G( Ni M so™ AAU m yeaTasTygat. tl F. HARTING, Pothographe, Gouda, Oosthaven, B. u°. 14 UlïMJBBM en Steenkolen, 1876. -i BUI' L Buiten Kei Huis met Schuur, ADVERTENTIE. Kennisgeving. ©tremmlii®vap de Vaart dooi) het MiNinMechlsche Verlaat BURGEMEESTER en WETHOUDERS W. N. RUUMA1KEKS, Bankbtbakkbu. Haven, p eene Vrouwelijke BEDIENDE.' AAXBESTEBIXG I W. G. van GEELEN. a Te J Koestaal (teren rer^ol Ven llpepbare Verkooping zlan de Kiezers! Burgerlijke Stand. jGoufa 28 October 1876. s 4 iPÖfTERLÏÊWr CORREI^PÖirÜENTIE? Éugelseh Leesgezelschap *1 Bij deze U G. M. Visacher, I ie UEd. Dw Dienaar, Gonna, 31 Oct 1876. =s ;e Ltjaopel >lggus zijn de gt zanten aer ill by elkaar gejpmen. Ook Getrouwd: ANNE MARIE ÈLIZE SOETERS, van Utrecht J. GOUDKADE, Boekoop. OTTO HOOGENDUK, Gepelte a/d Uuel. A. REIJNART, Oostpoort, Rotterdam. J. H. KELLER in Zoon, Weste Wagenstraat Geuda. Druk van A. Brinkman. „De wapenntili zoo telegrafeert daad reeds beek aan te nemen, ultimatum, waai Serviërs, den ei twee etmalen ve: zal den wapen: vooreerst de vr< Het werd tijd, Alexinatz is sto en geheel Servië stand niet dade voor Belgrado. De Avgtb. Alt nummer een her verkiezingen. A er zijn gekozen 1 het centrum, W vooruitgang, 86 van verschillend staatkundige rio particularisten. Niet tegenstaat vereischte aanm mogelijk voltallig de leden daarna in den Rijksdag, slechts 184 ledet besluit kon nem Ook de tweed vruchteloos gew< De voorzitter, het Huis medege rii V en leden van den aan te nemen als een blijk «i dit toejnjlc' dankt** 4 bedankte' de «ei*ira| Gevi alhier Een Ijdeiue Pohemouaaii kleiu Sjlutellje, e< n Ceintuur ttnet kopereu kuoopjes, «au mi posting) den en Bekenden, zoowel binnen als buiten deze stad. hSft I vt|ier. Mogeuffitedëui Ministerraad 'is lieveude INRIGTINGEN HINDER BUB.GEME Goudagelet i 1875. (StaatMa vergunning hebb lo. aau A. GUI het oprigtet de Kleiweg! tie B. no. 1 io. urn L. SOE' oprigten vai Peperstraat, no. 1499. So. aan J. H. h het oprigte St. Authon Sectie C. ni 4o. aau J. DONi tot het opr in de Kruit ter Sectie 1 fio. aan J, V. K genden, tot stokerij, op bekend in Gouda, den Burgemeeste De Secretari Dboooi.bbvbb f - By den fit, voor de WE Dl DEREN; De ,.de Hespel” f Totaal 53.56 Voor meerde bevolen. ien munten nit door fraaie met zeer goedkoopen prijq. Gbbb. HARTING, Phot. Oost-Haven B. No.' 14. l 1 1 ,i.Jte WADDINXVKEN, op VRIJDAG den 17 NOVEMBER 1876, des vopfmiddtlgs ten 11 ure, in het Logement ,,db' St. Joris'] aldaar aanhet dorp, van een Hecht] en Sterk* j WERKPLAATS, ERVE, TUIN en GROND, te zamen ingerigt en gebruikt wordende tot VERWERS-en GLAZENMAKERS-AFFAIRE, staande en gelegen aan het Dorp en binnen de Gemeente Waddin.vveen. Breeder bij biljetten en information ten kan tore van den Notaris A. N. MOLENAAR te Waddinzveen. 'alen Kruisje, ecu Er kunnen met 1°. DECEMBER nog DRIE PERSONEN lid worden van bovengenoemd gezelschap. Inlichtingen geeft l de waarn, Directeur, 1 Mr. J. FORTÜUN DROOGLEVER Beleefd bevelen wjj in de aandacht onzent Stadgenooteh aim onze PHOTOGRAPHIES van GOUDA (in Cabinet formaat),' 3|) Op aanvraag worden zij ter bezichtiging* afr- gëgeven. Deze Pmotographii bewerking, gepaard r BN JOHANNA CATHARINA van MAAREN, die, ook naméns wederzijdsche betrekkingen hun hartelyken dank betuigen, voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Gouda, 27 October 1876. Voor de vele bewijzen vaa leelneming, ondervonden bij gelegenheid onzer VUF-bn- TWINTIG-JARIGE ECHTVERENIGING, betuigen wjj onzen hartelijken dank aan Vrien- Ten allen tijde is het kiezen een der meest moegelijke zaken geweest, en daarom wordt het aloude spreekwoord, zoo practisch waar, «die de keus heeft, heeft ook den angst» terwjjl ik geloof dat wjj in ons Vaderland, daarvan dezer dagen een sprekend bewjjs hebben gezien. Het zjjn echter geene staatszaken, welke ik wilde behandelen, maar alleen slechts op een voor beeld wyzen, omdat het met vele andere zaken hetzelfde geval is. Kandidaten (artikelen) worden tegen alle kwa len tot in het oneindige aangeboden, zoodat het in vele gevallen zeer moegelijk is, tot een keus te geraken. Rhumatiek is een kwaal waarvoor thans buitengewoon veel middelen zjjn, welke voornamelijk bestaan in Watten, ennuverrjjst weder de groote vraag, welke men kiezen moet Wy willen de rhumatische lyders hierin eetrig- zints te hulp komen, door aan te toonen dat 1 en ook de eenige is ge- I weest welke het praeparsat bezit om Watten te bereiden, welke het rhumatiek geheel verwjjderen hetwelk zoo algemeen bekend en erkend is, dat men op alle mogelyke wijze heeft getracht de- zelven na te makenwaardoor het voor elk denkend mensch regt.' duidelyk wordt met ver trouwen de kens te kunnen vestigen op de ABSHAUBINSolf ANTI-RHUMATI3CHE WATTEN, welke a 30 cents per pakje te be komen zjjn by A. BREETVELT Az. te Delft en verder bij T. A. G, van DETH, Gouda. Wed. BOSMAN, l GEBOREN; 37 Oct. Johannu Pieteriiella, oudere P van j Muren en L. H. Jousteu. Gerardus Johannes, ouders G. van Willigen en G. Weber. 28. Gerardus, ouders H. I d de Zeeuw e. E. Sluyter. 29 Elizabeth, ouders J, van l Burgemeester der Zwalm en A. C. Bennie. - b0. Feigje, ouders M. Mes De Secretaris, en T M Brouwers. OVERLEDEN: 29 Oct. J. Wakier, 9 d. - VT. J. J. van Oorschot, 7 w. L. den Ouden, 1 ru. 28 j. J. Philips wed. Flanken, 82 j. 'De DIENSTREGELING der - Wiuterdienst jan het IWTKANTOOR GOUB A, aldaar p^gh^l Cen^ VAfj KRtlIJNE. a1 --r—Jji j Gouda, brengen ter algemeene kennis, Beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van ZEER FIJN UITGEVOERDE heeft voorhanden Delicieus gevulde Fransche Cho- cholaad-Bonbons, Pralines met liqueur en a la crème, Poeder en drink-Chocolaad in verschillende pryzen, Zoete Chocolaad met en zonder Vanille, diverse buiten- landsche fijne Likeuren, Vruchten van Bordeaux, au jus en a l'Eau de Vie, etc. etc. Commissarissen voor de bereiding en uit- deehng van SOEP, locaal Proveniershuis, vragen Abshaubbin de eerste een Bekwamen KOK en DER BENOODIGDE ten behoeve der WERKINRIGTING te Gouda, gedurende het jaar 1877, op WOENSDAG 1 I A. PRINS, Zevenhuizen. NOVEMBER 1876, ’s avonds ten acht ure, in t. W. dbn UIL, Schoonhoven. het lokaal der inrigting. De voorwaarden lig gen ter lezing in genoemd lokaal. Namens het Bestuur, L. P, HOOGENDUK. Secretarie. De h?noodigde Steenkolen tot 1 Mei 1876, B. H. VAN DB WERVE. C. VAN DB WERVE-Thim. I Gouda, 30 October 1876. De ondergeteekenden betuigen bij dezen hunnen welmeenenden dank voor de, van vele zijden, ontvangen bewyzen van belangstelling, na lat in de zitting van den Gemeer'.eraad, op Zaturdag 11., door den Voorzitter neu eeu har telijk herrinnerings-woord was toe gesproken. W. J. FORTÜUN DROOGLEEVEK. I J. A. REM1J. G. PRINCE. Gouda, 30 Oct. ’76. De ondergeteekende betuigt hiermede zynen hartelyken dank aan H H. Leden en Officieren der Sociëteit <db Reunie, voor de welwillendheid en het vertrouwen in het tijds verloop van negen jaren van hun ondervonden. Onder dankzegging, baenn «prak de eoori dump b.rtelijk toe «oor «lies wet i Commissarissen voor de bereiding en uit- Vimly die 25 jareu de betrekking «on a .then der »er> wide deeling van SOEP te Gouda, hebben de et^r hunye Stadgenooten kennis te huogaein.g, i irrgadenug voornemens zijn eerstdaags rond te gaan met i 'ni'inijti llrntiérlt hp.t wurirrj evt-u urdutie weitscteu, daarna A__. ism-8 J._J_ i dén voorwerpen aau,het Bureau vaal riapoueerd: jö eeuige centen, een Poriemonnaie* met twee tstip Berichtten, >1, 30 Oct.. Dé Riissische gezantï bijeenkomst gehad met deu grootf, iiu de fezanten der zes groote’ de (furkschej u lis bijeengekomen. Men heeft eén vrede- 71 iktjruk ontvangen, i q 11168, 30 Oct. Heden ia de buitqiigewone lifting der kamers geopend. De v^orzitters'tWan den Senaat en de Kanjer brengen in herinnering, dat de bureaux voer de buitengewone zitting ouwrande^l blijven. De Senaqt Iheeft zijn eerstvolgend^} zittidg op Maandag bepaald. Het voorstel omtrent dje administratie bij he tl leger is het eerst aan J de orde gvsteld. 1’ De ingeionëen stdkkea vaa Teun Blauw eu «au .Een apuitgaat*' werden in volgende nra. geplaatat. os RboaCtik. van dat de VAART door het Moordrechtsche Verlaat, in plaats van tot 1 November aanstaande, tot den 8n dier maand zal zyn AFGESLOTEN. Gouda, den 30n Oct. 1876. 1 en Wethouders voorboemd, De Burgemeester, Dbooolbbvbr Fortuwn. van Bbbobn Uzbndoobn. en in hel bijzondi-r deu h«er klein xwheuk namens de en Getnêente-pntvanger vuur Gouda gedaan hadden verzocht ten slotte he<n een raad, den Secretaris «o dit toejuichende, nam de heer Fort uijii Üruogl* ever het woord u voorz »oor zyue zoo t de heer Virulij op hartrlijke sriijg. i eii.digde 1 te traan met I de Lijsten ter Inteekening van SOEPKAARTEN voor den aanstaanden Winter. I Zij nemen de vryheid de deelname daartoe bizonder aan te bevelen, ten einde bij te dragen Politie tot instandhouding van eene der nuttigste inrigtingen alhier. Namens Commissarissen voornoemd, w W. J. FORTUIJN DROOGLEEVER, Voorz. F. C. v4n ZEULEN, Secret. j ..Goui

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 3