I i I i Ion, recept, Mn nieten. ing. Is Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. U.U IttlS "LüCTi T'.' df,, 'f ,Kt I--’ -.nL. I 1876. N’ 1891. Zondag 8 October. ADVERTENTIÊN. A. Brinkman te Gouda. Gedurende 26 jarcn beproefd. Anatherin-Preparaten van Dr. J. G. POPP, kk. Hof-Taudnrt. Z. ML den Keizer van Oostenrijk te Weenetr, Bugnergaste Nr. 2. Tot valling vau holle Tanden is er geen heilzamer en beter middel dan het Tandplotnbeer- ad, dat iedereen zelf neer gemakkelijk en zonder pijn in den hollen Tand kan plaatsen, dat zich dan aan den Tand en het Taudvletach vaatheeht, den Tand voor verder bederf be hoedt en de Ni» rerdrijft. Plantaardig Tandpoeder. Tantenborstels 292* STAATSLOTERIJ. I)r. Chantonielanus Oogenwater. iwing” •J Q. ar li De inzending van advertentiftn kan geschieden tot inr dee namiddags van den dag der uitgave. maak ik >ehande- EKLEE ig zal in m). Enigheid «tig uit- van rvoegen. ewonden Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel. W Een Afschrift is voldoende zelf. Anatherin Mondwater Anatherin- Tandpasta. IVaurschuwing IX CT. G-. FOPP /Aan de GASFABRIEK alhier bestaat gelegenheid tot plaatsing van □"OJSTQ-ELIIsrC, die genegen it om tot FITTER te worden opgeleid. Vereischten zjjn bekendheid met de Soldeerbout en kunnende Lezen en Schrijven. Kt F. C. een U: a;.;-. worden berekend naar plaatsruimte. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Veste wages. Joatpoori. ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTS LETTERS looi ons in i doezen te rugbaar ge- Hoogstraat gebruik van in omloop ■m.-IrTSTHT-- i-H?l‘>ï'Ti Kó Ia RICHTER’S BOEKHANDEL te Nijmegen, is verschenen en bij alle boekhandelaren voor handen: Dr Airy’s Natuurgeneeswijze, 496 blaar, sterk, met veel in den tekst gedrukte anatomische af beeldlagen Prijs /l,— Dit uitmuntende werk kan aan idle zieken, on verschillig aan welke ziekte zij lijden, daarom dringend worden aanbevolen, omdat deze geneeswijze de proef schitterend heeft doorgestaan, zooals blijkt nit de talrijke in bet boek qpganomen uitstekende getuigschriften IIIIUIIVUH in alle Binnen- en Buitenlandsche Dagbladen worden DADELIJK opgezonden door het Advertentie-Bureau van Leiden, E. Nuorflijk. Oude water, F Junker-Heahorg Botterdam. C. J. W. Soabi- lié, Apoth Rijtieifk, C. 4. vm Oinkel. Schoonhoven, J. Wolff Zoon Dreg. Voorburg, A. van Veen. Waddinxveen, C. van Eettwen. Woerden, W. H van Diggelen ng, wel te BARD. GOUDSCHE COURANT De oiigage dezer Cowrznt geschiedt ZONDAG, WOENSDAG eu VRIJDAG. In de Stad geschiedt de Uitgave in den avond Van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG, De prijs per drie maanden ia ƒ1.75, franco per post 2. ik de OUD- fEN-OLIB. echte alleen e A gebruikt het fleschje e Delft, bjj de ervaring tot het doei het Opper- 'jj repreeea- rt meer aaa ng, dat alles r maakt a l, maar wel betrekkeljjk aiddelen om en omen, en n indien het id ware. nder is het in daarmede en onder- orwerp zjjn in flacons tegen fl. 1.75 en fl. 1.20 is het voortreffelijkste middel tegen Thematische tandpijn bij ontsteking, zweHen en zweeren van bet tandvleesch, het loot den aanwezigen tendeteeu open voorkomt de nieuwe vorming daarvan maakt fbeotaande tanden weder vast door versterking van het tandvleeseh van alle sehadelyke stoffen reinigt, geeft aan den mond een aangename frissche reuk, terwyl het den onaangenameu renk Aveldra doet verdwijnen. Dit middel geeft reinheid en frischheid aan den adem, dient bovendien om de tanden een helder witten glans to doen verkrijgen, hun bederf te voorkomen en het tandvleeseh te verstel ken. Prijs fl. 1.20 en 80 cents. Het reinigt de tanden zoodanig, dat door een dagdijksch gebruik niet alleen de gewoonlijk zoo lastige tandsteen ver wijdert, maar ook het glazuur der tanden aaa helderheid en fijnheid toeneemt Prijs per doos 88 cent. - volgeos aanwyzing van Dr. J G. Po pp, kk. Hof-Tandarts Z. M den keizer vaa Oostenrijk te Weenen voor Volwassenen AL— voor Kinderen 80 Cents. Arte bestaande namaaksels vau Anatherin-Mondwater zyn alleen op de lichte geloofwaardigheid van het Publicum be rekend, en hebben zeer veel schade ten gevolge gehad, «ff hebben geheel geen werking teweeg gebracht, daarom waar schuw ik hiermede het geerde publicum! voor aankoop van zulke namaaksels k. Hof-Taadarts en uitvinder der Anatherin-Preparaten te Weenen. Te verkrjjgen te Gouda by L. Schenk, winkelier op de Hoogstraat, wyk A 123; te Rotterdam by F. E. van Santen Kolff, apoth en A. Schappeieyn C®. (blaauwe porceleinwinkel) te Hage bij J. L. F. C. Snabilié, apoth.te Leyden by E. Noordijk te Utrecht bij F. Allena, apoth.te Amsterdam bij F. van Wind- heim C®., verkoophuiste Oudewater bij T. J. van Vreumingen te Schoonhoven bij A. Wolff. Ondertrouwd THOMAS PIETER ENGELBREGT van Gouda, Mg WtBS Ondertrouwd ANTON GEORGE.BLUM, atar MARIA HOOGENDIJK. October 187S. fieeuieift, I Eeniffe kenniegeving. EN CLAgINA DOROTHEA VINK. Gravenhuqt, 6 October 1876. Voor de vele bljjken van belangstelling ondervonden bjj de geboorte van onaeu Zoon, betuigen wjj onzen harteljjken dank. E. OVERBOSCH. D. OVERBOSCH—Oosraon. )Sguda, 6 October 1876. De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 9 OCTOBER 1876. BEWUS UIT ARNHEM. ALLEN KEEL-, DORST- EN TERINGLIJDERS dringend in de herinnerfag aanbevolen. De ondergeteekende betuigt, dat bjj door hieaBJNLANDSCHE sneeemiddel >aar in Fles- schen met nevenstaand Fabriek- stempel te Jlpiu. ,’ld R., L. VsrMsieM Zmz A Bodegraven. Boskoop, A. J. v»d TwooA. helft, L. vac Leeuwen. Grmenhagt, J. L. Soabilié, Apoth. Hasertwoüde, W. Hendriks. Uedurlreckt, J. D. den Hsrtog Billegereberg, wed. de Raadt. Zonder bovenstaand Fabrieksmerk is geen flacon echt. Dit onwaardeerbaar Oogenwater is een van de gelukkigste uitviudingen der wereld; hetzelve bezit de kracht om alle oogen te kunnen verbeteren, welke door den tjjd (ouderdöta) of andere omstandigheden Ijjdende zijn aan: ver zwakking, afmatting, prikkeling, hitsigheid, bloedroode en druipende oogen, welke des nachts kleven, zware, jeukende, drukkende en steken de oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping inde oogspieren of aderen, ookoogen die dikwjjls tranen, vooral bjj koud weer, en die welke bjj een sterke lucht of bjj schel licht niet goed kunnen zien. Al deze en meer an dere ooggebreken worden door dit Oogenwater hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en houdt ze in stand, zoodat men tot in hoogen ouderdom geen bril zal behoeven. Het is verkrjjgbaar a 60 Ct. per Flacon bjj T. A. G. van DETH, J. J. BEUZEMAKER, Leiden. J. H. KELLER Zoon, Westewagestr. Rotterd. J. J. GROENHUIZEN Co., Utrecht. En meer bekende Dépöts in ons rijk. De ondergeteekende betadgt, dat bjj door hei gebruik van vier flesehjea KUNLANDSCHE DRUIVEN-BORSTHOMG van den Heer W. H. Z1CKENHEIMER te Mainz, van zjjne Borst- en Keelpijn, waarmede bjj near dan een jaar hei ito waa, geheel ge nezen ia, en zjjne verlorene eetlust geheel her wonnen heeft. Arnhem, 12 Januari 1876. P. van INGENt Dit door meer dan 3000 Attesten van personen uit alle s*an^en aangewezen geneesmiddel H steeds echt verkrjjgbaar in Fles- - Gouda hy F. H. A. Wolff. .poth P. Verrfeut.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 1