DILLEN. J. L. IANKHOR8T. C.KL0P. E. 8. CATS en C. -n» EEUWEN., vereenigt in xizh de eigenschappen van het Cadsbader, Emser en MariSnbédv «out m bewijst uitmuntende diensten by hoofdpyn, ventopping en slechte spijsvertering, henevens-d» kwalen, die daaruit voortkomen, zooals maagpgn/.idigrauM, -aiwnbsywi en in *i ahremeen de ttaiddeteb b,di*nt Ia termgelte dooese'h’BO^eêrtte -- vfta-aktes grsdt te-teltaa ten -weassh te-kraam naar te hzndbaviug der vriendschappelijke betrek kingen met te mogendheden. Konat&ntlnopel, ‘ft September. Uit seae particuliere bron wordt gemeld, dat te Poste noggsen aatwasad-beeft iagaoadan betreffende dea napenstii- teaad en te bemiddeling. Naar men van goedertiand nekten, waavtegen men sich -van laxeettnidi wrei neemt, houdt te Ministerraad zich nog met die •taft bezig. .Bonuaan, 11-Sept. 18ï«. KCMUehHiter/ i -Hoe aangeaanm het mij ook was in de 0Mdbdk jïbMstf van S September de zoo vleiende beoordeeling mij in de Sociëteit .0» Guiozaas» jeven Concert te lezen, komt ia dea het slot daarvan, eene zunnete voor, trof, en die onjuist zijnde, vraar- •keurig aan de pen ran den Verslag gever is ontsnapt Er wordt namelijk gesproken van te Sdsfiaunek ter BoUerdanscbe Schutterij, du fsaWer1» Aapei wvenehaAiwt. Nu is het niet DnlZer'r Xefel, die ten awent ‘Concerten geeft, maan slechts een gedeelte vaa hst dom ieder aa .nakar niet bet minst door m% Mo boog igasahatte Muziekoorps der flreaadien, ea zijn die GoMenen ook niet door den heer Dunkler gedirigeerd. 'Hoeveel gedoegen het mij ook rei te door my gegerene Concerten den vbyral ran bet publiek wegdragen en door te Kuastreralaggeven in te dagbladen gamtig worden beoordeeld, wenaeh ik aiet, <tsn kuste Van andere kunstenaars, die ik m hóóg waardeer, geprezen te worden, vfa. verzoekende dit myn sehryren, betray gehad óf in hootdzaak, zooveel UEd. noodig oosdedt, ge- dssHdijk, in een van de Varstvolgande nummers van •wwv kkmraat te -wMen opnetnen, notes ik mg, UEd. VoOtbaat'dank zeggende, met de betuiging mjjner hoogachting USte Dienaar, W. T. HUTSCHEN^UirTER Wz>, Kapelmeesttr vu het Corps Stafmuziekanten vu het tegeawut Sebuuog te Botterdam GLOREN. 8 Sept. Hendrik, older, C. Bsopeadoors ea 6, Hro. Frsociwux Adriaou Uari», 1,-der, F. OeweMoa L C Ie Ze mie. V. Wilheliniu, Ouders A Hosdyk, eo M. Boogeaboom. 10. Jso Willem Museer, osden d. H. Keilt ea X. Kromme. OTERI EOEN; 10 Sept D. Beloaje, 70 j 11 m. *t* Voorapoedig bevallen ran een Zoon, Vrouwe W. C. POST vnr dm BURG— Mcuci. One»/ van S vau het door - i» Qouda gef aaahaf en in ^ïnTyk ^lUf! gaver is outsna| Het ia van algemeene bekendheid, dat ijzer een onmisbaar bestanddeel van ena bleed fa Waar het in te geringe hoeveelheid voozhaadmtte, zga kwaadsappigheid, Heekzueht e» Wfa. W Bjj ieder artikel 1b eeae uitvoerig» gebnükManwrliwin^ Bovenstaande artikelen zjjh te bekomen in de bekende depots, vóornamelükte Gouda bn L. Welter, L. Scheuk en J. C. Zeldenrjjkte Sc/utonhoven by Wed. Wolff en Zoonte Oude. vfaUr bg F. Jonker Idenburg, te Woerden by N. C. van der Kas. En in de andere nlssfwn in de behemdo depots. B“n>erik- g. VOM aiMBOHW. Ontvangen eene Party Gekleurde WOL, van zeer goede Kwaliteit en Standhoudende Kleuren a ƒ0.13 per Knot, eene Nette Sortering Wollen KINDERMAN- TELTJE8, KAPERS, enz., enz., tot ZEER BILLIJKE PRUZEN by LANGE GROEN END AAL. Gouda, 18 September 1876. VBR8CHB Verkrijgbaar by Dit bovengenoemde Extract, geheel gurond Ofi de regelen der wetentehap en gelouterd door de ondervinding en het gebruik, is een baar- Iniddel geheel eenig in zjjne samenstelling, geheel afwijkend van alle andere tot nog toe uit gevondene baarmiddelen. Dit extract vereenigt alle voortreffelijke eigenschappen in zich, welks tot versterking en voeding van het baar en hooti dienstbaar zyn, houdt het hoofd Vein vhm roos en andere uitwasemingen, maakt te zieke- lyka tuuren weder gerond, zet den wortel vast, zoo zelft, dat de reeds verouderde en verflensde hwren weder langzamerhand opkleuren zOnAft dat bet Extract eenige kleurstof bevat. De niét geringe eigenschap van dit Huar-Extract buiten alle andere Haar-Olie of Pomade, Welke altjjd met vet of olie verbonden zyn, is, dat hierm alle vetmengeelen zorgvubig vermeden zijn, di? wel voor het oogenblik eemgen glans aanbren- ,K' gen, doch spoedig de haren weder dof '^oet iS’ün worden, door hare meerdere vatbaaAeid tet aankleving van stof en vuil, en hei dnsdubbei «aardig ia daarvan een proei te riemen. liet is met eene volledige gebi b <W €te. per «aeoh werkrt 'Met. dn Wed. B08MA T’R. Gr. 'DOTH, 'i'H. KOELER» Ebttt, IWftéWHW. - TbAj. „J*-,..-4< .Gouda. D»ub vmA. 'BmafcriH. s te geveo door hei mei roem bekende SEPTETT, Van bet le Zweedsche Regiment Huzaren, Koning Karel XV, onder persoonlijke leiding van den Kapelmeester den Koninklijken Zweedschen Muziekmeester den Heer WEGENER. Entree HH. Leden of hunne Dames en Kin deren 50 ete. Niet-Leden 99 cte. Slechte één Concert zal gegeven worden. Toegestaan door de Commissie van Toezicht, NOOTHOVEN var GOOR. J. 0. USSELSTUN. Ter OPRlCHTOiG^e? GROSSIERS- en WINKELZAAK, die tot heden nog niet in Gouda bestaat, wordt ee» Ifeelgeaaot geeroMtgdl fk at. 4 atWe. Inch'néerenden zdresseeren zich mei franco brieven, onder tiet mekt. eGro»eürdoeij,r aan-het Avertentie-Bureas van KOK k VRIJLANDT Boekhandel te Gótida. V,n TDI.filJW mter AMSTERDAM, langs UITHOORN, NES sn OUDERKERK. Zondag m. 7.80. Maandag 5.30. Ov' --^7van VB0DWKNAKKER tt.t BOUGKASTEN, zeer soM bewerkt, met dub- Zaterdag van ÜTTWÖÖRN naar LEIDEN 6 ure. -w>HUI8. totdag <m Maandag 't nam. 4 u. Ofrf. dagen behalve Zaterdag 's morg 9.fó *n '«nam.4u. ‘ZAtBRD'AÖ f. LEIDEN ff. ÜtTUOORN 2.30. Vm» M?ÏDXN AMWMiDAM. 't nam. 3 nre, in pln*te 8.<WV Dn MOWrtOK -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 3