G( Jiii i ■n m de ■ffll VLUG SCHOONSCHRIJVEN. IniTIÏIWÏWA Urbanus Pillen, 1876. F. HARTING, Paonwurai, PGBTBBTTS*. j-oisrc die genegen is opgeleid. Vereii Soldierbout en k «Oft8Vt ADVE =w B r Commanditaire Venmwischap De ir BU deze M W. DE JONG, Katte*ingel Q. 66. in al Buitenlai ■worden DADE Adve A. Brin W Een Aft fVaai'schuunng. KOMXK- /Aan de bestaat gelegen Si Sociëteit „ONS GENOEGEN,” Kaal „Kcssncx" te Gncna. Jfiftnrt jBtterdamsdtt sthomrbnrgrrrmijin j onder Directie van de Heerea LEGRAS, VAMZUYLEIft HASPELS. WOENSDAG 11 OCTOBER 1876 OEDAMGHEFFS Tooneetepel in 4 Bedrijven van het „Theatre de l’Odéon uit het Praasch van Piter Neweky. Mise-en-Scène van den Régisseur A. J. Le Grae. Aanvang ten Zeven ure. L DROOGLEVER FORTUUM, BOTTERDAM, ZnMbtaak n». 84. In antwoord op de zoogenaamde „Waarschuwing” van JL. WOZEERIÏErE. Het is niet moeijelijk van een knecht als A. WOERLEE blijkt te zijn, gelaakt te worden, (een nadere toelichting zal in dit geval voor de Lezers dezer Courant opheldering geven). Het gemaakte accoord met A. W., over een kleinigheid werk bij hem aan huis gemaakt, heb ik dienovereenkomstig uit betaald, verzoekende een ieder die mocht te vorderen Arbeidsloon™ of dagelijksche uitgaven zich bij mij te vervoegen. De bewuste waarschuwing is niets anders als een opgewonden onkunde en in ieder geval ongegrond. Indien er van .WAARSCHUWING” sprake is, maak ik hierop mijne Collega’s attent, zich voor dergelijke lage behande lingen te wachten. Lees en Oordeel zelf. LIJKE ARNHEM. te Gouda bij B. SCHOLTEN, Hooge Gouwe. KAMER en SLAAPKAMER in alle Binnen- en Buifcnlandwhe Dagbladen A. Brinkman te Gouda. G) De aiigage dew WOKNSDA geschiedt di DINSDAG, DAG. De p franco per j wel to AHO. CLASINj Graven/» SaiOaWaSSS Voor de ondervonden bjj betuigen wjj oni Onde ANTO AM Voor Gouda en Omstreken kunnen de DE POSITO'S gestort worden bjj den Beer Mr. J. FORTUUN DROOG LEE VER, Advocaat, Weet- haven n*. 204 te Gouda, volgene eea te zjjnen Kantore verkrijgbaar Reglement. GoudaOoethavenB. ft*. 14 Beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van ZEER FUN ürrOEVOERDE echte recept, vaa de Wed. KEUNEN ZOON, Chemisten. Deze URBANÜ8 PILLEN zgn door one in doosjes b 371/, Cent en in dubbele dooien te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar ge steld bjj den Hr. L. SCHENK, op de Hoogstraat Wjj waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welks au tracht in omloop te brengen. iSpuda, 6 Oct MAR Gouda, I Reeuwijk, I Ee Getrouwd ADRIANOS KAREL vax mi GARDEN, 1« Luit 4« Reg. Inf. zx OEDILIA WILHELMINA ERNEST A tm STÜRLER die tevens, ook namens wederrijdsche betrek kingen, hun bartelijken dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling by gelegenheid van hun huwelijk ondervonden. GraverJtage, 4 October 1878. Eerste Voorstelling in het Abonnement nooa M PRIJZEN nas PLAATSEN: Eerste Rang f 1.49. Voor HH. Leden, hunne Dames en Kinderen 0.99 per persoon. Gaandery 0.49 per persoon. De Loting der te bespreken plaatsen voor HÉ. Inteekenaren sa! plaats hebben op DINS DAG 10 October 1876, des avonds ten 7 ure precies, tegen betaling van 10 cents voor elke plaats. Hst Bureau tot het bespreken der plaatsen is geopend: Woensdag 11 October van des mor geus 10 'tot des namiddags 3 Ure tegen betaling van K Cento voor elke plaats. HH. Inteekenaren wordt herinnerd, dat Meen des Dinsdags nog Dameskaarten tegsn den inteekenpnjs te verr-j)gen zga. Namens de Directie der Sociëteit „Ons Gzsozczx,” Mr. P. J. SNEL, President. H. JAGER, Secretarie. CoMMISSIS VAX Toixicht db Hzzazx Mr. J. KNOTTENBELT. L. vax KOETSVELD. G. vax SILLEVOLDT. W. STOK. G. H. WOLVEKAMP. Door alle tjjden been heeft men de ervaring kunnen opdoen, dat de middelen tot het doei geleiden. Noch de mensch, noch het Opper weeën werkt zonder middelen. Wjj repress» tenten der 19de eeuw gelooven niet meer aan wonderen, maar hebben de overtuiging, dat alles middekrwjjs geschiedgeen doctor maakt s gezond door zijne tegenwoordigheid, maar wel door zijne middelen; zelfs zouden betrekkeljjk zeer weinigen ziek zjjn, indien de middelen om gezond te bljjven werden ia acht genomen, ez zeer weinigen zonden gebrek hebben indien het niet door verzuim of onachtzaamheid ware. Is dat bg velen het geval, bjjzonder is het dit toch met het hoofdhaar wil men daarmede lang en sierljjk prjjken men voede en onder houd» het, even als elk ander voorwerp zjjn onderhoud behoeft. Nieto evenaart tot hiertoe in gebruik de OUD- GARTH AGENA'S BERGPLANTEN-OLIB. Die zjjn HAREN lief beeft en slechts alleen door ouderdom met grysheid wil prjjke^gebruike genoemde Olie, welke h 60 cents het fleschje te koop is aan het Hoofd-Dépöt te Delft, bjj A. BREETVELT Az., en verder bjj: Mej de Wed. BOSMAN, Gouda. J.H. KELLER Zoon, Rotterdam, 'Wetkeingn. A. REUNARDT, Oostpoort A. PRINS, Zevenhuizen. I Oude 1 THOMAS DB BAD DE COLOGNE dezer Fabriek in diverse merken verkrijgbaar? HH. Winkeliers worden dringend verzocht, ter voorkoming van misleiding, willen acht geven op den naam van onzen reiziger de Heer J. B. H. B. Eea HEeR, zjjne bezigheden buitenshuis hebbeade, verlangt bjj Fatsoenlijke Burgerlieden eene FUNKE gedeelteljjk GEMEUBILEERDE of ALKOOF, zoo mogeljjk met KOST en IN WONING. Adtes onder letter R. aan 't Ba teau van dit blad. In den kartelen tijd en hoogste volkomenheid kan men vlug en fraai leeren SCHRIJVEN. Men vervoeg» zich Dmgsdags en Vrijdags aan T Hotel „Tivoli” bjj Mr. J. A. DEKKER, Cohgraaf, alwaar de schoonste attesten ter in- «•ge liggCTI' De Heer H. K. vax nn WOERD, onder- wyzer aan de Openbare School voor voortgezet Uitgebreid Lager Onderwjjs alhier, stelt zich voor bjj genoegzame deelneming een te honden in de FRANSCHE TAAL en CON VERSATIE. Voorwaarden 2 avonden 's weeks gedurende twee uren, tegen 5 galden per maand. Adres: Wijdstraat A. No. 169, bjj den Heer P. VLASVELD. I I I I I II I I I I I I Jl *>6re’<* volf?cnR het aloude en echte recept, van IF I IJll I UI 1 1 lUi 1 de Wed. KEUNEN k ZOON, Chemisten. worden DADELIJK opgezonden door het Advertentie-Bnrean van Een Aftohrlfl ie voldoende Gonda. brak van A. Brinkman.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 3