11 I Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. N° 1890. 1870. BUITENLAND. t ERIJ. piugT Vrijdag 6 October, BEGROOTXNG Kennisgeving. Stremming van de Vaart doorbet Moordrechtscbe Verlaat. Buitenlandscli Overzicht. R 1876. fl. 100— f H f KLASSE irouda. jing FRAnTTiJJK^ 2508.86» ipjjn. Het DER «OWN. 200— 30— 40— 25066— 600.— 1361— 10— 3995— 100 1400— Memorie. Memorie. f 17783.80 900— 2100- 158. Uitkeering 50— 154. Idem san de gemeente 12— L GOUDSCHE COURANT. eeu t Rouher geide onlangs die ran verscheidene IB 1 iden door het 18TE KA- a bill jjkeu 1RINGS. ▼an 9 tot ir te zien, n ten kan- IDROOG- koop- 5842— 2508.86s des voot- >kaa), wjjk ir, ran: SODEN en NIFORM- iig gewerkt te Oude re plaatsen ide. I aan het DAG den ten 10 ure, ERENDE JEREED- 1OÜD en Breeder intore ran m. man. 300— Totaal v. het Xe Hoofdst. 5842.— INKOMSTEN mf UITGAVEN VAN DK GEMEENTE GOUDA. ▼oor den dienst van 1877.Bevolking 16777 zielen. te spjjsver- let inmaken an, boonen, In pakjes oeging na I, en kan het voorkomen. Het neemt vorming v. Cento. Memorie van toelichting op de vorenstaande posten. UITGAVEN. Hoofdstuk X. 148. Verhoogd met 400, verooraaakt door het bijhouwen van schoollokalen en het verhoogen der verwaarborgde sommen. 152. Verhoogd l*et f 800, in verband met het geen daarvoor in 1875 is betaald geworden. Hoofdstuk XI. 157. Verminderd met/568.84. Het voorgedragen cijfer strekt tevena tot aanvulling van sommige posten op de begroeting van uitgaven, zoo als die bij dit artikel tyn aangewezen. --r—---- BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goada, brengen ter algemeeue Kennis, dat de Vaart door het Moonlrechtsche Verlaat, van heden tot ultimo October lal lijn GESLOTEN. Gouda, den 4 Oct. 1876. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, Dbooglkkvkr Fobtuun. van Bbbobn IJzbndookn. Omtrent de vredesonderhandelingen is niets naders bekend. Alleen bericht men: De Turken hebben nadrukkelijk verklaard, dat ze geen nieuwe voorwaarden zullen stellen, en niet zullen toegeven, tenzij de groote mogendheden er voor willen instaan, dat Servië zonder aarzeling en tegen spraak de voorwaarden aanneemt Dezen waarborg nu kannen de mogendheden en kan prins Milan zelf niet geven, daar generaal Tchernayeff op het oogen- blik feitelijk de dictator van Servië Gevaarlek blijft nog altijd de houding van het Russische volk. Volgens een telegram in de Daily New, zijn de Russische soldaten, die verlot hadden, gewaarschuwd, om by de eerste oproeping gereed te zijn, zich naar hun regiment te bleven. De opwinding tegen het Turksche volk is zeer vergroot door het openbaar' maken in het Russische Staatsblad van het officiëele rapport van prins Izertchff, secretaris van legatie te Konstantinopel, over de Bulgaarsche gruwelen. In de kleinste dorpen zelfs wordt het verslag voorge lezen, en het geheele Russische volk roept om wraak. Rusland heeft Oostenrijk voorgesteld gezamenlijk Bosnië en Bulgarije te bezetten, ten einde Turkije te dwingen vrede te sluiten en waarborgen te geven voor de toekomst. Dit voorstel is met wantrouwen ont vangen. De Duitsche Rijksdig zal waarschijnlijk den Sn November worden bijeengeroepen; men weet, dat hij zich voornamelijk moet bezighouden met de rechter lijke wetted. Het hooge administratieve gerechtshof te Berlijn heeft uitspraak gedaan in een belangrijke zaakde politie heeft geruimen tyd geleden in West- Pruisen een vergadering ontbonden op grond dat er Poolsch gesproken werd, wat door de agenten niet werd verstaande Polen kwamen in verzet en zijn thans in het gelijk gesteld. In Engeland zet men de beweging tot het verkrijgen van parlements-byeenroeping voort. Op een meeting te Birmingham heeft Bright Zich ten gunste van dat streven verklaard, trouwens in veel gematigder be woordingen dan zijn collega Lowe. De uitslag der 1.1. Zondag gehouden verkiezingen voor de Fransche Kamer is nu in zijn geheel bekend. Van de 6 verkiezingen liepen 4 ten toordeele der republikeinen af; de beide andere gekozenen waren Bonapartisten, wier verkiezing vernietigd was. In Italië bereidt men zich, in afwachting van de ontbinding van de Kamer, ijverig voor op de nieuwe verkiezingen; Garibaldi schijnt het kamerleven slecht te bevallen, want hy wil noch te Rome, noch elders zich candidaat meer stellen. Volgens een brief uit Parijs ia het Journal de Havre heerscht in de kringen van de ex-keizerin Eugénie groote bezorgdheid voor de verdeeldheid onder de Bonapartisten, voornamelijk naar aanleiding van het plan, volgens ’t welk Raoul Duval de politieke leiding op zich zal nemen van het nieuwe blad de „Nation,u dat tusschen 1 en 10 October moet ver schijnen. Het doel van dit blad is, om den strijd van genoemden afgevaardigde ën zijne vrienden tegen de regeeriag te bevorderen, en voorzichtigheidshalve gaan verscheidene redacteurs van imperialistische bladen o. a. van de EttaJ'tlle in de redactie van het nieuwe orgaan over. Het was te voorzien, dat de partij van Chislehunt op die wyze zou uitvallen. Ik zelf schrijft de correspondent, heb meermalen ioowel in de kamer als in de waggons, de jeugdige ooryfeëen deij groep van het beroep op het volk, openlijk en met luider stem hooren verklaren, dat hun leeftijd en eerzucht hen niet kou doen besluiten zich tevreden te stellen met een onvruchtbare en zonder eenige hoop een terugkeer van Elba af te wachten, die nimmer zal plaats hebben. Een hunner, wiens vader een grooten invloed uitoefent in de omgeving van in mijne tegenwoordigheid e« -W— -I' I- -BggaS!'., ■'.1.LJ-'! Hoofdst. XI. Onvoorziene uitgaven. 157. Onvoorziene uitgaven Wordende hierby tevens, over eenkomstig de artt. 214en215 der Wet van den 29eten Juni 1851 (Staatsblad n°. 85), mach tiging verleend tot het doen van af- en overschrijvingen op: Hoofdst. 1. afd. 1 artt 10,11,12 13 en 14. Hoofdst. 1 afd. 2, artt. 1, 2,3,4,5,6,8,96^*, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. Hoofdst. 2, artt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ó<£c, 10, 11, 12 en 13. Hoofdst. 3, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en I9r Hoofdst 4, artt. 1 en 2. Hoofdst 5, artt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 12. Hoofdst. 6, artt. 2,5,6,7 en 8. Hoofdst 7, artt. lb,e$f, ‘hb,cfd, 3b,c, d,efyh, 4, 5a<$-6, «,7,8en9. Hoofdst. 8, artt. 2 «,64-*, 3 en 4. Hoofdst. 9 artt 4 en 5. Hoofdst 10, artt 2, 3, 4 a b, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 en 15, Totad v. het Xle Hoofdst. 2508.86» Verzameling der Uitgaven. HOOFDST i I. Huishoudelijk beetaria- t 28691. II. Kosten voor werken en inrich tingen tot openbare dienst be stemd f 48216— III. Kosten ’oor eigendommen welke de Gemeente naar het burgerlyk recht bezit, met de deswege verschuldigde lasten f IV. Kosten van invordering der plaatselyke belastingen of middelen V. Kosten der openbare veilig heid en van de brandweer f 22399.63» VI. Kosten der plaatselyke gezond- heidspolitie VII. Kosten voor het onderwijs en ter bevordering van kunsten en wetenschappen 51526.76» VIH. Kosten voor het armwezen, mitsgaders subsidien en be dragen aan onderscheidene daarmede in verband staande instellingen f 35398.05 IX. Renten en aflossingen van geldleeniugen, mitsgaders alle verdere opeischbare schulden der Gemeente X. Andere uitgaven niet onder vorige hoofdstakken begrepen f XI. Onvoorziene uitgaven Totaal der Uitgaven f 242788.11» (Slot.) UITGAVEN. Hoofdst. X. Andere uitga ven, niet ouder de vorige hoofd stukken begrepen. 142. Kosten der kamer van handel en fabrieken 143. Premie aan vrijwilligers voor de nationale militie 144. Kosten vallende op het houden der lotingen voor de nationale militie en schutterij 145. Bij voorschot te verstrekken kosten Reiskosten aan militie- plichtigen f 100 Wegens betalingen van allenei aard -500 --- 146. Kosten van justeerloon in zake den ijk en heryk der maten en gewichten 147. Kosten voer openbare verma- kelykheden en feesten en voor het uitstéken van vlaggen f 148. Kosten voor brandverzekering der gebouwen 149. Kosten vallende op het voeren van gedingen 150. Kosten van rechtskundig onder zoek betrekkelyk het instellen van gedingen 151. Kosten van gemeenschappelijke zaken, belangen en inrichtingen of werken, bedoeld by art. 122 der wet van den 29sten Juni 1851 (Staatsblad n». S3). f 152. Uitkeering aan het Kjjk van het aandeel in de kwade posten wegens de directe belastingen. Wetten Van den 29sten Juli 1848 (Staatsblad n°. 32)van den 18den September 1852, (Staatsblad u0.177) en van den 20sten December 1865, (Staats blad n». 139.) f 158. Uitkeering aan de Herv. kerk te Moordrecht voor afstand van het grasgewas van een gedeelte v. den hoogen Schiel. Zeedijk f 154. Idem aan de gemeente Wad- dinxsveen voor idem 155. Kosten op het houden van ver- koopen eb verteringen f 156. Kosten op het aanbesteden van werken en materialén f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 1