BUITENLAND. BINNENLAND- BwlteiilaiiM Overzicht. INGEZONDEN. BEDACHTEN bij het lezen van de begrooting der Inkomsten en Uitgaven van de Gemeente uouda. pea tabaksbelasting is zeker niet aanmoedigend geweest, en heeft veler verwachting teleurgesteld. Hopen wij dat liet tegenwoordige zittingjaar ons betere resultaten zal doen kennen van de onderzoekingen des iuiuisters. Van het onderzoek der wet op de middelen in de afdeelingen hangt in dat opzicht veel af. Eischt een groote meerderheid van den mi nisters hervorming van ons belastingstelsel vooral ook inet' het oog op de toekomst, dan zal de minister aan dien wensch moeten voldoen of wel zijn plaats moeten inruimen aan een an der, die met nieuwen moed die tuak op zich neemt. Tot nu toe is het gevaar nog niet dringend geweest, manr bjj voortduring wordt de toestand gevaarlijker; tijdige voorziening is noodig en volstrekt niet onmogelijk. Alom heerscht welvaart, de belastingen zijn niet drukkend, en gaan volstrekt het draagver mogen der bevolking niet te boven, dit jaar is weder de werkelijke opbrengst aanmerkelijk boven de raming, en wordt het cijfer der belastingen verhoogd, het zal zonder eenig bezwaar kunnen gedragen worden, mits de zuak slechts op billijke wijzazoogeregeld wordt, dat ieder naar zyn ver mogen bijdraagt. Zal het dezen minister gegeven zijn den weg te bdnen voor het belastingstelsel der toekomst L. Zondag hebben in alle gemeenten van Frankrijk al leed de hoofdplaatsen van kantons, arrondisse menten en departementen uitgezonderd de verkie zingen van mai res eu adjunct-maires plaats gehad. W*1 is de be teekenis dier verkiezing eenigszins ver minderd, doordien de wetgevende liohomen bepaald hebben, dat een vernieuwing van den geheelen ge meenteraad niet vooraf zou gaan, maar ook thans Ipopt de strijd tusschen republikeiuen en Bouapartis- ttn. Deze laatsten trachten zich te handhaven in het bewin,d, dat hun door Napoleon III, de Broglie, Buffet in handen is gegeven, door zich „niet-pölitieke candidates4 te noemen. De republikeinsohe bladen dringen daarentegen met alle macht er op aan, dat niemand gekozen wÖrde, tenzij hij vooraf de openlijke verklaring heeft afgelegd, dat hij zich kan vereenigen met den bestaanden regeeringsvorm, met de republiek. De OosterMthe politiek verkeert weder in statu quo; geen enkel bericht verspreidt hedeu eeuig nieuw licht over den gang der onderhandelingen, eu men moet zich tevreden stellen met de verzekering, dat het voorstel van Rusland om een einde te maken aan den oorlog overal een guustigen indruk heeft ge maakt en een werkelijke verbetering in den algemeenen toestand, door de wederzijdsche toenadering, ten ge volge heeft gehad. In de eerste berichten betreffende dat voorstel werd gameid, dat het ten doel had om aan Turkye eene wapenschorsing *op te leggen.4 Dit kwam ons onwaarschijnlijk voor, omdat het o. i. niet aangaat de eene oorlogvoerende partij tot wer keloosheid te dwingen en de andere vry spel te laten. Eet blijkt tfinns dat Rusland wel degelijk gelijken maatregel jegens Servië wil toepaaseu. Behalve den resds vermelden schijnt door de mo gendheden nog een ap4ere maatregel jegens Turkije, overwogen te zijn, nk 9m zich niet te storen aan 't* verbod dat geen vreemde oorlogschepen de Dar danelles mogen passeeren, en met een oqrlogsvloot van de zes groote mogendheden eene demonstratie te Konstantinopel te ondernemen. Volgens een tele gram uit Weenen heeft de Porte tegen een dergelijke handelwijze ten sterkste geprotesteerd. Ingeval de mogendheden de Dardanellen mochten forceeren souden de residentie en de zetel der regeering terstond van Konstantinopel naar Adriauopel worden overgebracht. Voor 't oogenblik is er echter geen sprake meer van militaire maatregelen tegen Turkije. Het besluit tot ontbinding van het Itoliaansche Parlement is eindeljjjk verschenen; de verkiezingen «uilen plaats hebben den 5n November, de herstem mingen den 12n November; de opening der nieuwe sitting is bepaald op 20 November. Te Stradêlla gaf de Minister-President zyn program, dat weinig nieuws bevat. Üit Madrid wordt bericht, dat generaal Martinez Campos spoedig als opperbevelhebber naar Cuba zal vertrekken, terwijl de daAr aanwezige generaal Jovellar kapitein-generaal zal blyven. Wellicht staat dit be licht in verband met den ernstigen wil der regeering om een eind te maken aan den opstandonlangs is weder een groot aantal troepen derwaaris gezonden. Cqba heeft in de laatste jaren misschien jmeer aan N Spanje gekost dan het ooit kan opbrengen aan dat land. De hertog van Montpensier keert den 14 dezer met syn familie naar Spanje terug. GOtoA, 10 October "1876. Blijkens een» bij het Departement van Koloniën ontvangen teleufam van den Gouverneur-Generaal vau Nederlaudsch/liidië, dd. 2 dezer, heeft de generaal uiujoor Wiggers van Kerchera den 27steu September jl. het navolgende uit Atchiu bericht Den 258teu September werd de versterking te Silang voltooid en bezet. Den 29sten werd, langs den weg van Blang-Pand- jaug, opgerukt naar Pradjoe. Min ondervond hevigen tegenstaud eu trof eeu aantal versterkingen aau 22 stukken geschut eu eeu voorraad ammunitie vielen in onze handen de vijand liet 35 dooden achteraan onze zijde sneuvelde één mindere militair, en werden gewond de 1ste luitenant Smith en minderen. Eene versterking wordt opgericht op 1$00 meter zuid-oostelijk vau Kwalla Gigheu. De gezondheidstoestand was goed en de weersge steldheid gunstig; de stemming der troepen uitmuntend. Naar men verneemt, is aan het departement van financiën een ontwerp tot wijzigiug der zegelwet in bewerking en zal het, biuuen eeu betrekkelijk kort tijdsverloop aau het oordeel der Staten-Geueraal worden ouderworpen. Met de haring visschery gaat het zeer slap. Eiken dag komen een of twee schuiten te Scheveuingen aan. De pryzen zijn dun ook tot heden ongekeud hoog en dalen niet in het iniust. Zij kunnen dus gelijk gesteld wordeu met de laatste noteeriugen. Gewaagden van tijd tot tijd de dagbladen vau plannen tol aanleg vau paardeusporeu te Wijk bij Duurstede eu Amerougeu, en zulks auugezieu van den spoorweg RotterdamMunster niets meer wertl ge hoord, thans verheugen wij yns in de gelegenheid te zyn aangaande den aanleg der 1 «ektic vau die lijn (Bokdam—Hou te u) van goederhand te kuuneu mededeeleu dat de aanvang der werkzaamheden eenig eu alleen wacht op het Kon. besluit, hou'e de de defluitieve aanwijzing der te onteigeuenen perceeleu, bedoeld bij art. 14 der onteigeningswet; dut onmid dellijk nadat die stukken bij het. bestuur der Itot- terdam-Munster-spoorweginaatschnppij zullen zijn in gekomen, tot de taxatie eu den aankoop der perceeleu zal worden overgegaan, waartoe dun ook, reods ge- ruimen tyd geledeo, zaakkundig»; taxateurs zijn be noemd dat voor zooveel betreft den afst utd van grond, waartoe door den rand der gemeente Schoon hoven indertijd is besloten, de directie der maatschappij zich voorstelt met het gemeentebestuur in overleg te tjreden, zoodra het plan voor een te Schoonhoven te bouwen station definitief is vastgesteld. Het schijut ajzoo buiten twijfel, dat niets hoegenaamd langer aau de dadelijke uitvoering der lijn Rotterdam-Houten in den weg staat, dan enkel en alleen de uitvaar diging van bovengemeld koninklijk besluit. De oorzaak welke tot hedeu het nemen van zoodanig besluit vertraagde, kenuen wij niet, maar wij houden ous verzekerd, dat de Minister van Biuueulandsche Zaken, aan wiens krachtige en besliste houding in de kamers by de behandeling der wet tot onteigening, niet ge noeg hulde kan worden toegebracht, ook thans venier wel alles zal in het werk stellen, om de daarstelliug dier zoo gewenschte spoorweglyn te bevorderen. (Sch. Cl.) De sub-ooramissie te 's Hage voor de qpriohting vau een Houtmaus-momirnent alhier, heeft zich thans definitief geconstitueerd en bestaat uit de heeren jur. F. de Casembroot, presidentmr. D. C. A. graaf wan Hoogeudorp, vice-presidentmr. J. E. Banck, secretarie ft. J- G. Van Oordt, penningmeester; be- neveus de heffen dr A. T. van Akeij, W. T. P. Clignett, mr. M, H. Godefroi, jhr. mr. W. G. Hovy, 4r. J. Th. Mqinpp, J, L. Nierstrasz, W. van Oordt, mr. J. P. R. Tak van Poortvliet, D. A. Thierac, mr. W. A. baron van Verschuer, dr. A. Vrolik en D. W. Westerbaan. Het standbeeld van prinses Hendrik, te Luxemburg opgericht iu het park, is Vrijdag ochtend op bet voet stuk geplaatst. De plechtige onthulling zal den 30n October plaats hebben. Voor de acte als hoofdonderwijzer zijn Zaterdag te 'sHage 10 candidaten geëxamineerd waarvan er 4 werden toegelaten. Aan het examen voor de acte der Fransohe taal onderwierpen zich 7 candid^tep één trok zich gedurende het examen terug, terwyl de anderen werden afgewezen. De laatste badgasten zyn Zaterdag-raiddag van het Groot Stedelijk Badhuis te 8cheveningen vertrokken. Omtrent de feestviering te Alkmaar van gialeren meldt men het volgende „De gemeenteraad e» de feeatcommiseie mei banier afdtelingeu schutterij en de mnziek gingen in optooht naar het feestterein. De voorzitter der feestcommisaie, mr. D. F. van Leeuwen, wees op de beteekeuia van het iponuinent: hoe het verrees, wat het herinnert; en bracht hyj^e aan den kunstenaar Stracké. De burgemeester'aanvaardde het monument namens Alk- maars burgerijhy herinnerde aan den moed eu de volharding der voorvaderen, en spoorde aan tot na volging in vrijheidszin en onafhankelijksgevoel, tot eendracht en vasthouding aan het verbond tusschen Oranje en Nederlaud. „Eene groote menigte woonde de plechtigheid bij vele sub-commissiën waren vertegenwoordigd, waar onder mr. J. Heemskerk, voorzitter der Haagsche commissie. Het zou als eene zeldzaamheid in aanmerking komen dat de thermometer dezer dagen, o. a. eergisteren boven de 70® teekende, indien ons niet door een geloofwaardig tuinbaas was verzekerd dat de thermo meter eens, cp den 3n October, 83® aanwees. (L. Cl.) De 6e algemeene vergadering van het Nederlandseh Tooneel oer bond zal te Rotterdam worden gehouden op Zaterdag 28 October 1876, des vocp-middags ten 11 ure, in het gebouw der Koninklijke Nederlandse** Yachtclub. Onder de punten vau beschrijving komt o. a. voor, dat in de plaats van de heeren H. J. Schimmel, W. J. Hofdijk eu Julius Vuylstelce, drie leden van het hoofdbestuur moeten worden gekozen. Er'is een vermoedelijk batig slot van/ 2114 in kas. Op Vrijdag 27 October zal een tooneeh'oorstelliiig in den grooten schouwburg, door de nieuwe Rotter- dam8che schouwburg-vereeuiging, ouder bestuur van de heeren Lo Graa, van Zuyleu en Haspels, worden aangeboden door de afdeeliug Rotterdam en alsdan zal worden vertoondUit onze dagen, een nieuw toouedspel van Gerard Keller. De Minister van Oorlog, vernomen hebbênde, dat bij Int onlangs met groot verlof zenden van mili- tiens, aau sommigen dezer door de militaire autori- teiteu als plaats v mr het vtrlalen van het detachement ts aangewezen, niet zooals behoort, het spoorwegstation enz. op de route en het dichtst by dc woonplaats der milicieus, maar een station, binueu den omtrek van 3 a 4 uren vpn die woonplaats geleg»ui heeft gelust dat voortaan aan militiens, die met groot verlof vertrekken en lungs spoorwegen of niet stoomboote i rei- zen, als plaats voor het verlaten vau het detachement' worde aangewezen het station of de aanlegplaats, het meest nabij de plaats gelegen, werwaarts de inilitit na zich begeven. De tentoonstelling voor den schoenmakerswedsfrijd te Breda werd gisteren ten 2 uur geopend. Tegen 25 Ct. entree is deze tentoonstelling gedurende ucht dagen toegankelijk. Behalve allerlei keurwerken in 't schoen- en laarzen makers vak zijn door particulieren ter opluistering antieke, Indische eu ook Atobiiicesohe schoeisels ingezonden. Het bericht, dat de verschillende peroeelen, noodig voor den aanleg van den spoorweg Leiden'Woerden, thans in handen van de concessionarissen zijn over gegaan, is niet juist. Slechts ongeveer de helft van het beuoodigde is in eigendom overgegaan. Onder de gemeente Soeterwouae is cie onteigening bijna afgeloopen in Huzcrswonde slechts voor eeu klein gedeelte. In Alfen is nog bijna niets onteigend in Zwammerdam eu Bodegraven nog maar weinig. Verder tot Woerden is de onteigening byna geheel afgeloopen. Rails ziïn aangekocht en worden aan de Goudsoha sluis onder Alfen op een daartoe gehuurd stuk laud aangevoerd. De quaestie vau de brug over cle Gouwe is beslist. Meu is bezig met grondboringen onder Alfen. Te Zwolle zijn der dagen-twee karvrachten, bevatf tende pin. 150 bennen met garnalen, die pit El burg aldaar waren aangevoerd, afgekeurd en naar da mest- plaats gebracht. Maapdagmiddag viel te Arnhem eep equipage met twee paarden, waarin verschillende personen, waaronder dames met kinderen, gezeten waren, fep gevolge valt het schrikken der paarden van den hoogen kant op den hoek der Lauwergracht by den Westervoortschen Dijk in den Singel. Hoewel het rijtuig van een aanzienlijke en steile hoogte naar beneden viel, werdeci alle personen, zoowel als de beide paarden en later ook net rijtuig, zouder bepaald letsel uit het watef opgehaaldtwee der kinderen echter niet zopdef groote moeite, zoodat zij ook terstond naar het nabij gelegen stadsziekenhuis moesten worden overgebfaöht. Woensdag 1 November a.s. zal te Arnhem de IYê Nederlandsohe Protestantendag gehouden worden in Musis Sacrum. Het programma voor die samenkomst is door het Hoofdbestuur verzonden. Daaruit blykt dat de vergadering ditmaal zal geleid worden 4öor 4r. Ph. R. Hugenholtz, als eerevoorzitter. De volgende vraagpunten zijn aan de orde gesteld lo. „Welken invloed behoort de overtuiging aan gaande den standvastigen samenhang tusschen gods dienst en «edelyk leven te oefenen op onze politieke en sociale gedragslijn?4 Dit vraagpunt gal worden ingeleid door dr. J. Hooykaaa. 2o. „Aanwijzing der oorzaken van hedendaagsch pessimisme.4 Dit vraagpunt zal worden ingeleid door den heer L. Mees. 8o. „De «aak der zei.ding.4 Dit vraagpunt zal worden ingeleid door de heeren H. C. Lohr en dr. H. G. Hagen. Den avond te voren zal in Musis Sacrum een muziek-uitvoering plaats vinden, bij welke gelegen heid dr. G. van Gorkum als spreker zal optreden. De kaaspnxlsetie der Vereenigde Staten is nu meer dan 250 millioen ponden, waarvan iu 1875 bijna 100 millioen poudeu zijn uitgevoerd. Alleen in den Staat New-York zyu meer dan ïOÖO kaasfabrieken, die de melk gebruiken van 250,000 koeien, waarvan 80 millioen ponden kaas gemaakt wordt, of 1000 poud van iedere drie koeien. Engeland voert bijna 25 millioen ponden uit en Nederlaud 60 millioen ponden. 1 Te Berliju hebben zich twee vrouwelijke genees kundigen gevestigd. Mejuffrouw dr. Lehraus uit Fürth en mejuffrouw dr. Pranciska Tiburtius uit Rügen zoo hcelen deze beide artsen hebben te Zurich gestudeerd en zich gedurende eeu 41/2j«rigen studietijd door vlijt, bekwaamheid eu eeu voorbeeldig gedrag df achting eu erkentelijkheid verworven van hare professoren eu mede-studenten. Na een prachtig examen werden zij als adsistent-arts geplaatst in de openbare kraamzaal en kliniek voor vrouwenzieken te Dresden. Daar hebben zij zich voor de practijk voorbereid en den In October hebben zij zich te Berlijn metterwoon gevestigd, om ziekten vau vrouwen eu kinderen tot hare specialiteit te maken en ook verloskundige Hulp te verleenen. Deze dames zijn de eerste vrouwelijke artsen, die zich te Berlijn aan de praktijk wydeu. Huisvr Te Kuffstein is dezer dagen een menschenredder op aangename wijze beloond. Hy zag, dat een persoon eeu pistoolschot tegen het hoofd loste eu ijlde, daar de dood niet dadelijk volgde, snel der waarts om hulp te verleenen. De zelfmoordenaar had noch de kracht zyu revolver op den redder af te schieten, zoodat deze dood ter aarde stortte. De andere overleed kort daarna. Iu de „Bode van Volksonderwijs4 lezen wij een bericht, dat als bijdrage tot het onvoldoende van de wet op den kinderarbeid de aandacht verdient. In zekere plaAts zyu twee jute-fnbrieken, waar kinderen van 10 a 12 jaren werden gebezigd om, 't touw van koftiebalcu en zakken te knoopen, waarvoor fijne vingertjes worden vereiseht. Vóór de invoering der wet op den kinderarbeid gingen de kleiuen van des morgens zes tot des avouds acht uur —r winter eu zomer met twee verpoazingen van éen of een half uur naar de fabriek. Eu nu Wel, nu gaan de moeders naar de fabriek, halen er 't werk vaudumi en laten de kinderen van de school blyven om thuis even hard te werken. Eu als er dan maar 10 pCt. van de schoolbevolking wegolyft, roemen de opderwijzers nog. De Bode noemt de plaats, waar dit geschiedt, niet. Ons is echter bekend, dat hier de gemeente Ryssen wordt bedoeld, (Fad.) Ouiangs werd gemeld dat ergens in ons land een witte zwaluw was gezien en dat was 't teeken van een feilen winter. Thans meldt men dat op de plaat* „Berenstein" te Loosctaiaen dezer dagen drie ooievaars zijn waargenomen, die au dors steeds in Augustus vertrekken. Men hield dit voor een t*lfsi van een zaohten winter. Hoewel wy meer vertrouwen in de instinctmatige, weerkennis der ooie vaars dan van de „witte zwaluwen4 hebben, aehten 't teoh, het verstandigst het oordeel over deu winter op te schorten. Naar aanleiding eener beoordeeling vwn Odllon Perier's werk over „Dirk Donker Curtius, Ministro d'étet Necrhtedaisj" sohiyft mr. J. A. Levy o. a.: In .1821 schreef Donker Curtius aau de Stassart „Wèldfa wprden de wetboeken, en dus ook dnt van het strafrecht, aan de Staten—Generaal voorgedragen.4 Vijf en twintig jaar zijn sedert verstreken. Tweemaal is «ettert de hoogste staatswet gewijzigd. De derde te% uit ons vorstelijk stortbuis draagt sedert de kgsbn der Nederlanden. Eene staatscommissie tot samenstelling van een eigen strafwetboek heeft hare tepk voor ryimi teen jqar volbwofjt. Nog steeds ber- inpert ons het ellendig overblijfsel eener vreemde heersch^ppy yap enen tydpark van verdrukking. Door règeeririg nodh vertegenwoordiging werd tot dusver hJÜk gegeven dat men voornemens is de hand aan den ploeg le slaan. Klinkt niet het „wrUra4 van Donker Curtius ons als een grievend zelfverwijt in de ooren Heeft niet de natie recht te verwachten, dnt rfiidelijk eens het zichtbaar teeken van Fransche dwingelandij ten onzent worde opgeruimd? Is er iu 's lands raadzaal niemand, die rondborstig en moedig, gelyk Hollandsch zonen betaamt, vau deze leus zijn „praeterea censeo* maakt?4 Zeker gansch niet onbemiddelde boer werd onlangs, in eèu kleine stad, om „te lichte boter4 op de markt bekeurd, eu ontving dientengevolge een geschreven bewijs, ter voldoening van de door hem verschul digde boete. De iu dat stadje woueude notaris, hem ziende, verzocht den man eeu, óók geschreven, billet te willen medeneineu, oin dat in de plaats zijner inwoning te doen afltzeu, waartoe de boer zich, heel beleefd,- volgaarne bereid verklaarde. Hij vergat echter de op zich genomen boodschap, tot hy des Zondags de klok hoorde kleppen, gelijk bij het doen van public dien daar steeds de gewoonte was. Daar hij zeer .nabij het gemeentehuis woonde, liep hij, plotseling aan het papier vau den notaris deukende, naar huis, om het te haleu. Hij kwam nog juist tijdig genoeg, om het te doen aflezen; maar had zich iu het papiertje vergist, zoodat hij tot zijne verba zing zijne bekeuring hoorde aflezen, die hij tot op dat oogenblik zoo gelukkig geheim had weten te houdeu. Alvorens de gedachten, die bij mij opkwamen ty»leus het lezen van de begrooting, mede te deeleu, wü ik met een enkel woord een punt ter sprake brengen, dat met die bcgrootiug in geen verband staat, maar toch, naar aanleiding daarvan, my iu de gedichten kwam. Waarom t»xjh vraag ik hebben de raadsvergaderingen steeds op het middaguur plaats en Waarom niet liever 's avonds? Over 't algemeen worden alle mogelijke vergaderingen des avonds ge houden en dat geschiedt niet zonder reden. Dat heeft een oorzaak. En wel deze, dit 's avouds iedereen meer tijd en gelegenheid heeft dsn 's morgens of 's middags de vergadering bij te Wonen en meu dau ook minder gepresseerd is als pij de vroegere «ren van den dag. Diezelfde reden doet het ook wen- schelijk schijnen de Raadsvergaderingen 's avonds te houden. Vooreerst kan men de zakeu meer d téte refosé behandelen, de raadsleden behoeven tuinder dau nu afwezig te zyn eu de burgers zijn beter ia de gelegenheid eens te komen luisteren, waar het hun belang geldt. In den Goudschey gemeenteraad zitten veel mannen van zaken en met recht dat alleen dit treurige gevolg heeft dat zy onop houdelijk moeten afwezig zyn, wanneer hun beroeps bezigheden hen elders roepen. Een doctor bezoekt 's morgens zyue patiënten, een advocaat pleit 's mor geus, een notaris houdt 's morgens aijn verkoo- piugeu, een koopman heeft 's morgens zijne bezig heden, enz. enz., zoodat het natuurlijk dikwijls voor komt dat die heeren niat kunnen kotnen en aangezien nu dc burgerij een raadslid kiest om iu de vergaderingen zijn belangen ie behartigen, zoo moest het eigeulyk groote uitzondering zijn als een raadslid eens afwezig was. Dit is 't niet. Er gaat geen raadszitting voorby, of verscheidene lëden zijn afwezig en een groote bijzonderheid is het, als alle raadsleden bijeen zijn. Dit is verkeerd. Om hierin tegemoet te komeu zouden avond-rergadetingen verkieselijk zyn. En thans tot mijn eigeulyk onderwerp overgegaan. Ik vang mijne wandeling door de verschillende paden der begrooting aan met 't punt waar de uitgaten besproken wórden, en wordt al heel sjpoedig opgehou den door de jaarwedden van de ambtenaren der secretarie. De hoofdcommies, Ie en 2e commies hebben, 't valt dadelyk fc 't oog, een te (klein honorarium, vooral in verhouding tot den bode. Deze heeft, bebaHe wouing,/800, terwyl degenoemde heeren respectieve lijk !*0Q. /m eu/ 700 hebben. Men moet die heecen, welke goed-ontwikkelde, goed-schrijvende en zelfdenkende raenschen raoeteu zyn, toch hooger stellen dan een man, die sloohts kneehtsdjeukten doet, een man die popieren moet rond- en aanbrengen, kachels mpet aanmaken en dergelijke vqrheven bezigheden meer. Feitelijk wordt, wat het salaris aangaat, laatst genoemde hooger gesteld dan, of ten minste gelijk gesteld met de heeren der secretarie, immers afkeuring verdient. Neen, de hoordoommies, Ie en 2e commies moeten m. i. ieder met f >00 verhoogd, op welke wijze een en ander in .betere verhouding staat tot elkfiar. Men mag nu eenmaal xHet vragen -voor hoeveel (weiüig) Jte,u ik Let .gedagu krijgfn, maar wel.fiet hoeveel zjjn inyim amtbtenareu fatooerilyk bctenW? Ik wandel verder. Ik kom aan „de kosten voor licht." DwZc «i >efeo dan m. i. verhoogd, voor de avondvergaderingen. Verder: „de kosten voor omroependie geheel konden vervallen, daar eeu omroeper geheel uit deu tijd is, zoo goed als niemand naar hem luistert eu iu alle gevallen dc aaiiplakbillettcn aau de hoekeu der straten en Re ad verten tien iu de dagbladen een practiseher middel van auuoiiceereu is. Ik nader tot hetonderhoud van Kandel plaatsen en plantsoenen." Daarvoor is uitgetrokken 1400. Onder die som is begrepeu een som van/150 voor aankoop van booineu en heestergewas. Die som moet verhoogd. Men moest ul. de pluutooetieu eeu weinig sierlyker inrichten, men moest daar wat ineêr bloemen planten en zoo het verblijf daar aangenamer maken. Het heeft al deu schijn dat nieu tegen de burgery X: zie daar een wandelplaats, waaruit met opzet schoon geweerd wordt, wij plaatsten daar weinig of geen bloemen, uit angst dat gij die zoudt veraieTru. Waarom «e niet een weinig opgesierd? Waarom die plantsoenen niet gemaakt tot lustoorden onzer stad Zie hoe net elder* de plantsoenen zijn ingericht, ver gelijk ze bij de onze en ge zult me toestemmen dat er wel wat meer aan ten koste gelegd mag worden. Nu wandel ik een heel eind, zonder stoornis, voort, hier en daar over een post heenspringende met, in verhouding tot mijnen leeftijd, jeugdige roekeloosheid, omdat ik anders mijn wandeling niet in één dag kan afdoen, o. a. de postover- zelveerenga ik ongemerkt voorby en vraag niet of die oude stramme overvaarders, waarop de Goudscke Courant voor een tyd wees, nog steedr^t veer (niet) bedienen. Ik ga verder en verder, burgeravondschool en weeshuis voorby, totdat ik tegeukom zeven agenten vau politie, die my vertellen dat zy de eenige politie macht bij dpg vormen. Dat is zeker te weinig, wat evenzeer 't geval is bij de uachtwachts. Het getal moet .vermeerderd. In het vorig jaar is er reeds over gesproken bij de behandeling der begrooting door 't raadslid Kranenburg, zoo ik my niet vergis en nu moet dat nog eens aangepakt. Moge bet zijn met beter gevolg! Het is «raar vele groote dief stallen of misdaden gebeuren hier niet, maar komt dit uit gebrek aan dieven of door den iyvloed der politie? Dit is zeker, de groote diefstallen die in Gouda in de laatste jaren gebeurden, toonden niet dat de politie zoo goed was. Vermeerdering is noodig voor de veiligheid der burgerij. Verder wandelende, kom ik het muziekcorps <$er schutterij tegeu. Mijne heeren, raadsleden, is het geld daarvoor best ed, niet eigenlijk weggegooid Waarvoor dienen toch die aangekleede, vreeselyk geraasmakende mannen Wie weet het te zeggen Het geld is wezenlijk te kostbaar om 't te besteden voor zulke niets beteekeude zaken. Al redeneerende loop ik met mijn neus tegen de zwemschool. Ja, deze zal wel zoo mpetpn blyven, als hij is; er is over gepraat, er zijn voorstellen ge daan, maar niets haatte, 't zou wèiaig hel pea als men nu nog eens beweerde, dat daarin verbetering moet komen. A propos, het verzoék der Goudsche Kiesvereenïging om een zwemplaats voor mingegoedQn is immers niet afgewezen in der tijd Ook niet aaa- geuomen, maar men zon er nog eens over denken. Pijnigt ons bestuur zijn hooftl nog steeds met die quaestie? De burgerij is benieuwd, waaneer het resultaat dier gedachten opeubaar zal worden. Maar, nu ik toch over die zwemschool spffeek, een vraag, een beschoid$n vraag. Wirnram stelt men géén commissie in over die inrichting. Er is een sckoolcom» missie, een commissie van toezicht over de muziekschool waarom ook niet een over de zsoemschool? Een Ed van 't college *ain 't dagelyksnh bost uur fungeert voor commissaris, een lid die door bijzondere omstandighe den, waardoor hij des zomers steeds afwezig is, zéker wel de minst geschiktste persoon is voor commis saris van de zwemschool. Dus óf een commissie óf een commissaris, die gedurende hét badseizoen in Gouda woout, mag wenscheiyk heeten. Al verder, doch neeu, voordat ik afstop van het hoofdstuk, dat over zorg voor ;de gezondheid handelt even de aaudacht gevraagd voor egn zaak, die daar mede in nauw verbntid staat ukde wegrdiming der faecale stoffen. My dunkt hst bestuur van Gouda niet langer mag dralen, niet langer mag toestaan dat 't water wordt verpest bij gebrek aau een behoorlek ingevoerd stelsel voor genoemde -naak/ niet langer mag wachten zonder iets te doen. Het koolcloset-stélsél, dat in Kraltngen met «oo uitnemend snapes is in werking gebracht, de groote waarde waarvan voor kleine gemeenten door vete des kundigen en specialiteiten erkend is moestik zeg piet, ingevoerd, peen ik beu «eer bescheiden in myne weuschen, maar moest onderzocht. Thans is het toéh eenmaal tijd dat w4j hier in Gouda fcë- grypeu dat het niet langer zoo gaan -fcan, dfn -men de ggaQudheid der burgers niet langer zoo vfee&elijk mag hcuadrelcn. Zóu er niet één raadslid Zijn. die inzag, daf de «ank dringend onderzoek vordert? Het 1st te 4opett voor do oer onZet gemeentelijke vèrtegenwoordjgiug^ 4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 2