AD VERTENT IÊN. Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zitting van 11 October. Vergadering van den Gemeenteraad- POLITIE. Burgerlijke Stand. Gouda: Moordrecht: Gouderak: Stolwijk': Haastrecht: Eoouwijk Waddinxvgen V Getrouwd C. G, SPIT tyatctfu tvoud werdeu on# tr y.iea gegeveui Rus sische toestauilen, Kusfische pereouages en kijkjes in het Russische leven.... altijd in het jaar 1851, dus vóór de- opheffing der lijfeigenschap. Men zou voor zeker beter dan wij 't zijn, bekend moeten wezen met het eigenaardig Russische om te kunnenVoor- deelen in hoeverre costumes etc. naar behooren waren •gekozen, maar de karakters, die iu het stuk voor komen waren goed g( Wekend en zou geschetst dat door ieder waren te wuardeereii. De hoofdpersoon in „de ÜuHicheffs" is geen Da- nicheff, maar de kp« tsier Osip^die tot op 't oogenblik van het eerste bedrijf lijfeigene is, doch spoedig een Vief van vrijlating verkrijgt ten gevolge van ziju huwelijk met Anna. De rol van Osip was de voornaamste en gelukkig iu zeer goede handen. De heer van Zuylen vertolkte haai op uitnemende wijze, met de vereischte sober heid, met de noodige zelfbeheerschiug, met bewon deren* waardigen eenvoud. Het stille spel van dien •apteyr was niet het minst te waardeereu, hoe uit- nemeud straalde reeds daarin door de gedachten die er omgingen in zijn ziel, zijne trouwe aanhankelijk heid aan ziju meester,' zijn innige liefde voor Auna, zijn diepe smart die liefde niet te zien brantwoord. Keu edele rol, zoo te zien voorgesteld als wij gister 't voorrecht hadden, is verheffend, werkt veredelend, breugt een diepen, onnitwisohbafen indruk te weeg op ieder gemoeddat nog niet geheel is onder gegaan in het praotische leven. Naast den heer van Zuylen stonden acteurs zijner waardig. De heer D. Haspels toonde ook uu, als graaf Wladimir, een talentvol kunsteuaar te zijn. In 't 2e en 3e bedrijf kwam sijn talent het ïntest tot zyn recht, o. a. in de scène met Osip, toen hij vol verontwaardiging met een karwats in de hand tot hem kwam tot tuchtiging gereed, was zijn4 woede vreeselyk, ziedend, angstwekkend, maar bleef geheel binnen de perken, die *t schoonheidsgevoel gebiedt, terwyl zijn overgang van dien toestand in dien veel teederen vol van dankbaarheid, blijde verrassing en vurige eensklaps weder ontwaakte hoop hem gegeven door Osip's ir.ededseling dat hij Anna voor hem be waard had prachtig, ja wij gelooven onverbeter lijk was. De op het Goudsche tooneel tot nog toe onbekende acteur Rosier Faassen als auteur was die heer hier wel bekead dank zy menig prachtig stukje, als o. a. «de Werkstaking* en «de Militaire Willems orde,* dat wy hier vroeger zagen opvoeren gaf ons als Roger de Taldé een Fransch diplomaat te zieU, die verslaat gezellig te discoureeren en die de hem in den mond gegeven bon mots zóó weet te z< g- dat de volle waarde dafrran nau 't licht treedt iets wat niet steeds bij alle acteurs het geval is. De hh. Le Gras en J. Haspels hadden kleine rollen waarvan niet veel te zeggen valt, maar aangezien ook de kleinste, schijnbaar niets beteekenende rollen, voor den indruk van 't geheel, goed behooren vervuld, waa 'tons aangenaam genoemde hh. daarin te zien optreden. Hoeveel slechten invloed een nevenrol lean hebben op 'tjré|heel, wss 0. a. nog gisteren melkbaar. De geestelijke nl., dip Wladamir moest zegei en bij zijn vertrek daar Moskan deed dit min of meer plechtige oogenblik geheel in 't water vallen, zelfs zoo dat het grootste gedeelte van 't pnbliek onwillekeurig motst lachen, waar een heel andere indruk had moeten ge geven worden. En thans een enkel woord over de dames. Het is nog niet heel lang geleden dat het Rott. gezelschap alleen bestond uit heeren, d. w. z. er waren ook wel dames, maar die waren zoo, dat men hen eigenlijk niet raeêlelde en dat men de voorstellingen bijwoonde uitsluitend met 't oog op de acteurs van 't gezelschap. Dit is veranderd. Eensdeels doordat de actrices, dank zij uitnemende leiding en volhardende studie flink vooruitgingen^ anderdeels doordat er nieuwe krachten aan het gezelschap werden toege voegd. Het ia waar nog steeds staat de vervulling der vrouwenrollen ongetwijfeld achter by die der mannen, maar de seer wijde 'klove van vroeger is opgeheven, er ie toenadering gekomen. De voornaamste actrice van 't gezelschap mevrouw de Vries voor wae, naar men zegt, oorspronkelijk de rol van Anna wae bestemd werkte tot deze voorstelling niet mede. Aan mevr. ValoisSablairolles, Mej. van Dam en Mevr. van Offel-Kley waren de voornaamste rollen toebedeeld van gravin Danicheff, prinses Lydia en Anna. De eerste hadden we iets waardiger gewenscht, daar een dame uit den hoogsten Russischen stand hoogst waarschynlijk in toon en manieren ©ets meer vorstelijks zal hebben gehad. Niet altijd ook lag ■y dsn jnisten klemtoon op hare woorden. Prinses Lydia voldeed ons beter en by het apei van Anna kobdm wy maar niet vergeten dat de rol eigenlijk voor mevr. de Vries was weggelegd. Waren alzoo de meeste personen op zich zelf be schouwd, verdieosielyke vertolkers der aan hen toe vertrouwd© rollen, 't ensemble was zeer goed. Het wae b.v. in*het 2« bedrijf niet maar een verzameling vau verschillende dames en her reu die elkuür Vragen deden en ihtwoordeu gaven - ao'oais 't wtl reus schijnt op 't tooneel, bij een niet goed geoefend gezelschap neen, 't was iu de werkelijkheid een gezelschap, 't waa als '1 .ware een kijkje op een wezenlijke soiree, 't was de uatuur, op heeterdaad betrapt. De eerste voorstelling van gisteravond belooft dus iets goeds voor het vervolg. Moge er dezen wiuter nooit eeu stuk worden opgevoerd van minder gehalte als „de Danicheffsen het spel steeds evenzeer beant woorden aan de hooge eischen die wy billijkerwijze mogen stellen nau zulke talentvolle kuiisteuaars, als het Rotterdamsche gezelschap bevat! Naar men verneemt, meldt de N. R. Ct. is het werk voor het makeu van een haven voor Bataria gegund aan de heeren H. Lee Son, te Londen, eu J. C'. van Hattum, te Sliedrecht. In de zitting van gisteren zyn de algeineene beraad slagingen gevoerd over bet wetsontwerp tot regeling der coöperatieve vereenigiugen. De hh. Godtfroi en de Vries hebben het stelsel van het ontwerp verdedigd. De hh. Verniers van der Loeff, Mackay en Wintgens achtten, op verschillende gronden, dut stelsel minder passend. De minister van justitie heeft het outwerp gekenschetst a's een 'voorloopigeu maatregel, w. lke uoodig was en dat, met vrijlating der coöperatieve vereeuigingen, om zich te ontwikkelen, waarborgen schenkt tegenover derden. Heden voortzetting. Op last van den Minister vau Oorlog zullen er van den 16den dezer tot ultimo Februari e. k. geene voordrachten tot het toekennen van pensioen of van ontslag uit den dienst wegens lichuamgebrekeu, onder toekenning van gratificatie, aan ouderoflieit ren en verdere raauscliappen mogen wordèu ingezonden, dun alleen wanneer door hen, die daaryoor iu.aanmerking komen, uitdrukkelijk het verlougen wordt te kennen gegeven om, niettegenstaande het min gunstige jaar getijde, uit den dienst te worden ontslagen. Naar aanleiding van het indertijd te 's Ilage vermelde gemeenteraadsbesluit om jongeliedeu vau uitstekenden aanleg, door wie geer. schoolgeld kan betaald worden, kosteloos te plaatsen op inrichtingen voor middelbaar onderwijs, heeft de commissie voor de verordeningen rapport uitgebracht. Zich volkomen vereenigeude met het beginsel, stelt de commissie wat de,regeling der toelating op de bedoelde inrichtingen betreft, voorop, dat Burg. en Weth. en de besturen der bijzondere gesubsidieerde inrichtingen hiertoe niet zullen overgaan dan na een grondig onderzoek, behalve omtrent 'Je bekwaamheid, ook omtrent den bijzonderen aanleg, den ijver, het gedrag en daaronder begrepen den geest voor orde der candidaten. Op dien grond stelt de oommissie alleen de mogelijkheid en geenszins de verplichting tot jaarlijksche kostelooze opneming van een vast getal Iferlingen voor. Behalve voor de hoogere burgerschool en de burger-dag- en avondschool acht de commissie het wenschelijk (op het voetspoor van Amsterdam) ook voor de Ambachtsschool eu de industrieschool voor meisjes het aangeprezen beginsel in de veror dening zelve op te nemen. Overigens heeft de commissie zich grootendeels vereenigt met de concept-verordening der schoolauto- riteiten, die geheel op den leest der Amiterdainsche verordening is geschoeid, behoudeus eenige wijzigin gen, voornamelijk wat betreft het getal der toe te laten leerlingen. Te Amsterdam is door eene commissie uit den raad in het vorige jaar benoemd tot herziening vau het stelsel der plaatselijke directe belasting, een uitvoerig rapport uitgebracht. Zij stelt voor, dat door den raad worde besloten1°. de noodige stappen by de regec- ring en de Sta ten-generaal te doen, ten einde, door wijzigiug van art. 240 der gemeentewet, de opcenten op de hoofdsom der belasting op de gebouwde eigen dommen te kunnen vermeerderen tot een bedrug als waarmede die belasting, zoo in hoofdsom als opcenten, door toepassing der wet van 22 Juli 1873 voor Am sterdam is verminderd2°. de opcenten op de hoofd som der personele belostinlr in het vervolg van ge meentewege niet meer te* heffen3°. te beginnen met I Januari 1877 jaarlijks te heffen, eene belasting op het inkomen, volgens eene gemaakte classificatie der belastingschuldigen, tc beginnen met die, welke een eigen inkomen van 600 hebben; 4°. de ver ordening op de heffing en invordering der plaatselyke directe belasting te wijzigen, in dien zin, dat jaarlyks eene plaatselyke directe belasting worde geheven ten hoogste tot een bedrag van 1,000.000 volgejjs het inkomen, dat uit de vertering der belastingschuldigeu bljjkt. De opbrengst eener belasting op de inkómsteu wordt berekend op ongeveer 1,400,000, waarby het werkelyk inkomen op 70 millioen geraamd wordt by eene percentage van t pCt. De hooge raad heeft vernietigd een vonnis yaa den kautourtohter te Zierikzee eu daurby beslist, dat de uitgever van een dag- of weekblad straf baar is, wegens overtreding der wet op de maten en gewiohten' wanneer in ziju ^dad eene advertentie is opgenomen] waarin de benamlug eener maat niet volgens de wet wordt genoemd, zelfs dan wanneer hem zijn last hebber dergelijke advertentie ter plaatsing heeft toe- gezouden. Uit eene brochure, uitgegeven door het Algemea Ned. Werklieden-Verbond (voorzitter de heer B. II. Meldt) blykt, dat door den burgemeester van "s Her togenbosch iudirtyd de aanplakking der bekende proclamatie van dat verbond uitdrukkelijk is verboden «omdat" zoo schreef de heer Poinpe, loco-burge meester«de daarbij bedoelde oproeping bij ons geen bijval heeft gevoudeu en wy daarom tot de verspreiding daarvan niet hebben willen meewerken." Zooals dezer dagen werd gemeld, is Friedrich Duritsch de vreemdeling, die zes weken geleden in een koflie- I huis te 's Hage werd gearresteerd, onder behoorlijk geleide naar de Zwitsersche grenzen gebracht om te Verrftres atui ue Zwitsersche policie te worden uitge leverd. Een goede bekende vuu hein, Clanget, met wieu hij te 's Hage «zaken deed," maar die ceus* klaps was verdwenen, bevindt zich bereids in handen der Zwitsersche policie. Ecu audsr vreemdeling, Francis P., op wien de policie in de residentie het oog had gevestigd, vertrok met de uoorderzou naar Londen, gevolgd door zekeren Paul le R., eeu Frausch- inau, die, naar inen verhaak, hier ter stede verscheidene kwartieren in huur bad en evenveel namen voerde. Door do Eugelsche policie aangehouden, geeft de laatste voor niet te zyn de persoon, die men zoekt. De inspecteur van polieie Kloppert is derhalve naar Londen vertrokken ora hem te herkeuuen. De vader van le K., die zich ook iu deu Haag ophield, maar, zonder opgave van adres, de stad heeft verlaten, wordt opgespoord, evenals zekere V., die te Amsterdam verblijf hield. Eindelijk heeft nog eeu ander vreera- deliug, eeu Italiaan, die voorgaf een graaf te zijnen te Rotterdam in zijne moedertaal les te geven, muar in de resideutie met bovengenoemde!! personen veel verkeerde, gemeend een veiliger wijkplaats te moeten opzoeken, althans hij verliet 's nachts zyn woning door het venster, zonder ziju hospes betaald te hebben. Al deze vreemdelingen schijueii „handeU-operatiëu" te hebben beoogd, die etn gerechtelijk onderzoek niet zouden kunnen doorstaan. Met reden mag men ver wachten, dat na afloop van het tegen Duritsch e. a. te voeren proces, zal blijken dat door toedoen van de justitie en de policie de hand is gelegd op een aantal, vooral voor deu handel in het buiteuland, zeer gevaarlijke sujetten. Men meldt uit Deventer Zekere H. Sikkelbeen, geboren te Zuidwolde (in Drenthe), vertrok na den dood zijns vaders naar Slagharen, gemeente Ambt-Hardenberg, waar thans zyne moeder nog woont. In de maand Juuuari van dit jaar verscheen hij met nog andere jongelieden voor den burgemeester van Ambt-Hardenberg, om zich voor de loting der nationals militie te doen iuschryven. De burgemeester zou hem echter gezegd hebben, dat hy een jaar te vroeg kwamen daarop vertrouwende, is Sikkelbeen naar hulis gegaan. Den 28sten Maart jl. echter werd hy zonder loting voor één jaar bij de militie ingelijfd, en in deu loop van dit jaar stond hy voor de rechtbank aldaar terecht, ouder beschuldiging, dat hy zich niet binnen den daarvoor bij de wet gestelden tennyn voor de nationale militie had doen iuschryven. Hy werd deswege veroordeeld tot een geldboete van 3 of gevange nisstraf van één dag, welke straf hy hier Maandag heeft ondergaan. Naar wy vernemen, zal hy thans den burgemeester van Ambt-Hardenberg in rechten vervolgen. Men leest in de Provinciale ij oor dhr. Wij deelen hier onderstaand voorral mede, dai erge gevolgen had kannen hebben Het is namelijk gebleken dat er een soort lepels bestaat, die door het gebruik de buitenste metaal- laag verlieten en verder hoofdzakelijk bestaan uit eene compositie yan koper. Hoe gevaarlyk dergelijke lepels voor huishoudelijk gebruik zyn en waarmede men niet voorzichtig genoeg kan wezen, bleek 11. Zater dag te Rotterdam in het gezin van H. v. M. Een' dergelijke lepel, geheel of gedeeltelijk bedekt met een groene laag (koperoxyde), werd, zonder er acht op te slaan, gebruikt tot het omroereq der spys voor het middagmaal bestemd, met dat gevolg, dat eenigen tijd Ua het eten allen hevig ongesteld werden. Voor de spoedig ingeroepen hulp van den heer dr. Oreres waren gelukkig den volgenden morgen allen wéér voldoende hersteld. In eene correspondentie uit Rome, voorkomende in de Lombvrdia, wordt het volgende zonderlinge ontwerp medegedeeld. yMonigr. Hassoun, de ATv menische patriarch, koestert het denkbeeld Palestina te maken tot eene bezitting vuu den paus, en het schijnt wel dat bij niet alleen gesteund wordt door Pius 1^, maar vreemd genoeg, ook door de Turksche regeering, aan welke het Vatikaan tha..s belangrijke dieusten bewijst. Zijn voornemen is een sterken stroom land verhuizers uit alle katholieke landen vau Europa naar Palestina te lokken, aan dezen land en vee te geven, en werkplaatsen in te richten, opdat de voor naamste industrieën, die elders bloeit 11, er zouden kuuneu worden uitgeoefend. De hoofdstad van 't land zou Jeruzalem zijn, dat met spoorwegen iu verbinding zou worden gebracht met Bethlchem, de Doode Zee -eu andere heilige plaatsen. Te Jaffa zou een groote haven worden gebouwd en kleine havens zouden bij andere kuststeden worden aangelegd. Dit fantastisch, bijna onmogelijk plan heeft in 't Vatikaan een aan zienlijk getal oudersteuners, om te beginnen met Pias IX, die waarecbijulijk ziju opvolgers de mogelijkheid wil verzekeren iu het heilige land zoowel den we- n ld lijken, als geestelijken schepter te voeren." Omtrent den staud der gewassen schrijft men aan de Leidsche Ct.Zelden werd met den vroegen aard appel beter rekening gemaakt dan dit jaar. De aan houdende droogte veroorzaakte eeu klein beschot, tengevolge waarvan overal de behoefte aau dut product grooter dan anders werd en de vraag voor het buiten land vermeerderde. Doch nauwelijks was de verzeu- ftling afgeloopeu of dc voordeeligste tijd ook voor het westlaud was verstreken. Het fruit, waarvan de aul- besseu het eerste ter verzending uitmaakte, inoest grootendeels ziju wpg zieken naar de binueiilandsche markten. De grucuteu waren schuarseh of hadden spoedig gedaan de suijboonen o.a. bloeiden kort eu gnveu een kleiu gewas; de bloemkool kwijnde door de droogte, terwijl zij meer dan ooit bezocht werd door de witte koolkapel (PieriB brassicae), ten gevolge waarvan een tallooze menigte rupteu het gewas tot geraamten afknaagde. Wat er vau het onaanzien lijke gewas, bij de dagelijksche rupsenvangst, nog aan de yerwoesting omkwam, werd ingemaakt eu naar het buiteuland verzonden. Ook de uien zijn nergens gesjungd, De hooibouw bad bij uitstek guustig weer en de bergen werden goed gevuld. De wei- Iunden verdorden iutussolien en het gras was bijna overal verdwenen. Het beschot van het koolzaad voldeed over het algemeen en de vlasteelt slaagde naar wensch. Komkommers en augurken waren er in overvloed en men sneed met goed gevolg meloe nen uit de bakken en druiven uit de kassen want de zonneschijn koesterde het ooft, dat zelden voor zomerwarmte zwicht. Ook ontbrak het niet aan «appige perziken en pruimen. Intusscheu groeiden de 1ste aardappelen langzaam, doch zonder tegenspoed. Naar regen werd overal zeer verlangd. Na drie maanden droogte kwam hy zóó menigvuldig dat eerlang weer droogte gewenscht werd. Iu korter tijd dan menigeen verwachtte prijkten de weilanden weer met eeu donzig groen van jeugdig gras en het Uitgevaste vee bekwam van de laugdurige ontbering. Ook thans opende zich het vooruitzicht op een gun stig koolgewas, dat dan ook tegen hooge prijzen wordt verzonden. Dooh de voornaamste tijd der jongt groenten was verstreken. Vruchteloos was er met de droogte gezaaid of het zaaien moest daarom te lang worden uitgesteld. De winterpeen o.a. komt niet tot wasdom, daarentegen verzendt Vtur eeu goed gewas vpn andijvie. Tegelijkertijd dat de stortregens heerschten, ontsproot de bezorgdheid voor den laten aardappelmen verwachtte het doorgroeien van of de ziekte- in den knol. De ziekte heeft zich vertoond en byna nergens rooit men een gaaf gewas, dan uit de duinen; dat ofsohoon het beschot bevredigd is, dc prijzen styger. doet. Toch is de teelt van aardappel ontzettend groot bij vroegere jaren vergeleken, zelf zóó groot dat die der groenten er door verdrongen wordt*Is de voorraad van de loatsten. ondanks den ruimen aanvoerr zooals met een aantal schuiten schier dagelyks in de hoofdsteden plaats heeft, spoedig uit geput, niet abao wat dé eersten betreft. Dc oogst van peretf öft tippelen blyft beneden het middelmatige. Ook gebrek aan. vocht weerhield vele vruchten in den groei. De fyne soorten zijn tegen hooge prijzen ge zocht voor een heet. vygeperen o. a. is ƒ25 betaald. Thans wordt een keurig gewas van blauwe en witte druiven, langs de muren geteeld, uit het Westlaud verzonden, hetgeen voor deu, schoon laat begonnen, warmdtt zomer pleit. Toen de droogte zich niet meer bij enkele weken liepaalde, verloren de bloemen en planten veel van frischbeid: en toen de langewenschte regen kwam, maakten de stortbuien aan den bloei van menige plant een einde. Men kan zeggen dat bet met dep bloementooi in kweekerijen eu lusthoven DINSDAG .10 OCTOBER. Tegenwoordig dé bh. van Bergen IJzendoorn, voorz., en al de leden, behalve den heer Samsom, die had kennii gegeven door ongesteldheid verhinderd te lijn de vergadering by te woaen. De not alen der vorige vergadering worden geleien en gc- «rreeteerd. Ingekomen is eene missive van hh. Gedeputeerde Staten dezer provincie, inhoudende goedkeuring om van het batig •lot vau 1875 18,600 te doen atrekken voor eene op de begrooting van 1876 voorkomende geldleening tot dat bedrag; Notificatie. eene missive van dezelfde, goedkeurende de verordening ter iuitaadhouding van de goede orde op 'het buitenplein van en de toegangen tot het atation van den Ned. Rhijuspoorweg. Not if. wordt gelezen het rapport der commissie in wier hauden waa gesteld het voorloopig iraderzoek der rekeuiogeu vau de gesubsidieerde huizen van weuUdigheid, tot goedkeuriug ad viserende; ter visie. insgelijks van de commiasie io wier handen waa gesteld de Geuieente'Uegrootiug over 1877, goedkeurende de door B. en W. aanbevoleue verboogiug vau L. Binnendijk eu wed. P. HeijJelaar en tot afwijzing dier verdoeken van mej. van de/* kleiju-Verhoef en H. J. Steenbergen, alsmede tenige bedenkingen makende die door B. en W voor een gedeelte worden overgenomen eu anderen worden wederlegd; ter visie. een voorstel van B. en W. tot den openbaren verkoop van eenige boomen en houtgewas, op het Goudsche- eu Amsterd. rijpadde heer Virulij stelt voor oiu dit dadelijk ia behan deling te nemen, teneinde zooveel mogelijk aau de orde van Kijulaud te voldoeo, de hier Kranenburg iu tegeuover ge stelde» zio, na eenige discussie wordt bet voorstel Viruly in •temuiiug gebracht eu aangenomen met 15 tegen 1 stein, die van den heer Kranenburg, daarna wordt het voorstel met algemeeue stemmen aangenomen. eene missive van N. Francois Snel, berichtende dat door hem outslag wordt genomen als lid der Moimisste Over de muziek- schoolNotif. eene missive van de commissie over de muziekschool, die door voornoemd ontslag een dubbeltal aanbiedt, tot aanvul ling van hun college, waarop geplaatst zijn de hh. C. C. Knaap en H. iJssel de Schepper, ter visie en benoeming in eene volgende vergadering eene adres *aa A. Rietveld en andere bewoners der Vogelen- sank, klagende1 over eene defecte pomp voor de woning van J. Dornée, Verwekende reparatie derzei «e of op eenen afstand van 2 meters een andere te plaatsenbet rapport van B. en VV. luiJt dat dezelve hersteld is en dit adres aan te uemeu voer notificatie; hiermede vereenigt zich de vergadering een adres van Ji Appel eu andere bcwouers drr Korte Akkeren, verzoekende een lantaarn te plaatseu aan de Filipe- kade, eu aanbiedende ter voorkoming van ongelukken al werd die desuoods door petroleum verlicht, de aansteking zelve te verrichten, woidt gesteld in handen van B. en W. ter fine van bericht en raad. een adres van B. Mu Haart, verzoekende een braggetje te mogeu leggen vau zijn eigendom, waarop acht hniajea staan, tot de Boelekade, bet rapport van B. en W. is dat hiertegen geen bedenkingen bestaan; ter visie. eeu adres vau W. H. Polet, die verzoekt vergnnniug tot het nederleggen van hardsteen dp gemeentegrond io de Zak; en W. willen onder zekere voorwaarden dit verzoek toestaan tegen 10 eeuten de centiare ter visie. een adres van J. M. van Snaren, gelijk verzoek doende voor grond san de Vyverstraat, ter grootte van 25 meters, en W. willen ook dit verzoek onder gelijke vuoiwaarleu en tot deozelfilen prijs inwilligen; ter visie. een adres van S. Lmdhorst, brugwachter aan de brug over de Noodgodsteeg aan de Haven, verzoekende verhoogiug van tractemeut, omdat by lot het in bewegiug brengen met ziju beide moet wezen, het rapport van B. eu W. luidt dat hierop gerekend waa en hem 312 wordt uitgekeerd, terwijl de brugwechlers een de Gouwe slechts f 208 geuieten, waarom B. en W. tot afwyaing edviseerenter ebie. een adres van H. Frie, verzoekende 26 centiaren grond aaa de vest en aanbiedende dee noods 8 per centiare, wordt aangehouden tot het een de orde gestelde verzoek van H. Faay. De voorzitter deelt mede, dat op 7 October zyn nagezien de boeken en ka* ven den Gemeeete-Ontvanger, de boeken weren in orde en de gelden iu de kee voorhanden. Notif. Aan de orde is het verzoek van den directeur der stearine kaarsenfabriek *Gnuda" tot bet leggen van een houten fun dering in het plautsoeu, nabij die fabriek, om daarop een contrafort te metselen, dit wordt algemeen goedgekeurd. Het veixoek van den heer II Faeij oio, behalve de afgestane 65 centiaren grond aan de Vest, bij do Kruidenierstraat, nog 26 centiaren een beiu te verkoopec, B. en W. mecneu dat Frie juiet deze groud ook aanvraagt eu achten dit éeu mis verstand, daar laatstgenoemde hieraan niets zoude hebben, zy adviseeren dus tot afwyeing vau het verzoek door Frie gedaau cn omdat bedoelde' giond reeds eenige jaren in gebruik is geweest by Faeij bet nau die af te staan, de h«er Gocdewua- geu wil de zaak aanhouden om te kunnen oordcelen of het verzoek van Frie op ceue dwuliug berust, dit wordt genoeg zaam ondersteund eu lokt teuige disenssiun uit, daarna wordt het voorstel Goedewsageu in stemming gebracht en met 8 tegen 8 stcmhien tot de aanhouding overgegaan. Het verzoek van D. Uiuée om aan hem in hunr te geven, deu gerioleerden groud, gelegen achter twee woningen in de Geuzenstrent, wordt algemeen goedgekeurd. Ecu voorstel van B. en W. om 150.— beschikbaar te •tellen tot het doen vau vertiinmeriugea een de Librije, wordt algemeeu goedgekeurd. Het verwek van de heeren L J. Linthorst en G. Siooren- burg om ontslag als hulponderwijzer tegen 27 November wordt eervol verleeod, ook vau den heer F. Koenen tegen 80 No vember mede tervol, nog v«n mejufvrouw J. C. Hardeman els hnlponderwijzeres aan de J. J. school tegen ultimo De- oember mede eervol. Benoemd wordt tot Librijemeeater de beer Dr. D. Terpetrn met 9 stemmen, de heer Dr. van Itersoo verkreeg 7 stemmen. Na eenige discussie over de al of niet wenschelijk he id om een vast Advocaat te kiezen of by voorkomende zaken hierin tc voorzien, wordt tot aanstelling ia overeenstemming met het vroeger genomen besluit tot ten vasten Overgegaan én als zoodanig benoemd de heer Mr. G. M. van der Linden te 's Hage. Nieta méér aan de orde zijnde, wordt door deu heer Meisti- maker het woord gevraagd en verkregen, die wyst op dé reeds toegepaste verbooging der schoolgelden aan da muziekschool, niettegenstaande er nog geene oproeping voor eenen tweeden ouderwijzer bad plaats gehad, en de commissie daarvoor nog geeu aanschrijving bad ontvangen. 8pr. vrusgt hoe dat komt? l>e voorzitter zat in eene volgende vergadering deze vreég beantwoorden. üók de heer Kranenburg verzocht en verkreeg het woord wilde vsn B. en W. een nieuw %oor»tel ter tafel gebracht hebben voor t*n tweede zwemschool, de voortitter herinnert dien spreker dat ieder lid dit kou doen en de stukken dien aangaande nog ter visie liggen. Na machtiging om aan de genomen besluiten uitvoering te geven, zonder reeumptie eiudigt de vergadering. Aan het Bureau van politie alhier is als gevonden gedeponeerd een Dames Kraagje en Flunreeleu Dames Haarstrik. MARKTBERICHTEN. Gouda, 12 October. Tot ongeveer vorige prijzen ivas de omzet niet groot. Poldertarwe puike 10.50.a 11.50. 11. mindere 9.75 a J 10.25. Rogge puike 7-50 a 7.85. miudere fl. a /7.40 Vo/r/6. a ƒ6.50 Géést puike 7.25 a 7.75. Miiuhre 6.a 7.-—. Haver, zware 5.5.50. Lichte 4.a 4.75. De Veemarkt met weinig aanvoer, alles werd tot hooge prijzen vlug verkoobt, varkeus voor Louden von 26 a 28 ceuts per half kilo, magere varkens eu biggen vlug te verkoopeu, schapen inede vlug. Aangevoerd 50 partijen kaas prijzeu van 28 fl 34, met vluggen handel. Goeboter 1.80 a f 1.90. Weiboter 1.50 a 1.60. GRBOREN9 Oct. Johannes, ouders W Lank horst en C. «en der Graaf. Elisabeth Helens Autonia, ouders J. G. bteeuland en E Elzeedoorn. Margeretha Hendriks Maria, ouders A. F. Ruijgers en M. E. Jooeteu.11. Casper, onders C. Borst en M. J. Nieuwenhuijxen. 19. Marines, ondcls P Dezel en C. ven Alphen. OVERLEDEN: <j Oct. J. Schiedon, 5 m. 10. A W. ven der Heudeo, 4 m. P. J. Drost, 78 j. lt. A.vio der Li&den, 8 w. GEHÜWP; 11 Oei. A «ras en P. H. Onmens. p. Stalenburg eu P. Sas. C. G. Spit en J. 1 letras bergen. Burgerlijke Stand van onderstaande Gemeenten van 5 tot 12 Oct. 1876, GEBORENAelbert, ouders G. Alpheuser en G. ven der Weytle. Aagje, ouders W. Perk en E. Blo/t. Willem Otto, ouders C. Genengelijk en J. Hofmens. Gideon, ouders J. Buitenhuis eu H. ven deu Edel. OVERLEDEN: L C Vcrkaik, 1 ra. A. «anStaveren, wed. D. »au Dun, 78 j. ONDERTRUI WD: Geene. GEHUWD. Geene. GEBOBEN5 Oct. Aait, oudera W. Rustwat an C. van der Linden. 6. Uiggert, ouders G. de Graaf eu A. van der Graaf. Maagje, ouders A. Stigtér eu A. van Dylu 9. Cornells, ondurs K Verboom en P. Evegroen. OVERLEDEN: 6 Oct. W. bcbouten, 8 m. 8. R. Rook, 9 m. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD: Geene. I*,- GEBOREN: Geene. GEBOREN: 11 Oct. W. van da Byl, 10 tr. ONDERTROUWD: Geeae. GEHUWD: Geene. GEBOREN7 Oct. Adriaans Aruoldus, oudere T. Hoofd en M. F Koel. OVERLEDEN7 Oct. J. J. Kompier, 1 m. ONDERTROUWD» Geene. GEHUWD: Geene. GEBpREN5 Oct. Johannes, pndere T. ven Leeuwen en J Baars. 6. Mester, ouders D. Greenenscheij en C. da Groot. - 8. Arentje, onders J. Sristerse en A. ven der Vliet. OVERLEDEN: 9 Oei. L. F. Sol, 7 m. ONDERTROUWD; A. G. Blum, IS j, en M. tloogendyk, 20 j. Q. de Bruin, 27 j- en M. van Leeuwen, 25 j. GEHUWD: Geene. GEBOREN: Auue Antonetta, ouders C. Hofméfi én O. *an Tilburg. Cornelia, ouders W. vih Eyk en M. Kok, j Tennis, oudere H. Dullemeyer en A hfuik. Aért, oudefs J Eindhoven en M. Verwey. Adriountje, onders A vak der Winden en W. Vin Gelooven. Johannes Henricns, onders L. Killestein en J. Janmaat. Arie, onders C. Plomp en J. G. Hoogenboom. OVERLEDEN; J. Siootjas, 11 m. J. VeAür, 16 m. ONDERTROUWD: Geenn. GEHUWD: Geene. K S 1 EN HEEM8BERGEN Gouda, U Oct. 1870.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 2