Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 1876. N°1892. Woensdag 11 October. Kennisgeving. n d. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. X AFKONDIGING. VERORDENING tor instandhouding van de goede orde op het buiten plein van- en de toegangen tot het station van den Ned. Rijnspoorweg. Onze Geldmiddelen. den 3/5 3 j. ui. GOUDSCHE COURANT. worden berekend naar plaatsruimte. Afzonderlijke Nommen VUF CENTEN. ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS ar». waren die elde ketels ater. aspers, ei verkregen renswaardi; zakelijk. isdwerken Isdienslige t grootste che werk te nemarken reenigtngen aders tennd. 15 jarigen t land waar dankt bet le grootste teu samen alen laten dien over aten, die by over bezuiniging gespro- ministerie’s gehad. die en olêine is l>er tot 1 Zij zijn die niet wijs geno- lehool moe- lingsschool wordt ia de natuur- terecht de i in de drie ikeu heeft L. C. Blok «n [ooro an J. M. Sonnet jer lanr en eeflang en I. tweern en 8. De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prps per drie maanden in 1.75, franco per post 2. ir 40 leer theoretisch tch oefenen. 4 wasschen ium, noch ijks werken es in den werkzaam- ichten. ■beeld door t onderwjj- scholcn en rp in Oost 1. Behalve oeven door waar drie of sn worden alle werk- g verricht ieder 100 te maken, isschen de en, roomen >en verder tervolgens wisje ver- 500 liters werkzaam- leste wijzen I de iurieb- is van 15 relges telde ger onder in sehiedenis len; er is den en de elkkoe be- vooral de en belang- mw. Het ih tot het n het hnis- iksehe ont- ze om het nog niet -r om &e 1 i om hier spoorwegen en waterwegen aan te leggen, - en ons t aan alles behoefte is. en M. van art. 2 is niet de bestnurdcr van het rijtuig strafbaar. De bepalingen van der Verordening van rijtuigen zijn ook op deze van toepassing. Abt. 2. De in het vorig artikel bedoelde rijtuigen moeten zoo zijn ingericht, dat zij door de daarin gezeten personen van binnen kunnen worden geopend. Zij mogen niet worden bestuurd door personen beneden de achttien jaren. Abt. 3. Ieder rij- of voertuig moet geplaatst worden daar, waar de politie het noodig acht. Abt. 4. Voetgangers en bestuurders van rij- of voertuigen zjjn verplicht de richting te volgen, die hun door de politie wordt aangewezen, en in bet algemeen de door baar in het belang der openbare orde gegeven bevelen op te volgen. Art. 5. Het is verboden door dringen of op andere wijze belemmering van de passage te ver oorzaken. Abt. 6. Het is aan anderen dan aan hen, die van den Burgemeester vergunning hebben verkregen, verboden hunue diensten als sjouwer, pakjesdrager, kruier of wegwijzer aan te bieden. Onverminderd de in art. 8 bedreigde straf kunnen de overtreders van de bepaling van dit artikel van het pleiu en de toegangen verwijderd worden. Abt. 7. Alle bepalingen in de verordening van Politie voorkomende betrekkelijk „Openbare wegen* zjjn ook op het buitenplein van het spoorweg-station ran toepassing. Abt. 8. Iedere overtreding van de bepaling dezer verordening, wordt gestraft met eene geldboete van /I tot ƒ10 met of zonder gevangeuis van één tot drie dagen. Bij overtreding maar de eigenaar Met beloften en onderzoekingen wordt daar evenmin als hier iets tot stand gejbracht, toch is daar veel, zeer veel noodig, en de klacht dat Indië door het moederland stiefmoederlijk wordt behandeld, is volstrekt niet ongegrond. Maar zelfs wanneer die bijdragen geregeld blijven vloeien, is een hervorming van ons belastingstelsel dringend noodig, omdat verschillende belastingen uit het kader onzer inkomsten moeten vervallen. De suikerbelasting bijv, is door alle deskun digen veroordeeld, omdat zij de oorzaak kan zjjn dat onze bloeiende suikerhandel zich ver plaatst. Welke overeenkomsten wij met de vreemde mogendheden mogen «luiten, willen wij die voordeeleu blijven geniéten die de suiker ons geeft, dan moet de belasting afgeschaft worden. Ook de accijns op de zeep moet zoo spoedig mogelijk nit de lijst onzer inkomsten verdwijnen. Het vervaardigen van een waschmiddel uit loog door een rechtbank strafbaar ver klaard, omdat daardoor de rechten op de fabri catie van zeep ontdoken worden. Maar hoe zal datzelfde feit geconstateerd worden in tal van isgezinnen, waar datzelfde waschmiddel ver vaardigd en gebruikt wordt? Kan de fiscus den verkoop van loog en zal de ontduiking van INRIGTINGEN WELKE GEVAAR, SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN. BURGE MEESTER en WETHOUDERS van Gouda, Gelet op art. 8 der wet van den 2n Junij 1875, {Staatsblad n°. 95.) Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan den heer H. Schrave en zijne regtverkrijgenden, tot het plaatsen van een Stoomwerktuig in zijne kleederwasseherij, gelegen in de Boelekade, geteeKend B, n°. 58. kad. «ectie A, n°. 1787. Gouda, den 7 Oct. 1876. Burgenfeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, 1)a JOGLEEVBB. FoBTUUN. VAN BüRGEN IJZEN DOOttX. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau Gouda, doen te weten: dat door den Raad dier gemeente, in zijne vergadering vau den 29 Augustus/ 26 September 1876, is vastgesteld de volgende verordening Abtikbl 1. Het is verboden rij- of voertuigen, die tot vervoer voor geld van personen of goederen binnen of buiten de gemeente bestemd zijn op het buitenplein van 't spoorwegstation te doen stationeeren •zonder schriftelijke vergunning vau den Burgemeester. - Artt. 43, 44, 45, 46, 47 en 48 Politie, omtrent de keuring vau olêine niet verbieden, dan rechten op groote schaal blijven gebruiken, zullen in de behoefte der schatkist bjjdragen. Zulk een toestand nu, een premie op het ontduiken der wet, zonder dat die ontduiking voor vervolging vatbaar is, mag niet langer voortduren. De zeepaecjjns moet afgeschaft worden. Is het rnndvleesch nog altijd belast, ook hier voor even als voor de belasting op azijn en bier moet de minister een equivalent zoeken, omdat die belastingen niet méér in onzen tijd te huis behoorenmen wil voor het volk eeu betere voeding, dan ook is men verplicht het vleesch te ontlasten, men wil dat hier weder zal worden wat het geweest is, de volksdrank, bij uitnemendheid, maar dan ook geen accynsen die de ^nijverheid drukken, en de vervaardiging, van goed bier hinderpalen in den weg leggen. Nog een andere belasting draagt bij tot de inkomsten van den staat, in weerwil van alle bestrijding. Hoeveel is reeds niet aangevoerd tegen de patentbelasting, een belasting die met recht en billijkheid den spot drjjft, die den eenen burger ongeëvenredigd hoog belast eu den anderen geheel vrijstelt, die aanleiding geeft tot tal van quaestiën tusseben den indus trieel en de fiscus, en daardoor belemmerend werkt op on’e geheele industrie. Maar reeds genoeg om aan te toonen dat hervorming van belastingstelsel dringend nood- zakeljjk is, en dat men nooit een voldoende regeling zul kunnen verkregen, indien men niet met al het oude breekt en het bel isting- ■gen aan te leggen, om onze defensie I stelsel geheel vernieuwt, overeenkomstig de onderwijs te verbeteren, terwijl in Indië 1 eischen van den tegenwoordige!) tjjd. k. i Ret debut van den minister met de ontwor- huisgezinnen, waar datzelfde waschmiddel verkregen worden om aan die steeds toenemende uitgaven het hoofd te bieden? Vrij algemeen is men het eens, dat de wjjze - waarop de gelden verkregen worden den toets «ven bestaan en al een zy die fabnekzeep van een onderzoek met kan doorstaanvry l algemeen acht men ons belastingstelsel afkeu- "ig en hervorming dringend nood- 1 Wel heeft de minister zjjn woord gegeven, wel zijn eenige wetten ingediend en een deel daarvan weder ingetrokken, maar van een vast plan van hervorming is nog niets gebleken, en toch, dit wordt dringend noodig, met het oog op het bestaande te kort in de tegenwoordige ramingen. Nog is het misschien tjjd, het is de plicht der regeering te zorgen, dat wjj niet overvallen, en dan door den nood gedrongen worden tot maatregelen, die het crediet des lands voor de toekomst in gevaar brengen. Men moet toch niet vergeten, dat sedert jaren meerdere uitgaven gedekt zyn door yerhooging der belasting op het gedistilleerd, en die be lasting eenmaal zoodanig wordt, datverhooging wel niet meer mogeljjk is. Het steunen op de zoogenaamde Indische bijdrage en op de schatten die wjj uit onze koloniën trekken in onzequa- liteit van landbouwer en koopman, zullen steeds hoogst onzekere baten sjjn, waarop een goed financier niet mag rekenen. Tal van omstan digheden toch kunnen ons grievende teleur stellingen bereiden. Een opstand, misgewas, natuurrampen kunnen die gelden, thans voor ons onmisbaar, in gevaar brengen. Met het oog hierop behoeft men eens te wjjzen op de onbillijkheid, gelden te gebruiken Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten vau Zuidholland, volgens hnn bericht van October 1876 in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging gerchiedt waar het behoort, den 10 October 1876. De Secretaris, De Burgemeester, Dboooi.eeveu Fortuijm. van Bsbobn IJzbndookn. Onze vertegenwoordiging heeft zich de laatste dagen ernstig bezig gehouden met het onderzoek der begroetingen van het volgende jaar. Het eindcijfer dier begrootingen wordt steeds hooger; alle takken van bestuur eischen hoogere uitgaven en nog is men niet aan het eindewaterstaat en openbare werken, defensie en onderwijs zul len nog lang uitzetting der uitgaven noodzakeljjk maken. Dikwylsieremlaoeavbauuniging gespro ken, wij hebben reeds ministerie’, gehad, bezuiniging in hun banier geschreven hadden, maar de uitgaven vermeerderden, nieuwe behoef ten doen zich gevoelen, en het is niet te ver wachten, dat het eindcjjfer der uitgaven voor eerst minder zal worden. De voornaamste vraag is dus, hoe kunnen op de beste wjjze de gelden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 1