Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 0 w* 4 N° 1902. 1876. BINNENLAND. BUITENLAND. Vrijdag 3 November. ur, Buitenlandse!! overzicht. Kennisgeving. Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel APmw. ap og drie ^genoemd tear, i «BEVER, i No.' 14. J GOUDSCHE COURANT deu laalaUu tijd, allerbelangrijkst is TimI. jenatraat. n. .ƒ- bet de Ier meest wordt het aar, «die «rwjjl ik ran dezer den. Het ik wilde en voor ere zaken ten kan- <AAR te GROND, lende tot FFAIRE, binnen de 1876, des ment „de sen Hecht 1***£^.. door den Bondsraad bij het Huis zijn ingezonden. Onder deze bevindt zich ook dat betreffende de begrooting over de drie eerste maanden van het jaar 1877. Te Luxemburg is het monument onthuld, ter eere van wijlen prinses Hendrik, gemalin van den Prins- •Stadhouder, opgerieht. w 'ht onzefri In de Dinsdag gehouden zitting van den hoogen raad werd kennis genomen van het cassatie-beroep van W. S. d. B. te Rotterdam, door het gerechtshof te ’a Grgvenhage veroordeeld in eene geldboete van 100, wegens het zonder vergunning Öplichten en GOUDA, November 1876. Voor de acte in wiskunde deed Dinsdag een candidate het examen met gunstigen uitslag, nl. mej. A. H. C. Mi. chaël alhier. Voor de handwerken werdeu toegelateu mej C. J. A F. Kley, (alleen voor nut), en mej. A. A. Lu nenburg, alhier. De le luit. W. N. Boldant», van het 4de reg. infanterie, is gedetacheerd by bet dep. van oorlog, ten einde daarbij aan het bureau personeel en militaire zaken werkzaam te zijn. Bn den Uitgever dezes is nog ingekomen voor de WEDUWE met VLJF jeugdige KIN DEREN.' De Werklieden der Pottenbakkerij ,.de Hespel” 2.40; v. V. 1.— Totaal f 53.M. A. BRINKMAN. Voor meerdere giften houdt hjj zich aan bevolen. vele woningen wapperde de vlag, en op vele plaatsen waren toebereidselen voor illuminatie gemaakt. Aan den feestdisch in het Paleis voor Volksvlijt namen driehonderd gasten deel, onder welke alle Ministers behalve den Minister van Marine. alle kwa- oodat het een keus waarvoor i, welke u verrjjst ten moet ineeuig- men dat je is ge- Vattente •wjjderen nd is, dat racht de- voor elk met ver- i op de TI8CHE je te be te Delft „De wapenstilstand zal binnen 48 uren gesloten zyn," zoo telegrafeert men uit Koustautino|.el, waar inder daad reeds besloten was, om het Russische voorstel aan te nemen. Maar nu komt daar nog bij een ultimatum, waarin Rusland, op verzoek der benarde Serviërs, den eisch stelt, dat de Sultan zich binnen twee etmalen verklare. Er is geen twijfel of de Porte zal den wapenstilstand aanuemeu en daarmede zal vooreerst de vrees voor oorlog geweken zijn. Het werd tijd, dat Rusland tussohen beide kwam. Alexinatz is stormenderhand door de Turken veroverd en geheel Servië ligt voor hen open. Als de wapenstil stand niet dadelijk doorgaat, staan de Turken weldra voor Belgrado. De Avgit. Mg. Zt. bevat in haar jongst verschenen nummer een bericht uit Berlyn over den afloop der verkiezingen. Al de verkiezingen zyn thans bekend; er zyn gekozen 177 nationaal-liberalen, 86 leden van het centrum, 66 leden behoorende tot de party van vooruitgang, 36 vrije conservatieven, 34 conservatieven van velschillende fractiën, 15 Polen, 14 leden wier staatkundige richting tot heden niet bekend is en 5 partioularisten. Niettegenstaande het niet heeft ontbroken aan de vereisohte aanmaningen, om in grooten getale zoo mogelyk voltallig den Rijksdag te doen openen, hebben de leden daaraan weinig gehoor gegeven. Er waren in den Rijksdag, bij de plechtige opening der zitting, slechts 184 leden tegenwoordig, zoodat het Huis geen besluit kon nemen. Ook de tweede zitting is wegens onvoltalligheid vruchteloos geweest. De voorzitter, de heer v. Forckenbeok, heeft aan het Huis medegedeeld, dat verscheidene wetaontwerpen Het detachement van het 4e regem. infant., dat ter versterking van het garnizoen te 'Amsterdam was gestationeerd, is gisterochtend naar hunne garnizoenen te Leiden en Gouda teruggekeerd. INRIGTINGEN WELKE GEVAAR, SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda; gelet op art. 8 der wet van den 2n Junij 1875, (Staatsblad no. 95.) doen ie weten: dat zij vergunning hebben verleend lo. aan A. GUZENU en zijne regtverkrijgenden, tot oprigten van eene Blikslagerij, in het huisjn Klei wegsteeg, wijk N. no. 259, kadaster sec tie B. no. 33. So. aan L. SOET en zijne regtrerkrijgenden, tot het oprigten van eene Smederij, in bet huis aan de Peperstraat, wijk K- no. 66, kadaster sectie D. no. 1499. So. nan J. H. KOK en zijne regtverkrijgenden, tot het oprigten eener Smederij, in het buis in de St. Authoniestraat, wijk G. no. 109, kadaster Sectie C. no. 735. 4o. aau J. DONGELMAN8 en zijne regtverkrjjgenden tot het oprigten van eene Slagerij, in het buis in de Kruidenierstraat, wijk O. no. 191, kadas ter Sectie D. no. 730. l>o. aan J. v. KRANENBURG en zijne regt verkrij genden, tot het oprigten van cenc Koren Wijn- stokerjj, op een perceel aan de Vest, kadastraal bekend in Sectie D. no. 683, 1419 en 1755. Gouda, den 31n Oct. 1876. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, Droooleeveb Fortuijn. van Bergen IJzendoorn. iiging* af^ cor fraaia Pen peg?. J’ j De gemeenteraad te Moordrecht heeft besloten tot het afschaffen van de buitengewone winters vondschool, die gedurende 5 maanden 4 malen per week van 7 tot 9 uur werd gehouden, voornamelijk voor leer lingen, die in de fabrieken werkten. Met het oog op de wet op deu arbeid der kinderen in fabrieken achtte men, en alleszins terecht, het ver der bestaan dier school niet alleen onnoodig, maar zelfs schadelijk. Het kind kan toch tot 12 ja ren de dagschool bezoeken, terwijl nu het schoolverzuim op de dagschool stond bevorderd te worden door die buitengewone avondschool. Te Moordrecht is in de vorige week de eerste wintervergadering gehouden van het departement Moordrecht en Gouderuk der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Bij de opening der bijeenkomst wees de Voorzitter o. a. op den bloei der spaarkas. Deze nuttige inrichting wordt al meer en meer op prijs geschat, hetgeen daaruit blijkt, dat het aantal inbrengers in deu laatstcu tijd, allerbelangrijkst is toegenomen. De voordracht voor onderwijzer aan de tweede open bare lagere schoei te Zevenhuizen (aan de Rotte) bestaat - uit de heeren Areutsen te Leksmond, Nijseu te Blos- ivertuigd zijn geweest, dat mej J. I ten8graaf en Corbel u te Warmenhuizen. »mui.,i.mAtr)Ce geweest is. De vele j geluxwenschen, gepaard De heer W. van Elden, hulpprediker te Hekendorp is beroepen tot pred, te 8t. Kruis. ^Gisteren «vond vierde het Oudemannenhuis alhier feest. En geen vonder. Het was toch 25 jaar geleden dat de tegenwoordige directrice mej. J. Kempe aan het hoofd kwam te staan van dat goede gesticht. Hoe zij zich van haren plicht kweet gedurende dien tijd, is hier de plaats niet om er over uit te weiden, maar wie gisteren een kijkje genomen had in ’t Oude-mannenhuis en ge zien hoe regenten en regentewMi#, de inwoners vau het gesticht en vele vrienden vau de jubelaris op dezen dag haar erkentelijkheid toonden voor ’tgeen zij gedaan had, die zou, al ware hij hier volslagen vreemdeling ge weest, dadelijk ov~-',_i T Kempt eeu uitmuntende directrice geweest is. De vele hartelijke, innig gemeende <er’-r - J gaande met verscheidene stoffelijke blijken van waardee- riug, wa^e zoovele bewijzen van erkentelijkheid en hoog achting. Moge het Mej. Kempe gegeven zijn nog tal van jaren in die betrekking werkzaam te zijn dan wordt stellig de wensch vervuld vau allen die haar kennen en liefhebben Gisteren had de feestelijke opening plaats van het Noordzee kanaal. Z. M. de Koning kwam gisteren voormiddag ten 11 ure vau het Loo te Amsterdam aan. Tegen elf uur ongeveer waren de genoodigden groo- tende. Is op het feesttereiu aangekomen. Toen ten i ongeveer 121/* ure de Stad Breda in de sluizen was gearriveerd, liet zich de muziek hooren, en onder de 1 daverende toejuiching der talrijke menigte, en onder het gebulder van de salutschoten van Zr. Ms. stoom schip Schorpioen,., kwam Z. M. de Koning, vergezeld van den Commissaris des Konings in Noord-Holland jhr. Roëll, den Burgemeester van Amsterdam, jhr. Den Tex, en de Directie der Kaalmaatschappij, in de tribune, en werd aldaar door de Minister onderscheiden gezanten en de Directie der Kanaalmaatschappij ontvangen. De Liedertafel Amstcls-Mannenkoor hief hierop een feestlied aan. De heer S. W. Josephus Jitta, president der Kanaal maatschappij sprak hierop een rede uit. Later aan boord teekende de vorst de oorkonde 'waarin de opening van de haven de IJmuiden wordt geboekstaafd ook de ministers, de burgemeester van Amsterdam, directeuren der kanaalmaatschappij, toe kenden het stuk. Het luidt als volgtOp heden DEN 1 is door Zijne Majesteit Willem III, Koning der Nederlanden, Groothertog van Luxemburg, enz, ENZ. DE HAVEN VAN IJMUIDEN OPENGE8TELD EN DAARDOOR DE GEDACHTE VERWEZENLIJKT IN MDCCCXVI UITGESPROKEN DOOR ZIJN DOORLUCHTIGEN VOORZAAT Koning Willem I, die Amsterdam’s Handel en Scheepvaart den koetsten weg naar zee wees door Holland op zijn Smalst. Vervolgens werd de reis naar de stad aanvaard. Omstreeks half vijf kwam Z. Xf. aan den Oosterdoks- dyk, van waar hij de reis naar het Loo aannam. Geheel Amsterdam was in feestdos gehuldvan zeer Gedurende het derde kwartaal van dit jaar is de Rijnbrug te Alphen gewipt voor 5842 schepen. De Gemeenteraad te Woerden heeft de begrooting v. 1877 vastgesteld als volgt Inkomst, ƒ41,555.985, uitgaven 41,549.516. Onder de inkomsten komt voor opbrengst van belastingen 24,513.79s, waar onder 9,200 aan hoofdelijken omslag. Bij de uit gaven zijn uitgetrokken o. a. voor het onderwijs i 6,724.70. Blijkenq dc jongste bij de régeering ontvangen officieele opgaven omtrent den stand der veeziekten in Zwitserland, loopende tot 19 dezer, was het mond en klauwzeer gedurende de eerste helft van October aanmerkelijk toegenomen. Het aantal daardoor be smette stallen, hetwelk op den Isten 37 bedroeg, was deu 16den tot 89 geklommen. In de kantons Luzern len Schwyz waren twee nieuwe gevallen van besmettelijke longziekte voorgekomen, ten gevolge waarvan onverwijld de gewone gestrenge maatregelen genomen waren. In de andere gemeenten, waar die ziekte zich laatstelijk vertoond had, was thans al het verdachte vee afgemaakt. De uitslag van de Dinsdag afgeloopen najaars-exa- meus voor het lager onderwijs in de provincie Zuid- Holland is als volgt: hoofdOnderwyzers 21 toegelaten, 31 afgewezenhoofdonderwjjzeressen 5 t. 3 a.hulp onderwijzers 32 t. 27 a.bulponderwjjzeressen 20 t. 11 a.; Frausch onderwijzers 6 t. 37 a.id. onder wijzeressen 12 t. 13 a.Eugelsch onderwijzers 3 t. 8 a.; id. onderwijzeressen 11 t. 3 a.Hoogduitsch o onderwijzers 4 t. 9 a.id. onderwijzeressen 4 t. 5 Isten November van den jare mdccclixvi a.wiskunde onderwijzers 16 L 16 a.id onder- n--wijzeressen 1 t. 0 a.teekenep onderwijzers 1 t. 5 a.id. onderwijzeressen 1 t. 1 a.handwerken onderwijzeressen 48 t. 18a.; landbouwkunde onder wijzers 1 t. 2 a.gymnastiek onderwijzers 3 t. 5 a.; id. onderwijzeressen 1 t. 0 a.en rekenen onderwij zeressen ItO afgewezen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 1