SAISON. 1 mé bjjzonder aan tot het VERWEN van^ is OVERJASSEN, DEMI-8AI8ONS, en’ "E3 Dames MANTELS, welke in alle kien- - rea zonder lostornen of krimpen ge- S; verfd worden. KOM die alle vorigei overtreffen. w INV wyders van het ^oone en v n al het en hetgeen dier Schouwburg nsn waaronder ook BI. advertentién PALING w im, SOEPEN, PUDDINGEN met SAUCE, GA LANTINE, Getruffeerde PA8TEUEN en alle soorten van GROENTEN uit de Fabriek vau W. HOOGENSTRAATEN ZOON teLeijden, zijn tegen Fabrieksprijzen te bekomen in de Haageche Winkel, benevens alle soorten van VERDUURZAAMDELEVEN8MIDDELEN. Nederlands Bevondi Belang 7CHEMISCHE Wasscherjj, VA» (E>. f(ftombflult, IPËÏMM BREllkLUDKRS. Laatste Berichten. M T - POLITIE. De Directie. M. PEETERS, Jz». Edele Sladgenoolen F. ZE3ERS. Van af ZONDAG 15 OCTO BER 1876, zal de IJZEREN BARGE van Gouda naar Antr sterdam des avonds ten zes we vertrekken. V ■x =5» Ondertrouwd ANNE, MABIE, ELIZE 8OETERS, van Utrecht BN JOHANNA, CATHARINA van MAAREN. Gouda, 12 October 1876. Ondergeteeke Begunstigers te Sorteering TAF en OANGLAN' naar de laatste Tevens jievee hét REPARE1 Vak behoort. S veelt zich de op groote schaal ingerichte' S toom ver w er ij EN In het October-uummer van het tijdschrift O*ie tegenwoordig moeite lUach/er komt een beschouwing voor vnn dr. W. eens zoo gevierde i J. F. Nnveus, over «de herseiioverspsnuing door I gewijde aerde te hoog opgevoerd onderwijs.' lie geleerde schrijver stenares stierf in 1731 in de armen van T.V....L^ verdedigt daarin de atrlling, dat de eisehen van 1 die haar in hare laatste oogenblikken bijstond. Wei de mate van kennis, welke men aan onze jongelingen nige dagen stelt, die de zoogenaamde beschaafde of wetenschap pelijke opleiding moeten genieten, te hoog worden geroerd. Behalve op zijn eigen argumenten, beroept de schrijver zich op het getuigenis van verschillende wetenschappelijke autoriteiten, die allen waarschuwen tegen het gevaar onzes t“ aing de verstandelijke vermogens der jongelingschap zuilen worden verzwakt Getrouwd C. G. SPIT KN J. HEEM8BERGEN, die tevens hunnen opregten dank betuigen, ook namens wederzjjdsche familie, voor de vele blij ken Van belangstelling bjj hun huweljjk on dervonden. Gouda, 11 Oct. 1876, Dept De teeken: COLORADO-K bij den Secretai In de uitgavi nenlandsche Za „Indien gij d aardappeloogst, doodt hem onu Gouda, 80 S« op DING8DAG negen ure, in «Gss Gknozokn bet gebeele, zee: staat bevindend zooals het thani ten dienste van bevattende aller Sociëteit van 8< certen, Partuen .twee BILJART jjzeren FORNU LEN, eene mei EET- en THE1 GLAZEN; fraa ijzeren Hek, dit menten, Victori en al hetgeen i behoort tot een Verder van e Mahoniehouten ren bestaanden uit de PAAÜWEN, I enz.; eindelijk v PAGNE, RUN COGNAC, RÜJ Alles daags 1 bjj Mr. KRAN1 lissement van Notaris, beide t Gevonden voorwerpen aan het Bureau van Politie alhier gedeponeerd Een MANCHET, gemerkt C. H., met perle d’amour knoop, verder een Manshemd, een Halfhemdje, een Kinder-Portemonnaie met eenige centen daarin, een Knipmesje, een Zakdoek, een Bioekuralen kettiugje, een toer met gouden sluiting, een Dames haarstrik en e?n Dames kraagje. te consulteeren voor de RADICALE GENE ZING VAN BREUKEN. Ameterdam, Plantage Muidergrucht N". 5. De ondergeteekende heeft de eer zjjne geëerde Clientele te berichten, dat hij bij zjjn SIGAREN FABRIEK en HANDEL in WIJNEN en GE- DI8TELEERD beeft gevoegd eene TAMOK1M1R11 Zich minzaamst aanbevelende, heeft hjj de eer te zjju, UËd. Dw. Dienaar, Gouda, WUDSTRAAT A 172. SLIJTERS y(nieten RABAT. Parijs, 13 Oct. Het Journal det DébaU zegt, dat de Pansla vistisehe Comités Servië aanspoorden den wapenstilstand van zes ma inden af te wijzen. Tschernajeff verklaarde de vijandelijkheden voort te zetten en de Russen blijven in groeten getale loe- strooineu. Ween0H, 13 Oct. Eene overeenstemming tus- schen Rusland en Ooetenrijk wordt tengevolge van Duitsehe tnsschenkomst ondanks alle geruchten van het tegendeel als zeker beschouwd. Evenals Servaië verwerpt ook Montenegro het Turk- sche voorstel betreffende een wapenstilstand voor 6 maanden. Londen, 10 Oct. Reuter's correspondent seint uit Belgrado: Servië heeft geen officieele mededeeling ontvangen van de voorwaarden van deu door de Porte voor- g es telden wapenstilstand- De Ministerraad besloot den wapenstilstand voor 5 maanden niet aan te nemen, daar die nadeelig zou zijn voor de Servische belan gen. Servië zou zulk een groot leger niet g« durende den winter kunnen onderhouden, te meer daar het Ook nog in het onderhoud der op zijn gebied gevluchte huisgezinnen moet voorzien. Ristifc telegrapheerde aan Tschernajeff dat hij niet aan de mogelijkheid van een wapenstilstand voor 5 maanden zou geloovcn. Dezer dagen werd een fatsoenlijk hniwerin in diepen rouw gedompeld. Een ijverig en braaf oppassend man, 37 jaar oud, gehuwd en vader van Vjjf nog zeer jeugdige Kinderen, waarvan de oudste bjjna 11 jaar is en dè jongste 13maan- deij, werd na eene slepende ziekte van 13 maan den, van deze aarde weggenomen. Edele Menschenvrienden Zoo menigmaal wordt bij u om liefdadigheid gevraagd en niet te vergeefs, offert ook thans op bet Altaar der Liefde, ter wille der diep bedroefde WEDUWE MET KINDEREN, opdat zjj eene kleine Affaire kunnen daarstellen, om te voorzien in hare behoeften. De Uitgever dezer Courant zal zich gaarne met de bezorging der giften belasten, welke later in dit blad verantwoord zullen worden. De ondergeteekende verklaart dat de Adver tentie, voorkomende in dit blad van 2 October 11. als NIETIG te beschouwen en zjjne Huis vrouw in hare rechten hersteld is. Te Arnhem is dezer dagen gevankelijk binuen- gobracht een 14-jarige herder «it Geldersch Veenendaal die niet minder dan 39 bijenkorven vaa de 42, welke in den omtrek waren, heeft leeggesnoept. Op de vraag of hij niet bang geweest voor de bijen, ant woordde hjj, dat deze hem nooit kwaad deden. Drie wilddieven uit Spekholzerheide (Limburg) wer den even over de grenzen doo’- twee Pruisische poli tiedienaars betrapt. Er ontstond een schermutseling, waarbij van vuurwapenen werd gebruik gemaakt Een der «troopers ontving een schot in den rug, terwijl een der politiedienaars aan den arm gewond wrrd. De Justitie uit Maastricht heeft een onderzoek Ier plaatse ingesteld. Thans is verschenen het voorloopig verslag over de O. I. begrooting .voor 1877. Verscheidene leden toonden zich iugenomen met de optreding van deu nieuwen Minister, wiens langdurig verblijf iu ludié en de aanzienljjke betrekkingen, door hem aldaar bekleed, grond gaven voor de verwachting dat het hem althans niet aan locale kennis zou ontbreken. Algemeen werd genoegen betuigd over de tijdige verschijning van het koloniaal verslag en over de bijwerking der begrooting tot het laatste oogenblik. Men hoopte, dat zoomin mogelijk buitengewone credieten zouden noodig zijn, te meer omdat de begrooting reden gaf tot bezorgdheid voor <le toekomst der Indische financiën, aaug<zieu, terwijl de uitgaven vermeerderen, de au was der middelen daarmede geen gelijken tred houdt en om de begrooting te doen sluiten, met inbegrip der bijdrage aan Nederland van 7 millioen, een deel vau batige saldo’s der vroegere dienstjaren onder de nriddelen moet worden opgenomeu. Met het oog daarop en op toog andere omstandig heden scheen de vrees maar ai te zeer gewettigd, dat het reeds in 1878 moeilijk zal vallen het even wicht tusechen de Indische uitgaven en ontvangsten te bewaren, ja, dat weldra een te kort zal ontstaan Daarom achtten zich verscheidene leden verplicht, aan te dringen op het zooveel mogelijk inkrimpen van de uitgaven en op het uitzien naar uitbreiding of verbetering van de middelen. Algemeen kwam men op tegen het voornemen der Rcgeeriug om, met afwijking van den sedert eenige jaren gevolgden regel, in 1877 niet 750.000, maar 830.000 picols koffie in Nederland aan de markt te brengen, hètgeen eene afwijking is van het middelcijfer, berekend naar de oogsten van 18731876- Evenwel had, bij hand having van het gewone cjjfer van 750,000 picols, de prijs wel op 49 cent kunnen bljjven. Er loopt te Arnhem ren zeer wonderlijk verhaal, dat wel gelijkt op eene episode uit een seusatie-roman, en t daarom, hoewel wij volstrekt geen verzekering kunnen geven dat er iets van aan is, hier eene plaats moge vinden. Een paar jaar geleden verdween een ingezetene I van genoemde gemeente, die zich naar Beunekom begeven had om handel te drijven, spoorloos. Alle onderzoek, dat familie en politie in het werk stelden, bleef vruchteloos. Hjj was en bleef weg, en nergens vond men eenig spoor, waaraan zich een onderzoek met vrucht kon vastknoopen. Nu is die duistere zaak zoo verhaalt men opgehelderd. De man is nabij Bennekom door twee boerenleiders beroofd, vermoord en zjju Ijjk door de beeren verslonden. De beide boerenleiders kregen onlangs twist en bij die gelegenheid zouden zjj elkander verwijten hebben toe gevoegd, waardoor deze gruwelijke geschiedenis aan het licht kwam. (JV. Arnh. Cf.) Een bewijs, hoe dikwijls brieven verloren gaan of te laatkomen, zonder dat de postadministratie daaraan eenige schuld heeft, leert het volgende Onlangs is in ren Loudensch dok een pakket gevonden, dat daar als vrachtgoed negen jaren was bewaard. Bij de opening bleek, dat het brieven inhield, die aan den kapitein I van een koopvaardijschip te bezorgen waren mede I q Voor het tegenwoordige Saigon be- CC «3 veelt zich de op groote schaal ingerichte"2 Stoomverwerij sL ge cK ^rUUMICPIII? lV«ecalia*ll Agent voor Gouda en Omstreken den^SS "<Heer T. A. G. van DETH, Markt,S waar Stalenboeken ter bezichtiging, Prijscouranten en verdere Inlichtingen te bekomen zijn. «Sï 2 NB. Het goed verft niet af en wordt S ^2 met de beste verfstoffen geverfd. Te Siuipelveld ia een herder mei H bohapeu zijner gegeven. In Novemlier 18fi7 ia dit pakket met het kudde onder de wagens van eeu paardenspoor geraakt schip «City of Limerick" van Rio-Jaueiro in Londen eu omgekomen. De ongelukkige, die eeiiigrine aan aangekomen en in het dnk met de geheele lading sla ventaudSrerbystering leed, wilde zich door den wachter I vrachtgoed afgeleverd. Nadere bijzonderheden heeft niet laten terughouden eu had zich, geholpen door xijn j men uii t knuiien opdiepeu, daar het schip inmiddels hond, die deu wachter in den arm ueet, nit diens vergaan en de gezagvoerder gestorven is. handen weten lue te rekken. I -r- -ta- De tooueelspetere vsn de comedie Fran^aise, doen om het stoffelijk overschot der gevierde actrice Adrienne Ix-couvreur in over te brengen. De groote kun- i ran Voltaire, - -1 i voor haren dood had zjj deu pastoor van haar kerspel 2000 franks toegezonden voor de armen. Hare vrienden verzochten uu aan dezen om vergunning haar lijk in de kerk te mogen bjjzetten. De geeste lijke weigerde dit echter en de aartsbisschop van Parijs iriwucu, uw uicu waaxvcuuwcu stelde hem iu 't gelijk. Hemel en aarde werden in tjjds, dat door hersenoverspan- beweging gebracht, om de vergunning machtig te worden, doch te vergeefs, debt aliasing van den pastoor werd gehandhaafd. Eindelijk werd Adriennes lijk door ren lastdrager in een huurrijtuig gedragen en in alle stilte op een woeste plek grond in de voorstad j St. Germain ter aarde besteld, waar thans het paleis van den graaf de Vogué staat. De plaats, waar de kunstenares rust, werd echter door een harer vereer ders met een marmeren plaat aangeduid, die thans nog in eene kamer van het hord de Vogué achter een gordijn van rood fluweel bewaard wordt

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 2