BINNENLAND. Schuttersraad te Gouda. ADVERTENTIEN. 2»ï« STAATS-LOTEBIJ. Burgerlijke Stand. Gouda: Moordrecht: Gouderak: Haastrecht: Roenwjjk: Waddinxveen MAANDAG 0 OCTOBER 1876, t repuhlikeiarn «rich door den keer Honker op krt sleepton* 1st» nemen ie goed roor keu, die, sooak miju rader, verplichtiugen hebben, iuaar wij anderen die zoodanig verleden niet achter ons hebben, die geen de minste verplichtingen hebben, wij xmdea ons seleen moeten willen refnieiigen indien wy roort- durend in de oppoairie hlvfa.* De heer Seoul Duval, dun men ren links user rechts en ren rechte neer link» erg 1«veeree en die er een oogenblik aan heeft gedacht oin zich in de nationale rergad.riug bij het liuki rocntruin te laten inschrijven, maar in het rrchterc utra n plaats nam, omdat eenite sqner vrienden voor de constitatie hebben gestemd, begint te begrijpen, dat kg eeae dwaasheid ion begsan, steeds de rol van den jongen Castrilawe te ^wïca Daarom sticht hy de Satim Met programma van dit blad zal een Boaapaniaüaeh tintje hebben, maar de constitutie aannaaien en tang- samrrkand aal de Sonapartistische klcar verdwenen. Een der motieven van den keer Saonl Dwva! om sick van de rechterzijde te schei des is de rol door den keer de Brogtie in den senaat gespeeld. Om persoon lijke redenen heeft de heer Baool Dnval een levendige, afkeer ran dien ronrmaligen minister van 24 Mei en het tal beta bjjsoader uugentain weien diraa politiek te bestrijden en sijue plannen te vevijdeieu Men kan lick begrijpen, dat in deue omstandigheden de oude Bonapartisten de toekomst aart zorg te ge moet si en. Soaker is dan ook naar Chialemst vertrokken. GOÜDA, 5 October 1876. Woensdag a. st. tal de eerste voirata-Hing plaats hebben van het Bott. toonedgexelackap ouder directie der bh. Le Gras, ran Znjrlen en Haspels. Was de tijding dat dit gezelschap, zulke talentrolle personen in zich bevattende, hier geregeld op zoo traden aan velen hoogst welkom, niet minder aange naam lal 't omen stadgenootea zijn te vernemen, dat voor de eerste voorstelling vso dit seizoen een stak gekozen is, dat vele verdachten van een gord stak in zich vereeuigt. Dit dit niet te veel is gezegd, blijkt nil 't feit dat het te Parijs avond op avond voor voile zalen vertoond werd en dat tegelijkertijd drie Kederiandsche taonreldireetien het de eer eener opvoering waardig keurden. Het oordeel der Xederluadsche toneelcritici is dan ook over de DmmiekejTs eena.oidend en in alle mo gelijke dagbladen wordt het zeer geroemd. Voor ditmaal willen wy eens niet genoeg» nemen met die eenigszina rage uitdrukking en 't niet laten hij die eenvoudige bewering, maar een korte Woem- kering geve* Tan 't oor jee) der pers. Wij kop» hierdoor onze lezen te overtaigea dat zij Woensdag het stak bepaald moeten gaan sten. Het Veder lend tegt er o. a. ran: (Het stak mant inderdaad uit in levendigheid ran j dialoog friachkeas! en herat legelykertyd een horirndr intrigue, hoe naïef sommige wendingen ra «ea ook aangebracht lijs. Dat natnaiiqke, ge- de, ia Jeke.' de reden, dat te Pa/gs reeds meer I lib malen het stak vertoond wérd. Hoezeer stak, door de voorname sfeer waarin het ons de geestige gesprekken waarmede bet bijzonder genoten kan wordeo door het meer hrsehssfde gedeelte van het publiek, toch bezit het ook een even groote aantrekkelijkheid voor 't volk.' Het BmdelMsd: vHrt ia ea wei geschreven stak, aantrekkelijk door het nieuwe eigenaardige der toestanden, prettig ea uadzihuwdrml door den aaageaamen conversatietoon ran het tweede bedrijf dramatisch door de figuren na Anna ea Osip, een kemtr mmMit door het fijn geteekeade, tfgeronde in het karakter ran de oude gravin. Scherpe tegensteBtagen wmdeu in het stnk met het meest tehette lieht beschenen, slsafscne dienst- oonfhnakelijkheid in dn meest uitge- zta. komen in botsing met elkander, Het .j schijnen het aan den Bus Nevsky te danken te hebbeu, dat wy de dnuuusche talenten van Dumas (dte't ouiuerkte) ouvere .eld iu de Dmmekejt kunnen bewonderen, zonder ditmaal onze Nederiaudsche ooren te kwetsen aan dia vreemdsoortige thcoricu, welke steeds vrouwen of echtgenoot» tot onderwerp hebben, waaraan tela umukserL Iu plaats rau het tor fa, tar U tot rervel us toe gevarieerd, worden out ia de Dmmiekeft toes lauden geschetst en karakters gettekead, welke wy begrypen en 't tij met hei ver stand, 't zij met bet kart volgen kunnen. De Dmmèckefi durven wjj nog menige opvoering voorspellen.* De A'rèrere Rolt. <S_- .De indruk, door de Dmmiekeft teweeg gebracht, was niet die, welke in luidruchtige toejuichingen zich nit, maar die weUe sich kenmerkt door gespannen aan dacht, door de Trees één woord te verliezen, door de eigenaardige huivering, die over het publiek gaat, als 't grtroïeu wordt Voor een eerste opvoering waarlijk geen klein te schatten uitslag.* Het Seder lomdeck Teoreei .Hoewel het gewaagd mocht herten met dit stuk het nieuwe tijdperk te openen, zoo heeft men er toch wel aan gedaan. Kek ene ode op it nieuwsgierigheid om een stuk, dat te Parijs en elders zoo goed voldaan had, te leer» kennen, Week ha dat men zich niet had mis rekend en ruimschoots werd men beloond voor de aotg die er waa besteed om de vertoning zooveel luister, als mogelijk was, bij te zenen. Men zag dan ook iu ieder bedrijf een keurigheid en juistheid van Meedingen schikking, die vroeger schaars werd axngrtnrtea. De vertonen salve (cr wordt gesproken ran d-zelfde aeteurs, die het kier zullen opvoer») hadden zich begierd om te vprrk-n op een ton, ea zie* te bewegen in een hooding, die ia overeenstemming was mrt 'tgerazy moesten voomteflen. Dit wss mogelijk gemaakt doeg de vertaling, die zeer goed gedaagd mag herten.* Aides de Xederiaodsehe Pen. Dasr wjj er bepaald prijs opstellen dat de Goudsehe schouwburgzaal by de opening van 't nieuwe toneel - jaar voor de geschiedenis van het HolDndsehe toned zoo gewichtig het bewijs levere dat er ook in (ionda groot, sympathie bestaat voor detm- aeelsperlkonst, aoo hebben wij de stemmen van bijna alle lootte.Icritiei iu om land, willen doen hoor» hen lader er» 'tawowd geweven. Moge Woens dag blijken dat ay aim te zergeets hebben gesproken! Wij vernemen, ecu wetsontwerp kinderarbeid in bewerking ia. d.it aan het departement van justitie tot aanvulling van de wet op den uit Te 'a Gravenhage ia de volgende telegram Atehiu ran 27 September ontvangen De versterking bij Pasear-Koeroengtjoet is voltooid en bezet. Tjadd en Silang zijn bijna zonder verlies genomen. Met de werken tot het aanleggen ran ver sterkingen en wegen wordt voortgegaan. De vijand bestookte voortdurend het birooae. De gezondheids toestand is goed en de weersgesteldheid gunstig ;eea uitmuntende geest heerseist onder de touitairea. Op de eerste wyaanrsesnaikt d»*4» dsar to Stolwijk gebonden, werden 172 «taks rat aangeroerd, waaronder 62 koeten. Ofschoon er reed kooptri de handel fianw. waren, wat De akten-examens voor het lager onderwijs inde provincie Zuid-Holland zijn gitteren aangevangen. Voor de Eranache taal hadden siah 8 candidal» aaugemeld, doch werd» allen atgesrazsa. De examens voor de hooidonderwysermkte zjjo H*t IS Candida ten aangevangen. Gednrende de mnand Sept. zijn in Zoid-HoUaad t/z Maas en Lek, wegens longziekte, een rand te Spijkenime, twee te Pernii, en te Nnuiaosdorp, onder een nieuw beslag, twee zieke co sier verdachte ont eigend. In de week van 23 tot 30 Sept kwam in Noord- Brabaat een geval vu longziekte voer, te Zeven bergen 7 verdacht verklaarde runderen vu datzelfde* koppel werd» onteigend. De door ingevoerd Eaidhelludteh vee. Hoewel er in den tegenwoordig» tijd niet zeer vele personen meer zyn, die niet kannen sehrgven, zoo ia bet echter eu feit, dat er nog «n groot aantal is, dat had Irrtyk schrijft. Hinderde mal» komen ons immerz brieven ter hand, too knoeierig, zoo on- duidelijk geschreven dat 't moeite kast er nit wijs te word» ra vele overigras nette, wdoutwikkrlde men- sefara schrijven zóó. dat men onwillekeurig zon vermoe den dat hrt schrift was vu de baud dor keukeumeid. Goed, duidelijk, net schrift is ongetwyfcld een aanbeveling ea vele vu dergelijke slechte schrijvers koesteren dtkwyls dra weaaeh vu ecu betere schrijf- kand te mogn hebben. Welnu, diel weaaeh ku vervuld word». De heer J A. Dekker, de bekende ezlligraaf stelt volgens aehientasbde advertentie ieder in de gelegenheid een goede hand te krygea ra dat ia seer kort» tijd. Wij zagen keurig, tornt zei fa praehlig schrift van personen die eeuige weken vroeger steehta allerieelijlut krabbelschrift te voorrekija brachten, duk tij de lesaen vaa den keer Dekker. In de tijd van weinig wek» neemt hij au, u een goede hand te bezorgen, zelfs al zyt gij vele jaren gewoon slecht te sdhrijv». Wij vestigen de audazht onzer ztadgeaooten op deze gelegenheid, die zeker gretig door vele zal wor- ,n boufugmet elkuder,»^ hes publiek wordt hdangsteftiog opgewekt voor de TjA Woensdag 11 Oet. a. st. is hete» feestdag voor Mea schrijft au de Leiieeke CL.- Bijabwd heeft voordeel gedaan met den gnustigeu wind om wata aaar iet af te voeren, «oodai de bueaem du ook zeer gedaald ia. Als de regen ophoudt ra de wiad wat opstokt, zoodat de meirus kuan» malen, ia de overlaat ru water spoedig geweken. Hrt XedeiL binarnsebip Sr Twee Oekneden is ap de Schelde vóór Antwerp» aangever» door de Ea- gelsehe stoomboot JUter terstond gv ranks» De schipper met vrouw kinderen kond» nog gered worden; aaar de kracht, srien de uitgaaf door da pink» ru het half verhvjjsrlde aship verspeld Ai aar mea verneemt, zijn de ovrachilbndi pencelen, benoodigd voord» aanlig vu den spoorweg Leiden Woerd», thans in hand» overgegaan ran de eon- die allen karakters zijn, behalve nris- Wafirar, die ais zoo vele minnaars ra/reuse minst gelukkig geschreven rot verrolt te Parys het pa bliek trekt ra trok. b. Dm, voorvtelHng met veel fagm airt onberiapelyk, maar het deoalz. o*. prachtige dialogen, booend. me stodge- de Vereniging pogingen 'm deze roede richting r dfa vtnkhw^elqk gewaardeerd worden. rail» sich niet te beklag» hebben.' jlto 11 HL of De ümeéekrft ,e» goed stuk* ia, moet beantwoord ais De ftt door twee oodeu ran dagen. Du is 't e^ftig jaar ge- led» dat Barthotomeus Wakkier trouwde met Maria Planken, die dos op genoemden dag hnn gouden bruiloft vieren. Usase ometaadighedea zijn echter zoo, dat, als vriendelyke stadgenoot» niet een handje helpen, die dag voor beu weinig feestelijks zal hebben. Wg achten ons daarom verplicht dien datum ter kenniase te breng» na ieder, die aog eens een zonnestraaltje wil bzcagta ia era woaiag, waar dat ongetwijfeld dankbaar zal ontvang» worden. Het adna dag owdjes ia; Groeneweg ia de Wjjde- i poort, alhier. In de St.-Ct. ras Woenedag is opgenomen het koninklijk besluit, bradende goede raring der verande- deringen in de Statut» na i. Anti-dienstverrauging- bood, vaatgesteld door de Aigemeene Vergadering van j 31 Augnstsa 1374, overeeakomatig de Statuten. De direhtenr vu de Haagzéhe Hoogere Burger» ïehool beeft het van hem gevraagdrader rapport ingezonden over sgu «elael voor het gymmmtiek- onderwijs, bniteu de gewone schooluren (des'lVueudagi ra Zaterdags) Hij eritrat, dat degelijke, wrteosehap- peljjke beoefrning vu de gymnastiek daardoor niet Van verkregen worden, maar hjj wil du ook het wetensehappeiijk oadetwgs hoofdzaak lat» blij reu; doch hij betoogt, dat de reultatea vu dit ztelsel heter «11» zijn, du waaneer het gymnaatiek onder wijs bij halve aren, tussehen de leaara in, gegeven wordt, omdat bij de door hem voorgestelde regeling: lo. voor de gymnastiek evenveel tijd beschikbaar ia ais hij het andere stelael, terwijl daarvan minder tjjd verloren zal gun 2o. het mogelijk ia de leerlingen voor de eisehra der gymnastiek te klassifieeeren, wat volgens het andere stelael niet mogelijk is; 3o. de gymnastiek-les blijft d» invloed vu de daarop volgende I», welke invloed bij het andere stelael, men moge zulks will» of met, oamogelgk zon te verengden zijn. Near aanleiding vu dat rapport hebbende raads led» de Jonge, Haygens en Soary voorgesteld de Min. van Binnenl. zaken, te kennen te geven, dat nog in den achoolennna vu 1876 op 1877 voor den tijd vu 4 maanden era proef zal wonden ge- nomen met de door den Minuter gevorderde regeling van het gymnaatiek-onderwgs, tenzij Z. Exc. mocht kunnen genoegen nemen met een inrichting vu dit onderwijs, zooals die door den direoteur in sgn rapport wordt nitongfzet. Het verroer langs den NederUndsehen Rijn-spoorweg heeft gedurende de maand September 1876 opgebracht: un reizigers 182,682, nu goederen/67,856, aaa direct verkeer vu reizigers en goederen 207,040; te zamen f 447,578. Sedert 1 Mei 1876 waa de opbrengst vu reiziger' en goederen 2,334,286. Met het bakken vu brood uit enkel tarwemeel, in de militaire bakkergen der verschillende garnizoen» zal tot de helft der maand November a. s. bij wjjze van proef worden voortgegaan. De sergeanten v. B. en d. K.die betrokken wnreti in de zaak ru den wachtmeester, van wien sprake was in het bericht uit Bergeu-op-Zoom zyn by vonnis van den 2 October veroordeeld tot drie maanden eorreetioueele gevangenisstraf in eenzame opsluiting te ondergaan, wegens het afleggen van een valsche getuigenis. Als een historisch feit deelt men aan de Are. Cl. het volgende mede Ken photograaf, hg wien een boer van het Zeenwache eiland Schouwen zgn portret had laten maken, ontving van dezen, nog vóór de proef genomen was, een briefje, waarin woordelgk de volgende euriense zin fporkwamt „Nrietusia, ma dromeue etekin. De boer, dia zijne mtvouw vtnaehte te varrMteo, wilde bier mede den photograaf verzoeken, dat deze, wanner hij met de proef kwam, niet het hui» in, maar daaromheen het hek in" zou gnnn. De voorstander» van den leer, dat men schrijven moet zoouls meu spreekt, kunnen bij dezen practiachen boer feen lesje hemen. In een buitengewoon uommer van het Alg. Politie blad leest men Ontvreemd 27 September 11., in de R. K. Kerk te Ewijk: een langwerpige zilveren schaal op een voet, de schaal in den vorm van een scheepje, dienende voor wierook, waarin een zilveren lepel; eene ronde zilveren doos, van binnen verguld, waarin eene zil veren vergulde lunula; een pnrper zijden zak, waarin twee in elkander sluitende zilveren hostiedoozen; twee reliquiën in zilver gezet, de eene van den H. Johannes Baptista, de andere van den H. Joseph; een remon- •trans van Berlijusch zilver, ter vertooning van drie reliquiën, in het midden met een rond zilver plaatje, de stralen op het midden verguld, bovenop een zil veren wertldbol. De officier van justitie te Njjmegen verzoekt opsporing, aanhouding en bericht. De zwarte-republiek Haïti heeft het verlokkend voorbeeld gevolgd van menig blanken-geineenebcst, eu den veriokkenden maatregel aangenomen om hare oude schuld te repudiëeren. De kamers hebben een verordening uitgevaardigd tot schorsing van betaling van alle schulden door vorige gouvernementen aan gegaan, op grond dat de tegenwoordige toestand der financiën niet meer veroorlooft, de later aangegane •chuid gestand te doen. Tot vergoediug echter van liet ongerief door dit edikt te veroorzaken, hebben de kamers gracieuselgk en vriendelijk toegestaan een jmirltiksohe subsidie aan de» schouwburg te Port-au- Prinoe, en de voltooiing bevolen van het Pautheon, dut gebiuwd wordt van ijzer, onlang» aangevoerd vun Trenton in New-Jersey, en dat gewijd wordt ann /,de gedachteni», van Haiti's groote mannen." De fltandbeeldeu van wgleu de generaals Brioe en Pierre, die bij de jougste revolutie vielen, zullen iu dat Pantheon eene nis verkrijgen. Deze zoo judieieose maatregelen zijn zeker zeer geschikt om de onbetaalde schuldeischers der failleerende republiek met huu lot te verzoenen. Naar wij vernemen zal van wege het Amsterdamsche gemeentebestuur een gratificatie wordeu uitgereikt aan de ouderofficieren en schutters voor hunne bg de jongste ongeregeldheden bewezen dieueteu. Voor iedere wacht zal aan een ouderofficier 1.70, aan een korporaal J 1.20 en aan de schutters, tamboers eu hoornblazers 1 worden uitbetaald. Zij, die bg het alarmslaau niet tegenwoordig waren of zioh aan droukensohap of ander pliohtverzuim hebben schuldig gemaakt, zullen voor een schutteiuraad terecht staan. (Amt. Ct.) Men schrijft nit de residentie aau de Am»t. Ct: hDe afdeelingen der Tweede Kamer hebben ditmaal met spoed het ouderzoek der Indische begrooting ten einde gebracht. Ben ik goed ingelicht, dan beeft dit onderzoek niet langer dan een huiven dag ge vorderd. De reden hiervan moet gezocht worden ia de orostaudigheid, dat men, nu de nieuwe Minis ter van Koloniën eerst sedert kort aan het bewind is, het minder gepast achtte hem nu reeds met allerlei vragen en opmerkingen te bestormen. Men wil den heer Altiog Mees den behoorlgken tijd laten zich in de Oost-Indische aangelegenheden op zgn departement te ffOrienteeren." 'Het verslag over de Indische be grooting, waarvoor o. a. de heeren Fabius en Begram tot rapporteurs zgn benoemd, zal zich niet lang laten wachten. Met het onderzoek der Nederlandsohe staats begroting zal, naar ik verneem, reeds Maandag een aanvang worden gemaakt. Openbare zittingen der Kamer Worden in de eerste aagen niet verwaoht of het moesteil zijn zeer korte bgeenkomsten voor de mededeeling der namen van de rapporteurs der talrgke, reeds onderzochte wetsontwerpen alsmede om eenige belangrijke ontwerpen aan de orde te stellen. Hoogst- waarschgnlgk zal net wetsontwerp nooens de koöpe- nitieve vereenigingen het eerst worden behandeld. Mocht het den heer van Lynden gelokken hiervoor eene meerderheid in de Kamer te vinden, dan znl bij een parlementair kunststuk hebben verricht. Tot op dit oogenblik ten minste zijn de kansen van aan neming volstrekt niet gunstig." Dinsdagavond is de out werp-vestingbegroo ting voor 1877 verschenen. Zg is (door den interimaireu min. opgemaakt) voorloopig beperkt tot de sommen, noodig voor de voortzetting van aangevangen eu tot betaling van termijnen van aanbestede werken. Het totaal bedrag is 3,070,000. O. a. worden sommen uitgetrokkea voor de laatste termijnen van de vol tooiing der verbetering van de fronten Oranje Promers en Promers-Turfpoorthet maken van de nog ont brekende gebouwen, in verband met de verbeteriug der fronten Turfpoort-Oud en Nieuw Molen-Katten het verbeteren der gemeenschapsmiddelen tussehen de vestingwerken, allen in de nieuwe Holl. waterlinie. Voorts tot voltooiing van de werken te Maiden en Weesp, welke vestingwerkeu daarmede naar den eisch des tijd» zullen zijn ingericht, en voor den iaatsten ter.ugn voor de verbetering van de forten Vechten eu Rgnauweu behoudens het bouwen van meer bjinvrij logies. Een rijk alleen levend landbouwer, te Om woon achtig, weid Maandagochtend in eene weide teLithoyen op heeterdaad betrapt, terwijl hg bezig was met het uitmelken vau eens anders koeien. Reeds jaren lang werd lig daarvan verdacht gehouden, tot hg nn ein delijk gesnapt werd. Er is proces-verbaal tegen hem opgemaakt. De klokopwinder van den Wangtoren te Alkmaar kwam Zaterdagavond op vreeseigke wgze om 't leven. Toen hij tnsscnen 6 eu 7 uur boven was om zgn gewoon werk te verrichten, geraakte hij door het een of ander ongeluk in de mime pijp, waardoor het zware gewicht van het speelwerk naar omlaag hangt, eu viel zoo van een duizelingwekkende hoogte neder. Dinsdagochtend vond men zgn lijk. *t Heeft weinig gescheeld of men had te Rome een Joodsch oproer beleefd in 't gewezen Ghetto van La Regola. Zndiier hoe. Terwijl de Israëlieten in hunne synagoge den Groten Verzoendag vierden, kwam een kutholieke juffrouw den tempel binnen, blgkbaar met geen ander doel dan den spot te drgv^n met een eeredieust die de hare niet was. Zij hud een knaap bg zich, tot wien zij luid en lachend hare ongepaste opmerkingen richtte. Men verzocht haar de godsdienstige meeniugen van andereu te eerbiedi gen, en te zwijgen. Vergeefs. Daarop verzocht men haar zich te verwijderen; eu tpgf^uj goedschiks niet wilde, zette men haar bg dien «rui aan de deur. Toen, scheldende op de Jodeu en hun godsdienst, snelde zij naar bare woning, die vlak tegenover de synagoge gflegen was, eu begon alt haar venster met steenen de glasruiten van 'tJoodsche bedehuis in te smgten. De gesarde Joden stormden nu naar buiten om bg 't booze wijf de deur open te breken, 't Zou tot ernstige baldadigheden gekomen sgn, indien niet tijdig de politie ware opgedaagd, eu aan beleg en verdedigiug een eind hadde gemaakt door de seer devote katholieke juffrouwen hare familie te arresteeren. In het dorp Villeueuve-lea-Cugnaux, op 15 kilo meter afstand van Toulouse, h^eft zekere Julien Duoros een driedubbeleu moord gepleegd. Hij leefde sinds lang in oneenigheden met zgne vrouw en had hare zuster Marie Maurat bij zich inwonen. Deze zou trouwen, maar Ducros bad zich tegen haar huwelijk verzet, omdat hg bij haar huwelgk haar aandeel in de kleine onderlgkë nalatenschap moest uitkeeren. Om niet langer aau de ruwe bejegening van Ducros bloot te staau, had Marie Maurat in de laatste dagen een gedeelte vau den dag de wjjk genomen bg de echt- genooteu Lacroix, die op de bovenverdieping van het huis van Ducros woonden. Dit maakte dezen nog woedender, zoodat bg de slaapkamer zgner schoon zuster sloot, om 's avouds haar het terngkeeren te beletten. Mlddelerwgl raasde en tierde Ducros al meer en ineer tegen zijne vrouw en bracht haar met een houweel verscheidene slagen op het hoofd toe. Nadat kg zich vergewist had dat zg dood waa, ging hij naar de bovenverdieping en vermoordde er zgne schoon zuster en de vrouw van Lacroix. Hierna wilde hg zich met een soheermes een slagader openen en op die wgs zioh zelf van kant maken. Maar hetzg dat hij niet durfde, hetzij dat hg onhaudig wa», de wond die hg zich toebracht, was niet gevaarlgk. Hij ging vervolgens de deur uit, legie een tamelgk grooten weg af, maar toen begaven hem door het vele bloed verlies zijne krachten en zonk hg neer. Hg werd door eenige personen gevonden, bhdende in zgn bloed, Aan dezen bekende hij den driedubbelen moord. De bedoelde personen gaven hiervan den maire kennis, die hem liet arresteeren. Men leest in de Middelbnrgeche Ct. het volgende: Als een bewgs voor de waak-en werkzaamheid der anti-revolutionaire partij verdient vermelding dat reeds thans, volgens eene mededeeling in het week blad voor Zeeuwsch-Vlaanderen'» Westelijk deel, in die stre<-k ijverig gewerk wordt oui bij du vu-kiezing in het volgende jaar de kiezers aan den heer Vau Eek ontrouw te doen worden. De candiaat, die hnn ter vervanging wordt genoemd, is jhr. Van Doorn en Westcapelle, als ijverig voorganger op zeudingfeesten en godsdieustige bijeenkomsten algemeen bekend. De zorg voor de voorloopige aanbeveling van dien heer schijnt opgedragen te zijn a; n handelsreizigers, die te gelijk met hunne winkelwaren den anti-revolutionairen caudidaat aanprijzen. Althans de berichtgever iu het Weekblad dankte zijne inlichtiug aan zulk een cob porteur, die reeds sedert "geruimeu tijd in het district aan 't werven was en, niet wetende wien hij voor zich had, spoedig tot het opvijzelen van den anti revolutionairen adspirantvolksvertegenwoordiger werd uitgelokt. Bij vonnis van 3 October jl. zijn veroordeeld: J. G. H„ A. C. N., P. B„ G. v. V., J. 8. en S. A. in eene geldboete van 0.50 en J. Z. in eeae geldboete van l.en de kosten, omdat zij zieh niet tijdig voor de schutterij deden inschrijven. MARKTBERICHTEN. Gouda, 5 October. Poldertarwe puike 10.50.h 10.30. i f 11. mindere 9.60 z 10.Boode puike 7.60 7 85. mindere ft. i f 140. Voer/6, i/675. Gszat puike 7. z 7-75.Mindere 6.a 7.T5. Haver, zware 5.— 5.50. lichte 4.1/4.75. De Veemarkt met goeden aanvoer, alles werd tot hooge prijzen ving verkoeht. schapen traag, varkens voor Londen van 26 1 28 cents per half kilo varkens en biggen denhandel zeer levendig. Aangevoerd 60 partgen kaaa ken handel zeer ving eerste kwaliteit van 30 1 36. Goeboter 1.80 1 1.90. Weiboter 1.50 1 1.60. GEBOREN 1 5 Oct. Gerard si, ouders B. loet as If. Kloos. Maris Magdalesa, osdsrs 1. T. Tsws sa W. C. Hertier. 4. Aolooia Willewins, oudere W. Osksai ea K. Boodeeteio. OVERLEDEN: 2 Oet A do Mol. 18 j. 8. J. Iu Joo,ertietd, 7 - G. L. C Haanier2 m. GKHLWD: 4 Oct. I. D. de Voo oo J. do Jon*. Burgerlijke Stand van onderstaande Gemeenten vaa 27 Sept. tot 4 Oct. 1876. vra tijd veld, 11 j. GEBORENGeeoe. OVERLEDEN: A. Stigter, wed. ONDERTROUWD: Gwoo. GEHUWD: Geeoe. u GEBOREN: 27 SepL CoroelU Willem, oodere J. vu der Uk ca A Kok OVERLEDEN1 Oet. M. Boiggreaf, 4w. 4. 0. M. Pellekooren, 4 m ONDERTROUWD: 29 Sept. C. *so Kluiten, 25 j. en N. Borger, 21 j. GEHUWD. Geene. Stolwijk: GEBOREN: 27 SepL Will», oudere J. Aaker m L. Steppende!. OVERLEDEN; L. ten der Byl, 9 w. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD: Geene. GEBOREN3 Oct. Maarten, onder* C. vaa Vliet ea A. Verboom. OVERLEDEN: 30 Sept. A. Slingerland, 3 m. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD: Geene. GEBOREN28 Sept. Maria, onder* J. Parridon en A. Kraan. 2 Oct. Adrians*, onder* P. van Zijll en R. van Hork. 8. Adriaans en Wilh«lino*, onder* J. Fanij en E. Sirre. OVER! EDEN: Geene. ONDERTROUWD; Geene. GEHUWD: A. de Wit 25 j. en C. Vermeniën, 29 j. GEBOREN: Petronella, oodere C. Droit eo M. de Bruiu. OVERLEDEN D. Verkrooet, 2 j. J. «6 Leeoweo, 4 m. E. Dyna, 7 ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD: Geene. De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 2