G( Hotel Scholsz, wi Giaraears Ibaa&ësst 1876. BUI1 A. BH(NK.M..\N. zijn voorhanden de eerste afleve ringen der Volksuitgaven van: TOLLENS, Gedichten a f 3. v. BEERS - 2.50 2PL JkHSTT S GEIT Logement, Restauratie, Kdfij- tiuis en Uitspanning, Druiven-Borst-Honig* Bulten! S t a a 1 w ij n. Boterpoeder Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA, van het zeer gunstig bekende --Frères, Verzekering-Maalschapplj voor de Nationale Militie „DE HOOP” tot assistentie in de huishouding, in een WINKEL of iets dergeljjks. LOUIS VVELTEB, Ooethaven Coiffeur. Lente, Zomer, Herfst en Winter. A. Brin^nan. te GOUDA, Voor Slijmhoest bij Kinderen, geen beter middel dan de overal bekende R1JNLANDSCHE Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing. Gouda. Oosthaven, B. 14. rorbruiuo*vurbeo x mi w* Spécialité d’Agrandissements et de GEVESTIGD TE A T?,~NTTTTTN/T Hoofddirecteur A. J. MOLLMANN. In den BINNEN-en BUITEN- LANDSCHEN Boekhandel van Ant. de ROP - 3.50 v. ZEGGELEN - 3.20 ^"HOFDIJK en HASPELS in£en. a f 1.60, geb. f 2.40. Een DIENSTBODE gevraagd, terstond voor noodhulp of vast. Prijs per Flacon f 1. k en De ii Scholsz, De geheels INVENTARIS en het CONSU MABLE kunnen door den Kooper worden overgenomen. Nadere informatiën kunnen worden verkregen De uitgave dez< W0EN8DA geschiedt d DINSDAG, DAG. De j franco per Bij den Uitg voor de WE Dl DEREN; van Totaal 54.31. Voor meerde: bevolen. (VROEGER TIVOLI.) met zeer^pet aangelegd ERVE en verderen GROND, ingerigt tot daartoe allergunstigst gelegen zeernaby het Sta tion v, den Rhynspoorweg aan de Spoorwegstraat de Veiling op ZATüRDAG den 18» NOVEM BER 1876, de Toewijzing op WOENSDAG den 22" NOVEMBER 1876, beiden des Voor- door 'een middags ten 11 ure, in bovengenoemd Horst geheel ziet uit de Fabriek van W. H. ZICKENHEIMER, te Mainz, te Waddinxveen, alsmede eiken Donderdag van HARTING 10 tot 2 uur, in het Logement „h„ Schaak- I Portr^G^ Boan op den Kleiweg te Gouda.Dessins, Gouda. Druk van A. Brinkmaan. Portraits emaillés. Omtrent de si doet men nog opr Dec.izes en Christ staat Fnwy en 1 ark 3 en 4 en hébben. Verbari die geen deel m vorigen dag als trotseerd. 'Volgens een t verklaard, dat di heeft als de Kan credieten weder In berichten i indiening van sitting van den llegeering is ec vroeger openbaai dat er tijdens he beraadslaging gt liteiten om te c De Wurtembu Koning gesloten gewezen op het hebber, de Dui troepen, heeft i aan de Wurtem Nadat de Dui met Luxemburg bracht de afgevi kelingen ter spn begrooting vooi von Bulow ant volgende „De Regeerii stukken onmoge staatkunde des die zich in de s ipcngen wil. I ons niet rechtsti zoo spoedig niet wapenstilstand moet zien. //Duitschland’i mogendheden is vertrouwende onderhandelingei verder blijven vertegenwoordigt ondersteunen. 1 deelingen omtre volksvertegenwoi van Duitschland zal altijd een b< werk zal zoo 8t« J. HOOGGEBOREN. Alleen echt verkrijgbaar in flesschen, voorzien van een rood tinnen capsule met nevenstaand fabriekstempel te 3ouda bij F. H. A Wolff Alpnm aid R, L. Varoisienu Zoon Apoth Bodegraven, P. Versloot. Boskoop, K. J. van Twout. Delft, L. van Leeuwen 's Qravenhage, J. L. F. C Snabilié, Apoth Hazerswoude, W. Hendriks Haastrecht, J-. D. den Hartog Hillegersbert, Het is vau algemeene bekendheid, dat ijzer een onmisbaar bestanddeel vau ons bloed is. Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is, zijn kwaadsappigheid, bleekzucht en klier ziekten de natuurlijke gevolgen. Van alle zoogenaamde ijzerpraeparateu is deze oplossing de geschifte. Eén eetlepel bevat 0,15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm. De flacon kost 1. verkort den tijd vau het karnen, maakt de boter vaster, beter van smaak, fraajjer van kleur eu verhindert het sterk worden. In pakken voldoende voor 500 kan melk a 30 cents. Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depots, voornamelijkte Gouda bjj L. Welter, L. Sch.nk en J. C. Zelden rijk te Schoonhoven bij Wed. Wolff en Zoon; te Oude- water bij F. Jonker Jdenburg, te Woerden bjj N. C. van der Kas.’ En in de andere plaatsen in de bekende depots. Emmerik. H. VON GIMBORN. Leiden, E. Noordijk Oudewater, F .’onker-ldenburg. Rotterdam, C. J. W. Snabi» hé, Apoth Rijswijk, C. J van Ginkel. Schoonhoven, J. Wolff Zoo» D'og Voorburg, A. van Veen Waddinxveen, C. van Eeuwen. Woerden, W. H van Diggalea Hillegersbery, wrd de Raadt Zonder bovenstaand Fabrieksmerk is geen flacon echt. RIDDERKERK, 3 Mei 1876. Mijnheer! Het is mij een waar genoegen, te kunnen mededeelen, dat mjjn twee jarig zoontje volkomen genezen is van een slijmhoest en korte ademhaling na het gebruik van 4 flesschen RIJNLANDSCHE DKUIVEN-BORST-HONIG volgens de daarbjj gevoegde gebruiksaanwijzing. Zijne eetlust heeft hij daardoor direct weder teruggekregen. Belanghebbenden worden herinnerd, dat deze Maatschappij alle waarborgen 1 voor PLAATSVERVANGING, ingev. art. 61, 49 en 50 d. i. vrijstelling voor lotelina opvolgende broeders-, en 2°. voor NUMMERVERWISSEÜNG, ingev. art. 65 in verband'i art. 116 en 117 der Militiewet van 19 Augustus 1861 (Stbl. N°. 72). Tot het aangaan van overeenkomsten, bestaat dagelijks gelegenheid ten kantore van haren Hoofd-Agent den Heer C. B. van BAAREN, einde der Oude Haven te Schoonhoven alwaar op franco aanvrage reglementen ter inzage te bekomen zjjn. De Directie, - Namens dezelve, C A B BANTZINGER, Directer. Korte Tiendeweg N’. 17 te Gouda w Tot het geven van nadere inlichtingen hebben zich bereid verklaard de WelEd. Heeren A. F. C. v. HASSELT en G. W. ROES, beiden Notaris te Arnhem, Mr. D. NIJMAN Notaris te Zutphen, F. P. de POORTER, Notaris en lid der Provinciale Staten van Overijssel te Oldinzaal en A. G. SCHEEPERö, Notaris te Zelhem. vereenigt in zich de eigenschappen van het Carlsbader, Emser en Mariënbader zóut en bewjjst uitmuntende diensten bij hoofdpjjn, verstopping en slechte spijsvertering, benevens de kwalen, die daaruit voortkomen, zooals maagpijn, migraine, aambeijen en in 't algemeen de ziekten, waartegen men zich van laxeermiddelen bedient. In verzegelde doozen a 60 cents alsmede Bij den Boekhandelaar P. 0. MAAS te Gouda ia te bevragen eene keurig, rijk afgewerkte van Fransch fabiuelcaat, buitengewoon soliede «mR*- gebouwd. Koopprijs /445 netto. Er biedt zich aan om dadelijk in dienst te treden, eene fatsoenlijke BURGERDOCHTER, R. O., 23 jaar oud, Adres aan het Bureau dezer Courant. Adres in persoon, Groeneweg, L. 24. Wie zijn HAAR een mooie, natuurlijke, blond, bruin ot zwarte kleur wensch te geven, gebruike van dit Water. Er wordt voor inge staan. Niet goed, geld terug. Verbrjjgbaar by Deze vier jaargetijden, welke men in onze luchtstreek zoo zichtbaar kan onderscheiden, oefenen bjj hare afwisselende weersgesteldheid op vele menschen niet altijd een even welda- digen invloed uit. Zwakke gestellen, of diegenen welke met kwalen te kampen hebben, gevoelen daardoor meermalen de voorboden van ruw en onbestendig weder, waarop zy dan anderen opmerkzaam maken, en niet zelden gebeurt het dat hunne gevoelens worden bewaarheid. Het meest echter doet zich dit voor bij de nade ring van den Herfst of den Winter, en de kwaal waaraan zoovelen zjjn blootgesteld en daardoor het meest wordt gevreesd, is RHUMATIEK. Geen wonder dus dat men met onafgebroken ijver doorging om een middel uit te denken, dat in staat was bovengenoemde kwaal op krachtige wjjze te bestrijden en na van alle zyden alles be proefd te hebben, slaagde men op uitmunteudewij- ze met de uitvindng der ABSHAUBINS OF ANTI RHUMAT1SCHE WATTEN. De heilzame uitwerking welke deze Watten alom ten gevolge hebben, dringen mjj voort- I durend dezelve aan alle Rhumatische Lijders aan te bevelen, opdat men spoedig deer een vljjtig gebruik deze lastige bezoekster geheel ziet verwijderen, en alzoo lAt een rustig gemoed het wisselende jaargetijde kan gadeslaan. De prys per pakje is 30 Cts., te bekomen aan bet Hoofddepót by A, BREETVELT Az., te DelR, en verder tot denzelfden prjjs bij T. A. G. van DE TH, Gouda. kantore van den Notaris A.N. MOLENAAR Wed. BOSMAN, I A. PRINS, Zevenhuizen. T. W. dkn UIL, Schoonhoven. O ITO HOOGENDIJK, Capelle a/d IJuel. A REIJNART, Oostpoort, Rotterdam. J. H. KELLER kn Zoon, Wests Wagenstraat.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 3