1 J WS9I88» COGNAC, RUM, LIKEUREN, BIER, enz. MJ. t hg da iciar, JzN. KM, IE, GA- I en alle riek van i Leijden, n in de den van 3LEN. UUBUMSKIêff HEERENHUIS, met BLOEMEN- en VRUCHTENTUIN daar- omheen en SCHUUR daarin, staande en lig- j gende te Haastrecht aan het westeind van het dorp, hebbende het Huis negen Kamers, alten behangen en gestucadoörd en met schoorsteenen voorzien, in 3 Kamers marmeren Schoorsteen mantels, eene Provisiekamer, Keuken, Kelder en Badaanleg met perspomp, in den Tuin exquise INVENTARIS STMBSNMBEBS KUIPHOUT BATOUIN C°. VEILINGvinHOOTWAREH te Rotterdam, I Nederlandsche Maatschappij ter Bevorodrlng van Nijverheid. 3.‘ Belangrijk voor IJjdcrs! WekelUksche Zameaspraken Uitgave J. J. H. KEMMER, te Utrecht. Belangrijk Bericht. W. 1 VAN LEEUWEN, OPÈMMIIEVÊBKÖOPI^G Bentall’s (DUIGEN), RIGJ SP4RREN, KOLDERS, SPIEREN, SP.IRUOLTEX ent. It ri b RzS. M TO- ÏREN r Antr t s ure W W W Ü5 M d w M c IJ ld 1/ Departement Gouda. :düwe >e kleine orzien in ,1 F Nomienw ater O. No. 2. CRÈME DE VANILLE? J-. S WITZES JLz., D. 20. CRÈME DE ROSE. No. 900 der beroemde TE GOUDA TTQ~T^Q~FT!T~)~pr!T Departement Gouda. Wijnmalen Hausmann, Glashaven 4, Rotterdam. Te ROTTERDAM aangekomen EENE LADING op Woenedag 18 October 1898, des middags ten 12 uur. Ca. 120,000 stuks Petersburger, Kroonstadpehe, Koningsberger, Zwoed echo, Riga. Wijburger en Memelsche VUREN en GRENEN nis, lm is Mims van verschillende lengte, breedte en dikte. „TOT I 1 N". 5. j'. I 1 i I -i ...-V ■veelt hij zich voortdurend aan tot 1 van alles wat tot het e geëerde 1A«EK en GE- huisgezin J en braaf en vader waarvan 18 maan- ISmaan- met 25 0] PEL- en 3TIE. RP, Arte, tot 3 uur GENE- h gaarne m, welke mrden. e Adver- I October le Huis- De teekening met beschrijving van den COLORADO-KEVER, is voor belangstellenden bij den Secretaris gratis verkrijgbaar. In de nitgave van het Departement van Bin- geduchten vjjand van den elke gedaante ook, ontmoet, lenigmaal tl en niet iltaar der i be-GO ichte*^ rü.f 9 van^ en den- m g»-S den's >rkt,S jng,— •gen «j. ordt S 9 Aan zieken van welken aard ook kan met de volrte overtuiging de in Dr. Airy*8 iMatUUT- geneeMwijae behandelde en zeer beproefde geneeswijze zeer dringend worden aanbevolen. De Nederduitsche uitgave van dit in het Duitsch in 68 oplagen verschenen werk van 496 bladzijden, kost slechts 1.en kan door alle Boékhande- laren of door Richter’s Boekhandel te Nijmegen, wordt ontboden. Op franco aanvrage verzendt genoemde Boekhandel gratis en /rowcG een uittreksel van over 100 bh. uit bovengenoemd werk ter beoorderling. Leveren goed belegen en Blank Geraffineerd tegen concurreerenden prijs, netto gewigt; alsmede Leidsche, Delftsche en Friesche Kaas en meer andere Artikelen, welke op franco aanvragen daarvan, Prijscou ranten worden uitgegeven. Vleuat. Cognac fine Champagne, Barcelona Brandewijn, Bum, Cognac, Strop de Punch, Beate CUroen-Punch, OP DK T1ENDEVVEG is heden voorhanden bjj den Boekhandelaar JL BEdTISrKTvTJLTT, Lange Tiendeweg te Gouda. De Notarissen W.j7fORTUUN DR00G- LEEVER’te Gouda en H. J F. HEIJMAN te Haastrecht zullen op WOENSDAG den 25 OCTOBER 1876, des voormiddags om elf ure precies, ten herberge van L. BLANKEN te Jiaastrecht, ten verzoeke Tan den Notaris J. G. BROUWER NIJHOFF-te Utrecht in het openbaar Veilen en Verkoopen: Het hecht en sterk voor 15 jaren nieuw gebouwd den mtgestrektsten zin Vrucht_ en en Hee8te„j 4 Biedende door zjjne gunstige ligging ep de punt van het dorp tusschen den weg en den IJssel, die van achter langs den tuin loopt, eensdeels prachtige vergezichten, andersdeels de beste gelegenheid tot allerhande affaires, ka dastraal groot 14 Aren 8 Centiaren. Te aanvaarden 1 Januarij 1877. Kullende bjj onverhoopte ongenoegzame gel ding van dat pand onmiddeljjk daarna worden overgegaan tot den openbaren Verkoop van: De afbraak van voormeld Huls en Schuur zonder meer. De ONDERGROND zonder Planten en Hoo rnen, jjzeren Hekken en Heiningen, doch alleen ipgaande BOOMEN en twintig AP- PERENBOOMEN. Voorts de in den Tuin staande HEESTERS en PLANTEN, HONDENHOK met Hekie, ijze ren HEK, HEININGEN, 10 stuks BINNEN- JALOUZIEN, POT-BLOEMEN, als Geraniums, Fuchsia’s, Aloës, waaronder één prachtige, heb bende eene afmeting in middellijn van een me ter, Agaves enz., BROEIBAKKEN met Ramen, antieke KERKBANK en hetgeen verderte koop zal worden aangeboden. Information zijn te bekomen ten kantore van voormelde Notarissen, terwjjl de bewijzen van eigendom en kadastrale kaarten ter lezing lig gen ten kantore van den Notaris HEIJmAN voornoemd. nenlandsche Zaken leest men „Indien gij dezen aardappeloogst, in wel doodt hem onmiddelijk.” De Secretaris, H. W. G. KONING. Ondergeteekende heeft de eer zjjne geachte Begunstigers te berichten, dat hij eene keurige Sorteering TAFELLAMPEN, HANGLAMPEN en GANGLANTAARNS beeft ontvangen, alles naar de laatste smaakalsmede Nieuw Model OWAffll®, die alle vorigen in DUUR en ZUINIGHEID overtreffen. Tevens beveelt hij hét REPAREEREN Vak behoort. SPÏERINGSTRAAT F. 41. Gouda, 30 Sept. 1876. op DING8DAG 17 OCTOBER 1876, voorm. ten negen ure, in de Gebouwen van de Sociëteit «Ovs Gzxozokn» aan de Boetekade aldaar, van bet gebeele, zeer uitgebreide, zich in den besten staat bevindende zooals het thans in de Gebouwen en in den Tuin, ten dienste van genoemde Sociëteit aan wezig is bevattende alles, wat tot het houden eener Sociëteit van 800 Leden, het geven van Con certen, Partijen, Comedies enz. noodig is, o. a. twee BILJARTEN met toebehooren, een groot jjzeren FORNUIS, 1000 mah. en andere STOE LEN, eene menigte mah. en andere TAFELS, EET- en THEE-SERV1EZEN, fijneengewone GLAZEN; fraajje TUINGOEDEREN, als een jjzeren Hek, dito Lantaarnpalen en Gasoma- nienten, Victoriatenten, Banken met Schermen en al hetgeen verder in -«-i..-•- behoort tot een volledigen wyders van het geheel volledige, zeer fraaie ^ooneeldecoratief, en v n al het daarbjj behoorende Houtwerk, en hetgeen dient tot iurigting van de zaal als Schouwburg Verder van een meerendeels uit zeer fraajje Mahoniehouten MEUBELEN én nette goede ren bestaanden waaronder ook eene uitmuntende 7*/t Octavo msiBo uit de fabriek van Bi.utnïr; PAAUWEN, DUIVEN, KIPPEN, een HOND enz.; eindeljjk van een groeten voorraad CHAM PAGNE, RUN-, WITTE- en ROODE Alles daags te voren te zien, en inlichtingen by Mr. KRANENBORG, Curator in het fail lissement van den Kastelein, en Mr. KIST, Notaris, beide te Gouda. MAATSCHAPPIJ jNut van ’t ^LGEMEEN." De LEESVERGADERINGEN zullen aan vangen 14 November a. s. Reeds is toezegging ontvangen van de Hee- renDr. J. ten BRINK van 's Gravenhage, P. H. HUGENHOLTZ Ja., M. A. PERK en H. de VEER Tan Amsterdam, dat zij als sprekers zullen optreden. HH. Leden worden Terzocht toegangkaarten aan te vragen voor de personen bedoeld in art. 36, 1° en 2° der Huishoudelijke Wet. Zij die nog lid wenschen te worden gelieven zich voor P0. Nov. op te geven. De Secretaris, H W G. KONING. in diverse soorten voorradig bjj VOOR Wjjnbrugstraat 10, 2500 Stuks Allés versch uit zee aangebracht, liggende aan de Werf van den Heer H. de HOOG te Delfsluwen en op de Werf Rotterdamsth Wel varen, aan den Hoogen Zeedjjk te Rotterdam. De Veiling zal plaats hebben in het VER- K00PL0KAAL, aan den OoeMtegel te Rotterdam, ten overstaan van den Deurwaarder JOHAN COENRAAD LACH, bjj wien op aan vrage Notitiën te bekomen zijn. Het Hout is 5 dagen vóór den Verkoop ge kaveld te bezichtigen. Liggend, deze Houtwaren zeer gemakkelijk ten vervoer te water en per as.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 1