PHOMMIRWI HARTING Frères, Muziek -Itove o A. BBSSBBAS, Lange Tien.deweg alhier. 1876. BINJ HUIS IK KAAS, GHOGBH’S «MWT *w Kes Kost, Inwoning Commanditaire Vennootschap Tot vulling van holle Tanden ia er geen heilzamer en beter middel dan bet Tandpibmbeer- sel, dat iedereen zelf zeer gemakkelyk en zonder pijn in den hollen Tand kan plaatsen, dat zich dan aan den Taud en bet Tandvleisch vasthecht, den Taad voor verder bederf be hoedt en de pijn verdrijft. - Plantaardig Tandpoeder. Bij deze Emmerik. Afsluiting v Nederlanc mat Gouda. Oost,haven, B. 14. L DROOGLEEVER FORTUI JN, BOTTERDAM, Zuidblaak n” 84. VOOIRÏIAIN’IDZEZLT F. KOKSMA, te Franeker, bg den Boekhandelaar Volledige CATALOGUSSEN a 5 CtS. verkrijgbaar. PAARDEN IN VEE VERZEKERINGSBANK, te MUSDUlf. S t a a I w ij n. JBoterpoeder 1 OW Bij ieder artikel is eene uitvoerige gBhrnikaaanwijzring Openbare V’erkoopinjr te MOORDRECHT, Gedurende 26 jaren beproefd. Analher in-Preparaten Anatherin Mondwater Anatherin- Tandpasta. ff7aarschuwing I>. CT. C3-. FOFF THEOPHILE. r» G( smaak, fraaijer van kleur Goeverwellen, Sluipwijk, Reen wij k en Waddinx- veen kunnen D. J. KAT, Grondeigenaar DÉ- t te op de Hoogstraat, wijk A 123; te Rotterdam by F. E. van Santen Kolff, apoth en A. Schippeieyn C*. (bleauwe porceleinwibkel)te Hage bij J. L. F. C. - lü n xrj..t::u ibours) by F. Alten», apotb.te Am.terdam by X. ï»u Wind- v i k C0., verkoopbuie; te Oudewater by T. J. Vreumingen te Schoonhoven by A. Wolff. L. Welter, L. Schenk en water bg F. Jonker Idenburg, te Woerden bij N. C. in de bekende depots. Te Moordrecht,Goudèrak, Stolwijk, Haastrecht, i *a* Bevallen ven eeue Dochter M. E. RUIJGERS—Joosten. Gouda, 8 Oct. 1876. Heden overleed tot mÖne diepe droef heid, mjjn geliefde Echtgenoot PIETER JACOB DROST, in den ouderdom van 74 jaren. Wed. J. DROST—m Kostbb. Gouda, 10 Oct. 1876. Verzoeke van rouwbeklag verechoondte blijven. De Schuldeischers in .het faillissement van W. nu JONG, vroeger Koopman in Boter, Kaas en Granen te Gouda, worden tegen DINSDAG 17 OCTOBER 1875 des namiddags ten een nor op geroepen om de rekening en ver antwoording aan te hooren, welke door den Curator, ten overstaan van den E.A. Heer Rechter-Commissaris, zal worden afgelegd in het gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam, BUBGEMEES1 voldoende aan de het algemeen Heg wegen, vaatgesteï 27 October 1871 algemeens kennis i dat het sein r» niet tieksluitbooii Nederlandseheu- ziju gelegeu, met kade, de Wiuterdi bestaat in een hel Trekdraad, welke van den Sluitbooi Gouda, den I Burgemeester De Secretaris, Dbooui.bbvbb Fc GOU De Minister v corps- en regime wapens aangesebn eerue.u mede te wipten eu hem d kazernen voor dei zouden kunnen w Wy vestigen d teut ie, waarbij gift ■die’ *t hoog nood Na eenlangdui kostwinner, geste kinderen, waarvan 11 jaar is, aan Zij gaat dus ee Velen onzer atac bij name kennen, het hunne. Allei die zóóveel verdii goed gaat, een thans iets willen hunne lievelinge! Hooit op hun ver woord behoeven te om die moeder onderhouden, opd gevraagd, niet beh< In die overtui •tadgenooten wyzc Woensdag zonl laden met bloemt den Rijn onder stead waren om zoöDMde de bejna hulpvaardigheid 1 behouden gèbleve Als een bewys melden wy, een i voor ons blad, di is, in *t geheel si Wellicht ligt dat wy, met gulle uitroepteekena, eo Het spijt om, n belasten. Door de welw stadgenooten, is 01 om zyn hoog? dient. Het is g< van de hai De Curator voornoemd, J. FORTUDN DROOGLEEVER. -----n- Er bestaat gelegenheid voor IEMAND voor en BEWASSCHING, tegen zeer billyken prjjs. Adres franco letter Z. bg den Uitgever dezer Courant. Voor Stettin zoekt een, van de beste refe rentiën voorzien, AGENT een so lied Aanbiedingen onder letter C. L. 1403 aan het Advertentis-Bureau van’s. SALOMON te Stettin. ■PortraitsPortraits-CartesPortraits-Albums DessinsSpécialité d'Agrandissements et de Portraits emaillés. Commissie van Toezicht db Hebben: Mr. J. KNOTTENBELT. L. van KOETSVELD. G. van 8ILLEVOLDT. w qtok” G. H. WÓLVEKAMP. Voor Gouda en Omstreken kunnen de POSITO’S gestort worden bij den Heer Mr. J. FORTU1JN DROOGLEEVER, Advocaat, West- haven n’. 294 te Gouda, volgens een te zgnen Kantore verkrijgbaar Reglement N’. 1 - 669 dbb GOEDKOOPE voor PIANO, ORGEL, enz. van Gead». Druk van A. Brinkman. op zeer voordeelige voorwaarden worden aan gesteld bjjdeAlgemeene Maatschappij van Geldeljjke Uitkeering, gevestigd ie Overecldz. Maatschappelijk kapitaal 100,000, Goedgekeurd bg Koninkljjk besluit van 5 De cember 1872, No. 10. Commissarissen: Dr. A. VAN DER STEEN, I Oud-Burgemeester en Lid der Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, te Oss. A. B. BARKEY, Burgemeester te Druten. M. E. BOOIJ, Notaris te Grootebroek. Jhr. J. VAN BEYMA, Burgemeester te Zuidwnlde. —r D. J. KAT, Grondeigenaar en Koopman te Rotterdam en W^ VAN DER VEGT, Azn., Candidaat-Notaris en Grondeigenaar te Am sterdam! 1 DIRECTIE: Directeur: G. J^fTtIJDEMAN, Oud-Bur gemeester en Notaris. Administrateur C G. VAN DE VELDE. Brieven franco aan den heer C. M. V AN DER MEEKattensingel Q 88te Gouda Agent voor GOUDA en OMSTREKEN. SAKSISCHE VERZEKERINGEN tegen elk verlies van Paarden Vee. Yaste en lage premiën. Voor inlichtingen en het sluiten van ver zekeringen vervoege men zich bg het Hoofd- agentschap voor Holland en België, Kantoor Wijnstraat 103, Rotterdam. BW* Franco brieven aan, dit adres van ac tieve personen, welke voor deze solide Maat schappij als AGENT wenschen te werken. DDCIIVI linCDM F.X.J. van OPDORP, Arte, DnmLlJUm. j, dagelijks, vanl0tot3uur te consulteeren voor de RADICALE GENE ZING VAN BREUKEN. Ameterdam, Plantage Mnidergracht N*. 5. It A it I k Hoeveel jongelui zgn er niet, ■-'"die ƒ100 wenschen te geven, om een flinken Baard te hebben; welnu met het gebruik der zoo beroemde Balsem, bekomt men m 8 of 10 weken een Baard, de huid blijft on gedeerd. ƒ2 de flacon. II A AUl/K'RE' Wil men netjes Haar of, HAAI» V LBf verwen in blond,brain of zwart, zonder rosse tint, of huid te vlekken, neemt dan het EAU-CHRÓMATIQUE. ƒ2 dm flacon, voor een jaar voldoende, naar gelangwat men verft. vereenigt in zich de eigenschappen van het Carlsbader, Emser en Mariënbader zout en bewijst uitmuntende diensten bij hoofdpijn, verstopping en slechte spijsvertering, benevens de kwalen, die daaruit voortkomen, zooals maagpijn, migraine, aambegen en in 't algemeen de ziekten, waartegen men zich van laxeermiddelen bedient In verzegelde doozen a 60 cents. Het is van algemeene bekendheid, dat ijzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed is. Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is, zgn kwaadsappigheid, bleekzucht en klier ziekten de natuurlijke gevolgen. Van alle zoogenaamde ijzerpraeparaten is deze oplossing de geschikste. Eén eetlepel bevat 0,15 gram jjzér ineen licht verteerbaren vorm. De flacon kost 1. verkort den tgd van het karnen, maakt de boter vaster, beter van smaak, fraager van kleur en verhindert het sterk worden. In pakken voldoende voor 500 kan melk a 30 cents. Bovenstaande artikelen zjjn te bekomen in de bekende depots, voornamelijkte Gouda bü w“u“, -en J. C. Zeldenrjjk; te Schoonhoven bij Wed. Wolff en Zoou; te Oude- van der Kas. En in de andere plaatsen H. VON GIMBORN. om Contant Geld. Ten overstaan van dep Notaris A. KI^ÜIT, op DINGSDAG 17 OCTOBER 1876, des voor middag^ ten 9 ure, ten huize van de Erven W. van HEMERT, staande in het Dorp aan den Dijk. Van MANUFACTUREN, als: LAKENS, BUSKINS, PILO, BAAIJ, FLANELLEN, WOLLEN, KATOENEN, LINNEN en andere STOFFEN, alsmede MEUBELEN en HUIS RAAD, Gouden en .Zilveren LIJFSIERADEN. Alles daags te voren te bezigtigen vin des vooriniddags 9 tot des namiddags ten 3 ure. tan Dr. J. G. POEP, k.k. Hof-Tandarts Z. M. den Keixer van Oaairnrijk te Weenen, Bo^nergaaae Nr. 21 in flacons tegen fl. 175 en fl. 1.20 is het voortrrfTelykste middel tegen rhumatische tandpijn bij ontsteking,' zwellen en zwecren van bet laudvleeaeh, het lost deu aanwezigen tandsteen open voorkomt de nieuae vorming daarvan maakt losslaande tanden weder fast door versterking van bet tandvleeacb van alle schadelijke stoffen reinigt, geeft aan den inoi d een aangename frissebe reik, terwijl Ket dan opaangenameu reuk weldra doet verdwijnen. Dit middel geeft reinheid en frischbeid aan den adem, en dient bovendien om de tanden een helder, witten glans te doen verkrijgen, hun bed rf te voorkomen en het tandvleeach te verstel kén. Prijs, fl 1.20 en SU cents. Het reinigt de tanden zoodanig, dat door een dagelykseb gebruik niet alleen de gewoonlijk zoo lastige tandsteen var- wijdert, maar ook bet glazuur der tanden aan helderheid en fijnheid toeneemt. Prijs per doos 80 cent Alle bestaande namaaksels vau Anatherin-Mondfrater zijn alleen op de lïchte geloofwaardigheid van bet Publicum be rekend, en hebben zeer veel schade ten gevolge gehad, of hebben geheel geen werking teweeg gebracht, daarom waar schuw ik hiermede het geerde publicum voor aankoop van zulke namaaksels k. k. Hof-Ta nd arts en uitvinder der Anatherin-Pr< Weenen. Te verkrijgen te Gouda bij L. Schenk, winkelier op de Hoogstraat, wyk A 123; te Rotterdam by F. E. van Santen Kolff, apoth en A. Schippeieyn C*. - te Hage bij J. L. F. C. Franco aanvraag K f 2 de flacon, (gemakshalve Snabilié, apoth.te Leyden by E. Noordykte Utrecht 42 blauwe posteegel», postwieeel of op remb==~) by F 1 “!-‘- te Ameterdam, Frederiksplein, No. 32. beim

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 3