wa Y/m*iwWm* 20ET ROGGENBROOD, AGENTUUR gg-sgggai» <MSSBGEN'S KAAÜZGUT KQMI16BI», VOLKSKLASSE. BINNENLAND. Belangrijk Bericht. CnEMISCHE* Wasstlicrlj,; BEGROOTING GESCIHEDEMS en BESCIIIUJVIXC <L 2. 5 e Tnngc vnu tllij n tjiur 5 en. MAGAZIJN VAN van Bern. Dr. N. GERBE R, Thun bij Hoofd-Dópót voor Nederland en de Koloniën H. L TJC HSIHOER JOH Zoon, Bloemgracht, DD 81, Amsterdam. Dit praeparaai, gebaseerd op grondige wetenschappelijke studiën der voeding, munt boven alle dergelijke producten uit door veel geringer Suiker en Zetmeelgehalte, waardoor het door de kinderen gemakkelijker te verteeren is. va Depot bij J. C. Zeldenrijk, Droogisl, Gouda. S t a a I \v ij n. Boterpoedcr Bij ieder artikel ia eene uitvoerige gebruiksaanwijzing Depot van THEE, M. Kavenswaay Zonen, Een WINKELHUIS W. J. VAN LEEUWEN, - GUM NASTIËK Stoom verwery a. S3 =r J. van der Wal, Haam 0 441, 4j. (BdmböuU, LELDEN, ^SPECIALE INRICHTING J. A.WEIA'BECK, Hoekhandeiaar, Hptti, Hottmrdmtm ZOJSTXDA.C3- 1 OCTOBEE. 1876. Kennisgeving. IP-ATZEjlSTTTSItSr. f' G. B. tan GOOR ZONEN, hebben uitgegeven de l* afl. en prospectu»-iroorw*»rden Tan iutaetenincr. Tan de m m m «neest uit oorspronkelijke Stukken bijeenverzameld door DERDE DEEL, bewerkt en vermeerderd door J. N. SCHELTEMA en' re'rrykt mei 4 Lith. KUNSTPLATEN, B&ar teekening van den Heer S( 'HIDJU EH l Men teekent in bij de boekhandelaren J. van BENTI M ZOON, A. BRINKMAN, KOK VRIJLAND?, H. J. J. LEIJEN, P. 0. MAAS Ja, H. GOORISSEN en P. van OUDS HOORN, waar 1ste afleveringen en protpectustm voorhanden zijn. IMIM FA SIllElilJ. Bericht bjj deze, zijn Magazijn steeds raim vooralen is, van Gelakte KAGCHELS en HAARDEN, TURPKISTEN, KOLENBAKKEN, HAARDSTELLEN, Geslagen en Gegoten KOOKFORNU1ZEN en verder alle Geëmailleerde en Vertinde KEU KEN BEHOEF 1 EN. Nieuw verbeterde COLOR1FÈRE8, in verschillende Afmetingen voorradig. bij fieeren Doktoren kunnen"pratts over Proefbussen beschikken san het Hoofddepot. vereenigt in zich de eigenschappen van het Carlsbader, Emser en Mariënbader zout e» bewijst uitmuntende diensten bij hoofdpijn, verstopping en slechte spijsvertering, benevens de kwalen, die daaruit voortkomen, zooals maagpijn, migraine, aambeijen en in 't algemeen de ziekten, waartegen men zich van laxeermiddelen bedient. In verzegelde doozen a 60 cents. Het is van algemeene bekendheid, dat ijzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed is. Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is, zijn kwaadsappigheid, bleekzucht en klier ziekten de natuurlijke gevolgen. Van alle zoogenaamde jjzerpraeparaten is deze oplossing de gesehikste. Eén eetlepel bevat 0,15 gram ijzer ineen licht verteerbaren vorm. De flacon kost/. 1. verkort den tijd van bet karnen, maakt do boter vaster, beter van smaak, fraaijer van kleur en verhindert het sterk worden. In pakken voldoende voor 500 kan melk a 30 cent». Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depot», voornamelijk te Gouda bij L. Welter, L. Schenk en J. C. Zeldenrijkte Srjioonhwerybij Wed. Wolff en Zoonte Oude water bij F. Jonker Idenburg, te Woerden by N. C. rHornet Kas. Ba in de andere plaateen ia de biékende depots, r" Emmerik. H. VON GIMBOBN. vn nvt Magazijn vaz GORINCHEM. Deze THEEÉN worden afgele verd in verzegelde pakjes van eg/, twee en een Kalf en een Ned. one, met vermelding van Nommer en Prijs, voor aan ran nevenstaand Merk, volgen* de Wgt gedeponeerd. t 1 Zich tot de uitvoering van geëerde order» J. BREEBAART LZ. Botermarkt te Gouda. Te" bi Lange Tiendeweg, te HUUR. Te" bevragen bg G. BELONJE 0. 28 Gouda. Verkrijgbaar AMSTERDAMSCH L. GROEJ NDAL, Gouwe, 2e huis van de Keizerstraat. Ondergeteekende beeft de eer zijne geachte Begunstigers te berichten, dat bij eene keuriee Sorteénng TAFELLAMPEN, HANGLAMPEN en GANGLANTAARNS beeft ontvangen, alles naar de laatste smaak; alsmede Nieuw Model die alle vorigen in DUUR en ZUINIGHEID overtreffen. Tevens beveelt bij zich voortdurénd aan tot bet KEPARGËKEN van alles wat tot'liet Vak behoort. SPIEHIXGSTRAAT F. 41. Gouda.30 Sept. 1876. JONGELINGEN uit de Werkende of Am- baebtstand van 13 tot 18 jaren, die lust gevoelen de Lessen in Je Gymnastiek en Exereeeren gratie bij te wonen, kunnen zich daartoe tot Zondag, dagelijks tnsscben 1 en 2 ure, aanmelden. H. J- STEENBERGEN Aanvang der Lessen MAANDAG AVOND, 2 October van 8'/, tet 10 uur. ~sa ts on: q Voor bet tegenwoordige Saison be- rfï I veelt zich de op groote schaal ingerichte^ 'ZZ Sr 3e -S BET voor GOUDA en Omstreken, van de sedert jaren gnnstvg beken'l. en op greote schaal in gerichte STOOM- V ER WE RIJ, DRUKKERIJ, CHEMISCHS WASSCHERIJ van WINKEL k Co., te A meter dam is gevestigd bjj den Heer alwaar de goederen bezorgd kennen wonden, en geverwrle en gedrukte stalen te bezichtigen of ateseden ontbieden zm Billyke moge Ijjken Aflevering in den kortst Gond». Drnb ran A. Brinkman. bijzonder aan tot het VERWEN van-i» OVERJASSEN, DEMI-SA ISO NS. eb I Dames MANTELS, welke in alle kien- re» zonder lostornen of krimpen ge- jg verfd worden. S. Agent voor Godda en Omstreken den*5j3 Heer T. A. G. van DETH, Markt, gt ij waar Stalen boeken ter bezichtiging, Prjjsconranten en verdere Inlichtingen ^2 te bekomen zijn. NB. Het goed verft niet af en wordt §s ryu met de beste verfstoffen geverfd. SB Voox Vervaardiging van Versjes, Toasten, Poti. ponrri's, Gedichten, Cbansonnetten, Couranten, Klucht- en Bljjspelen, Schilderwerk, Rariteit.» of Aardigheden, Tableaux met uitlegging en Orgel, Souvenirs of Albums met Penwerk en Inscription, Cartounages en Snrprises, Menu's, üeeetige geïllustreerde Prenten enz. BW Heeren Ceremoniemeesters, wier bezigheden vaak niet toelaten, geheel de feestregeling "Sm gereed tc maken, vinden dadelijk ruimen voor raad of naar opgave ten spoedigste te doen dnnrstellen. RIJTUIG-SCHOUW. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge meente Gouda, Gezien Art. 43 der verordening van Politie voor die Gemeente, vastgesteld den 16 Junij/11 Ang. 1865 en afgekondigd den 12n September daaraanvolgende. Brengen ter kennis der Voerlieden en Huurkoetsiers, dat op Eaturdag den 14 October 1876, des morgens ten 10 ure, op het plein achter het Waaggebouw, zal worden overgegaan tot de algemeene keuring hunner Rijtuigen, zullende de nakeuring der op dat tijdstip verhuurde -of in gebruik zijnde Rijtuigen, plaats hebben Zaturdag den 21 October daaraan volgende, ter zelfde nre en plaatse. Goudaden 29n Sept. 1876. De Secretaris, De Burgemeester, DroogI.EEVEU Fortüijn. van Bergen IJzendoorn. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge- ineeute (jouda, brengen teï kennis van ulle Patent- plichtigt ingezetenen, wier namen voorkomen op de suppletoire registers voor het ^dienstjaar 1876/77, dat de PATENTBLADEN in gereedheid en op de Secreatarie dezer gemeente verkrijgbaar zyn, wanneer zij zich daartoe persoonlijk aanmelden, van den ïn October 1876 tot en met den 14n October daar aanvolgende, 's voonniddags van 10 tot 's middags 1 ure (de Zondag uitgezonderd); zullende overeenkomstig Z. M. besluit van 17 October 1820, de bintieu dien tijd door de In langhebbenden niet afgehaalde PATENTEN, door defi Deurwaarder der Directe belastingen, aan li tinne huizen, tegen betaling van tien centen worden uitgereikt; terwijl de nalatigen vervallen in een boete val* vijftien gulden, bijaldieu zij, aangevraagd wordeude, huu PATENT of een afschrift van hetzelve niet kuniieu irtrlooneu. Goudadeu 29 September 1874». De Secretaris, De Burgemeester, Droogleevïr Fortüijn. tan Bergen IJzendoorn. KENNISGEVING, INRICHTINGEN WELKE GEVAAR, SCHADE OP NADEEL 'KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge- meeute Gouda. Gelet op artt. 6 en 7 der wet van den 2n Junij 1875, (Staatublad n°. 95). Brengen ter algemeene kennis, dat op de Secretarie ter visie zijn gelegd, verzoeken met bijlagen, om Tergunning tot het oprichten van 1°. een BLIKSLAGERIJ, door A. Gijzenij, in een perceel rn de Kleiwegsteeg, Wyk N., n°. 259, Kadaster Secti? B., n°. 83, en 2#. eene SMEDERIJ, door L. 8oet, in een pand gelegen in de Peperstraat, Wijk n°. 66, Kadaster Sectie D., u°. 1499. Dat op Zaturdag den 14n October 1876, des na middags ten I ure op bet Raadhuis, gelegenheid is om daartegen bezwaren in te brengen, en dat ge durende drie dagen vtxSr dien dag, op de Secretarie der gemeente, van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen. r GOUDA, den 80 September 1676. De Secretarie, De Burgemeester, Drooglebver Fortoijn. van Bergen IJzendoorn. der INKOMSTEN en UITGAVEN van de GEMEENTE GOUDA, voor den dienst van 1877.Bevolking 16777 zielen. UITGAVEN. vo KJ». Hoofdat. VI. Kodten der plaataeljjke gezondheidspolitie. 110. Kosten van toezicht en onder zoek der openbare huizen enz. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. Transport. 120.— Kosten van koepokinenting ÏÖO.- Kosten van de openbare ge zondheidscommissie f 200.- Jaarwedde v. d. geneeskundige, bela8t,met de dood schouw f 100.- Kosten van de bad- en zwem inrichting 300.- Kosten op het keuren van vee en het begraven van afgekeurd vleesch enz. 75.- Kosten van ontsmetting van besmette voorwerpen 100.- Kosten van het om niet ver strekken van gezuiverd drink water f 3000.- 118. 119. 120. a. b. e. d. -o. b. e. d. b. 120.' Transporteeren. 120.— Totaal v. het Vie Hoofdet. 3995.— Hoofdst. VH. Kotten voor het onderwg8 en ter bevorde ring van kunsten en weten schappen. Kosten v. de Latijnsche scholen: Jattarw. der Onderwijzers f 2400. Kosten van schoolboeken en schoolbehoeften 100. Vuur en licht in de scholen 40. Onderhoud der gebouwen, menbelen enz. Vergoeding van dén Rector voor gemis v. vrjj» woning 400. Toelage aan curatoren 100. Kosten de middelb. scholen Jaarw. der onderwijzers f 4175. Kosten van schoolboeken en schoolbehoeften "450.— Vuur en licht in Ja schoten/ 700. Onderhoud der gebouwen, meubelen enz. f 60o. Kosten voor de lagere scholen a. Jaarwedden der hoofd- en hulponderwijzers, mitsga ders toelagen ten behoeve van kweekelingen - 30865. Veranderlijke belooning v. de onderwijzers f 845. Onderhond van de scholen, de 8choolmeubelen en de woningen d. onderwijzers 2345. Kosten v. schoolb. school behoeften der leerlingen 2600. Vuur en licht in de scholen/ 1100. Vergoeding aan het Rgk in het pensioen der onderwij zeressen f 403.67 Kosten der bewaarscholen 1450. 122. Kosten der plaatselijke school- commissiën a. Middelbaar onderwijs 125. b. Lager onderwjjs 180, Kosten voor onderwjjs in kun sten en wetenschappen 123. Kosten der muziekschool f 2005. 124. Toelage van de Librve f 100. 125. Toelage aan het stedelgk Mu- senm van Oudheden 168.09' 126. Andere nitgaven niet tot de vorenstaande behoorende f 370. e. h. 121. 122. a. Verminderd met 40, wordende de voor gedragen som voldoende geacht om de kosten te bestrijden. Daarvoor wordt beschikbaar gesteld: Kosten op het houden van vergaderingen f 60 die op bet houden van examen- 30 die voor drukloonen, schrijfbehoeften, adver- Jentiën enz. - 80 bezoldiging van den pedel-16 126 i. Tot hetzelfde bedrag voorgedragen als bjj. de vorige begrooting. De poet strekt tot voldoening van: de kosten op het houden van vergaderingen 100 die van drukloonen, schrijfbehoeften en ad- vertentiën- 46 bezoldiging van deu pedel 35 186 123. Is verhoogd met 846, in verband met de aanstelling van een "tweede muziekmeester. 124. Verminderd met 130. Het voorgedragen bedrag van f 100, is noodig om (met het batig slot der den 18 Mei 1875 door den Gemeenteraad goed gekeurde rekening van Libryemeesters over 1874, bedragende ƒ35.69 en de renten van ƒ5200 kapitaal op het Grootboek der Werkelijke Schuld 2'/, pCt. rentegevende schuld ten name der Librye ingeschreven, en welke 130 bedragen) de vermoedelijke uitgaven der librye te dekken. (Wordt vervolgd.) GOUDA, 30 September 1876. Tot lid van het bestuur van het departement „Gouda" ran de Maatschappij tot Nut Tan't Algemeen is benoemd de heer C. Meaaemaker. Totaal t. het Vile Hoofdst. 51526.76* Memorie van toelichting op de vorenstaande posten. UITGAVEN. Hoofdstuk VI. 117. Vermeerderd met f 500. Het toenemend gebruik vangezuiverd drinkwater maakt die ver hooging noodig. Hoofdspor VII. 120. h. Verhoogd met 125, een gevolg van het toenemend getal kinderen. o. Verminderd met 130. h. Verminderd met 3.38; komende het uitge trokken bedrag overeen met hetgeen daarvoor aan het rijk verschuldigd is. Naar wij tot on9 leedwezen vernemen kan de tooneelvoorstelling, waarbij de tragédienne Agar zou opjtreden, in deze gemeente niet doorgaan, wegens te geringe deelneming. Het was sinds eenigen tijd wenschelijk voorgeko de hier bestaande Orehest-vereniging nPera Atpera ai Astra te hervormen. Thans, aan de intrede van een nieuw seizoen, was het daarvoor de geschikte tijd. Van daar dat de heer Sl van Milligen, wien het nemen van de noodige maatregelen tot hervorming was opgedragen, tegen Donderdag jl. eene vergadering bijeenriep van alien, die geneigd waren mede te wer ken, tot het oprichten eener nieuwe Dilettant-Orcheii- Vereeniging. Déze vergadering heeft uit haar midden een regelingi- commissie benoemd, bestaande uit de heeren' S. tan Milligen, F. T. Lafeber en Dr. H. IJssel de Schepper. Deze commissie zal trachten zooveel mogelijk de in deze gemeente aanwezige orchest-krachten te vereenigen. Wij hopen dat onze stadgenooten zullen tooneu te begrijpen, dat, om in een gemeente van den omvang van Gouda, iets zoodanigs tot stand te brengen, het noodzakelijk is dat allen zich vereèuigen en dat niemand zich terugtrekt. Wanneer de leden der vereeniging eenigen tijd zullen gerepeteerd hebben, zal men tot het overige gedeelte der burgerij komen met het verzoek on) alz honoraire leden tot de vereeniging te willen toetreden. De herinnering aan de vele genotvolle, gezellige ooncerten uit vorige jaren, zal er zeker toe mede werken om ieder zijne krachten te doen inspannen, om ook weder voortaan een dergelijk genot aan de Goudsche ingezetenen te schenken. Het gerechtshof te 's Gravenhage heeft benoemd tot rechter-<)oramissarissen voor de instructie van strafzaken, in het arrondissement RotterdamMrs. A. A. Weve en Ph, A. J. Bouvin. Staten-Generaal. Twerdh Kamer. Zitting van 28 September. In deze gebonden zitting deelde de voor zitter mede dat de commissie, belast geweest met de aanbieding van het adres van antwoord op Zr. M®. troonrede, zich Woensdag namiddag van die taak had gekweten. Z. M. had het volgende geantwoordf/Mijne heerenMet genoegen verneem ik hetgeen mu* door de tweede kamer in haar adres vin antwoord wordt te kennen gegeven, en Ik verzoek u haar Mijnen dank daarvoor te betuigen en haar tereus de

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 3