Gi Ni WirWWiM "bïni PHACHTIQE PIANINO, fonkelnieuw, vóór acht da jen uit Parijs ont vangen. Dit prachtig instrument was aangekocht voor den prijs van f 570.en wordt nu TE KOOP aangeboden voor f 460. De toon van dit instrument is kolossaal, de bouworde rjjk en hoogst solide. Schrifteljjke garantie voor 5 jaarals ook de Kist ter verzending. Bwsrawi, als meid alleen, in een klein gezin. Adres met franco brieven, onder letter A, of in persoon aan het Advertentie-Bureau van KOK VRIJ- LANDT, Boekhandel te Gouda. e b s 8 Vlaamsch Linnenhuis C* 242. WHffIMMTttS, BK6ZHHANT1L8, «©BBSBSS. 1876. SUSS IN KAAS. BUI' Openbare Vrywillige Verknoping (in ééne Zitting) Buiten ZELDZAAM AANBOD. TE TTTTTKR: Wollen CHALKS en AVONDDOEKEN, Kauling <So Rentlage. AanileTDDIEhMAXS-BVZEN. Openbare Verkooping* te GOUDA, LOUIS WELTER, Oosthaven. Coiffeur. Openbare Vrijwillige Verkooping ten huize van den WelEd. Heer J. P. H. REUBER aan de Brug te Waddinxveen, op VRIJDAG den 13n OCTOBER 1876, des voor- middags ten 10 ure, van I Mevrouw BONTE, Fluweelen Singel, vraagt eene asswmm, tegen 1°. November. Prijs per Flacon 1 1. Burgerlijke Stand. enkel woord over de be- is - Voor Stetrin zoekt een, van de beste refe rentiën voorzien, AGENT een so lied Aanbiedingen onder letter C. L. 1403 aan het Advertentie-Bureau van 8. SALOMON te Stettin. aw»*» ''r^=X ->c*^ Getrouwd M. V. O. L’HOiST van Utrecht, op WOENSDAG den 18 OCTOBER 1876, dee voortniddags ten 10 ure, ten huize van den beer A. Bboebk, Herbergier te Ouderkerk a/d Uttel, van: Eene B0UWMAN8W0NING en aanbehoo- ren, staande te Ouderkerk a/d Uttel, bij het dorpbenevens diverse perceelen WEI-, HOOI BOUW- en GRIENDLAND, in dezelfde ge meente, grootendeels achter de woning; te sa men groot ruim 30 bundersbreeder om schreven by gedrukte boekjes, verkrijgbaar bjj na te noemen Notarissen. Nadere information zjjn te bekomen ten kantoren van de Notarissen G. J. SPRUIJT te Ouderkerk a/dUttel en J. P. MAHLSTEDE te Bergambacht. Gauia.. Druk van A. Brinkman. Turkije heeft i zes maanden. C Dit bericht mek «au de invoering Mjjkt, dat Turk ij wenscheu van E» aan te nemen, ma tegen deu drang ia dan ook voor te moeten afhi zoo vooruit te z van zijne «outer eigenlijk neer. De Serviërs zu alleen gehoopt o boven wenscht mi gint te worden vc vervult en volst koningstitel aan Zaterdag heeft gevaardigde For politieke rede g werd aangehoord had uitgesproken had deelgeuomei mogendheden, sc laatste depêche i vraag der wapen Regeeriug niet v gevoerd. De sk tyranuie in Bu van m< uwe opi oorlogsverklaring looven, dat het winter in bedwa beeft Turkije op en de Engelschi achouwd als een Hij hoopt dat d wapenschorsing Bulgarije autonoi de mogendheden der Turksehe Re, deelnemen aan mogendheden en geen geval meer Engeland. De worden geleid d< path ie der Mali verliezen, maar heid. De Engel bescherming der te doen. Ook aan de koningin te verzoeken. De heer Gladt maakt, waarin h draak steekt en van het Parlème is met de natie. Bosnië, de Herzi liomie worde vei De Fransche gemaakt met het voorgesteld het l komsten, voorts] rente zelfs niet De Spaansöhe tillo wordt steed liberalen; men z< en deze1 aan het tredpn, waarin q begrepen. De Begeering laudsche Hoofdcc nt C. H. M. LAMBOOIJ, van Arnhem. Gouda, 9 Oct. 1876. Door onvermogen van betaling wordt aan geboden met f 100 verlies, eene I De PIANINO is groot model, met uitgesneden I Consoles en dubbel Cylindre. Te bezichtigen bjj den Heer W. GRAVENSTEIN, Logement houder, hoek Bleekerssingel R. 156, alhier. Door bijzondere omstandigheden nog tegen lo NOVEMBER verlangd, eene Getrouwd J. O. Th. GANDVUURDER, Wed. van E. M. tin Pol, S. W. M. db NEEFF VERGROESEN. Ooeterhout, 10 Oct. 1876. Eenige en algemeene kennügeving. De Heer H. K. van dm WOERD, onder wijzer aan de Openbare School voor voortgezet Uitgebreid Lager Onderwjjs alhier, stelt zich voor bij genoegzame deelneming een te houden in de FRANSCHE TAAL en CON VERSATIE. Voorwaarden: 2 avonden'sweeks gedurende twee uren, tegen 5 gulden per maand. f Adres: Wijdstraat A. No. 169, bij den Heer P. VLASVELD. op een goeden Stand een net GEMEUBI LEERDE KAMER met ALKOOF, schoon uitzicht. Franco brieven letter W. aan het Bureau van dit Blad. Hedau overleed tot diepe droefheid van mjj en mijne vyf jeugdige kinderen, mijne ge liefde echtgenoot JOHANNES van LEEUWEN, in den ouderdom van 37 jaren. M. RIENSBERGEN, Wed. van Lbkvwkn. Tevens betuig ik bij dezen openljjk dank aan Heereu Directeuren en verdere Werklieden der Stearine Kaarsenfabriek „Gouda” voor de gel delijke bijdragen gedurende zijne ziekte (13 maanden) aan ons bewezen. Gouda, 9 October 1876. De ondergeteekenden hebben de eer hunnen geachten Begunstigers de ONTVANGST te berichten van eene elegante sortering der NIEUWSTE MODELLEN alsmede ruime keuze in KLEEDJESSTOFFEN, verder ESKIMO’S, DUFFEL, RATINE'S, FLOCCINÉ’8, MOUTONS en verder alle Artikelen tot het vak behoorende. j Zich minzaamst aanbevelend, hebben wjj de eer te zijn, UEd. Dw. Dienaren, De kwestie tusschen MIJ en baas »B JONG oetreft het maken van TWEE STEL opgespie gelde Vensterblinden, ieder stel groot l*/»Üd, hetwelk ik heb aangenomen voor 1.30 p et. en baas dk JONG heeft mjj, onder voorwendsel dat dit het aecoord was, f 1.30 voor de TWEE stel uitbetaald. Ik beschouw de bazen voor te verstandig, dan dat zjj na deze opheldering nog acht zouden slaan op de Advertentie va» baas db JONG, welke niets anders schijnt te bedoelen dan zich te verontschuldigen door mjj in een kwaad daglicht te stellen. Met hoogachting, Uw aller Dienaar, A. WOERLEE._ op VRIJDAG 13 OCTOBER 1876, des voor- middags ten 9 ure, vóór en in het Lokaal vai Verkoopingen aan de Peperstraat aldaar, van: MEUBELEN en HUISRAAD, BEDDEN en BEDDEGOED, MANS-en VROUWENKLEE- DEREN, KAGUHELS en FORNUIZEN, 100 SCHUTTERS-UNIFORMJASSEN, 37 dito PANTALONS, eene groote partjj ZAKKEN, verder eenig gewerkt GOUD en ZILVER enz. Daags te voren te zien. Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kan tore van den Notaris W. J. FORTULJN DROOG- LEE VER te Gouda. r Wie zjjn HAAR een mooie, natuurlijke, blond, brnin of zwarte kleur wensch te geven, gebruike van dit Water. Er wordt voor inge staan. Niet goed, geld terug. Verbrjjgbaar bjj MEUBILAIRE bn andbm ROERENDE Breeder bjj Biljetten en Information ten Kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen. Eu m ten slotte een grooting van uitgaven. Vooreerst herinner ik mij dat voor eenigeu tijd de weusch is te kennen gegeven door een der raads leden de kohieren van de plaatseljjke directe belasting tc doen drukken. Niemand verzette er zich tegen, maar de wensch bleefeen wensch. Het zou in. i. goed zjjn als die wensch nu vervuld werd en bij de behandeling der a. s. begrooting besloten om die voortaan te doen drukken en verkrijgbaar te «tellen en ten tweede volgt hier een woord over de opbrengst der standplaatsen op markten, bjj welke poet de zoogenaamde kermis ter spraice moet komen. Hoe is ’t, moet Gouda nog langer die walgelijke kermispret binnen hare muren dulden? Moet Gouda nog langer een gedeelte van de schoone Julimaand zien bevuilen door dat afzichteljjk kermisvolk, door droukenmaustooneeleu, geldverkwisting en bandeloos heid? Moet Gouda nog langer gedurende 8 a 10 dagen lang het vereenigingspunt zjjn van een troep van zoogenaamde menschen, die echter weinig menschelijks maar daarentegen veel dierljjks over zich hebben Het is te vreezen. En nu, de wandeling over de begrooting is ge daan. Zjj was veel korter, dan eigenlijk wel moest, maar niet alles op eens en ik mag niet onbescheiden worden in mjjn verzoek om ruimte aan de redactie dezer courant. Mocht soms deze of gene opmerking in goede aarde vallen, *t zou mjj aangenaam wezen. Het is soms goed dat ook de burgers, die niet in den raad zitten eens doen hooren, wat zij van de zaken denken. Ik weet wel er zijn raadsleden, die voor dergeljjke staket in de krant, hun edelachtbare» neus optrekken en met een minachtend handgebaar zeggen„waar bemoeien zjj zich meê, die menschen, dat zullen wij wel doen, zooals wij dat goedvinden, en dan die Reden verbergen hun naam nog wel ach er een pseudoniem, wie weet wat voor rare lui 't zijn 1" maar ik weet eveneens dat er mannen in den Goud- schen raad zitten, die zich niet zoo uitlaten, over hen, die in de courant schrijven, raadsleden die niet vragen.- „wie zegt bet?" maar „wat wordt er ge zegd die er niet naar kijken of de man die iets in ’t midden brengt, een geganteerde hand, een ge- kleede jas of een modieuse hoed heeft, maar die alleen vragen, of de aanmerkingen die hij maakt juist, of de gronden die hij aanvoert, waar zijn. Van laatstgenoemde raadsleden vraag ik met be leefdheid een weinig aandacht voor bovengenoemde regelen, overtuigd dat zij mij die niet zullen weigeren. EEN BURGER VAN GOUDA. GEBOREN6 Oct. Helena, ouders M. van Beuzekora en M. U. van Waas. 8. Aion, oudera L Gompers en L Sanders. Franciscos Adrian os, ouders J. Binee E. H. en Glasbak. OVERLEDEN: 7 Oct. M. J. van Asten, 4 m. - 9. J. I van Leeuwen, 87 j. I GEHUWD; 9 Oct. M. V.O. L’Hoüt en C. H. M. I-ambooij ADVERTENTIËN.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 3