Madfxle AGAR, STEENROLEN. AANBESTEDING. S-®¥A€E, 67g ct. p. H. L„(mud) IJniverseel-Ztiiverings-Zoiit POSTERIJEN. G0BDK00PE fflüZIEK. GJ Oj m C; g R\ T: STAALHOUDEND LE JEU DE LAMftlR ET DG H4SARD, Liedertafel AP0LL0." „(ÏTERLUKE WtLSPUËkïtDHtlB," JAN PRINCE Cle., tHÜZENDE^Tzijn genezen van Dronkenschap, Commanditaire Vennootschap en V^ICnDA-G- 3 1nTO"V"EISvCBEÏ^ 187e. Sociëteit „ONS GENOEGEN," BENIGE VOORSTELLING wan de Comédle Francais, op MAANDAG 6 NOVEMBER 1876, Sociëteit _ONS GENOEGEN." Haarbalsem of Eau philocomc. A natherin-Mond wa ter. Engelsch Tandpoeder. Idiaton-Droppels W Bij ieder artikel ia eene uitvoerige gebruiksaanwijzing. Emmerik. H. VON GIMBORN. Lrftljk itnltg ui tit Acaéemw ie zétóst. ELIKSTER CS lltwIHt DE ECHTE DE ECHTE ALBERT KRAEHMER, Holbeuutrasse, N°. 4, te Drotden, OPFABlttE L. DROOGLEEVER FORTUIJN, BOTTERDAM, Zuidblaak n°. 84. VERGADERING der Goudsche Kiesvereeniging-, Gouda. Druk van A. Brinkman. •E[1 J ik Zaal „KUNSTMIN." VAV des avonds ten 7'/s ure. Treuripel in 4 bedrijven ran Coeneix-le. CAMILLE MadeHe AGAR. v*orat Blijspel in 3 Bedreven van Marivaui. Toegangaprgs lig Inteekening voor Leden •der Sociëteit 1.50, voor anderen 2.50. Na tt November wordt de prijs verhoogd. Inteekenljjsten liggen tot dien dag in de 8ocieteiten „Ons Genoegen", „de Reünie" en ,;Vredébest.' Goedgekeurd door Commissarissen 'der Sociëteit, A. tak VEEN. H. J. BEUZEKAMP. met medewerking van de ATdeeling op ZONDAG 5 NOVEMBER 1876. des .avonds ten 7'/g ure, fe f IN DE Voortdurend in lossing de Lading R UH R GROVE KACHELKOLEfl waaruit wij tot kontant ronder korting kannen leveren VRIJ san huis bezorgd of voor buiten de stad VRIJ aeheep. Kantoor: Turfmarkt H. 101. Gonoa, %1 Oct. 1876. is het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpijn, maagkramp, slechte spijsver tering, «uur, hoofdpjjn, duizeligheid, hartkloppingen enz., en moest, daar het ook bjj het inmaken van zure vruchten, het weekkoken van groenten, vooral peulvruchten, als: erwten, boonen linzen enz., zeer goede diensten bewijst, in| ieder huisgezin gevonden worden. In pakjes a 18, 33 en 60 cents. Deze balsem is eene spiritus oplossing van een zeer fijn vet met eene toevoeging van Peru-balsem, extract van kina en welriekende olieën. Hjj reinigt de huid van het hoofd, en kan het beste middel genoemd worden, om de groei van het haar te bevorderen en het uitvallen te voorkomen. In flacons a 45 en 90 cents. Met een gel jjke hoeveelheid water gemengd, is het de aangenaamste mondspoeling. Het neemt eiken slechten smaak weg, reinigt de tanden, versterkt zwak tandvleesch en verhindertde vorming v. kalk op de tanden, daar het sljjm en overblijfselen der spijzen oplost. Het flacon kost 75 Cents. In elegante dozen van 1U0 en 50 grammen a 45 «n 25 cants. zonder schadelijke bestanddeelen, bevrijden oogenblikkeljjk van de hevigste Kiespijn. Het fleschje kost 25 Cents. KJ Bovenstaande artikelen zjjn te bekomen in de bekende depots, voornamelijkte Gouda bjj L. Welter, L. Schenk en J. C. Zeldenrjjk; te Schoonhoven bjj YVed. Wolff en Zoon; te Oude- water bjj F. Jonker Idenburg, te Woerden bjj N. C. van der Kas. En in de andere plaatsen in de bekende depots. Nationale beloonlng van (6,600 FR. Groote GOUDEN Medaille aan T. Laroche MEDAILLE OP DE TENTOONSTELLINO VAN PARUS 1875 et rt ss 2. 9? •S3 O VOLKOMEN AFTREKSEL DER 8 KINAS KRACHTHER8TELLEND, TONISCH EN KOORTS WEREND DE echte QUINA-LAROCHE is een ,Eeer aangenaam HlUfter, hetwelk uithoofde der bijzondere bereidingswijze van LAROCHK al de werkzame bestanddeelen der 3 beste Kina soorten Igfel, rood en grijs) bevat. Zijne voortrelïel ijkheia boven alle andere preparaten is in de Hospitalen degelijk bewe zen alsmede door een twintigjarig succes, tegen VerzWahhing of moedeloosheid, maag kwalen, Kritische leeftijd en tegen de bekende koortsen der vochtige landen. PAIUJS, 22, rue Drouot, en in Apotheken. Aanbevolen tegen afmattino van leeftud of VERMOEIENIS, BLOEDSGEBREK of Zijtie KLEUR LOOSHEID, BLEEKZUCHT, te LANGZAME HERSTEL LING, GEVOLGEN VAN HET KRAAMBED, eilZ. Fabrieksmerk gedeponeerd GENERALDEPOT Amsterdam bij H. H. Uloth et Ci0, De LICHTING voor den Beurstrein aan het Postkantoor te Goüda is 11 nre 40 m, 'smor- gena ei niet 10 ore 40 m„ zooals abnsief in de dienstregeling is vermeld. Dss J50NDAGS zjjn er DRIE Bestellingen, waarvan de eerste ten 8 ure s morgens. De Direct, van het Postk,, van KRUIJNE. door het gebrnik van het sedert een reeks van jaren als deugdelijk beroemds middel van den ondergeteekende, hetwelk door de bekwaamste geneeskundigen is onderzocht en met warmte wordt aanbevolen. Het kan ook worden toe gediend, zonder dat de gebtuiker er iets van Geneeskundig advies kosteloos en franco. Men wande zich met het volste vertrouwen tot BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goudazjjn voornemens op WOENSDAG den 15 NOVEMBER 1876, des namiddags ten 1 ure, in het Raadhuis aldaar, bjj enkele inschrijving AAN TE BESTEDEN: de levering van duizend kubieke Meters fijne Puin, op bet Jaagpad langs de rivier de Gouwe, in het jaar 1877. De Voorwaarden daarvan zullen dageljjks, de Zondagen uitgezonderd, van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 nre, ter Plaatselijke Secretarie ter inzage liggen, terwijl de inschrjj- vingsbiljetten, op zegel geschreven, gedagteekend en gesloten, den 14 NOVEMBER aanstaande, voor des namiddags 5 nre, op gezegde Secretarie moeten zgn ingeleverd. Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente-Architect. Gouda. Druk van A. Brinkman. Commissie van Toezicht de Hekken: Mr. J. KNOTTENBELT. L. van KOETSVELD G. van SILLEVOLDT. W. STOK. G. H. WOLVEKAMP. Voor Gouda en Omstreken kunnen de DÉ- POSITO'S gestort worden bg den Heer Mr. J. FORTUIJN DROOGLEEVER, Advocaat, West- haven n°. 204 te Goudavolgens een te zjjnen Kantore verkrijgbaar Reglement. voor Piano Solo. Uitgave van F. K O K S M A te Franeker Hofleverancier van H. M. de Koningin. 644. Wichtl, Dichter nnd Bauer, ou- verture 0.80 Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voor handen bjj den Boekhandelaar A. BRINKMAN U Gouda. ■ill Kil (lilt. op WOENSDAG 1 NOVEMBER 1876. Gisterenavond had er eene vergadering plaats der Goudsche Kiesvereeniginf, Waarop tot ons genoegen geconstateerd werd door het bestuurslid, den heer H. J. Wennekes, dat onee vooronderstelling in nr.1896 aangaande ons ter oore gekomen geruchten, betreffende eene geheime vergadering der vereenigiug, zeer juist «ras en dat die vergadering overeenkomstig ons ver moeden, niet gebonden is. Het feit trouwens, dat onze verslaggever eten als vroeger de vergadering van gisteravond bijwoonde, bewjjst voldoende, dat de vereeniging nog niet ontrouw werd aan haar lensopenbaarheid. Pe voorzitter, de heer 1. J. Grootendorst, deed, na opening der vergadering, mededeeling van een paar ingekomen brieven, naar aanleiding van een quaes tie vroeger ter sprake gebracht, nl. de water leiding in deze gemeente. Het bestuur had onzen vroegeren stadgenoot, den heer K. Mare, directeur der H. B. School met 8-jarigen cursus te Rotterdam, nitgenoodigd daaromtrent een debat te komen inleiden, dnoh deze had in een eersten brief gemeld dat hij den volgenden dag op reis ging, waardoor 't hem on mogelijk was daaraan gevolg te geven eu in een vol genden, dat hjj, nu het IJselwater onderzocht werd door de gezondheids-commissie, van het resultaat waarvan alles afhing, het niet de tjjd achtte daarover te komeu voorbij is, dat we elkaar naar de oogen zien, wij i Tereeniging een request indiende aan den raad Het beatnnr meende alsnn een afwachtende houding te moeten aannemen, tegen welke meeaiug niet werd opgekomen. Alznu waren aan de orde eenige wijzigingen van het reglement. Enkele punten daarvan lokten discussie uit. Zoo werd de bepaling, dat 'alleen die leden der vereeniging, welke kiezen zjjn, mogen mede stemmen, dssr, waar 't geldt candidaten voor het lidmaatschap van de vertegenwoordiging te kiezen, bestreden door den.heer i. Unlet rijn As. (Waarom,* vroeg spreker, .alleen aan kiezers dat recht gegeven Men stelt dan de niet kiezers te *mr, die lid van deze vereeniging worden in de ver wachting van mede te mogen stemmen. Bovendien kunnen zjj heilzamen invloed uitoefenen op de keuze. De bepaling werd verdedigd door de hh. k. J. Wen- nekea en M. van Dantzig. Eerstgenoemde keurde de bepaling goed, omdat daardoor zou worden voorkomen, dat door de Goudsche Kiesvereeuiging op kututmafige wijze candidaten werden gesteld daar zonder die bepa ling een aantal menschen lid kunnen worden met 't oog op een verkiezing, en dan die niet-leden, deleden zouden kunnen overstemmen terwijl de heer van Dautxig de zelfde opinie was toegedaan en dan, volgens spr., in zulk een geval een niet groot aantal personen zouden noodig zjjn, om slechts tegen betaling van de oontribntie - een oandidaat te kunnen doordrijveu. Zjj kunnen trouwens voldoenden invloed uitoefenen op de keuzen door aan de discussies deel te nemen. Nadat de heer IJsselstejjn geantwoord had, dat oen ander artikel van het reglement, waarbij aan 't bestuur was vergunning gegeven, ballotage 1 e Fsases vorderen, ala die dit noodig vond, een dergelijke overrompeling onmogelijk maakte, en de heer M. Dantzig die onmogelijkheid bestreed, daar die ballotage aieobte op enkele gevalles doelde, en die personen tot overrompeling belust goede brave meuaohen konden zijn, waarop nieta te zeggen viel en dus voor ballotage niet in aanmerking konden komeu, vereeuigde de vergadering zich met groote meerderheid met het gevoelen van de heeren Wennekes en Dantzig. Voortf werd het voorstel, oin de bestuursleden voortaan om de vjjf jaren te doen aftreden, eu wel jaarlfikaddn. die dan niet herkiesbaar zou zjjn wat net laatate gedeeile betreft, bestreden door den keer Measemaker. Deze vond dit onnoodig, daar de leden der vereeniging toch zelfstandig genoeg ■ouden zjjn om een bestuurslid, dat niet voldeed, east te herkiesen, en voorts nadeelig voor de ver eeniging, daar 't apr. meermalen in andere vereeni- gingen o. z. in het Schoolverbond gebleken wu, dat men met leedwezen, goede bestuurders moest •ten vertrekken, in de plaats van welke andere kwamen, die minder goed waren. Dit gevoelen werd niet gedeeld door den heer Wen- nek* die 't beginsel van niet-herkiesbaarheid verkoos. Het waa beter dat een bestuur zoo nu eu dan eens Moed verkreeg, dat de bestuursleden ook eens de bestuurstafel en ander de leden plaats en bovendien waren de leden vrjjer in hnn want een herkiesbaar bestuurslid niet te her- onaangenaam voor dat bestuurslid en van daar ging men er niet 100 gemakkelijk toe over. Dggjoj Antwoordde de heer Messemaker, dat de tyd zijn, zeide spr. hier toch alle burgers ouder elkander eu zonder aanzien des persoon spreken en stemmen wij naar onze overtuiging. De heer Wennekes meende dat dit bij den heer Messemaker wei 't geval, maar wellicht niet bij een ieder zoo zou zijn, waarop de laatstgenoemde repliceerde dat, zoo niet ieder zelf standig was, hen de gelegenheid moest gegeven dit te worden. Die zwemmen wil, moet eerst te water gaan, zoo is 't öok hier. De bepaling van herkies baarheid zou medewerken de leden hnnne zelfstandig heid te doen toouen. Het voorstel van den heer Messemaker, om de bestuursleden herkiesbaar te maken, werd daarop bij meerderheid van stemmen verworpen. Ten slotte werd 't voorstel om de bepaling, waarbij de candidaten, die tot openbaring hunner beginselen op vergaderiugeu waren, vóór dat tot de Kvreingchool. In de zaak van 't verslag moest z. i. nu stemming over heu moest overgegaan, de zaal verlieten, i nog eeu afwaohtende houding aangenomen. De heer te doen wegvallen, kortelijk besproken. i)iept-,veen meende dat de raad toch goed gedaan zou De heer Messemaker meende naar aanleiding van j^ben 't verzoek der uitgevers om nog f 200 subsi st zoo even genoineö votuin der vergadering, waarbij dje maar toc te 8taau> dau wai yerslag gebleven m i Ae> vA>1fatstiifiit/hfiri Her leden in twiifel' Werrl -kt i__ j_ ll D„,,t,„n Q>. met verzoek de subsidie toovóél te verhoogea, dat ieder kiezer eeu exemplaar van het verslag werd t'huis bezorgd, zoodat hij het op zijn gemak kon lezen. De heer Diepeveen vond dat wel wat veel gewensebt, maar vroeg of er geen mogelijkheid was een anderew uitgever te vinden voor het verslag'. Het is in alle gevallen de plicht van den gemeenteraad te zorgen, dat de kieze-s weten wat er in de raadszaal omgaat en eigenlijk moest er een verslag van wege de ge meente uitgegeven worden. Daacpp gaf de voorzit ter te kennen dat men z. i. nu voor het oogenblik niets doen moest en eerst afwachten wat de raad besloot op 't adres van het bestuur deter vereeniging. Voorts moest men wel bedenken dat men niet te dikwerf zich tot den raad moest wenden omgeld, tt was voor den rard nog veel in 't vooruitzicht om te doen b. v. de z. 1. de zelfstandigheid der leden in twijtei werd getrokken, dat dit voorstel door de vergaderiug niet moest aangenomen, want ook hier kwam de zelf standigheid der leden te pas. De heer Wenuekes beantwoordt den heer Messemaker en zcfue zoo even niet over die zelfptaudigheid der leden te hebben uitgewijd, om de discussiëu niet noodeloos te ver lengen, maar nu de vorige spreker daarop terug- Nu zouden de hh. van Bentura en Zoon 't wellicht met de 200 verhooging, reeds niet meer uit willen geven. Daarop vroeg de heer Messemaker 't woord. Deze geloofde ook, dat al besloot de raad nu de f 200 toe te staan, de heeren van Beutnm Zoon toch die uitgave niet meer zouden willen voortzetten. Wat dat raadsbesluit betreft, spr. zal 't loven noch laken, komt, wilde hij nog in 't midden brengen, Hat Spr zelf i9 slechts voor de/100 verhooging geweest zelfstandigheid niet het deel van allen, maar integendeel ea wat yj doen a[9 hut adres dezer vereeniging ten groote zeldzaamheid Er waren omstandigheden van ter gpiake komt, dat weet hij nog niet, maar spr. maatschappelijk eu linanciëtle en anderen aard, die vele betreurt het ten zeerste dat zoo weinig belangstelling onzelfstandig maakten, en hoewel hij geenszins gezegd ^toond wordt vau particulieren zijde. Die weinige heeft dat deze vereeniging zou bestaan uit leden die belangstelling blijktP. uit het feit dat er nooit niet zelfstandig waren, zoo is zijne bepaalde opinie ieiIiaud op de tribune komt; voordat spr. raadslid was, H*t w.lf«tandiorhftid verre van akemecu maar veeleer wus hij er bij na altijd en 2Ü. hieruit, dat zoovele aboa- dat zelfstandigheid verre van algemeen maar veeleer zeldzaam is. De* heer Messemaker verdedigde zijn meening en zeide dat die leden, welke zelfs niet bij gezloten briefjes eeu bestuurslid durven kiezen naar eigen keone, nog veel minder zouden durven spreken over een candidatuur als de candidaat er bij wa9, of liever die candidatuur niet durven bestryden, waarop de heer W. G. N. de Keijzer, bestuurslid, de heer Messemaker opmerkzaam maakte dat hij zich vergistte, daar eerst na de discussie piaar vóór de stemmiug de candidaat de z tal verliet. Het voorstel vhu 't bestuur werd daarop aangenomen. De eigenlijke zaken op't convocatie-biljet vermeld, waren daarmede afgehaudeld. De voorzitter deed echter nog de vraag aau de vergaderiug of de Goudsche Kiesvereeuiging bij de aanstaande verkieziug voor de Kamer vun Koophandel en Fabrieken candidaten zoude stellen De heer J. IJsselsteijn \z., ineeude, dat deze vraag niet kon behandeld, daar zij niet vooruit den leden was aangekondigd, waarom hij wilde dat op eeu nadere vergadering die vraag werd herhaald, terwijl, werd die bevestigend beantwoord, wat spr. voor né's bedankten voor 't verslag. En nu is het wel gemakkelijk maar subsidie te vragen uit de gemeentekas, maar men moet bedenken dat het de slechtste raadsled en niet zqn die op (10 zien en er komen nog zooveel uitgaven kijken, o. a weldra eeu van f 2fj00 a 300>J voor vermeerdering der bezoldigingen van de hulponderwijzers. Dat is een uitgave die moet gebeuren. Voorts wijst spr. op een nieuwe zwemschool, het plan waarvoor eveneens van deze vereeniging is uitgegaau, die ook wel tot stand zal komen, naar spr. gelooftdan moet ook iets aan de gezondheid gedaan, want 't is eeu schandaal, dat de fazcale stoffen van 16000 menschen, tot groot liadeel der gezondheid, in liet water worden geworpen, voorts een waterleiding, zoodat er zouder twijfel zeer groote sommen zullen moeten geleend. Duidt het dus, zeide spreker, den gemeenteraad uiet euvel, dat hij niet alle aau vragen kan toestaan, ook voor op zichzelf goede zakt Als er wat meer belangstel ing bestoud onder de 1 burgerij, dan zou 't Verslag wellicht kunnen blijven bestaan, en dat zou ik gelukkig vinden en het te hoogst wenschelijk achtte op diezelfde vergadering uiet gaau zou betreuren, want het Verslag is zoo ouiiiliflatan lrnnrlon Wnrdctl ffMtdil I -I .17If 7 J,1 k.A caudidateu konden worden gesteld. De heer M. Y#n Dantzig vond dat zeer goed, staande dtte vergaderiug, kon bepaald of er candidaten zalleu gesteld worden. Het stellen bleef natuurlijk tot goed, dat ik, die zelf in den raad zitting heb, i verzeker, dat geen ander 't beter lal maken, en dat j men daarin het gesprokene juist kan lezen eu dit - zeg ik tiu uiet, omdat de verslaggever in' deze ver- nader orde. Overeenkomstig diens gevoelen werd de j gM[eTia>f tegenwoordig is, want ik zou ook gcrustelijk beslissing genomen, nadat de heeren hun gevoelen nog [let tegendeel durven verklaren, a.s dat waar was, eenigszins nader had ontwikkeld. I maar de hoofdfout, wanneer het verslag móet te niet zeide, hebben, raadszittingen. Hq betoogde de wenschelijkheid dat van deze vereeniging pogingen mocht uitgaan om het bestaan van de uitgave te verzekeren, al moest dat ook gepaard gaan met eene opoffering uit de kas der vereeniging. Het as toch gelukkig eindelijk zoo ver gekomen, zeide spr., dat er eeu goed raadsverslag ontstaan was in deze gemeente want dat in de Gouds. Cl. was gebrek kig en't zou jammer zijn dat het te niet ging. De voorz. zeide i'aarop dat de vergadering zeker met genoegen kennis genomen zou hebben van een request door 't best. bij den gemeenteraad ingediend om de ge vraagde/BOO subsidie alsuog te willen verleenen. Thans op den tijd van de raadsvergaderingen wordt toch wel eens eeu bezoek aau een koffiehuis gebracht, <Jat beter in de raadszaal kon besteed, en het werkt toch bepaald goed als de raad weet, dat het publiek 1st op zijn doen en laten. - Nadat nog de heer IJpelaar gevrahgd had of de quaestie der brug aau het eind van de Haven, die, naar hq vernam, zou vervallen, ook een laak van deze vereeniging zou zjjn, en de voorzitter'die vraag ontkennend had beantwoord, en de heer Wennekes de informatiën gegeven had, die .wij in. bet begin van dit verslag mededeelden, en de heer Diepeveen had gevraagd of het bestuur, na de briefwisseling moest volgens spr. worden afgewacht wat de raad i met jeu ^eer Mars, de zaak der waterleiding wil zou beslissen in deze. iaten rusten, wat s. i. niet moet geschieden, Wasrop de Over die zaak werd vervolgens nog door eenige heef'Messemaker mededeelt, dat gedurende een jaar heeren van gedachte gewisseld. iedere maand proeven zullen genomen warden door de De heer Diepeveen vond de laatstelijk aangevraagde nelondheidscomraissie op verschillende tijden en plaat subsidie nog te weinig, de uitgevers kouden ook (en jn jeü jj^ j,oe het water aldpar ia, en de heer zoo zij die hadden verkregen met de uitgave geen j);epeveeB rrplioeert dat het thans alhier te drinken wa- wiust behalen en zij mochten uit een oogpunt van finan- ter strengste afkeuring verdient, wat de hr va8 Dant- tieel voordeel nog dankbaar zijn d. de raad hun verzoek njet met ju.m daar het water uit de toa- niet had toegestaan. Spr. drukte de hoop uit dut de nen tmT ;s> worjt de vergadering gesloten. Gou 'sohe burgers mochten beproeveu het versing in t het leren te houden. De heer J. L. Laukhorst wilde dat

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 3