Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. N° 1901. 1876. BUITENLAND. BINNENLAND. Woensdag 1 November. Biiltenlaudscli Overzicht. ll’ r! r »-u u 7 ■4 p ':'?r ■I GOUDSCHE COURANT. den burgemeester. eeu zeer groot publiek daarvan l; l Mjk 4 ".1 #»l> I *F-t Bij den Uitgever dezes is nog ingekomen ▼oor de WEDUWE met VIJF jeugdige KIN DEREN v. V. 0.50B. 0.25Mej K. 0.25; M. V. 0,50; J. S. 0.25 D. f 5.- Totaal f 50.16. A. BRINKMAN. Voor meerdere giften houdt hij zich aan bevolen. -ten minste de proef, door de hh Harting genomen,,, de belangstelling ondervindt, die zij verdient. t Wij vestigen de aandacht onzer atadgenooten op i ive en hopen dat een zeer ruime deelname' logelijk zal maken, dat het geheele plan wordt a. du Stellige berichten uit het Oosten ontbreken geheel. Als gerucht kan worden gemeld, dut de Fransche en de Duitsche gezant te Konstantiuopel van hunne regeeringen in lust hebben, den door Rusland ge wei ischteu wapenstilstand van 6 weken, met bevoegd* heid tot verlenging, te ondersteunen. Turkije zou wel ooren hebben naar dit voorstel. Uit alles blijkt, dat overul een veel geruster stemming hêerscht en dut men het er algemeen voor houdt, dat Rus lands stemming minder oorlogzuchtig is. De optimisten hebben weder de overhand en <te beursmannen halen weder ruimer adem. Serviê’s leger schijnt in hopeloozen toestand te ▼erkeereu. Alexinatz wordt gebombardeerd en J‘ bedreigd. GOUDA, 31 October 1876. Dinsdag 28 November a.s. zal de verkiezing plaats hebben voor 4 leden van, de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, ter vervanging van de heeren C. A. Schouten, C. J. C. Prince, K. Jonker en D. Lulius van Goor, die met 31 December als zoodanig moeten aftreden. V komst af te wenden. Wat ook de toekomst brengen moge, Duitschland kan er zeker van zijn, dat het bloed zijner zonen slechts zal vergoten worden voor de bescherming van zijne eigene eer, van zijne eigene belangen. I De t roonrede maakt verder gewag van de wetsont werpen, welke in dit zittingstijdvak aan de beraad slaging van den Rijksraad onderworpen zullen worden; ‘daaronder behoorop de handelsverdragen. Ten slutte wordt de hoop geuit, dat de verhan delingen van den Rijksraad er toe zullen bijdragen, om het Duitsche rijk eeu steeds taster bolwerk te doen zijn voor den vrede van binnen en naar buiten. Gisteren had te Luxemburg de plechtige onthulling van het standbeeld van wijlen prinses Hendrik plaats. De persoon die onder den valschen naam van Notaris de Sitter uit Winschoteo, alhier eeuige op lichterijen had gepleegd, (zie een vorig nr.) is te Rotterdam aangehouden en genaamd Gerson Soesman, oud 30 jaren, geborep t^ Winschoten, koopman, wo nende te Leeuwarden. In de maand Maart van dit jaar had hij onder den valschen naam van kapitein Dexter zich te Rot terdam aan oplichting schuldig gemaakt. Zaterdag j.l. herdacht de heer M. Verdoold, te Stolwijk, den dag waarop hij 25 jaren geleden het eerst zitting nam in den gemeenteraad als Wethouder. Talrijk waren de bewijzen van belangstelling^ die hij dien dag ontving. Zoo vereerden hetn de l^déu van den gemeenteraad een prachtig geschenk, rijk versierd met zilver. De dag werd door genoemde heeren feestelijk gevierd op het raadhuis, dat inwendig met vlaggen prachtig was gedecoreerd. isywlh man, die eer ten volle bereft zijn helder doorzicht in zijn omgang met anderen. jfïaken heeft de heer Verdoold zich verworven, gedurende de 40 jaren, niededeeliug van zijn beweegredenen en plannen om' op den iug.eslugeu weg voort te gaan, tot zwijgen gebracht niet alleen, maar genoopt hem luide toe i te juichen. Gambetta heeft daarmede de democratie witter eeu groot en dienst gedaan. De Fransche reactionairen tien met een beklemd hart den dag der opening van de Kamers aan breken; zij hebben lang van te voren hun woede tegen de liberale Regeering, en inzonderheid tegen den Minister van Binuenlandsche zaken lucht gegeven en allerlei i bedreigingen geuit, maar nu ’t er op aankomt om hieraan een practischen parlementairen vorm te geven, gevoelen zij de moeilijkheid» en deinzen terug. De Regeering gaat intusscheu op den ingeslagen weg Voor de akte in de Fransche taal werden van de 6 candid aten 3 afgewezen en 3 toegelaten waaronder mej.; H. de Koster uit Gouda. Thans hebben zich ook te Leiden en te Delft sub- commissiën geconstitueerd voor *t monument, op te richten ter eere van Houtman. Te Leiden bestaat die commissie uit de heeren: Gualth. Kolff, E. van den Biandeler, J. M. E. Dercksen, Mr. W. van der Kaaij, Dr. H. C. Rogge, Dr. G. D. J. Schotel, F. C. Kannem&n, T. Hennij en G. C. B. Wiggers van Kerchem. Te Delft uit de heeren: F. M. de Vries van Heijst, L. A. van Berckel, Mr. P. Post Uiterweer, Mr. A. J. Hoekwater en P. C. Lans. Aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur in Zuid-Hollandwerd gisteren aanbesteed: het onder houden en het doen van eenige herstellingen aan het gebouw van ’s Rijks Hoogere Burgerschool te Gouda, gedurende het jaar 1877. De minste 'in schrijver was de heer P. A. Burghout, te Gouda, voor 756. *ianu ie Aan deu avond vau den dag, dat onze gemeente- Deligrad raad plechtig herdacht zijn 25jarig bestaan onder de Het Servische ministerie raakt bij de nieuwe wet *t geen wij on» vorig nr. vermeldden telkeus veranderende houding van zijn grooten Sla- werd door het muziekcorps der schutterij alhier, een visoheu bondgenoot hoe langer hoe meer de duts kwijt. serenade gebracht aan onze gemeeute-vertegenwoor- Het groote nieuws uit Frankrijk is de rede van digers teu huize van den burgemeester. Gambetta voor 5000 zijner kiezers te Belleville. Men i Natuurlijk was was daar ontevreden over de transacue-politiek van getuige. «..liou.or, monr d. nwcier «u tot woord heeft XBionen kort tal er eene' worden onder- nl zjjn te?en8uuder., niettege,.stonde de opeuhurug^' noine„ ,|i(; de ,erdie*t die in nunUrlMilimr uun «tin li‘nnu r*n nliiiiiiwu nnt en om Gouda wonen. Du hh. llartiug nl. photografen alhier, zijn yoor- nemeus van de gemeente Gouda en hare omstreken photograheëu te vervaardigen, die van tijd tot tijd zullen verschijnen en voor betrekkelijk geringen prijs verkrijgbaar zullen zijn. Genoemde hh. zulleu echter beginnen met een .proef van 12 photographien om te zien in hoeverre die uitgave op de belangstelling onzer stadgeuooten mag rekenen. Wij werden in de gelegenheid gesteld eenige dier pho- tografiëu van verschillende punten der gemeente geno men, te zien en ons oordeel daarover is dat zij keurig net zijn bewerkt eu voorzeker ten volle verdienen in de tUKeeruw gaat op fleu wgetlageo weg h<skal„er of 8alüu ieder, die op Gonda betrek- ▼oort; hot rodtole Marseille^ o November worden j. w plaauje te wordeu Lgeruimd. verlo. van njii „aduniiatraHuve oommirae» eu weder uit uit ichten M het bezit kouieu van een verkozen gemeenteraad. in daarbuit o ïe„oheidene Ui de vergadering der begrootingeoomimesie heeft de do ichte„ Mllen ,uccmievelijk verechljueu, zoo Minister van Financiën inlichtingen gegeven over de ....T:».*. t jj, vu begroeting van ’77 en zioh tegen de plannen van Gambetta verklaard, inzonderheid wat de belasting betreft op de Fransche rente. ”'wL De uitslag v^n alle Pruisische verkiezingen is thans >.e bekend. Gekozen werden 177 natiouaal-liberalen, ,no^t 86 ultramoutanen, 66 leden der Fortschritts-partij, oor8e 36 vry-conservatieven, 37 conservatieven van ver schillenden tint, 15 Polen, 14 wier richting niet be- keud is en 5 part icu laris ten. Hieruit blijkt dat de verhouding der partijen on veranderd blijft, opmerkelijk is ’t, dat de ultramon- tanen vier zetels verloren hebben, twee te Dusseldorp en twee te Altenkirbheu-Neuwied het regeeringsplar. om een nieuwe conservatieve partij te scheppen is in geheel in het water gevallende conservatieve partij is niet sterker gewordenalleen hebben de vrij-cou®ervatieveu eeuige plaatsen verloren aan de conservatieven; de nationaal-liberalen zijn daarentegen 10 en de Fortschrittspartij 5 stemmen vooruitgegaan; men vindt op de lijst weinig nieuwe namen. In de troonrede bij de opening van den Duitschen Rijksdag, op gisteren wordt verklaard, dat de betrek kingen van Duitschland met het buitenland van vredelievenden aard zyn, in weerwil van de moeilijk heden, welke den toestand van Europa tegenwoordig aanbied. Het streven des Keizers is steeds daarheen gericht, om met alle mogendheden in goede verstand houding te bleven, vooral met de staten, die aan Duitschland grenzen, ec het gevaar voor het ver breken des vrede» 'door vriendschappelijke tusschcn- groen en De heer Verdoold waardig, zoowel wat gemeentebelangen a)x Ook in poldj ieders achting waarin hij km vermoeid als bestuurslid werkzaam is sedert de laatste 15 jaren kan genoemd bestuur er zich in beroemen hem tot voorzitter te hibben Allejr wensch is, dat de heer Verdoold, ofschoon zijn jkren klimmen, nog lang genoemde betrekkin gen zal blijven vervuDen. Door den kerkeraad der gemeente Stolwijk is be sloten tot het plaatsen van een orgel in de her vormde kerk. Ingevolge de prov. wet zal Dinsdag 7 November de najaarsvergadering van de Staten der Provinciën worden geopend. De Eerste Kamer der Staten-Generaal is tot her vatting harer werkzaamheden bijeengeroepen tegen Dinsdag 7 November des avonds ten 8 ure. Staten-Generaal. Tweede Kame*. Zitting van 28 October 1876. In deze zitting zij u de verdere hoofdstakken, uit gaven en middelen, der Indische begrooting met over- groote meerderheid aa» gen i nen. Daarna is de kamer op reqes gescheiden. In de a. s. najaarsvergadering der prov. staten v. ZuidholLml zulleu o. a. de vuigende orde ter tafel worden gebracht,. Naar aanleiding van een noor ged. staten nader ingesteld onderzoek, volharden zij in hun advies van 21 Maart jl. strekkende om aan het bestuur der Maatschappij ooor hieuwt ytoctrajeerde gazbertiding te Goiida te keuuen te geven, dat er geen termen be staan om de kosten welke hetgevolg waren van een gebrek aan de gazleiding bij de nieuwe draaibrug aan het Rabat alhier, voor rekening van dit gewest te nemen. Voor de droogmaking van plassen onder Reeuwijk weid door prov.-staten in Juli jh aan de heeren mr. F. 'A. van Hall te Utrecht en P M. Moutijn alhier een provinciaal subsidie verleend vftu 67,000, o. a. onder de uitdrukkelijke voórwaarde, dat het- rijk tot gelijk einde een subsidie zou verleenen van f |33,000. Van dit besluit werd den minister van binnenlaudsche zaken kennis gegeven, die daarop aan ged. staten eeu schrijven deed toekomen, waarin Z. Exc. verklaarde, zich mfet eed regeling, als door de prov. staten werd vastgesteld, niet te kunnen vereenigea, doch ,dat Z. Exc. bereid is, bij het opmaken van de ontwerp begroting voor 1878, te overwegen in hoever er termen zijn om het verleenen van eeu rijkssubsidie tot getij# bedrag als dat der prömucit te bevorderen 0 - Na dè mededeeling van de heereu van H»ll eu Monrijn,; dat de droogmaking alleen dan tot uitvoering kan konten, wahneer kan worden gerekend op krach- 'tigen steiSn door rijk en provincie, en in de overtui ging, dat het tot stand komen vau de onderneming uit eeu -provinciaal oogpunt indurdaad wcnschelijk U

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 1