Cobneille's „HORACE." JAARLÏJKSCH VERSLAG Vergadering van den Gemeenteraad. zaterdag 28 October. te aohte», stellen ged. staten thans roor, subsidie tot 100,000 te verhoogeu, ouder voorwaarde dat door het rijk tot minstens gelijk bedrag subsidie worde verleend. Wijtigiug in het bijzonder reglement voor de polders Klingen, Bloemendaal, ZoeDfu.eer en vaststelling van een bijzonder reglement voor deu nolder het Zaud «yn de onderwerpen vèn andere voorstellen, welke aan prov. staten ter beslissing worden voorgelegd. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's Hage weiiseht de vestiging eener openbare weening voor te bereiden ten opzichte van eeue zaak, die met de belangen van handel en nijverheid in die gemeente in verband staat en ook voor het' overig publiek niet «onder belang is, de vraag namelijk of het gemeen schappelijk gebruik van het station van den Nedcr- landscheu Rhijnspoorweg door beide maatschappijen de Rhijn- en Hollandsohen spoorweg-maatschappij al of niet weuscheiijk moet worden geacht uit het oogpunt van het vervoer van reizigers en goederen. Eeue openbare bespreking van deze vraag met de indus- trieeleu komt der kamer wenschelijk voor. Te Amsterdam kon Zondag dc tweede meeting, in zake de jongste ongeregeldheden, die tegen 1 ure in het gebouw Plan eins in de Plantaadje was aan gekondigd, geen voortgang hebben, aangezien aan het talrylc publiek, dat zich op het bepaalde uur aldaar bevond, de toegang werd ontzegd, op grond dat er bruiloft werd gehouden. Een vreeselijke misdaad had gisteren te Delft plaats. Twee ambachtslieden, aanstaande zwagers, hadden Zondag hevigen twist gehad. De een wachtte gisteren tegen 12 tmr den ander op met een scherp mes in zyn zak. Na een half uur wachten» trof hij den geen kwaad vermoedende bij de Molenstraat en bracht hém twee gevaarlijke wonden in de borst toe. De dader werd spoedig gearresteerd en de gewonde onder hevig bloedverlies naar het gasthuis gebracht. Men vreest voor zyn leven. Bij vonnis der Arrondissements-rechtbank te Gorin- cbem zijn in hare laatstgehouden zitting de bh. H. R. B. en G. S. A. S. schuldig verklaard, de eerste aan laster in een geschrift, dat gedrukt, verspreid «n uitgegeven is (advertentie), de, tweede aan mede plichtigheid daaraan, door als drukker de lasterlijke advertentie in zijn op te nemen, en de eerste veroor deeld tot betaling eener geldboete van 25, subsidiair 3 dagen gevangenisstraf. Aan het Programma der Internationale tentoonstel ling voor zuivelbereiding, die te Hamburg in 1877 zal plaats hebben, ontleenen wij het volgende Deze tentoonstelling wordt op Woensdag den 28n Februari 1877 geopend, om op Zondag 4 Maart 1877 gesloten te worden. De tentoonstelling zal bestaan uit 2e Afdeeling. Melk en producten van Melk. Groep 1. Melk, geconserveerde en gecondenceerde. Groep 2. Boter. A. Vereche boter, bereid voor het verbruik in de naaste omgeving des vervaardigers: a. gezouten, b. ongezouten. B. Boter om te bewaren, b«*reid voor verdere verzending winterboter, boter van niet-v. reche en versohe boter in vaten, voor den tyd van Minstens 4 weken bestemd, zomer- en herfst- of stdppel-b ter. C. Geconserveerde boter, in blikkru bussen of op andere wijs ter bewaring verpakt, D. Weiboter. E. Gesihbiten boter. F. Kunstboter. (Ofschoon geen eigenlijk melkpro duet töoh ter vergelijking toégelateu.) Groep 3. Kaas. A. Kaas uit koemelk. B. Kaas uit geitenmelk. C. Kaas uit schapenmelk. Groep 4. Verdere melk-producteu (melk-suiker, wei-azijn, kurays eüz.) 3de afd. Hulpmiddelen voor zuivelbereiding. Groep 1, Werktuigen, gereedschappen en middeleu *om melk te vervoeren ven allerlei aard, die in de «ui vel boerderijen van 't melken tot het verkoopen of gebruiken van melk en melkproducten gebruikt worden. Groep 2. Volledige inrichting voor zuivelbereiding, verzamelingen van gereedschappen en werktuigen. Groep 3. Boterkleursel, leb, kaaskleursel, zout en dergelijke. Groep 4. Voedende stoffen, behalve graan, stroo en hooi. 4 Groep 5. Wetenschappelijke voorwerpen, op dc zuivelbereiding betrekkelijk. A. Wetenschappelijke toestellen. B. Modellen. C. Afbeeldingen, plannen, beschrijvingen, statistieke opgaven, enz. D. Leermiddelen. Wy vernemen dat de TPgöering f 1000 beschikbaar heeft gesteld voor de restauratie van den Klooster gang bij den Dom te Utrecht. ACt.) Zaterdag werd te Rotterdam te 11 uur in het ge bouw der Kon. Ned. Yachtclub de 6e nlgemeene ver gadering van het Ned. Tooneelverboud geopend door den voorzitter vuu het hoofdbestuur, den heer H. J. Schimmei. Hij wees op de meer en meer ontwakende belangstelling van publiek en kunstenaars in het lang- verzuimde kunstvak, op de andere eischen, die men voorheen en thans stelt, het versohil van de twee richtingen, die ook nog heden in de tooneelspeelkunst bestaan, en welke richtiugca beiden haar gevaarlijke zijde hebbeu. Hij eindigde met de verzekering te geven, dat bet vferband zich in voortdurende belang stelling kan verheugen. Aan het door den secretaris van het hoofdbestuur, den heer\ J. N. van Hall, uitgebracht jaarverslag ont leenen wyhet volgende. Het jiar 1875/76 wasvoor het tooneelverboud in alle opzichten een gunstig jaar. Het ledental aanvankelijk 791, nam in dit jaar van 955 tot ongeveer 1000 toe. De tooneelschool leverde ook de verblijdendste uitkomsten op; zoowel de aanleg als de vorderingen der acht leerlingen (7 mnsjes en 1 jongen) worden geroemdopnieuw bleek echter een 3-jarige cursus onvoldoende; aan den directeur en zijn echtgeaoote wordt vooral hulde gebracht voor de zorg aan de kweekelingen besteed, maar ook aan al de leeraren en inzonderheid aan mevr. Kleine, prof. Lemcke's vertrek naar Aken wordt betreurd. De boekerij der school is belangrijk vermeerderdde hulpmiddelen zijn alle in voldoendeu staat. De subsidiën van Z. M. den Koning (ƒ5000) en de eerste termijn der bijdrage van de Maatsch. tot Nut van 't Algemeen voor een nieuw te bouwen Tooneelschool droegen veel bij tot den gunstigen financieelen toestond. Men hoopt spoedig te slagen in het vinden van een geschikt terrein voor de school. De bekende declamator, Hermann Linde, gaf een gewaardeerd bewijs van zijn belangstelling in de sehool, door een 6om van 100 beschikbaar te stellen, bestemd om gecapitaliseerd uitgereikt te worden aan den of'de leerling, die het eerst in een rol van Shakespeare op het toouecl op treedt. De afd. 's Hertogeubssch gaf een tooneelvoor- stelling, waarvan de opbrengst in de kas der tooneel school werd gestort. Eindelijk wordt met ingenomenheid gewezen op de bepaling door de Vereeniging «Het Nederlandsch Tooneel" in haar statuten opgenomen, strekkende om een zeker deel van dé door haar te behalen over winst af te staan aan de tooneelschool. Het hoofdbestuur heeft zich tot den minister,van binyenlandsche zaken gewend met een adres, waarin verzocht werd dat Z. Exc. het verleenen van een rijks-subsidie aan deze eerste Nederlandsche tooneel school in ernstige overweging mocht nemen. Het bestuur heeft nog niet vernoinen, hoe de minister over dat verzoek denkt. Het tijdschrift werd gedurende het tooneeiseizoen geregeld uitgegeven. Wat de werkzaamheden der afdeelingen aangaat, wordt in 't algemeen een gunstig oordeel over de werkzaamheid der besturen geveld. Rotterdam, Am sterdam, Leeuwarden, den Haag, Utrecht, Dordrecht, Gorinchem, Gouda, 'a Bosch, Zwolle en Gent deden wat in hun vermogen "was om de goede keuze van stukken te bevorderen, hielden lezingen enz. Van Deventer hoorde het hoofdbestuur niets, van Ant werpen niet veel goedsdie afdeeling moet nis op geheven worden beschouwd. Na dit in den grondtoon gunstige en verblijdende verslag, met toejuching ontvangen, werd de rekening over 1875/76 behandeld. Zij sluit met een vermoe delijk batig saldo vun 2114,9973 in ontvang en uitgaaf met een bedrag van 8871,30. De rekening der tooneelschool. in ontvangsten en uitgaven 14,322,64Vi bedragende, werd, evenals de algemeeae rekening, onder dankbetuiging aan den thesaurier voor zijn uitnemend beheer goedgekeurd. Vervolgens kwamen de begrootingen voor 1876/77 aan de orde. De algemeene begrooting sluit in ont vangst en uitgaaf met een bedrag van 5508,991/,,, die van de tooneelschool met 8410. Eenige fouten in de begrooting ingeslopen -7- o. a. het weglaten van den post van 1000 voor huur van het gebouw der tooneelschool werden hersteld en de begrootingen goedgekeurd. Hierop kwam in behandeling het praedvies van 't hoofdbestuur ora het tijdschrift voor alsnog onver anderd van vorm voorloopig te blyven uitgeven, in afwachting van het nieuwe tijdschrift, dat belangrijker en uitgebreider opstellen zal kunnen bevatten dan in het veertiendaagsch boekje mogelijk is. De uitgever is de heer Beijers te Utrecht, de radactie de heeren mr. J. N. van Hall en A. 0. Loffelt. Het hoofd bestuur en de leden zullen aan die uitgaaf hun zede- lijken steun schenken. De aftredende leden van het hoofdbestuur, de heeren H. J. Schimmel, W. J. Hofdijk en mr. Julius VuyL steke, werden als zoodanig met alg. «t. herkozen. Daar in 167S meer dan in 1877 kans zou bestaan de leerlingen der tooneelschool te Amsterdam te zien optreden, zal men in '77 liever de vergadering te 's Hage houden dan te Amsterdam. Na de pauze werden de vraagpunten ter bespreking behandeld, 'die dikwijls aanleiding tot belangrijke causcrien gaven. De heer Smits, boomkweeker en landbouwer te Deventer, heeft proeven genomen tegen de gevreesde aardappelziekte. Te dien einde heeft hij in den zomer het loof, toen het dog groen was, van een geheelen akker afgemaaid. Het is thans gebleken dat er hoegenaamd geen zieke plante op dat veld waren, terwijl op die akkers, waarvan hij het loof niet afmaaide, de aardappelen zeer door het kwaad zijn aangetast. Te Wehe (prof. Groningen) heeft, naar men zegt, eene poging tot, vergiftiging plaats gehad door arseni cum op witte kool te strooien, terwijl de kool uog in den tuin stond. De man, op wien het blijkbaar ge munt was, en zijne vrouw hebben van den kool ge geten cu zijn, tengevolge daarvan, zwaar ziek geworden. Er is van de zaak aangifte gedaan bij de justitie. Men vermoedt, dat wangunst in het spel was. In het lyceum Saint~Loui9 te Parijs heeft op de binnenplaats eeu hevig gevecht plaats gehad tusschen de leerlingen in de mathesis en die in de rhetoriek. Het punt van geschil was, zooals gewoonlijk, vreerad aan de studie. Eerst toen de leeraars tusschenbeiden kwampn, nam de veldslag een einde. Er wuren Iwee gekwetsten één Ivad eeu kwetsuur aan de wang, door een pennemes verdorzaakt; de ander was door een hevigen vuistslag aan het oog gekwetst. Voor liet krimineele gerechtshof te Weenen staan thans terecht vier leden van den raad van toezicht der ontbonden „Phosphaatmestoandeeleniuaat- schappijJ De beschuldigden zijn Ridder von Ho- henblum, grondeigenaar en gewezen officierdr. Alexander Uiltnaun, Hongaarsch advocaat, gewezen militair, in de financiëele wereld zeer bekend, ridder der Oo8tenrijksche orde van het ijzeren kruis, o. a. van1 een pauselijke, een Spaansche en een Hessische orde Karl Schellenberger, gewezen directeur der eerste Oostenrijksche spaarkasdr. Exte, een der advocaten te Weenen, die de uitgebreidste praktijk hebben, en consulaat van het Cr editor en-Ferein. Hun wordt ten laste gelegd misbruik van vertrouwen en valscbheid in geschriften. Belangrijke proefnemingen worden tegenwoordig bij de Centrale Telcgraaf-ftdministratie te Parns genomen met een werktuig van den heer Lenoir, dat in 1877 op de groote tentoonstelling zal te zien zijn en waar mede het schrift van den afzender eener depêche zelf wordt overgebracht, zoodat deze uit de verte zyn naam kan teekenen. Ook de ingewikkeldste teekeningen kunnen sddus worden overgeseind. Dergelijke proef nemingen zyn voor eenige jaren reeds gedaau met een toestel van Caselli, dat echter onbruikbaar bleek, wegens de schadelijke zelfstandigheden, welke moesten gebezigd worden en dat trouwens zeer onvolkomen uitkomsten opleverde. Een zonderlinge ontdekking van dr. Ang. Chevreuse is de volgende. Deze geleerde had opgemerkt, dat, wan neer men levende meikevers, een unr nadat zij voedsel gebruikt hadden, van hun kop beroofde, er 4 of 5 droppels te voorschijn kwamen van een kleurstof, die verschilde naar den aard der bladeren, die de meikevers genuttigd hadden. Op deze wyze waren reeds 14 verschillende tinten verkregen. De heeren Nichlès, hoogleeripir in de scheikunde, Préelaire, hoog- leeraar in het teekenen en Chatelairt, bouwkundige, hebben bevonden, dat deze zelfstandigheid gebruikt kan worden, of voor éénkleurige teekeningen, even als de Oost-Indische inkt, sepia, enz., of vermengd met waterverf en dat zij, blootgesteld aan het licht, niet verandert. De kleurstof kan verzameld en ge droogd worden op glas of in schelpen, en voor het gebruik behoeft zij slechts in water te worden op gelost. In een dikke laag aangewend, doet zij zich als vernis voor. Twee of drie meikevers zijn voldoende voor eene kieine teekening in waterverf. 1. De aanstaande opvoering van dit treurspel is eene gereede aanleiding om de schoone verzen van den grooten dichter te herlezen. Wellicht kan het volgende overzicht het genot voor dezen of genen verhoogen. De stof voor zijn treurspel ontleende Corneille aan het bekende verhaal der Horatiërs en der Curiatiërs, dat speelt tijdens de regeering van Roma's derden koning Tullus Hostilius, die, in 678 v. Chr., Nutna Pompilius zou zijn opgevolgd. Deze krygfshaftigp vorst onderwierp een groot gedeelte van Roma's n^ buren en «00 zouden ook 4e Albaneezen door hem in een oorlog getrokken zijn, die den ondergang van Alba tengevolge had. Romeinen en Albaneezen waren stamverwant, ja zelfs zou Roraa oorspronkelijk eene kolonie van Alba geweest z^n. De vriendschappelijke verhouding, die steeds tusschen beide bevolkingen had bestaan, had tot wederzijdsche huwelijken aanleidiug gegeven en zoo zou o.a. een Albaan zijne tweeling- dochters hebben uitgehuwelijkt, de eene aan den Romein Horatiu9, de andere aan den Albaan Curiatius, en elk dezer vrouwen zoude, nagenoeg te gelijkertijd, aan drie zonen het leven hebben geschonken. De beide tegenover elkander liggende legers waren nagenoeg even sterk, zoodat zoowel de aanvoerder der Albaneezen, als Tullus voor e&faauva 1 terug deinsde. De vijandige houding doorheen paar andere naburige steden aangenomen, leidde tot eeu verdrag tusschen de oorlogvoerende mogendheden, krachtens hetwelk de strijd zou worden beslist door eeu kauip van drie krijgslieden uit ieder leger, en de staat wier kampioenen de nederlaag leden, aan den ^udere onder worpen zou zijn. Deze kampstrijd Werd opgedragen aan de Horatiërs en Curiatiërs, wjer bloedverwant schap daartoe geen beletsel was ja zelfs zou eene zuster der "Horatiërs m t een der Curiatiërs verloofd zyn geweest, zonder (lat ook deze betrekking een hiuder- paal behoefde tc zijn om tegen elkander op te tri kken. Weldra lagen twee der Itoineiusche kampioenen in het zand, doch de derde stond ougewoud tcgeuover de drie gewonde Albaneezen. Hy veinsde te vluchten en werd door het drietal achtervolgd, zooveel hunue verschillende krachten dit toelieten. H jfutius ver deelde op die wijze zijne aanvallers, en, Zelf ouge- wond, was de/ strijd nu hy man tegeu man ge worden was spoedig ten zijueu gunste b-slist eu Alba aan Ito ma onderworpen. In triumf werd de overwinnaar naar Roraa gevoerd, doch voor de poorten zou hem zijuo zuster, de verloofde van een der verslagenen, zijn te geraoet getreden en hem hebben vervloekt, toen zij den, door haar voor hareu verloofde gebmluurdeu, wapenrok als buit inde handen van liareu broeder zag. Deze ontstak daarop iu drift en doodde haar. Deze daid eisclite straf, liscbte zelfs de doodstraf, doch lloratius eu zijn oude vader beriepen zich op de diensten aan Room bewezen, met het gevolg dat de straf verzacht werd. Corneillc heeft voor zijn tragedie dit verhaal bijna onveranderd overgenomen en zoo verschijnen ten too- «eele de overwinnende Horatius, en die der Curiatiërs, welke met Ciunilla, de zuster van eerstgenoemde, zou verloofd zijn ook de Koning en de oude H irntius treden op. Corneille heeft echter eeue episode aan ziju gedicht toegevoegd, die, naar on* beate weten, nergens verhaald wordt. Hij stelt het roor nis ot S ibina, de echtgenoot van den overwinnaar, eene zuster der Curiatiërs is. Het tooneel moet een zaal in het huis vnti Horatius voorstellen eu in het eerste tooneel van 't eerste be drijf vinden we daar Sabina, met haar vriendin Julia in gesprek. Sabina beklaagt zich over den strijd, en Julia, dit uanvankelijk aan vrees voof Roina toe- schryvcnde, verwijt haar dat het haar, als liomeinsche, niet voegt voor het steeds zegepralende Roina te vree zen. Sabina antwoordt't is waar, ik ben Romeinsohe, want mijn echtgenoot is een Romein, maar mijn hu welijk zou mij een slavenjuk zijn, indien 'traij belette voor mijn geboortegrond evenveel hart te blijven hebben en beider overwinning, evenzeer als beider nederhiag te vreezen. Ilome, si tu te plains que cVst. la te trahir, Fais-toi des ennemis que je puisse hair. Ik geloof aan uw toekomstige grootheid, ik weet dat de goden de wereldheerschappij voor u hebben weggelegd en 't vervalt mijn ziel met vreugde Trek over de Pyreneën, naar 'tOosten, naar den Rijn, naar Africa Mais respecte one ville a qui tu dois Romule. Ingrate, souviens-toi qne du 9ang de ses rois Tu tienB ton nom, tes mura et tes premières lois, Albe est ton originearrèts, et considcre, Que tu portee 1e fer dans le sein de ta mere. Julia verbaast zich daarover, omdat zy tot nog toe tan die gevoelens uiets vernam, maar in stilte de gelatenheid bewonderde, waarmede Sabina alle andere belangen aan die van haar echtgenoot opofferde. En Sabina erkent ditzij was er trotsoh op eene Ro meinsohe te zijn, zoolang er hoop op vrede bestond, zoolang de dorlog slechts uit lichte schermutselingen bleek, maar nu het een stryd is geworden op leven en dood, nu er na de beslissing niets meer overblyft, Ni d'obstacle aux vainqueurs, «i d'eepoir aux vaincus, nu kan zij geen party meer kiezen, maar zal zij hare tranen aan den overwonnene, agn den overwinnaar haar haat scheuken. Vervolgens treedt Julia in een vergelijking van Sabina met Camilla. Deze waa vroeger ia denzelfden toestand geweest, waarin Sabina thans verkeerde, doch sedert de beslissing nabij was, was zij geheel ver anderd, en (hoewel met Cnriatins verloofd) vol blijd schap, Dit wekt by,Sabina achterdocht, en zij vreest dat Camilla haren broeder ontrouw zal worden en aan de wensohen van een Roraeinschen ridder, Valerius, den Albanees zal opofferen. 7Aj draagt Julia op dit eens te onderzoeken. Tegen het einde van dit tooneel treedt Camilla (welke rol a.s. Maandag door Madr Agar vervuld wordt) op en Sabina laat haar met Julia alleen. Terstond blijkt evenwel dat de gemoedstoestand van Camilla niet veel van die vaa Sabina verschilt. Corarae elle je perdrai dan9 Tune et l'autre armee. Eu als Julia haar tegemoet voert dat Sabina er erger aau toe is, daar zij reeds getrouwd is en Ca milla nog slechts verloofd On peut changer d'amant, inais non changer d'époux Oubliez Curiace et recevez Valere verzoekt Camilla haar dergelijke raadgevingen, die baar tot misdaad verlokken, voor zich te houden. Uit een korten woordenstrijd over het al of niet misdadige, dat iu het volgen van Julia's raad ge legen zou zijn, weet deze aan Sabina's begeerte te voldoen om de gedachten van Camilla ten opzichte van Valerius te polsen. Zij plaagt haar met dien riddermaar Camilla speelt open kaart en komt er rond v-jor uit. Je uarde a Curiace une amitié trop pure Pjur soutfrir plus longtemps qn'on m'estime parjure. Uit het verder gesprek blijkt dan ook, dat ae blijde stemming waarin Camilla verkeerde, moet worden toegeschreven aan een gunstige voorzegging die zij van de goden had ontvangen, en die aldus luidt: Albe ct Rome demaiu preifdront une autre face Tes voeux sont exancés, elles auront la paix, Et tu seras unie avec ton Curiace, Sans qu'ancun mauvais sort t'en sépare jamais." Doch de indruk vau dit gunstig orakel was zeer verzwakt door de afgrijselijkste droomen, vol bloed eu lijken van den jougsten nacht. Ook het feit dat het er meer van heeft, dat op dien dag een slag ge leverd, dan vrede gesloten zal worden, verontrust haar en Julia kan haar onrust niet doen bedaren, want haar Curiatius verliest zjj iu ieder geval Soit que Rome y succorabe, ou qu' Albe ait Ie dessous, Cher amant, n'attends plus d'être un jour mon ëpoux; Jamais, jamais ce nom ne sera pour un homrae, Qui soit, 011 le vuin|heur, ou l'esclave de Rome. Doch deze woonh 11 zyn door haren verloofde ge hoord. treedt ten tooneele en verzekert haar dat hij noch het eene, noch het andere zal zijn. Zal hy dan den stryd ontwijken, vraagt Camilla, ontwijken om harentwil. Wie daarvoor hem moge veroordeelen, zij niet. Maar, vraagt zij verder, weet myn viflfèr het, dat gij in zjjn huis zythij die den staat boven zyn ge zin en Roma boven zyn dochter stelt, zal hij 11 als schoonzoon of als vyand ontvangen Als schoonzoon, is 't antwoord, maar 't is niet uil lafheid, door verraad dat hij zich daar bevindt, hy heeft steeds dapper gestreden met zijne hndgenooten, en zyn eer stelde hij even hoog ah zijne liefde voor Camilla. Duurde de oorlog voort, hij zou roor Alba blijven strijden, al smachtte hij ook naar Camilla, maar er is geen oorlog meer. De vrede is gesloten La paix a qui nos feux doivent ce beau succes. En op het driftig vragen van Camilla en Julia geeft hij een verhaal van 'tgeea tot die blijde uitkomst heeft geleid. Hij verhaalt hoe de legers slachtvaardig stonden, toen de Albaneesche aanvoerder tot de Ro meinen het woord richtte en hun er op wees hoe de vriendschappelijke verstandhouding, hoe bloed- en aanverwantschap van dezen kryg afkterig moesten maken, die noodzakelyk met verdelging van sen der strijdenden zou eindigen. Zoo komt hy tot het voor stel om van weerszijden eeu drietal mannen den strijd te doen beslissen. Dit voorstel vindt bijval. Er heeft terstond een verzoening pïaat9 en terwijl hy tot haar spreekt is men bezig#an weerszijden de kampioenen te kiezen. Binnen eeu p«ar uren zal alles beslist zijn en de oude vriendschap zal her leven al zyn beide steden dan ook onder hetzelfde bestuur vereenigd. Om deze blijde tijding haar zelf te brengen, was hij met hare broeder» uit het leger mede gekomen eu haar vader had den huwelijksdag vastgesteld. Tot hem begeven zy zich ora dien te vernemen. van de Vereeniging tot voortdurende onder steuning der nagelaten betrekkingen van ver ongelukte visschere der Reederjjen te Katwijk aau Zee qn Noord ivyk aan Zee. In het aigeloopen boekjaar zyn ontvangen Aan oontributiën van de Reeders, die zulks ge deeltelijk van de inkomsten dar visscher» afhouden: van 60 Borasohniten té Katwijk ij 3 1*0 van 9 Bomschuiten te Noord- ,fökk/3iii.- aan jaarl. bijdrage van 50 ct. of hooger - 809.45 aan renten- 1187.88 3174.31 aan een gift vpn N. N.-ontvangen door Mr. L. P - 10.— r j'I# m- r/#\U;si De Vereeniging heeft dit jaar ondersteundST weduwen, 44 weezeii eu 2 bejuardcifv zijnde de tgrt- lateu betrekkingen van de verongelukte bemanning der Bomschuiten: de Industrie, de 'Drie G-'bneder*, Zorg en Vlijt, Vrouw Neeltje., Katwijks Welzijn, De Adriana, Katwijks We varen, de Jonge Dirk, de Vier Gezusters, de Drie Gebroeders, Victor Jacob, De hopende Visschrr," Vrouw Jacob, Vrouw Johanna en Vrouw Catharina. De Vereeniging beeft in dit boekjaar uitgekeerd 2499.85, gedurende de zomermaanden 1.25 voor elke weduwe, 0.877a yc>or eiken bejaarde en f 0.25 voor elk kind; gedurende de wintermaanden 1.50 voor elke weduwe, f 1.10 voor eiken bejaarde en 0J5 voor elk kind per week. Het kapitaal bestaat nu uit eene inschrijving op het grootboek der Nationale Werkelijke Schuld 27§pCt. 37,000 nominaal, belegd in de Leidsche Spaarbank 2900, belegd a deposito 3955.89 en in contanten 1044.92*. De Vereeniging eindigt haar verslag met oprechte dankbetuiging aan allen, die hare pogingen hebben ondersteund, en tevens met dpn wensch, dat men blijft medewerken om het fonds door jaarlijksche bijdragen, giften en legaten te schragen. De Veretniging voornoemd, SAMUEL LE POOLE, Voorzitter. A. van DRIEL, Secretaris. Leiden, 21 Juni 1876. Aan de Goudsche vrienden van bovengenoemde Vereeniging wordt hièrmede kennis gegeven, dat binnenkort de jaarlijksche bijdragen per kwitantie zullen in ontvangst geuomen worden. In het vorig jaar werd als netto bedrag aan de Hoofdcommissie te Leiden overgemaakt de som van 60.80. Met dankbaarheid vermelden wij de bij den eersten ondergeteekende ontvangen bijzondere gift van ƒ2.471. De Gondsche sub-commissie meent nograaaÜ deze goede zaak aan hare stadgenooten te moeten aan bevelen. Het bedrag der jaarlijksche giften is op minstens 60 cents vastgesteld, terwijl elke bijzondere bijdrage in eens ons welkom is eu onder het volgend verslag gaarne vermeld wordt. De Subcommissie voornoemd, M. A. G. VORSTMAN. A. SCHONEVELD v. d. CLOET. JI. IJSSEL de SCHEPPER. Gouda, October 1876. Tegenwoordig de hh. »an B-rgen IJteudooro, voort en nl de leden, behalve den heer Goedewaa^o. De ootolen der vorige vergadering worden grieten en nndnt door den heer Kran-nhurg aamuerkiaK wordt gemaakt dat by de post klokken ui-( was gemeld dat H en W. een ooderzoek zouden doen omtrent den pry9 der minuutwijzers en dit tïoor den voorzitter 1s weder! gd, ziju dezelve onveranderd gear resteerd. Iugckomen zijn een voorstel van B en W., die om het aanhondend gebrek van hwlpotid-rwijzera (7 rijn er bënoodigd) eene tractemeuts verhoogtug oordrauen en wel in dier voege, dtl d» bezoldiging van hul kinderwijzers bedraagt »an/55C.— lot 1 650 per laar, l t iu 8 klassen naar ouderdom, eerste klasse beu.den ili f ..">0. tweede klasse boven 21 en beneden 25 jpmi f 600. lr.tl klasse boven 25 jaren ƒ650. en die voqi huljr»'. y/er* fl.- l acle van hoofdonderwijzer van f 675. lut f 25. m3c verdeeld in 3 klassen, als; eerste klasse ge 11 3 danst tril ude 675 -r-, tweede klasse meer dan 3 dienstbar- doch geen 6 dienstjaren tel lende f 70 rn derde klasse meer dan 6 dienstjaren lel lende 72-i.de huipobderwijzeressen genieten in iedere klasse 50.roiudtr; ter viaie. teae missive vau de Regentessen der beide gasthuizen, die door het bedenken van mevr .RoijaardaCarp eene aanbeveling inzenden, waarop geplaatst zyn mevr Steens Zyoew-van der Does en mevr. Scbo.jQe»eld van der Cfoel>chouten, ter visie en benoeming in eene volgende vergadering eene missive «an de Commissie over de Stads Muziekschool, iozendende een dubbeltal ter aanbeveling, door het bedanken van Dr H. lJtstl de bchepper, waarop geplaatst zyn de heeren M. Spruyt en C S. B Sinelt, ter visie en benoeming ifi eeDe volgende vergadering Aan de orde ia een voorstel van B, en W. tot verhooging van den post op de begrooting van uitgaven dienst 1876 uit getrokken voor uitkeering aan het Rijk voor het aandeel in ne kwade posten wegens de Directe belastingen, dit wordt algemeen goedgekeurd Het verzoek van den heer J van Kranenburg tot het aae hem verkoopen vau grond aan de Vest met bet daartoe be trekkelijk rapport vau B en W., de heer Straver wil omdat het aangewassen grond is tegen 1.— de eentiare afstaan, omdat het voor nijverheid besterad is, de voorz. zegt dat de gewone prys thans/' 2.50 is, het voorstel Straver vindt gcene ondersteuning en daarna wordt het voorstel van B. en W om dien grond af te staan tegen 2.50 de centiare aauge- Moen met 15 tegen 1 stem, dia van den beer StraVer. Alsnu gut aten over tot dp stemming over het voorstal ran den beer Metseroaker, om aan den beer H J. Steen bergen 25-toe te leggen voor de te gevtm openbare lee, wurover in de vorige vergadering de stemmen hebben ge- Maakt, met 9 tegen 7 stemmen wordt tot de toelage besloten Na machtiging om aan de genomen besluiten uitvoering te gevao zonder resomptie neemt de voorz. het woord, zegt dat het beden joist 25 jur geleden was, dat de gemeenteraad voor het eerst onder de tegenwoordige wet vergaderde, den ingcaetenen een |rechtatreekschen invloed toekende en openbaarheid verzekerde, van de 15 Ifden die toen daarbij tegenwoordig waren, zyn er nu elechtt ean 4tal meer. namelyk de hh. Forteijn Droogleeter, Remij, Virnly- en JPrince, dje

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 2