'binnenland. HAR KT B£ R I C HTEN. Burgerlijke Stand, v Gouda: n raing der Servische natie meldt. /rEenlid der Skupsch- tiua, 9eiut hg, die tioh bijzonder onderscheidde door zqu \jver om het Land in dezen oorlog te storten, is nu verplicht zyn geboorteplaats te verlaten en zich in het meer liberale Belgrado te vestigen, omdat hij te midden v»n zijne kiezers niet veilig is. Te Bel grado daarentegen zijn er velen, die niet de gewone Servische lichtzinnigheid geloof hechten aan geruch ten orptrent "eene overwinning van Horvutovic en luide uitroepen, dat met de Turken geen vrede mo gelijk is en dat, daar immers de Keizers van Oos tenrijk en Rusland overeengekomen zijn, dat .Servië door zijne oubezounenheid geen nadeel lijden zal, het land slechts winnen kan, zoo 't den oorlog vol houdt. De meer gegoede klasse echter heeft alle vertrouwen verloren in berichten, die gunstig luiden voor de zaak van de Begeering en het Ministerie." GOUDA, 14 September 1876. Z. M. heeft benoemd tot rijks-ontvanger te Brielle e.a. F. J. M. van Ghert, thans te Hazcrswoude o. a. In ons nr. van 8 September gaveu wij den wensch te kennen dat de oorzaak van het ongeluk aan het kindje van den heer S. overkomen, zou worden on derzocht in het algemeen belang. Wjj vernemen thans van goeder hand, dat bet on derzoek heeft plaats gehad door de bevoegde macht en het resultaat daarvan is 1°. dat de hoornen den toegang tot de brug afsloteu, zjoals het behoorde, 5°. dat het aankomende schip ecue schielijke opeu- draaiug noodzakelijk maakte en 8". dat de lieer S. her haaldelijk is gewaarsohnwd om te wachten en de brug niet over te gaan. Dooh te vergeefs. Bjj koninklijk besluit is tot voorzitter vau de Eerste Kamer der Stateu-Generaal, gedurende de ver gadering die zal aanvangen op den derden Maandag van September 1876, benoemd mr. J. A. G. Baron De Tot van Steeuwijk, lid van die Kamer. Bij kon. beslnit van 25 Augustus jl. zijn goed gekeurd de bestuiten van de Staten der provincie Zuid-Holland van 11 Juli 1876 tot wijzigiug van de reglementen voor de hoogheemraadschappen van Sehieland en van de Krimpeucrivaard. Op verlangen van den Minister van Binuenlandsche Zaken is de navolgende circulair van den 81 Augus tus jl., n'. 15, door Z. Exe. aan den Commissaris des Koningt gericht, ter kennis van de gemeente-besturen gébraeht: «Het is gebleken, dat van de bepalingen van art. 38 der wet van 21 Augustus 1850 [ïstaattblad n°. 98) omtrent het gebruik der spoorwegen misbruik wordt gemaakt. Ten einde zoodanig misbruik tcgeu te gaan. Verzoek ik a onder de aandacht van de Burgemeesters in uwe provineie te brengen, dat aan beambten van politie geene reisorders tot kosteloos vervoer met een spoorweg behooren afgegeven te worden dau alleen wanneer zij zich naar elders moeteu begeven voor 1 Bijks dienst. «Gelief den Burgemeesters tevens te doen opmer ken, dat de reisorders door deu Burgemeester of die beta kraohtens de wet vervangt, eigenhandig moeten worden onderteekend en dat die reisorders, waaronder de handteekening gedrukt is, niet. geldig zijn." Onder mededeeiing van het bovenstaande is de •tiptete naleving van het daarin opgemerkte iu voor komende gevallen aan de gemeente- bestaren aanbevolen. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft den Slen Augustus jl eeue circulaire tot de Commissarissen des Konings gericht, waarin o. a. het volgende voorkomt «Onderscheidene plaatsvervangers, dit jaar b|j de militie ingelijfd, z|ju, op grond van art. 68 der mi- litiewet, uit den dit nz ontslagen tengevolge van yer- oordeelingen wegens diefstal, bedriegelijke oplichting, misbruik van vertrouwen of andere de goede trouw Of eerlijkheid krenkende misdrijven, vóór hunne toe lating als plaatsvervanger ondergaan. «Sommige burgemeesters, door wie ten behoeve van deze personen het getuigsohrift model no. 14, voor geschreven bij art. 31 van Zr Ms. besluit van den 8en Mei Ï862 (Staatsblad n°. 46) werd uitgereikt, hebben als reden van versohooning onbekendheid op gegeven met den brief van mijn Departement van den alen Januari 1875, n°. 179, opgenomen in de ver zameling van wetten, besluiten, enz. betreffende de Nationale Militie, van C. J. van Maanen, jaargang 1865, blz. 5. «Gelief, voor zoover dit niet reeds mocht zjjn ge schied, de burgemeesters in nw gewest met dien brief bekend te maken, en hun mede te deelen, dat ver- oordeetiug wegens een misdr|jf van bovenbedoelden aard aan uitreiking van voormeld getuigsohrift in den Weg staat, zjj 't ook dat de veroordeeling tegen hem, di* wenecht da {dialsvervanger hij de militie te word» toegelaten, op jeugdigen letftijd is uitgesproken, h|j sedert een goed zedelijk gedrag heeft geleid 'en met bewijs van goed gedrag uit deu militie-dienst is ont slagen. Evenmin inogen de geringe waarde van het geen men zich wederrechtelijk toeëigende en andere verzachtende omstandigheden, waaronder het misdrijf dat de veroordeeliug tengevolge had, is gepleegd, of de geringheid van de opgelegde straf leiden tot af wijking van dien regel, waarin Streng moet worden vastgehouden, in het belang zoo van het leger als van de inilitie-nliehtigeu, die zich ia deu dienst doen ver vangen. De gevolgen, welke vcroordeeling ter zake van een misdrijf dat des veroordeelden goeden trouw of eerlijkheid krenkt, ten deze behoort te hebben, kunnen niet geacht worden door later goed gedrag te zijn uitgewischt. «Ik verzoek u wjjders de burgemeesters in uw gewest te herinneren aan de laatste zinsuede mijner circulaire van den 5u Februari 1875 no. 42. „Niet overal is dit jaar dienovereenkomstig gehan deld, daar getuigschriften model No. 14 zijn uitge reikt aan personen, die eerst sedert korten t|jd woon den in de gemeente waar de stukkeu werden aan gevraagd, zonder dat de burgemeesters vooraf omtrent het gedrag van die personen liet vereischte onder zoek hadden gedaan bjj hun ambtgenoot of ainbtge- nooten in de gemeente of gemeenten waar de be langhebbenden vroeger woonachtig waren. Het be hoeft nauwelijks opmerking, dat, heeft de belang hebbende evenzeer slechts korten tijd in zijne voor laatste woonplunts gewoond, dat onderzoek met het oog op het duel, waarmede het wordt ingesteld, moet worden uitgestrekt tot de gemeente of gemeenten waar hjj te voren woonplaats beeft gehad. „Het getuigschrift wordt luidens het model afge geven op de getuigenis van twee bij deu burgemeeste- bekende en te goeder naam en faam staande iugi ze- tenen zijner gemeente. "Voldoen de gttuigt: aan dit vereischte niet, of wordt hunne verklaring weer sproken door hetgeen den burgemeester bekend is, ten aanzien van den burgerlijken staat of het gedrag van den persoon voor wieu bet stuk wordt verlangd, of door inlichtingen hem daaromtrent door zjjne ambtgenooien in diens vorige woonplaatsen verstrekt, dan mag het getuigsohrift niet worden afgegeven." Iteeds werd gemeld, dat men eerlang te 'a Hage zou kuuncn kennis maken met de „spreekmaehiue" van den heer Faber. Tegen het einde dezer maand zijn die seances uu te verwachten. Men verneemt uit Brussel, dat de hoofd commissie voor de tentoonstelling van gezondheids leer en reddingsmiddelen, eene eere-diptoina of gouden eere-medaille le kl. heeft toegekend o, a. aan de stad Amsterdam. Er z|jn nog drie andere klaaseu van bekroonden. Afultapatwribond heeft thans als voonsitter van zijn bestuur deu heer L. Philippona, te Udtn, als secre taris den heer A. van der Voort, te Haarlem, en als commissaris der finantiën den heer V. van der Willigen, te Hilversum, benevens nog tot bestuurslid dsn beer mr. W. H. de Beaufort, te Lensden. De finantiëic toestand vau den baud is bevredigend het afgeloopen jaar leverde 77 batig slot opj de uitgaven beliepen 1178. De provinciale Schoenmakerswcdstrijd te Breda zal iu plaats van den 2u, eerst deu 9u October a. s. geopend en dientengevolge de inzending tot uit. dezer toegelaten worden. Door de regelingscommissie is tot aanmoediging der deelneming besloten ook de werkbazen, wier gezellen medailles behalen, te bekroonen en wel met eere-diplotna's. Men schrijft uit Leiderdorp, vau den 12n dezer: Reeds lang was er sprake van de hooguoodige uitdieping van bet vaarwater in den B|jn, en tot groot gerief der sohippern ia eindelijk door Rjjnland zelf de zaak ter huud genomen. Sedert hedenmiddag is een stoombaggermachine, aan den arbeid, die van 400 M. boven lot 160 M. beneden de brug, het vaarwater zal uitdiepen, en daartoe ruim 8000 M* moet verwerken. In het koloniaal verslag betreffende Nederlandsok Oost-Indië over 1876, wordt nopens Atchin en onderhoorigbeden gezend, dat iu het door onze troe pen bezette gedeelte van Groot-Atchin van lieverlede een staat van zaken zioh begon te ontwikkelen, overeenkomende met den toestand op andere plaatsen van den Indisehen Archipel, waar het Nederlandsoh gesag is gevestigd. In de laatste 12 maanden is er de emigratie van nijvere lieden, vooral van Chineezen, weder aanmerkelijk toegenomen de reede van Olch-leh werd al langer hoe drukker door handelsvaartuigen opgezochten er ia een levendig vertier ontstaan, dat wel is waar tot dusver hoofdzakelijk door de behoefte eener sterke militaire bezetting werd gevoed, maar tóeh zeker niet zal behoeven te niet te gaan, wanneer milit. bezetting aanzienlijk verminderd worelt. Het verslag geeft vervolgens een uitvoerig over zicht wegens het burgerlijk bestuur en de krijgs verrichtingen in Atchin. Met de bevestiging en uitbreiding van ons gezag in Groot-Atchin, is eene tijdelijke vermeerdering van het burgerlijk bestuura- personeel gepaard moeten gaan. De behoefte aan werkkrachten deed zich gevoelen. Van November 1878 (begin van de tweede expeditie) tot uit. April 1876 zijn niet minder dau 9880 dwangarbeiders voor Atchin ter beschikkiug van het legerbestuur gesteld. Bjj het einde van 1875 bedroeg het getal der uitgezon denen 7480, terwjjl toen in Atchin en Poelae-Bras nog slechts 1089 en 3492 geëvacueerd of wegena de beëindiging van hun straftijd teruggezonden waren. Derhalve waren ineer dan 38 pCt. vau de uitgezon- deneneu gestorven of ontvlfioht. Zeer wordt uitgeweid over de onderwerping van Pedir, waarna op de noordkust sleohts twee vjjaudige laddsoliappen overbleven. In de onderworpen land schappen ter oostkust was de toestond over het algemeen bevredigend. In bet algemeen verwacht men iu den toestand der westkust eerst dan eene afdoende verbetering, wanneer daar een ambtenaar zal gevestigd zijn. Daartoe kan vooralsnog niet worden overgegeven. De Huagsche gemeenteraad heeft, in zjjne sitting van eergister, besloten, het verzoek om ontslag van den direc teur der hoogere burgerschool, Dr. van Aken, san te boaden. naar aanleiding van een voorstel van den heer de Jonge, om hein uit tenoodigen zjjne, in een rapport om schreven, zienswijze omtrent het gymnastiek-onderwjji tnede te deelen en dit over te leggen san den Minister V. Biuiieulaiidsehe zaken, ter verkrjjgiug rener inogeljjkc afwijking vau de door dezen gestelde voorwaarden. In de vorige week overleed te Middelbands de lieer Dirk Bos, iu deu oudenlom van 76 jaren. Naar men verneemt is bij uitersten wil door hem de helft zijner nalatenschap gelegateerd aan de provinciale vergadering van Zuidholland, ten einde daaruit naar schatting 150,000 te stichten een provinciaal weeshuis voor de gemeenten der Christelijke Gerefor meerde kerk in deze provincie. Men meldt uit den Haag aan de ,V. B. Cl. dat de Begeeriitg met de Nederlandsch-Itidisehe Spoorweg- Maatschappij in ouderhandeling zou zjju, om van deze Maatschappij aan te koopen den spoorweg van Batavia naar Buitenzorg; daarentegen Zou de Begeering aan genoemde Maatschappij concessie verleeneu om, onder rente-garantie vau den Staat, aan te leggen een spoorweg van Soerakarto naar Madioen Cu van Djocjokarta naar Tjilletjap. Vit Valkenberg, in Limburg, wordt aan le Cour- rier de la Meute gemeld, dat prooee-verbaal is op gemaakt wegens het houden van een processie nit genoemde gemeente naar Aldenhoven, in Prnissen. De berichtgever protesteert daartegen in heftige be woordingen, ais een handeling in strjjd met de vrjjheid van godsdienst, bij de grondwet van 1848 gewaar borgd. Hij voegt er bjj, dat de prooessic sedert on heugelijke tjjdeu gehouden was. Is dit juist, dun sehijnt het wel, dat zij tot de kraohtens art. 167, 2e al. Gwt. geoorloofde moet gerekend worden. Maar is dit zoo, en hebben zich geen andere omstandig heden voorgedaan, die tot het opmaken van proces- verb.ial aanleiding en recht geven, dan zou men met een misgreep vau de politie te doen hebben en zou die handeliug ook wel zonder verdere gevolgen moeteil bljjven. Te Amsterdam is gebeurd wst men vooruit eenigs- zins gevreesd bad het feit dat de kermis aldaar ia afgesohaft gaf de laatste avonden tot oproerige be wegingen aanleiding. Maaudagmorgeu had de politie de poffertjea- en andere kramen, die op het partioulier terrein van „de Keiserskroon" waren opgeslagen, doen afbreken. Aan de eigenaren was 't verboden, ook in particuliere woningen te bakken. Dit had de gisting doen ont staan, die nadat de vorige dagen en 't „beuntrom melen" dank zjj o. a. de onthouding der gegoe den en 't niet-uitstallen door de winkelien van deie instrumenten rustig waren voorbijgegaan, 's avonda iu de Kalverstraat en op den Nieuwendjjk een diohr ten drom van aankomende jongena deed samefisoholes. Om de openbare macht uit te tarten ging mets de politie voorbjj, die zieh echter nog van inmenging onthield. Alle maatregelen waren echter genomen. De politic deed nachtwaehtdienat en was daartoe sedert Zaterdag zoodanig ingedeeld, dat een derde van 't personeel eiken nacht disponibel Mjjft. De wacht aan 't paleis op den Dam was belanglgk versterkt. De brandschellen waren ten dienste der politie gesteld. Men was dus op alles voorbereid En gelukkig. Weldra ging hst volk toeh tot feite» ljjkheden over. Enkele troepjes, twijgend van gracht tot gracht loopende, wierpen de gleae» in, zoowel bjj particulieren sla bjj voorname winhelioa ÜLd# hoofde •traten. Te gif uur werd dan ook de schutterij, daarvan te Voren verwittigd, bijeengeroepen om zioh te begeven naar haar aangewezen loopplaataen. Mili taire maoht, politie waren natuurlijk op de been eu ■laagdeu er in de orde te herstellen, nadat een 80-tal belhamels waren gearresteerd. Op een polilie-ngeut is gesohoteu, doch gelukkig werd hij niet gekwetst. Te middernacht was de opgewondenheid zoo hoog gestegen, dat de Dam door eeu oharge der oavulerie moest worden sohoongeveegd. 't Gepeupel" had het vooral op Thorbeokes stand beeld gemunt; het bleef eohter ongedeerd. Het huis des burgemeesters was sterk bewaakt; de Seer Den Tex en de ledcu van bet dagelijksoh be stuur brachten den gausoheu nacht ten stadhubte door. Zooals gezegd, werd de rust echter door 't krachtig optreden der openbare inaoht spoedig hersteld. De schutterij is te 8 uren ingerukt. De burgemees ter heeft een proclamatie uitgevaardigd, die luidt als volgt „De burgemeester van Amsterdam, „tot zijn leedwezen ontwaard hebbende, dat een gedeelte der bevolking zioh door kwaadwilligen heeft laten medeslepen tot het plegen van baldadigheden; „gezien artt. 186 eu 187 van de Gemeentewet; „waarschuwt de ingezetenen zioh van het deel nemen aan wanordelijkheden te onthouden, terwijl alle verzet tegen openbare maoht met kracht zal wor den tegengegaan, eu verbiedt „Samenscholingen van meer dan vgf personeu." Dinsdagavond was het weer erg rumoerig en obohoon de optochten van zingende troepen niet zoo menigvuldig waren, was het verzet tegen de militaire maoht den geheeleu nacht hardnekkig. Een maal, te oiroa 8 ure, trok een troep, die waarschijn lijk ivel 500 personen sterk was, van den Dam door de Kalverstraat tot aan het Koningsplein, waar hy op een versterkte patrouille stuitte, die aldaar gepos teerd was om den belhamels deu pas naar het huis vau den burgemeester af te snijden. Omstreeks 10 ure had zioh eene groote schare op het Leidschepleiu ver zameld, die tnet de bajonet uit elkander inocst worden gedreveu. Ten 101/, ure werd b|j deu burgemeeater gewapende macht gerekwireerd, voorzien vau scherpe patronen, omdat zich aldaar eeu troep halstarrige ver- foouden die, naar men zeide, korte stokken onder hunne kleederen hadden verborgen. liet was omstreeks denlflfdeu tijd dat de toegang tot liet ocutraal-bureau der brandweer door eene versterkte wacht werd ufge- v.e*, aangezien het gerucht zioh had verspreid dat uien aldaar baldadigheden wilde plegen. Iu de Gapersteeg werden iu eeu huis de glasruiten verbrijzeld, wuarbij een jongen gearresteerd werd. Een oploop, hierdoor verooizaakt, werd door de politie en de infanterie niet de blauke sabel en de bajonet uit elkaêr ge dreven. Óp de Heereugraoht en bet Bokin werden ook weder glazen Ingeworpen, doch die baldadigheden werden tot e-kele peroeelen beperkt. Omstreeks 11 ure was het Koningsplein opnieuw het punt van samenkomst van eeu groote bende, zoo dat de kavalerie daar wederom ehargeereu moest. Ten 12 nre ontstond er een groote oploop op het Bokin bjj het Spui, die langzamerhand tiaar den Dain aftrok. Van 12 tot 1 ure chargeerde de kavalerie op den Dam, om de zameuscholers uit elkauder en de telkens terngkeereude volksmenigte op de vluolit le jagen. De bevelvoerende officier, graaf van Lynden, oordeelende dat de nieuwsgierigen op de balkons van Zeemansboop door hunne tegenwoordigheid er toebij- droegea, dat die volksmassa telkens terugkeerde, verzooht hen zioh te verwijderen en de lickten nit te doen, aan welk verzoek gevolg werd gegeven, zoo ook op de Groote Club. Tot ons leedwezen moeten w|j eohter zeggen, dat het verzoek, hetwelk nogthant zoo gegrond was niet. den onverdeelden bijval vond der kjjkers. Zoo luidt althans het rapport. Tegen half twee begon het geducht te regenen, regen ia een uitmuntende bondgenoot voor de hand havers der orde. Zoo ook gisterenavond. De nieuws gierigen verdwenen het eerst en de politie en de militairen kregen het veld ruimer om te bandelen. Weldra stoven de laatste benden uiteen. In Ket geheel Z|jn door de patrouilles infanterie, Welke de stad in alle riohtiugen doorkruisten, en die door de politie werden aangeroerd, ongeveer honderd belhamels of onwilligen om zieh te verwijderen ge arresteerd. Elf Zijn bij een oharge op het Koningsplein door sabelhouwen gewond. Zes hebben, na verbonden te s|jn in het gasthuis, dit kunnen verlaten; vijf zjjn érnstig gewond; óén zal er waarsohijnl|jk het leven bij inschieten. De openbare gebouwen, de gasfabrieken enz. waren door een sterke waoht bewaakt. Des haehto ten 19 u. 18 m. ijjn nog 160 man in- fcnterie en 110 mab kavalerie aangekomen. NU ld het droevige, dat Wij hierboven hebben venheid, kannen «ij gélukkig ook op iete goede, op iets verblijdende wijsen. In de eerste plaats op het volgende, van wege het Algemeen Nederlandeek Werklieden-verbond aangeplakte «tak: „Medc-KtrkliedeuMet diep leedwezen hebben wij uoht geslagen op de ongeregeldheden, welke giatereu avond iu onze stud hebben plaats gehad, waardoor het eigendom onzer medeburgers in gevaar wordt gebraoht. „Overtuigd dat dergelijke demonstratiëu niet de rechte eu aangewezene zijn doel om te treffen, noodigeu wjj allen, zoowel vereeuigde als niet-vereenigdc werklieden dringend uit, ten eerstedaaraan volstrekt geen deel te nemen, en ten tweededoor hunne afwe zigheid van de openbare plaatsen te toouen, dat zij als goede mannen van orde en vrede, anderer pogingen niet willen steunen of aanmoedigeu. „Namens het Ccntraal-Bestunr, „Amsterdam, „B. H. Heidt, Voorzitter, „12 Sept. 1876. „J. L. Schuubhann, Secretarie." „Het 4e bataiüou jagers uit 's Hdge staat marsch- vaardig om, zoo uoodig, naar Amsterdam op te ruk ken ter ussistentie." Ook gisteren (Woensdagavond) was, op enkele plaat sen het krachtig optreden van politie en militaire maoht uoodig, vooral iu de omstreken van het Ko ningsplein. De toestond was veel rustiger dan in den vorigeu nachttoen waren vele, heden eohter betrekkelijk weinig belhamels of nieuwsgierigen op de been. Aan versohillendé - politiestations zijn gisteravond tot 12 uur slechts iu bewaring genomen 18 arrestanten ouder welke 6 wegens verzet. Eeu persoon is gewond eu in het binnengasthuis verbonden, doch kon huis waarts gaan. Op het oogenblik is het rustigmaat regelen tot bewaring der rust worden steeds genomen. Dat een spoorwegwaohter, van wien met recht stipt heid en waakzaamheid worden geëischt, zijn plioht doet en toch gestraft kan worden, bewijst het vol gende Een wisseiivaohter, wien vanwege het gemeente bestuur aangezegd was dienst te doen bij het beproeven der spuit, kwam niet op het appèl, daar hij zijn post niet mocht verlaten. Er werd uu proces-verbaal tegen hem opgemaakt- eu de man werd veroordeeld tot 2 boete of óé.i dag gevangenisstraf. Voor eeu:ge dagen luid te Parijs de volgende aandoen lijke scène plants. Lui ar.uc i erkoopster van bonqnetten had heel aen dag te vergeefs hare bloemen ten verkoop aangeboden. Daar nadert een Engelsohman met eeu bevallig meisje, zijne doohter, aan den arm. Hij beziet de ruikers, maar koopt er geen. Opuieuw teleur gesteld, wellen tranen op iu het oog der moeder, die voor haar lieftallig jougske geen voedsel heeft. Het Engelsobe meisje ziet 't en laat ongemerkt een bank biljet van 50 francs iu deu bloemenmand glijden, 't Knaapje raapt h.-t op, overhandigt liet der moeder eu deze, verschrikt over znlk ten bedrag, ijlde den Engelsohman na. De. dochter veinst niets te weten maar de Brit ademt het bankbiljet stilzwijgend san en bergt het in z|jne portefeuil'e. Maar tevens neemt hij er een ander biljet van 600 francs uit en voegt der moeder toe: „Mijne doohter gaf u 50 franos omdat gij arm egt, ik gééf u 500 franes omdat gij eerlijk zjjt.» Men verneemt dat den burgemeester van Delfs- haven aan Behagel die met De JoBg en Verliudt verdacht werd van den moord op mevr. v. d. Konweo, en die thans iu Delfshaven woont, namens deu hoofd- oouunissaris van politie te 's-Gravenhage eene som van 80 is uitgereikt. De leeraren aan 's Rijks kweeksohool voor onder wijzers te Groningen, de beeren Joh. A. Leopold en L. Leopold, hebben hun voornemen aangekordigd, eeu theoretischen en praetisehen cursus te openen iu de Nederlandsohe taal en letterkunde, vooral van die uit deze eeuW, voor hulponderwijzers en hulponderwijze ressen binnen en buiten de gemeente Groningen. Zij hebben dairtoe besloten tnet het oog op de behoefte aan dergelgken oursos, die hun bleek uit yersohilleude aanvragen oin privaatlessen, waaraan z|j niet konden voldoen. Uit het kamp bg Soesterberg meldt men„De regen vau de jongste dagea heeft op versohillende punten in het kamp groote waterplassen gevormd gelukkig blijkt tentmateriëel uitmuuteud en de plaat sing der tenten doelmatig te zijn, daar het water slecht in enkele tenten doorsloeg, en wel in die, waarvan de scanning niet voldoende was. In de laatste dagen kon nagenoeg geen dienst gedaan worden, daar alle arbeid onmogelijk is; de kantines hebben het dan ook zeer druk. Zieken z|jn er niet; slechts ligte ongesteldheden kwartierziekten doen zieh nu en dan voor." (V. D.) Men sohrijft nit Nieuwediep, dd. 9 dezer Het is onnoodig te betoogen, welk een krachtig of- en defensief wapen de torpedo -ia Voor een land, doorsneden Vkfl Zoo vele waterwegen als ons vader land. Om ecöig denkbeeld te verkrijgen aangaande de uitwerking V4n een torpedo, zjj medégeedeeid dat een Jading van 50 kilogram buskruid (15 kilogr. dyamiet), bestoten in een ijzeren wateidichte Icist rail 3 mM. dikte, en opgesteld 3 meten henedea dei wateroppervlakte, voldoende is om binnen sen afstand van eeu meter van bet boord van een sobip bet beebtot gepantserd vaartuig van den hedendaagsohen tijd te doeu zinken of buiten geveobt te stellen. Het is dus van het grootste belang middelen uit te denken, die het onmogelijk maken zulk een torpedo binnen gengeuideu afstand van een sohip te brengen. Een dier middelen is bet sobip te omgeven van een van ijzerdraad gevloebten Het, en wel op zooda- nigen afstand daarvan, dat het springen van een torpedo geen of geen noemenswaarde uitwerking op het vaar tuig heeft. Men is nu bij Nieuwediep bezig met het nemen van proeven met zulk een net. Daartoe stoomden het ramsehip Buffel en een torpedo-stoombarkas Dinsdag naar de reede. De Buffel was voorzien van een 10 meters lang ijzerdraad net, dat door twee ijzeren kokers op een afstand van ruim 6 meters van bet boord gehouden werd eu tusschen die kokera zoodanig gespannen was, dat het 1 meter, boven en 4 meter onder water reikte. Het net hing dus door eigen zwaarte reoht op en neër. Het resultaat van de proef was, dat zulk een net, het schip volle Iraoht loopende, geen nut zon aan brengen, daar het dan niet meer op de-bepaalde diepte bleefdooh het sohip drijvende, ging een «para torpedo, door de genoemde stoombarkas gevoerd, bijna oumiddeljjk na de aanraking met het- net'af. (O) Naar men verneemt heeft de Minister van Finan ciën, niet alleen aan de brievenbestellers 's Bosch, maar ook aan de postboden ten platten lande van Noord- Brabant, gratificatiën doen uitreiken wegens hunnen moeiteroilen arbeid bij den jongsten watersnood. De Hooge Raad der Nederlanden (kamer van strafzaken) nam Dinsdag o. a. in behandeling de zaak van R. J. H. en C. Meenerbreuker, requiranten van cassatie van een arrest van het bof te 's Graveuhage, waarbij in hooger beroep werd bevestigd een vonnis van de Rotterdamsohe rechtbank, dat de beklaagden, en requiranten, ter zake van het op 4 8ept. 187 5, in het Zwaanshals in werking hebben van eelt'fabriek tot bet maken van belastbaren iulaudscheu wijn, dodder die fabriek vooraf te hebben aangegeven b.j den ontvanger der belastingen te Botterdam, ieder tot een geldboete van 500, subsidiair gevangenisstraf van 3 maanden eu de gezamenlijke firmraten tot betaling van 1555 aocijusen aan het bestuur der belastingen eu nccijnsèii veroordeelde. Krenels vroeger bij hef hof, trad tknosvuk Voor den Heogen Baai arlvrliaat mr. Ph. A ÏTa.ift, 'vfih Amsterdam, als raadsman ,vour de req. op. -7 Nadat pi. in Ket kort dé feiten vèu «fit strafproces voor deu Baad had uiteengezet en er o. a. qp gewezen had, dat de inrichting (liet reQ. maar htm vatfer aanging eu dat ook volstrekt oiet nak béwezeiï, At het vocht, in de 26 fusten in hft pakhuis aangetreden rozijneunut was, doeh dat hieromtrent verschil besftqgjd, droeg jrt. drie middelen va'ii cassatie tJor, die bear- teling9 door hem werden toegelicht. In strqd met de bewering van req. was in bet vonnis vam ie rechtbank aangenomen en door hVt arrest bevestigd, dat zij in het Zwaanshals te Botterdam in werkug hadden een inrichting of fabriek ter vervaardiging j van iulsndscheu wijn, zonder dat dit feit was geoon- I stateerd op de ëéuig wettige wijze, namelijk door een commissie van deskundigen. De vraag of er al of niet gegistè drank aanwezig was, hing volgens pl. niet af van den ambtenaar, die de bekeuringyioet, maar van het oordeel der bedoelde iómmisiif. In geen geval alzoo kondeu de rèq. tot beuling van de ƒ1555 accijnsen veroordeeld zijn geWordt'a Pl. conoludeerde op deze en andere gronden- tot vernietiging van het arrest. jjd ggjbA Adv.-geu. mr Smits zal over aoht dagen conclusie nemen. i Gouda, 14 September. Poldertarwe puike wilt te,/ 10.— a/ll.80; mindere ƒ9.a 9.75. Roode puike 10.25 a/ Jl. Rogge puike 7.25 a/ 8iMindere 6.7 6 è/7.25. Voer/6.20 a 8.PD, Gerat puike 7.25 a/8.— MiAdere 6.— i Havef, zware 4.80 a 5.25, Lichte 8.78 8 4,95. De Veemarkt met goeden aanvoer, hoewel ^e prjjzen hoog waren, was eohter de handel traag, varkens rbor Londen tan- 26 a 27 el* per -half kilo. magare varkens en biggen tot hooge prijzen yerkpoht Aangevoerd 60 partijen kaas, nrgzen lste'kwaliteit vlug verkocht van 80.— a 38. Goeboter 1.60 a 1.70. Weiboter 1.80 a 1.40. «s GEBOREN11 Sejif Willem Csraelis, onder» I'. «".ff' Kstij «n M. Groenendijk. Snumul, ouden A. O. Asoéu

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 2