Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. en, cept, ven iten. i ■ING. N’ 1887. 1876. hij. ISE. e of Am- t gevoelen ïren r/ratü t Zondag, Iden bij SRGEN. BUITENLAND. BEGROOTING Vrijdag 29 September. ik Ituiteiilandsch Overzlebt. t 1876. 18120.— 400.— E N. VOZSM. 86. 87. 4009.— 88. 800 1450.— 89. 14026.— 90. 94. 10.- 95. 96. 590.- 97. 1500.— 250 50.— 'V 4050.— 300 420.— 2855.-^ - 2655 1085.— f771- 1361.— 850.— 300.— 10,— 750 - 1275 1600 i, ten einde de mogendheden stellen hun vredesvoorwaarden verzoek van het Serviërs wordt j 3335.— GOUDSCHE COURANT 1300.— 2529.63s 50.- A 89. Verhoogd met 1022 in Verband 1 x_iJ_ 1luJl—~r Hn C*_ 50 en het bedrag 91. 92. 93. 175 4050 jEEVER. an- of ver- nalaten- leven Mr. rouda en rvan vóór f BETA- Notaria te Gouda. KLASSE stowages. itpoort. 1 voor de Slavonische - 150 - 200 - 300 f 1450 met een den boekhouder bij - - en de arbeioslooueu het eenigs- Rotterdam iber 1876, G, Koop- ment ver- 1; en be ll. A. Heer lornoemde rekenden, louda. (Ferwl<j.) U I TG A V >2 QM in |qo?en te fbwge- logstraat. wuik ven i omloop hebbende sniffing e geneigd rgadering 128 8EP- i het Bo- l. [OEN. chen leven le korter a verbeel- chiedenia- rertoigen i grjje te zeerwji- van 50®b wjjls nog oud schjj- f verdor- door ujt- t den tijd r. S - LIE i glanzig, het reeds ft het de wel <teug- vaarborgt n fermen is ƒ0.60. rELTAz., - 20 - 40 ƒ660 107. Verhoogd met 89.82, in overeenstemming met den door den Schuttersraad voorgedragen staat van begrootiug der inkomsten en uitgaven. (Wordt vervolgd.') UiV Koustantinopel wordt bericht, dat de Sultan toegesteind heeft in *een verlenging van den wapen stilstand met 8 daeen, in de gelegenheid mede te deelen. Of deze overeenstemming binnen ,8 dagen zal kunnen verkregen worden, is hoogst twyfelachtig. De be langen der mogendheden loopen te veel uiteen. De Kussen zyn vol geestdrift voor hunne Zuid-Slavische Woedersnog steeds trekken geheeld roepen Bussen, de meesten oud-gedienden of zelfs soldaten in Uniform door Bumcnië en Oostenrijk naar Servië om het leger bij Deligrad te gaan versterkenhun aantal wordt nu reeds op 20,000 begroot, tenvijl de officieren „11:n..i dbr INKOMSTEN BN UITGAVEN van df. GEMEENTE GOUDA, voor den dienst van 1877.Bevolking 16777 zielen. HoofdsL III. Kosten van eigendommen welke de gemeen te naar het burgerlijk recht bezit, met de deswege verschul digde lasten. Onderhoud van huizen, torens poorten en dergelijke Onderhoud van hvt jaagpad langs de Gouwe met de daartoe behoorende werken Onderhoud der overige eigen dommen, waarvan de inkomsten zijn vermeld onder art. 7 en 8 van hoofdstuk 3 der ontvang sten f Dag- eft weekgelden der werk lieden en bedienden in dienst d. Gemeente mitsgaders verdere kosten der fabrikage Grondlasten wegens gebouwde en ongebouwde eigendommen Djjk- en polderlasten Personeele belasting Kosten der invordering van het gabelgeld voor de rivier de Gouwe Kosten ter zake van het innen van renten wegens inschrijvin gen op de Grootboeken der Nationale Schuld Rechten, recognitiën en der gelijke voorstel om de bezoldiging de Fabricage te verhoogen er van vast te stellen op der werklieden te verhoogen, noodig om zins gelijk te maken met hetgeen zij bij anderen verdienen' kunnen. J 90. Verminderd met 850 een gevolg der heftie- ning van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen. 91. Verhoogd met 60, noodig om dat de polder lasten van Bloemendaal, tengevolge der bemaling door stoom, aanmerkelijk hooger zijn. De inkomsten der eigendommen waarover grond en polderlasten verschuldigd zijn, worden verantwoord onder n'. 18, 19, 22, 23, 24, 25 en 27. Hoofdstuk IV. 96. Is tot hetzelfde bedrag voorgedragen als bij de vorige begroeting. Daaruit worden voldaan: de bezoldiging van een commies f 365 de kosten van registers - 100 die van vervolging- 25 die op het innen van schoolgeld - 100 590 97. Verhoogd met 1, noodig om 2*/s pCt. vaft het onzuiver bedrag der ten behoeve der gemeente geheven wordende opcenten op de diredte belastingen, geraamd op 30823.90, te kunnen voldoen. 100. Uit de voorgedragen som, gelijk aan die der begroeting van 1876, wordt voldaan: de bezoldiging van den Inspecteur v. politie die van 3 Agenten der le kl., ieder 425. die van 4 Agenten der 2e kl., ieder 400. die van tijdelijk in functie, te stellen buiten gewone Agenten, alsmede verdere kosten van politie gratificatiën easu quo door den Burgemeester aan de Agenten toe te kennen 102. Verminderd met 7, omdat de nachtwacht iu 1877 een nacht minder dienst doet dan'in 1876. Uit het voorgedragen bedrag worden voldaan de bezoldiging v. 2 torenwachters, ieder a/150./ die van 20 nachtwaken, waarvan er-10 te gelijk dienst doen, welke ieder met 7 0 ets. per nacht worden beloond, hetgeen Voor 365 nachten bedraagt memorie. Totaal v. het Ille Hoofdst. 25066. Hoofdst. IV. Kosten van in vordering d pl. bel. of middelen. Kosten van toezicht en van in vordering der pl. belastingen f Vergoeding aan het Rijk van 2*/s ten‘honderd van het on zuiver %edrag der opcenten ten behoeve der gemeente geheven, op de "grondlasten en op de personeele belasting. Wet van den 21 Dec. 1852. (Staatsblad n». 226. Totaal v. liet IVe Hoofdst. f Hoofdstuk Vy Kosten der openbare veiligheid en van de brandweer. 98. Jaarwedde van den commissaris van politie 99. 8chr jjf- en bureaubehoeften van de politie 100. Belooning van de inspecteurs, dienaars en ventere beambten van politie, mitsgaders van de veldwachters f 101. Kleeding en wapening der po litiedienaars en veldwachters f 102. 'Onkosten voor nacht- en stille«vachten 103. Ondwhoud "der wachthuizen 104. Het uitgetrokken oijfer, even groot als dat van de vorige begrootiug, dient om te voldoen het bedrag der aanbesteding v.' 210 gaslantaarns ƒ6000 dat van de lantaarns die boven dat getal branden, mitsgaders de kosten v. verwisseling der consoles in candelabres en omgekeerd. - 2240 en die roor patentolie en petroleum, ter ver lichting bij afzetting ran straten - 200 ƒ8440 105. Uit dezen post worden bestreden: de koeten van onderhoud der brandspuiten en verdere brandbluschmiddelen 600 die vpn het onderhoud van lantaarns bij de geaffectcerden in gebruik die van lichttoortseu eerste stap tot de stichting van een In Belgrado is de bezorgdheid zeer groot. Zoo wel de correspondent van de' Daily Newt als die van de Timet beschrijven den toestand aldaar als zoo zonderling mogelijk. Het leger en de, meerderheid der berolkiug nebben prins Milan tot kouing uitge roepen, terwjjl de meerderheid der ministers (niet allen toch) pogen te verhinderen dut de kroning plaats grijpt. Eeu commissie van invloedrijke Ser viërs zul net ministerie vormelijk vragen om de daad van het leger te wettigen en men vermoedt, dut het ministerie het hoofd buigen zal en het verzoek zul toestaan. De kroning zou plaats hebben wanueerdc Turken den wapenstilstand weigerden te verlengen, pf zoodra Oostenrijk, gelijk verwacht wordt, een verklaring zal afleggen, ongunstig belang De commissie vau de Sohuptschina (het Servische parlement) heeft een door allen geteektend adres aan „Z. M. Kouing Milan Obrenovitch 1* aangeboden, watfrin hij door de Skuptschina, op nationale leger tot eersten koniiig'oer uitgeroepen. De toestand is <lus nog alles behalve geiust- stellend. Wel weuschau allen de vrede te bewaren, maar hoe zal men de tegenstrijdige belangen van jluslaud, Oostenrijk en Eugelaud vereenigen, om niet eens van de beide oorlogvoerende partijen te spreken Hoe zal men waarborgen verkrijgen voor de Chris tenbevolking fn Bosnië en Bulgarije? De Porte heeft aan de Bulgaarsehe commissie Transport. f 106. Belooning en premiën aan de brandspuitlieden en beambten 107. Kosten der Schutterij 108. Kosten der Weerbaarheid 109. Kosten van het huil van bewa ring en onderhoud van poütte- gevangenen Totaal v. het Ve Hoofdst. 22399.63s Memorie van toelichting op de vorenstaande posten. UITGAVEX. Hoofdstuk III. 86. Is met 580 verminderdde voorgedragen som wordt geacht voldoende te zyn om in de kosten van onderhoud te voorzien. 87. Voor het op de diepte houden van de rivier de Gouwe is noodig 1000 en voor het in goeden staat onderhouden der schoeiingen van het Jaagpad gelegen iu de gemeenten Waddinxveeu, Boskoop en Alfen 3000. 88. Verminderd met 200; Uit het voorgedragen bedrag Worden bestreden, de kosten van onderhoud van: het AmsterMimsche en Goudsche rijpad ea van deu Zwarten weg f de aan dat pad gelegen 'woningen en die aan de Goudsche sluis het Reeuwjjksqhe Verlaat de Schietbaan bijna allen Russen zijn. Ooitenrjjk daarentegen, d|t zelf vele Slaven op zijn gebied telt, vreest niets zoo zeer als de vestiging vau een Zuid-Slavisch konink rijk, waarbij mettertijd zijn eigen onderdanen zuUeh wenschen vereenigd te worden. De uitroeping tot koning van rorst Milan door leger en bevolking wordt door *Oostenrjjk dan ook zoo afgekeurd als A- grooten Slavi- schen staat, waarvan Servië de kern moet vprmen. de' Daily Newt als die 145.— 8440.- 660.— bleven slachtoffers van den opstand te ondersteunen; er zjju maatregelen genomen om de Vcrbrafide dor pen met spoed weder op te bouwen. Met de Ser vische leening te Petersburg gaat het slechtde Russen willeu maar niet teekeuen, hpo gemakkeijjk ’t ook Ï855 103. 'Het voorgedragen oijfer is even hoog als dat van de vorige begroeting. de kosten van otiderhqnd worden geraamd op 45 die vjn vuur en licht op - 100 voor dezelven 104. Onderhoud der lantaarns en verdere kosten d. verlichting 105. Onderhoud der brandspuiten Transporteeren. 18120.—

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 1