GC Nie 1876. Ken Z AFK Burgerlijke Stand. De ini sterf huize van den heer W. de Vos J.Bz., wiens 1 kostbare rename hug oud blauw Japansch Porselein 1 van van een De uitgave dezer WOENSDAG geschiedt de DINSDAG, DAG. De prj franco per po en M. op te wekken en de leerlingen belang- boezemen voor den landbouw. Het U bepaalt zich tot het de melkerij en heihuis van de dagelijksche ont- de ondersteuningen zoowel in ons land d, goedgekeurd. De jaarlijks te werd toegews^en aan de gemeente Miöhelsdorf in Zevenbergen. Delft werd aan gewezen voor het houden der volgende algemeene vergadering. INRIGTINGEN H hinder K' BVRGEHEESTl Gelet Op art. 8 (Staahblad n0- ®8. Doen te weten Dat lij vergunn H. Schrave en lijne van een Stoomwe vdeireu in de Boe sectie A, n°. 1787 Gouda. den 7 Burgemeester De Secretaris, OuOGLBBVBbFoI De BURGEME Gouda, doen te gemeente, in lijne 2« September 18 ■"ïSiDBl van de g plein van station va Abtikbl 1. H <Ue tot vervoer vc binnen of buiten buitenplein van ti soutier schriftelijk De bepalingen v der Verordening rijtuigen lijn ook Abt. l\e in moeten loo zijn gezeten personen Zij mogen nie beneden de achtti Abt. 3. ledei worden daar, waai Abt. 4. Voetf voertuigen zijn hun door de pc algemeen de dooi orde gegeven bev Art. 5. Het andere wijze bel oorzaken. Abt. Het van den Burgeme verboden hunne kruier of wegwip Onverminderd de overtreders vi het plein en de Abt. 7. Alle Politie voorkome zijn ook op het 1 van toepassing. Abt. 8. ledei verordening, wol /I tot 10 me drie dagen. Bij overtrediu, maar de eigenhui Tijdens mijn bezoek waren er 62 mSsjes van 15 tot 18 jarigen leeftijd, allen dochters van welgestelde boeren, die er flink uitzagen en voldoend lager onder- wijs genoten hadden. Het onderwijs is theoretisch en practisoh. Het onderwas in de Vaderlandse!» geschiedenis moei vaderlandsliefde bij haar ontwikkelen; er is een cursus in het rekenen, het boekhouden en de natuurlijke historiespeciaal wordt de melkkoe be handeld; door het onderwijs zoekt men vooral de weetgierigheid f- - stelling in te onderwijs in het boekhouden houden van de boeken voor houden. Alle honden boek vangsten en uitgaven, een uitmuntende’wijze om het boekhouden te onderwjjien. Des namiddags worden de vronweljjke handwerken onderwezen, terwjjl het ringen van godsdienstige en volksliederen met vergeten wordt. Het grootste gedeelte van den morgen is aan praktische werk- zaamheden gewijd. Beurtelings worden door de leerlingen alle werk zaamheden in de melkerij en de huishouding verricht. Vier ploegen van drie meines ontvangen ieder 100 liters afgeroomde melk om daarvan kaas te maken. Acht meisjes zijn bij de karn, vier wasschen de boter; de andere leerlingen melken de koeien, roomen de melk, wasschen het vaatwerk ea doen verder andere noodzakelijke werkzaamheden; achtervolgen* worden alle werkzaamheden door ieder meisje ver richt. Gemiddeld worden dagelijks 4 a 500 liters melk tot boter en kaas gemaakt. Alle werkzaam heden worden uitgelegd en verklaard, de beste wijzen van bewerking worden aangewezen, terwijl de inrich ting van de beste werktuigen vaanieu is. De melkerij bevat: 1. het wachthuis met twee vastgemetselde ketels voor warm water en kranen voor koud water. 2. de werkkamer met de karn, de kaaspers, en een bascule om de melk en de daarvan verkregen boter of kaas te kannen wegen. 3. Een boterkelder, om de boter te bewaren. 4. De melkkamer, om de melk te bewaren die afgeroomd moet worden. 5. De kaAskamer. De meisjes slapen op twee zalen, waar de grootste zindelijkheid cn netheid heerschen. Zij eten samen in een nette eetzaal. De studie en leerzalen laten wat licht en lucht betreft, niets te wenschen over aan den muur hangen landkaarten en platen, die by het onderwijs gebruikt worden. De jongens ontvangen van 15 November tot 1 Augustas een meer uitgebreid ouderwys. Zij zijn uilen zonen van welgestelde landbouwers, die niet worden toegelaten dan na voldoend ouderwijs geno ten te hebben. Na het verlaten der lagere school moe ten zij nog minstens een jaar de herhalingsschool bezocht hebben, waar onderwijs gegeven wordt in geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, de natuur wetenschappen en de levende talen. Van zulke herhalingscholen zijn er in Denemarken een honderdtal door particulieren of vereenigingen gesticht en door den staat krachtig ondersteund. De jongelieden bezoeken die van 14 tot 15 jarigen leeftijd; dat Denemarken bekend is als het land waar het beste lager onderwys gegeven wordt, dankt het aan deze inrichtingen. De school te Thüne ontvangt jeder jaar 40 leer lingen dagelijks ontvangen zij vier uren theoretisch onderwijs, terwijl zij zich twee uren praktisch oefenen. Zij betalen ongeveer 18 per maand, het wasschen niet daaronder begrepen. Een laboratorium, noch planten verzameling/ niets ontbreektwekelijks werken zij in het laboratorium en doen uitstapjes in den omtrekbeurtelings moeten zij zelf alle werkzaam heden op het land en in de stallen verrichten. Noorwegen en Zweden hebben het voorbeeld door Denemarken gegeven, gevolgdmen heeft onderwij zers uit Denemarken doen komen en scholen en model melkerijen gesticht. O. a. te Haddorp in Oost Gothland en te Berggvara in Smaaland. Behalve deze scholen zijn er nog 14 of 15 modelhoevcn door den staat en de provincie gesubsidieerd, waar drie of vier jongelingen of jongedochters onderwezen worden in de kunst om boter en kaas te maken. Aan deze inrichtingen schrijft men terecht de verbeteringen tóe, die in de laatste jaren in de drie Noordsche ryken het boter en kaasmaken heeft ondergaan. L. GEBOREN4 Oct. Dirk Adrisao, ouder» C. Blok en H. van der Valk. Jacobu», ouden A. van Hoorn an J. Groener eld. Jacobus Johannes, ouders G. P. M. Sooner en J. Sanders. 5. Neeltje, ouders J. van der L**r C. C. Glasbeek. 6. Catharina, ouders P. Uefiang en J. C. Schoonderwoerd. Petronella, onder» P. Schweer» en 8. Meyer. OVERLEDEN i 6 Oct. S. de lange, 11 j. ONDERTROUWDj 8 Oct. C. Vereehut 23 j. ■Spek, 22 j. Gouda. Druk van A. Brinkman. e^ne algemeene bekendheid bezat, golden o. a. een paar blauw Japansche schoorsteen vazei^ ruim duizend gulden, terwijl voor een 6/deelig do. stelletje 1028 werd betaald. Te Keulen is quaestie ontstaan, of een „dames- wagou" op de spoorwegen tevens „nict-rook-wagon" Uit het verslag van werkenden stand te Amsterdam voor 1876, blijkt, -dat het ledental op 31 Dcc. droeg. Een legaat van i een werkman werd wegens langdurige dienstvervulling de groote zilvorcn medaille, aan vijf andere een ge tuigschrift mitgereikt. Bij de afdeeling Weldadig- Aeidsfonds traden 55 nieuwe leden toe. Onderstan den werden verleend tot een bedrag van f .789. De ambachtschool werd op 1 Maart 1879 bezocht «door 130 leerlingen; van 75 dezer wordtbet school geld door de ouders betaald bij 37 wordt daarin 'door beschermers voorzien, terwijl 18 voor rekening der gemeente onderricht ontvangen. De school werd in haar dertienjarig bestaan in ’t geheel door 854 jongelieden bezocht. Tot de dringend neodige ver- grooting van het schoolgebouw is reeds een ontwerp vervaardigd. Aan de industrieschool waren uit De- 'Cember 1875 114 leerlingen. De afdeeling ter bevordering' der belangen vrouwen uit de arbeidende klasse was op ’t eind December in ’t bezit van 46 naaimachines en mangelmachine, waarop door de verbruikers of kon- tractanten nog een som van f 2226 moest worden af betaald, alvorens zij ze als haar eigendom kunnen beschouwen. De kunstavonden van de afd. Volksvoordrachten, waarop concerten worden gegeven alsmede voor drachten gehouden, werden druk bezocht. Op de avonden, die uitsluitend aan het houden van voor drachten gewijd waren, Het daarentegen bet bezoek wel eens te wenschen over. Van de kosthuizen der maatschappij wordt veel gebruik gemaakt. In 1875 werd een voordeelig saldo, behaald van 4743.87* tegen 3632,40* in 1874. Het Juumal-officiel bericht, dat de véle klach ten die bij den prefect van politie te Parijs zijn ingekomèn over het vervalschen van den wijn, dezen hebben doen besluiten een nauwkeurig toezicht te houden op de wijnhuizen en de groothandelaren en commissionairs in wijn. De commissarissen van politie hebben bevel ontvangen, met de hulp van een zaakkundige, den door wijnhuizen en handelaren ver kochten wijn te onderzoeken, en de stukken, die hun verdacht voorkomen, te verzegelen. Eene proef zal alsdan aan het onderzoek eener scheikundige commis sie onderworpen worden. Mocht de wijn inderdaad VQrvalscht borden bevonden, dan zullen de schuldigen gerechtelijk vervolgd en de vervalschte wijn in de goot of de Seine geworpen worden. Reeds is eene groote hoeveelheid wijn te Parijs in beslag genomen. Dit heeft ook plaats gehad bij eenige handelaren in de departementen, die vervalschten wijn naar Parijs hadden gezonden. Te Utrecht is dezer dagen de jaarlijksebe vergadering gehouden van de Ned. Gustaaf-Adolf-vereeniging, onder voorzitting van prof. Rauwenhof, die de bijeen komst opende met eene opwekkende rede, waarin o.a. werd aangetoond, dat het terrein van deze vereeniging nog het eeuige is, waarop de verschillende richtingen der protestantsche kerk eendrachtig en met vrucht kunnen samenwerken. Het verslag over den toestand der vereeniging, door den secretaris, den heer E. César Segers, uitgebracht, luidde bevredigend. De vereeni ging zet haren arbeid geregeld voort. Enkele afdee- lingen hebben openbare samenkomsten gehouden, waarvan uitbreiding van het ledental het gevolg was. De vrouwen-vereenigingen gaan met kracht op den ingeslagen weg voort. Er zijn buitengewone giften en legaten ontvangen, waarvoor de vereening met aandrang wordt aanbevolen. Als middel om de in komsten te stijven, wordt aanbevolen eene Gustaaf- Adolf-collecte op den hervormingsdag, die, verwachtte, even goede resultaten zon g— zendings-collccte op den Pinksterdag. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat gesloten was met een batig said die van dit jaar sluiten kon 8347.96*. Na eenige discussie werdei aan hulpbehoevende gemeenten ala in het buitenland, goedgekr’ verleenen feestgave" i van I Aleinhéid, even als dit (gaat de verkoop door) met de bestemming er van zal zynvoorheen de zetel van een dapper geslacht, en dau de woonstede van eene bygeloovigc, nietsdoende monnikenorde. de maatschappij voor den Dec. van dit jaar 907 be- da,l,e *U,le TOorJ hare bcatemde <2000 werd ontvangen. Aan ««S0» doch vond die vol tabaksrook. Er waren namelyk twee „dames* druk bezig sigaretten te rooken. Daar de reglementen omtrent dit geval geen licht geven, is de quaestie moeielyk uit te maken. De berichten uit Périgord doen den liefhebbers weten, dat de truffels dezen winter zeer zeldzaam zullen zi^p. De aanhoudende droogte heeft het grootste gedeelte der kiemen verstikt. Daarentegen zal de qualileit uitstekend zijn. In Chili hadden de kamers een wet aangenomen, welke ook afgekondigd is, waarbij op diefstal geesel- straf is gesteld. Hierop hebben eenige heeren, die hun industrie bedreigd zagen, den 7 Augustus eene conferentie gehouden, waarop besloten werd eene alge- rueene, vergadering van vakgenooten te beleggen om te bera:id4agèn over de belangen van hun bedrijf. U’erkdyk is deze 10 Augustus bijeengekomen in een vlek ten oosten van Moliua. Vijftig eerzame dieven woonden haar bij; de zitting duurde van middernacht tot drie uur in den ochtend; het debat was warm en langdurigeindelijk werd met algemeene stemmen de volgende conclusie aangenomenDe eerste rechter, die geeselstaf zal ui (spreken, zal onmiddelyk vermoord worden. Uit Arnhem wordt) gemeld: Donderdag is alhier gevankelijk binnengebracht de twintig-jarige Touin Zweers, uit Rh eden, verdacht van verscheidene diefstallen in verschillende diensten, zoowel hier als te Rheden. Niet alleen van linueu-, goed, huishoudelijke voorwerpen, toiletbehoeftea, on- gebruiktè postzegels enz., maar ook van haar geld heeft zy zich meester gemaakt. Men heeft in hare woning een geheel magazijn gevonden, waaronder ook portemonnaies met gond. Haar laatste diefstal bestond uit een paar overschoenen en een zilveren ring, van een harer kameraden. In eene niet onbelangrijke studie van den natuur kundige Otto H. Muller, te Pesth, hoe de dieren zich gedragen met betrekking tot het stoomwerktuig, - met andere woordenof het hun vrees inboezemt of onverschillig laat; hoe zich hun angst, hun gerust heid openbaart; hoe verschillend de indruk is, die bijv, een voorbijsnellende lokomoticf op een paard eu hond maakt, enz., deelt de genoemde schrijver 1 mede, dat in het afgeloopen voorjaar een paar zwa luwen hun nest gebouwd hadden in een der rader- kasten van de stoomboot Règtndurgdat zij de reizen op Treisz en Donau, van Pest naar Semlin getrouw en rustig mede maakten, en in die raderkast hun verblijf bleven houden, toen de jongen reeds lang en voor goed het nest verlaten hadden. Een aangename mededeeling voor worstconsumenten te Utrecht. Uit Wijk-bij-Duurstede meldt men, dat een vilder aldaar een drukken handel drijft in be dorven vleesch, dat hij aan Utrcchtsche worst makers debiteert. Gewoonlyk wordt op een uur afstand van Wyk-bij-D. een vigilante, van Utrecht komende, met deze waar volgeladen. Schole» voor de Melkerij in Denemarken. Heeft men hier met vele bezwaren te worstelen gehad voordat iets ten behoeve van het landbouw onderwijs geregeld was, in Denemarken bestaan sedert 10 jaren reeds zes scholen, waar u&luitend onder richt gegeven wordt in alles, wat totwe melkerij in betrekking staat. Mr. Tisserand, bestuurslid der maatschappy tot aanmoediging der nationale nijverheid in Frankrijk, deelt omtrent een dier scholen o. a. het volgende mede in een der laatste nommers van het Magadn PUlorteque. De door mij bezochte school is gelegen op het eiland Seeland, op 12 kilometers afstand van het station van Faaastmpp, van den spoorweg van Kopen hagen naar Gorsoer. Zjj draagt den naam van Thune landbrug» Bkole (landbouwschool van Thüne) In 1865 is zij gesticht door den heer Valentiner, een der voornaamste Deenache landbouwkundigen. De directeur der school bebouwt 60 H. A.; hij heeft een stal van 20 beesten, en naast de school is een boerdery, waar niet minder dan 180 melkkoeien gehouden worden. De directeur wordt bijgestaan door zync echtgenoote en drie onderwijzers. Van 1 September tot 1 November wordt alleen onderwüs gegeven aan meisjes en van 15 Nov<nber tot 1 Augustus worden deze door jongens vervangen. Voor de twee maanden betalen de meisjes f 45, waarvoor zy huisvesting, voedsel en een uitmuntend onderwas ontvangen. Des avonds had in de Domkerk eene openbare bijeenkomst plaats, waarin als sprekers optraden prof, «au Oosteraee, ds. Pierson van ’s Bosch en da. van Griethuizen, van Rotterdam. De gehouden toe spraken werden door koorgezang afgewisaeld. Bij de eergisteren te Amsterdam gehouden veiling ten naar men geven als de verwachtte, even goede result den penningmeester bleek, dit de vorige rekening van ƒ6031.04* en met een saldo van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 4