roiömmË ^MOEIITO. wa E80BIS*. iiiiiisaws, l.ffiiï. itiliUffl; MS- DIMM! i'.ya3iomiiv3LS,, ei mmsmm&s uxami nmmm en eübelsoemen. to fM' TOB i STOÖMHQUTDMJEMJ KARTON-FABRIEK. ENE® EN JOB SA IS OK-:: PUSIS0 eeue groote Reuze I AMEUBLEMENT INVENTARIS HOOFDKAAS DIENSTBODE, HUIS ÏK KAAS. StcleieH „D\S GE\OEGE\," Li GRAS, VAN ZUTLEN HASPELS. Belangrijk Bericht. V. J. VAN LEEBWEN, Versebe Katlmlongcn, 1\ PRliMSSIMITOb, Drpoi va» DEVENTER KOER. OPENBARE VERKDOPING Tooneeldecoratief, IlsTBOEDEL TE JHITTTTR Kamers te Huren. De afbraak van voormeld Huls en Schuur zonder meer. Framcke lhii(sche ejt Brujehche S.VQFFEIM, Bjllnécs IMoutoniicc's. Flaccasfcc's, HUstrbtMM, BRÖBE10' gj en verdere Wollen Artikelen. Bahlmann Co. GESCHIEDENIS cn BESCHDIJVING A C. X Üunge una ttHjngaerfteii. ZAUEKIJ. w SPECIALE INRICHTING Depot by J. 0. ZeldenrIJk, Droogist, Gouda. Teelt^i-P^rtefcullies euï., 1. H. RAALIIAAKERS k VV. Hooguustr^eu 4 EUs p.^jTi d. A. WEWBECK, t CHEMISCHE" tVassctcrlJ,? f. dhombflult, IlirufftBofttrdamsthesihoutt-kurgcrreeBising WOENSDAG 11OCTOB ER 187(5 Aanvang ten Zeven ure. PRIJZEN der PLAATSEN: ~E>. ZEGERS, Heerenbanket, Appelbollen, voorhanden by W. N. RAAIJMAAKER8, Banketbakker, Oosthaven. TJS GOUD Ai VERSCHE GEURIGE De ondergeteekejuien hebben de eer hunne» geaeliten Begunstigers te berichten de ontvangst der NIEUWSTE Steeds verkrijgbaar STALEN van alle soorten Ona. minzaamst aanbevelende, CRÈME DE VANILLE. 05 J\ SWITZEB -A.L, CREME DE ROSE: van J)r. N. GrERBER, Thun bij Bern. Hoofd-Dépöt voor Nederland en de Koloniën bij H LUCH8INGER JOH.Zoon, Blqemgracht, DD 81, Amsterdam. Kleodoozeo, Hoeden-, Mutsen- en ReisdoOMn, Staalkaarten, Monster- en My»kelhoosen, Zilverdeosen, Veritable Liqueur Benedictine, Elixer de Spa, Liqueur d'Or, Le Sanglier des Ardennes de- licieuse Liqueur de table, Elfxer d'AQvers, jueur. St. Exnilion, •euse, etc. etc. MELKERT, Boekhandelaar, Rotterdamk Stoomverwerij LEI3DE3ST, 3- Zaal „Kunstmin" te Gouda. Eerst* Voorstelling in het Abonnement DOOK DE onder Directie ran de Heeren Tooneeispel in 4 Bed rij ren van bet „Tbéatre de l'Odéon uit het Fransch van Peter Nfwskj. Mise-en-Scèné Tan den Ilqgisssnr A.J.Le Gras. Eerste Rang 1.49.. Voor HH. Leden, hnnne Danes en Kinderen f 0.99 per persoon. Gaanderij 0.49 per persoon. De Loting der te bespreken plaatsen voor BH. Inteekenaren aal plaats hebben op DINS- DAG 10 October 1876, des avonds ten 7 ure tegen betaling van 10 cents voor elke af te geven aan J. W. BELLO, wegge! oopen hniarroaw van P. ZEGER3, zul- letfde aonder voorkennis van ondergeteekende betaling geschieden. Rotterdam. Wegens VERTREK verzoekt de omlerge- teekende zga loopende REKENINGEN vóór 20 -October te ontvangen. Het Bnrean tot het bespreken der plaatsen ia. geopend: Woensdag 11 October van des mor gens 10 tot des namiddags 3 ure tegen betaling van 10 Cents voar elke plaats. mP* HH. Inteekenaren wordt, herinnerd, dat alleen des Dinsdag neg Dameskaarten tegen den inteekenprys te verkrijgen zijn. Namens de. Directie der fycieteit „8-ns GznoegeS," Mr. P. J. SNEL, President. H. JAGER, Secretarie. Ondergeteekende heeft de eer zijne geachte Begunstigers te berichten, dpt hjj eene kenrige Sorteering TAFELLAMPEN, HANGLAMPEN en GANGLANTAARNS beeft ontvangen, alles naar de laatste smaak; alsmede Nienw Model die alle vorigen in DUUR en ZUINIGHEID overtreffen. Tevens beveelt hij zich voortdurend san tot bet HEPAREEREN van alles wat tot het Vak behoort. SPlERINGSTRAAT F. 41. Gouda, 30 Sept. 1876. In den koristen lijd en hoogste volkomenheid kan men vlag en fraai leeren SCHRIJVEN. Man vsrvoege zich IHtgsdags en Vrijdags aan 1 Hotel „Tivau" bjj Mr. J. A. DEKKER, Oabgraaf, alwaar de schoonste attesten ter in- We "X»dt gewaarschuwd, geen gelden of op DING8DAG 17 OCTOBER 1876, voorm. ten negen ore, in de Gebouwen van de Sociëteit «Ons GsNoqszNx aan de Boeiekade aldaar, van bet gebeele, «eer uitgebreide, zich in den besten staat bevindende zooais hét- thans iif de Gebouwen en in den Tbin, ten dienste van gedoemde Sociëteit aanwezig is bevatlehdt alles, wat tot hét boaden eener Societéltr van 800 Leden, hét geven van Con certen, Partijen, Comedies enz. noodig is, o.a. twee BILJARTEN met toebehooren, een groot ijveren. FORNUIS, 1000 mah. en andere STOE LEN, eene menigte mah. en andere TaPeLS, EET- en THEE-SERVIEZEN, lij neen gewone GLAZEN; fraajje TlTNGOEDEREN, als een ijzeren Hek, dito Lantaarnpalen en Gasofna- menten, Victoriatenten, Banken met Schermen en al betgeen verder in den uitgestrektsten zin behoort tot een velled igen wyders van het geheel volledige, zeer fraaie en van al bet daarbij beboorende Houtwerk, en betgeen dient tot iurigting van de zaal als Schonwbtng j Verder van een meerendeels uit zeer fraaije Mahoniehouten MEUBELEN en nette goede ren bestaande n waaronder ook eene nitmuntende 7*/4 Octavo nit de fabriek van Bi.utnkr PAAUWEN, DUIVEN, KIPPEN, een HOND enz.; eindelyk van een grooten voorraad CHAM PAGNE, Rijn-, Witte- en Roode-WIJNEN, COGNAC, RUM, LIKEUREN, BIER, enz. Inlichtingen bjj Mr. KRANENBURG, Curator in hpt faillissement van den Kastelein, en bjj Mr. KIST, Notaris, beide te Gouda. ABS BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda, zjjn vooiBieméns op DONDERDAG den 19n OCTOBER 1876, des voorrniddags ten elf ure, is het Raadhui» aldaar, voor den tjjd van DRIE of ZES JAREN, te Verhoren; Een perceel WEI- of HOOILANp, gelegen langs den Reewal onder de Gemeente Ilceuwijk, bij het kadaster bekend in Sectie B. n". 1063 en volgens hetzelve groot 1 Hectare, 40 Ares en 90 Centiares. Van welke Verhoring de Voorwaarden dage lijks, (de Zondagen uitgezonderd) des voormiddsgs van 10 tot 12 are, ter Plantselyke Secretarie ter lezing zullen liggari. POTJE^by p. lMOtlNMCH, Gouwe. In of om deze Stad wordt verlangd een TEREEjjN gelegen aan het water, groot c. a. drie- tot v^lhjonder^d' Meter met opgaaf vKn prijs. Af 41 f 4i - Adres onder motto „Bouwgrond" aan den Uitgever dezer Courant. op een goeden Stand èen net GEMEUBI LEERDE KAMER met ALKOOF, schoon uitzicht From# brieven, letter W. aan het Bnreau van dit Blad. Gehuwde Lieden, zonder Kinderen, wenschen EEN of TWEE GEMEUBILEERDE Offerten worden ingewacht aan het Bureau dezer Courant, onder het motte „Kauiers." Men vraagt in een klein Gezin met No vember a. s. EENE f 79.huur. Te bevragen Kattensingel, wjjk Q. n°. 92. De Notarissen W. J. ÏORTUÜN DROOG- LEEVER te Gouda en H. J. F. HEMMAN te Haastrecht zullen op WOENSDAG den 25 OCTOBER 1876, des voorrniddags om elf ure pr.cies, ten herberge van L. BLANKEN te Haastrecht, ten verzoeke van den Notaris J. G. BROUWER NiJHOFF te Utrecht in het openbaar Veilen en Verkoopen: Het hecht en sterk voor 15 jaren nieuw gebouwd met BLOEMEN- eu VRUCHTENTUIN daar omheen en SCHUUR daarin, staande en lig gende te Haastrecht aan het westeind van het dorp, hebbende het Huia negen Kamers, allen behangen en gestucadoord en met sehoorsteenen voorzien, in 3 Kamers marmeren Schoorsteen mantels, eene Provisiekamer, Keuken, Kelder en Bad aanleg met perspomp, in den Tuin exquise Vrucht- en andere Boomen en Heesters. Biedende door zijne gunstige ligging op de punt van bet dorp tusschen den weg en-den LJssel, die van achteren langs den tuin loopt, eensdeels prachtige vergezichten, andersdeelsde, beste gelegenheh) tot allerhande affaires, ka dastraal groot 14 Aren 8 Centiaren. Te aanvaarden 1 January 1877. Zullende bij onverhoopte ongenoegzame gel ding van dat pand onmiddellijk daarna woraen overgegaan tot den openbaren Verkoop van De ONDERGROND zonder Planten en Boo men, jjzeren Hekken en Heiningen, doch alleen, met 25 opgaande BOOMEN en twintig AP PEL- en PËRÈNBOOMEN. Voorts de in den Tuin staande en PLANTEN, HONDENHOK met ren HEK, HEININGEN, 10 stuks Bib jiLOUZIEN, POT-BLOEMEN, als Geranion, Fuchsia's, Aloës, waaronder óón prachtige, hei bende eene afmeting in middellijn van een me ter, Agaves enz., BROEIBAKKEN met Ramen, nntiekp KERKBANK en hetgeen verder tefcoop zal worden aangeboden. Information V.yn te bekomen ten kantore van voormelde Notarissen, terwjjl de bewijzen van eigendom en kadastrale kaarten ter lezing liflt 5re van den Notaris HEMMAN gen ten kantore voornoemd. G. B. vij GOOR ZONEN, hebben uitgegeven- de l,to afl, en prospecttts-voorwaarden wigt intaqkening, vaii-dq W JTfcify? msest öit oorspronkelijke Stukken bijeenverzameld door DERDEDEEL, bewerkt en vermeerderd door 3. N. SCHELTEMA en verrjjkt met 4 Lith. KUNSTPLATEN, naar teèkefting van den Heer SCHIPPERUS. ^MAN, KOK OTJDS- Ondergeteekende bevelen zicb beleefdelyk aan Heeren Meubelmakers, Timmerlieden enz., aan, voor de Levering van alle soorten van HOUT DRA AI WERK en alles wat verder tot het vak van Kunst-, Ovaal- en auder Houtdraaiwerk .liehoort, in alle AfmetingenLeveren tot con- curreerende prjjzen alle soorten van DEUR KRUKKEN, BEITELHECHTBN en GE- DRAAIDE VOORV 1WERPKN J. M»N N. SCHAAR Co. Vieux Cognac fine Champagne, Barcelona Brandewijn, Rum, Cognac, Slrop de JPuncfi Beste Citroen-Punch, TIENDE WEG D. 29. m voor Dit praeparaat, gebaseerd op grondige wetenschappelijke studiën der, voeding, munt boven alle aergeljjke producten uit door veel geringer Suiker en Zetmeelgehal(p, waardoor het door de kinderen gemakkelijker te verteeren is. Heeren Doktoren kunnen gratie over Proef bussen beschikkeu aan het Hoofddepot. De ondergeteekende zich hier gevestigd heb bende met bovenstaande Fabriek, neemt bjj deze de vrjjheid, zich bel»efdelyk aan te bevelen tot bet maken en repareeren van alle soQj'toq van: maakt al]p soq^ten van Schildery e.n, Olio- grafi^%, Ojjgpannen, Vernis^ein em verder aller Aqagdrementen in het grooteuklein. B. van der WEJJDEN, Kamemelksloot, 3e Huig v/d- Bbelekade. NB. Aan bovenstaande Fabriek kan een Flinke GEPLAATST*, worden Voorhanden by Haven B, HR a B, 17. BANKETBAI BAKKER. 'J LEHDËNf Alle soorten van GüOENÏEN, PUDDINGEN, SOEPEN, GALANTINE eq PASTIJEN uit mjjn fabriek zjjn verkrijgbaar bjj den Heer Oosthaven. F WEfj: alles tegen de prjjzen myner fabriek. PRIJSCOURANT ligt tér inzage. v LET Vervaardiging van Versjes, Toasten, Pot pourri's, Gedichten, Chansonnetten, Couranten, Jklucht- en Bljjspelen, Schilderwerk, Rariteiten W Aardigheden, Tableaux njpt uitloging en 'enirs of Albums" met Penwerk en Cartonnages en Surprises, Menu's, geïllustreerde Prenten ■eftfc»- ren Ceremoniemeesters, wier bezigheden vftak niet toelaten, geheel de feWHgetog.zalf gereed te maken, vinden dadglyk ruimen voor raad of naar opgave ten spoedigste:, te doen daarstellen. Voor Stettin zoekt een, van de beste refe rentiën voorzien, AGENT een so lied Aanbiedingen onder letter C. L. 1403 aan het Advertentie-Bureau van S. SALOMON 'fe Stettin. Vaor het tegenwoordige Saison W-J5g ai veelt zich de op groote schaal ingerichte x VAN i| V bijzonder aan tot het VERWEN van «a ^OVERJASSEN, DEMI-SAISONS, en *2 Dames MANTELS, welke in alle kleu- V reB zonder lostornen of krimpen ge- verfd worden. S Agent voor Gouda en Omstreken den"^; Heer T. A. G. van DETH, Markt, S waar Stalenboeken ter bezichtiging, JÊI Prijscouranten en verdere Inlichtingen "S te bekomen zijn. NB. Het goed verft niet af en wordt rs met de beste verfstoffen geverfd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 2