BINNENLAND. Laatste Berichten. M ~mTr k tb ebichten. bladen zijn in den laatsteu tijd verschenen. De bisschop van Gap heeft iu een tweeden herderlijken brief de rol nader omschreven, die de geestelijkheid en de elericale pers te vervullen hebben; natuurlijk heeft de vrijzinnige prelaat ook dezen keer aan de nltra- montaneu weinig genoegen gedaan. De republikeinen zijn zeer in hun schik over een overwinning, die zij hebben behaald in Charente- ïuférieure, arrondissement Marennea; bij de vorige Kamer-verkiezing werd Bufaure hier gekozen tegenover een Boiiapartistisehen candidaat; de keizerlijken had den wraak gezworen, verbonden zich met al de reac tionairen, maar bezweken met een minderheid van G00 stemmen; de republikeinsel.e candidaat Mestreau ■werd gekozen. de herstemmingen voor de Itaiiaansche kamer •heeft de regeeringspartij der progressisten bijna overal •de overwinning behaald. De Belgische kamers zijn gisteren geopend zonder troonrede; de afgevaardigde Bara heeft terstond het ministerie geïnterpelleerd over de* bekende onregel matigheden bij de laatste verkiezingen; men ziet eeu warm debat daarover tegemoet; de Regeering zal zich moeten verklaren, ot zij iu de tegenwoordige wijze van werkiezen verandering wil brengen. Dp kardinaal Siitiebui is benoemd tot secretaris «van staat, in de plaats van wijlen kardinaal Antoiielli. Mgr. Simeoni is rctds f>0 jaar oud, hij werd op 27 December 1816 te Pugliano gebaren. Kerst op 17 Sept. 1875 werd hij tot kardinaal verheven. In -slaatkundig opzicht is zijn naam voor de eerste maal bekend geworden door de langdurige onderhandelingen tnsschen het Vaticaan en de regeering te Madrid. T2S3 ITALIË. Aangaande den uitslag der verkiezingen wordt nog het volgende medegedeeld. Sedert het koninkrijk Italië bestaat, is er geen tweede voorbeeld van zulk eene schitterende overwinning der progessistisehe partij. Dat het tegenwoordig ministerie de groote meerderheid des lands voor zich had, is van geene enkele zijde betwijfeld en zelfs door Sella, in zijne redevoeriug Van CosBato, erkend. Maar tusschen eene groote meerderheid en de verkregen uitkomsten is nog een hemelsbreed verschil. Vierhonderd tegen honderd is geene parlementaire meerderheid, maar de drukkende neerschappij eener enkele partij in het Parlement, ën zon derhalve niet van gevaar ontbloot zijn, indien men kon aannemen, dat deze vierhonderd gezamenlijk •en in alle vraagpunten eenstemmig handelden. Op welke wijze deze uitslag bereikt is, kan nog niet met zekerheid worden nagegaan, daar de tijd nog te kori was om te onderzoeken of werkelijk, zooals beweerd wordt, door het ministerie een druk op de kiezers is geoefend. Maar aaugenomen, dat dit in vele gevallen geschiedde, is het verschil toch te groot en kan men niet gelooven dat de Itaiiaansche administratie, welker inrichting toch reeds te wenschen overlaat, krachtig fenoeg zou geweest zijn om zulk een gelijkmntigen ruk op zoovele kiescolleges te oefenen. Zelfs de Qpinione zegt«Moge ook al de inmenging der Re geering in enkele kiesdistrieten de zege beslist hebben, onbillijk zou het ziju te onikenneu, dat zij in vele andere volstrekt niet van haren invloed heeft gebruik gemaakt en dat de kiezers rich overgaven aan den geweldigen stroom, welke hen medrsleepte. Eu deze stroom was der gematigde partij tegen, eene partij welke te lang het roer van staat in handen hadden gehouden, om niet een goed deel van impopulariteit oy haar hoofd opeen te stapelen." Opmerking ver dient het dan ook, dat de Consorteria in dezen ver kiezingsstrijd volkomen het onderspit beeft gedolven. Vóór twee jaren was het haar gelukt, met eene geringe kunstmatig verkregen meerderheid uit het strijdperk der verkiezingen te voorschijn te tredenthans is zy, ondanks de onverwachte toenadering van Sella tot het programma van Depretis, tot ongeveer 100 ma» gesmolten. Op welke wijze gelukte het aan 't ministerie de beschuldiging der ongeoorloofde be moeiing daargelaten zulk eene meerderheid te ver krijgen De Libertd beantwoordt deze vraag als volgt: «Wanneer de linkerzijde overwon, dankt zy hare zege praal hieraan, dat zy zelve een ommekeer heeft on dergaan en alle middelen heeft aangewend, om aan het land te bewijzen, dat zy niet meer de oude linkerzyde van vroeger is, maar eene nieuwe, gema- tigde, verstandige party, welke op orde in het gëldelijk beheer, op administratieve hervormingen bedacht is," Men zou daarby kunnen voegen dat dit een natuurlijk gevolg is van den loop der gebeurtenissen; zoodra de linkerzyde het bewind in handen kreeg, leerde zij beter de ware behoeften kennen en wijzigde zy 'hare bedoelingen en handelingen naar de omstandig heden. Er behoeft dan ook geene vrees te bestaan voor eene röodrepublikeinsche Kamer. Het is mo gelijk, dat het vyftal republikeinen, hetwelk de oude Kamer telde, verdubbeld of zelfs verdrievoudigd is, maar deze 10 of 15 republikeinen zijn onder 508 algevaardigden voor Italië niet gevaarlijk. GOUDA, 16 November 1876. Een aangename tijding kunnen wij hun geven, die belang stellen in de uitgave van het Verslag van het verhandelde in den Gemeenteraad. Werd het bestaan van dit verslag een oogenblik ernstig bedreigd, onze uitgever is thans bereid het in 't leven te houden, indien de Raad hem de vroeger toegestane subsidie van J 400.verleent. Hij wordt hiertoe o. a. iu staat gesteld door een besluit van dc a uideelhouders in deze courant, die het eventueel te-kort voor huuue rekening zullen nemeu. Voorloopig is evenwel dit besluit slechts voor een jaar genomen en 't is dus te wenschen, dat door v ermeerdering van het getal ge- abonneerden het te-kort niet zóó groot worde, dat de aandeelhouders na het proef jaar hun besluit moe ten intrekken. Het verslag blyve aan aller belang stelling krachtig uaubevoleu Eeu ander verband dan het financieele bestaat er evenwel tusscheu de beide ondernemingen niet. Het verslag wordt geen dt«*l van onze courant, maar blijft daarvan geheel afgescheiden. Het nieuwe station van den Rhijnspoofweg te Rot terdam is nog niet afgewerkt, doch in zooverre vol tooid, dat het houten hulpkantoor is kunueu ontruimd worden. De wachtkamers der beide klassen zijn reeds in de vorige week voor het publiek opengesteld, terwijl het geheele gebouw in de volgende maand zal gereed wezen. De 5e jaarvergadering der Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde zal in het Gebouw voor K. en W., te '8 Hage worden gehouden den 14 December a.s., waarvoor de beschrijvingspunten thans zijn verzonden. Als secretaris-penningmeester der Maatschappij is opgetreden de heer H. C. Zwart, Rapenburg, 83, Am sterdam, op de vorige algemeeue vergadering be noemd. De jongste algeineene vergaderiug der Ned. Maat schappij voor Tuinbouw en Plantkunde heeft een com missie benoemd ter overweging van de vraag, of de expeditie naar de Boven-Djarabi (Sumatra), voorge nomen door het Aardrijkskundig Genootschap ook voor den vaderlandschin tuinbouw dienstbaar kou worden gemaakt. Die commissie, bestaande uit de heeren dr. G. F. Westerman, dr. J. E. de Vry, J. vanStolk en H. Witte, beneveus deu voorzitter en den secretaris der Maatschappij, meenen nu deugdelijke gronden te hebben voor een bevestigende beantwoording van die vraag. Daarvoor is ecliter een som van 5000 noodig, ef» de commissie heeft nu een beroep gedaan op alle belaug- stellendeu om daarvoor 50 aandeeleu van 100. te plaatsen. De door den uit te zenden deskundige te verzamelen planten, zaden en voorwerpen zullen door de aandeelhouders worden verkochtvan de opbrengst daarvan komt 20 pCt. weder aan de aan deelhouders ten goede, terwijl 50 pCt. dienen zal tot voortzetting van de onderneming. Uit een door De Wekker medegedeelde» staat van den uitslag van het najaars-oxamen van 1876 in de verschillende provinciën, blijkt dat er van de 1833 candidate!», die zich voor eenig examen hadden aangemeld, 1726 het hebben afgelegd; auu 977 $iju acten toegewezen, aan 735 deze geweigerd. Enkelen he^|>en zich onder het examen teruggetrokken; vandaar een verschil v&n het cijfer der afgelegde examens met dat der geslaagden en afgewezenen. Sommigen, die onder de rubriek huisonderwijzers en huisonderwijze- resseu voorkomen, deden slechts voor één, anderen voor meer vakken examen. Het aantal hulponderwijzers is in 1876 met 363 toegenomen. Evenwel aoht men dit getal nog niet in evenredigheid met de vermeerderde behoefte aan onderwijzers. Dezer dagen werden de acte-exsmens M. O. te Delft gehouden. Aan het examen voor de acte Handteekenen (M1) namen 12 candidate» deel, waar van 7 werden afgewezen, en o. a. toegelaten werd, de heer G. W. Brons Middel, alhier. Ook de acte voor Boetseeren (O), waaraan 3 candidaten deelnamen, kon aan genoemden heer worden uitgereikt. De thermometer teekende gisteren 30 graden hooger dan Zondag, met eenen heerlijken zonneschyn terwyl de wind maar ééne streek met dien van Zon dag verschilde. Hadden vele boeren zich niet ge- drotigen gezien het vee naar den stal te halen, het liep nog overal in de weiden. Staten-Generaal. Eerste Kamir. Zittingen Van 14 en 15 November 1&76. Iu de zitting van Dinsdag is behandeld de be grooting voor Nederl. Indië voor 1877. In de zitting van Woensdag is met algemeene stem men aangenomen de Indische begrooting en het wets ontwerp tot regeling der coöperatieve vereenigingen. De Kamer is hierop tot nadere bijeenroeping ge-* scheiden. Dinsdag middag om 5!/4 ure had het volgende ongeluk op de rivier de Maas, onder Kraliugen, plaats: De stoomboot Joltan de Wit II, van Rotterdam naar Dordrecht kwam met de stoomboot Telegraaf IJ welke van Antwerpen naar Rotterdam stoomde, in aanvaring en liep dertien voet in de bakboordzijde van laatstgenoemde, welke daardoor onmiddellijk zonk terwijl de Johan de Wit IJ, minder a very bekwam' doch ookj daar ter plaats is voor anker blijven liggen! De passagiers, die hevig ontsteld waren, zijn gedeel telik met roeibooten van werklieden der Ned. Stoom bootmaatschappij te Feijnoord onder Kralingen aan wal gebracht, terwijl ook ^nderen op de stoomboot IJsselmondt ziju overgegaan. Voor zoover bekend hebben geen persoonlijke ongelukken plaat* gehad. Dinsdagavond werd de reeks van de leesvergade- ringen voor dit seizoen, in het Goudsche departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, geopeud. Als spreker trad oj) de heer M. A. Perk van Am ster dam, die ons voor de pauze over 't Stabat Mater onderhield en na de pauze eenige hoofdscènes oit Göthe's Faust voordroeg. 't Stabat Mater schetste spreker ons in zyn oorsprong en in ziju geschiedenis, terwyl verscheidene letterkun dige en historische bizonderheden daaromtrent door hem werden medegedeeld. Ontelbare malen, zeide spr., werd 't o. a. vertaald in alle mogelyke talen, terwyl ook iu 't Hollaudsch verscheidene overzettingen hadden plaats gehad o. a. door Vondel, door Bilderdijken door deu l)ordt8chen geleerde van Praam, welke laatste vertaling, door spr. ais de beste geoordeeld, endoor hein voorgedragen werd. Verscheidene componisten hebben zich door 't Stabat Mater aangetrokken gevoeld, terwyl spreker uitweidde over de compositie van den Itaiiaanschen componist Bergolège, die daartoe geïnspireerd werd door de hoogst treffende en hartroerende wijze waarop een roover»- vrouw Martha genaamd, in 1736 dit lied na de terecht stelling van haar man uitte, waarna genoemde compo nist haar begeleidde naar hare kinderen. Kort daarna stierf Bergolège. Dc scènes uit de Faust, die spreker na de pauze voordroeg waren o. a. 't schoone gesprek van Gretchea met Faust over den godsdienst, Gretchen in de kerk en Gretchen in de gevangenis, naar de vertaling van J. J. L. ten Kate. Deze eerste vergadering was echter niet alleen bestemd tot een voordracht, maar daarop had teveril een plechtigheid plaats, die zeer vermeldenswaardig was. Jan de Koning namelijk ontviug van wege het Departement eeu zilveren medaille voor 40-jar:gen trouwen dienst. De voorzitter Dr. D. Terpstra hield hierbij een toespraak, waarin hij er op wees, dat 't woord «vrijheid" ouder de dienstbare en werkende standen, veelal verkeerd begrepen wordt, en de woorden vrijheid et losbandigheid werden, helaas 1 te veel verward en de deugden van tevredenheid, orde, werkzaamheid enz. werden door de ondergeschikten veelal te weinig beoefend. Des te aangenamer is 't, zeide spr., een man voor ons te zien, die, gedurende 40 jaren, flink zijn plicht deed. Gedurende dien tyd was hy nl. bij deu heer Wenuekes iu dienst geweest eji steeds gaf hij bewijzen van eerlijkheid, trouw en recht schapenheid. Hij toonde het vertrouwen, door zyn meester iu hem gesteld, waardig te zyn, en strekte anderen tot voorbeeld. Eenvoudig en kalm ging h|j zijn weg en mocht nu, op een goed besteedde 40 jaren terugzien. Dit feit werd gaarne dóór hét depart, herdacht en toen de pogingen die het besturir deed bij het Hoofdbestuur om een medaille voor dien man, niet gelukte, heeft het bestuur van het departement zelf de handen aan het werk geslagen, zoodat de medaille een geschenk is, speciaal van het Goudsche departement. 's Lands middelfen over de tien iriAandén dezeè jaars hebben opgebracht 78.385.665.671'/*» rijndè 3.848.939.46 meèr dan in hetzelfde tijdvnk vali 1876. De raming bedröëg 71.608600.60. De Staatscourant bevat een verslag bij :de regeering ontvangen van de commissie voor het in ontvfcngit nemen en overbrengen der nieuwe standaarden van meter en kilogrnm, betreffende den stand dier zaak* Naar alle waarschynlykheid zal Nederland reeds in den loop van het volgende jaèr in K^etbezit zyn van zijne nieuwe standaardmeters en kkogtommen. De Minister tan'Kdlónlën hééft óp hét verrièg der Eerste Kanier óihtfeöt de Indiséhe begroeting o. a. het vólgende geaRtWóórd. Evenals hij, 4n le paragraaf der memorie van beantwoording té* het voorbópig verslag der Tweede Kamer, Verklaarde dat van hem in de eerste tijden niet zijn te -wiekte® maatregelen van ingrijpenden aard, en dat idy irito wilde vooruitloopen op de toekomst, heeft hij zoowel op biz. 12 dier memorie als hij de beraadslaging ten aanzien der conversie van het communaal iu iu- dividueel bezit in het byzander te kenuen gegeven, dat hij aan de zaak haar natuurlijken loop wenseht te laten. Indien hij zijne raeening niet heeft verbor gen, dat individueel bezit boven communaal bezit de voorkeur verdient, hij heeft slechts herhaald wat vóór hem reeds vele jaren geleden door verschillende ministers van koloniën is verklaard. Zeer zeker zou het met zijne bedoeling in strijd zijn, wanneer door het uitspreken van die meening aanleiding werd ge vonden oin bp den natuurlijken loop van zaken te anticipeeren. De minister wil wel erkennen, dat het moeilijk zou zijn te bewijzen, dat het individueel bezit overal op Java de oorspronkelijke toestand is geweest. Hem stond voor den geest, wat iu verschillende Indische rapporten wordt medegedeeld omtrent den invloed, dien de invoering en de intrekking van cultures (Waarbij over de gronden der bevolking beschikt werd) op den vorm van het grondbezit gehad heeft. Behalve op het rapport, in de memorie van antwoord op het voorloopig verslag der Tweede Kamer genoemd, had hy het oog op de resultaten van het in 1867 bevolen onderzoek naar de rechten der bevolking van Java en Madura op deu grond, hem onlangs gedeeltelijk -bekend geworden uit eeu gedrukt «eindresumé," dat eerlang ook de Kamer zai bereiken. Daarin wordt o. a. ook het bericht aangetroffen, dat sedert de in trekking der gouverneinents-suikeroultures op Madura (Panaroekau) het gemeen bezit aldaar door de inge zetenen uit eigen beweging gecjiiveuteerd is in indi vidueel bezit, dat iu Oheribju bij de opheffing der indigo-cultuur bij ecue dessa de periodieky verdeeling der gronden voor ecue vuste verdeeling heeft plaats gemaakt, enz. l)e vraag of de conversie nadeelig kan werken op tie gouveruemems-koffii cultuur meent tie minister ontkennend te kunnen beantwoorden. "Waar in verband met deze uangelegenheid door hem gesproken w« rd van cultures had hij het oog op de jjottveriieintjnts-suikercultuur, ten behoeve van we'ke beschikking over de rijstvelden der bevolking noodig is. De gronden, waarop de minister van oordeel is dat de Javaan inderdaad door het iudividueel bezit zal worden gebaat, zijn ontleend aan de geschiedenis, die beeft aangetoond dat de overgang van het communaal in individueel bezit, mits niet .ontijdig ingevoerd of van hooger band Opgedrongen, overal gunstig op den eoououiiselntoestand der'bevolking heeft gewerkt. Ten gevolge van het zich zetten van eene groote hoeveelheid ijs aan de telegraafdraden, waardoor op sommige pluatseu het gewicht van deze tot ongeveer bet tienvoud werd verzwaard, en door den gelijk- tijdigeu hevige»» wind is aan de telegraaflijnen van •s Gravenhage naar Amsterdam en Rotterdam belang rijke schade ontstaan. Dc gemeenschap is dientenge volge in beide richtingen afgebroken. Op vele andere lynen heeft gelijke beschadiging plaats gehad. De herstelling is met kracht begonnen, maar zal niet overal spoedig kunnen afloopeu. (St. Ct.) r Z. K. H. de Prins van Oranje heefti volgens En- gelsche bladen, dezer dagen een bezoek gebracht aan Z. K. H. den Prins van Wales, op Sandringhain. Te Dordrecht zijn, by het rangeeren van een goe derentrein, waarvan de locomotief tegen eeu waggou stootte, twee werklieden beklemd geraakt, waarvan de eeu eene rib heeft gebroken en de ander aan de heup werd gewond. Bij de Akademie Minerva te Groningen zyn den 14 dezer voor het eerst ook twee jongejuffrouwen we gens uitstekende vorderingen in de teekenkunst be kroond, nl. mej Y. Post, met de kleine koninklijke, en mej. Adrian*, (van Zuidbroek) met de academi sche medaille. De bekende kapitein Boyton hééft met zijn toestel éiöh tc Tririh te water bégereu, om over de rivier de Po naar Ventje te zwemmen. Toen hij te Gastel Nuovo was gekdtnën, werd hij door eenige geneesheeren bezocht en deze vonden hem dóór bloedverlies zoo verzwakt en koortsachtig, dit zij hm aanraadden den zwemtocht te staken. Boyton was 33 uren aanhou dend in het water geweest. Men heeft in Engeland eene uitvinding gedaan, die groote gevolgen kan hebben. Het betreft eene soort vay buskruidpapier, dat besterad is om het ge wone buskruid te Vervangen. Dit papier (eene schei kundige zelfstandigheid, Waarin chloor-, salpeter-, blauw- fen chroorazure kali, alsmede houtskool en èen weinig drooge stijlkei voorkomen) wordt In den vorm vtm ééne patroon opgerold, op de verlangde lengte ën dikte. Het vervaardigen biedt geen gevaar fcfcn én het papier kan alleen ontploffen, wanneer het met vnur in aanraking komthet laat daarenboven geen vetachting overschot na in de loopen, veroorzaakt minder rook» stoot minder en is eindelyk minder aan het vocht onderhevig dan het buf kruid. De proeven, die men er tot nu toe mede heeft kunnen nemen, hebben allezins aan de verwachting beantwoord. De uitvinder stelt zieh voor, dit papier nog goedkooper te kunnen leveren dan het gewone misdruk. Naar aanleiding van de opening van ons Noordzee- -kanaal wijdt de Timea een hoofdartikel aan ons land en volk, waarin o.a. het volgende voorkomt. De strengheid van hun klimaat en de hardheid van den strijd om 't be staan moeten den Hollanders heilzamer geweest zijn, dan natuurlijke rijkdommen aan andere natiën. Holland heeft een historische rol gespeeld, die schier ongeëve naard mag heeten, wanneer men in aanmerking neemt hoe klein de bevolking was en hoe fel de gelijktijdige, onafgebroken kamp tegen de elementen. Strijdend voor onafhankelijkheid en gewetensvrijheid tegen de grootste mogendheid (Spanje) die na den val van 't Romeinschc rijk bestaan heeft, waren de Hollanders in de oogen van hnu tijdgeuooten schuldig aan heldhaftige dwaasheid. Doch hunne weergalooze volharding heeft dieu dunk beschaamd en de wereld is er wèl bij gevaren. Zonder de Hollanders toch, zou Engeland zijn bestaan op 't spel hebben moeten zetten in een strijd voor de hervorming eu dit onder schrikbarend ongunstiger gegevens dan thans 't geval ware. De overwinning van Spanje over Holland of Engeland zou de be schaving een eeuw hebben teruggezet. De Hollanders, intus8chei», putten geestkracht uit de heldhaftigheid met wulke zij goed en bloed hadden ten offer gebracht, liever dan te bezwijken. Na ons, zijn zij de grootste kolonisten geweest en eenmaal beloofden zij de eerste zeemogendheid te zullen worden. Zij 'hebben blijvende werken bijgedragen tot de letteren, en hunne kunst is, iu hare richting, een ryke erfenis van 't mensch- dom. Dat de Hollanders van heden uit hetzelfde me taal gegoten zijn als huu voorouders, mag worden afgeleid uit dit huu jongste werk ('t Noord zee-kanaal). l)e neiging besprekende, die er bestaat, om kleine staten in groote te doen omgaan en de bewering dat Nederland bestemd is om een deel te worden van Duitschland, waartoe zijne bevolking naar taal en ras behoort zegt het bladDe Hollanders zijn echter te nuchter, om te luisteren naar de verderfelijke phrasen, die veroveringszucht aau de zoogenaamde leer d^r nationaliteiten ontleent. Zy kennen te goed de waarde van een vrijheid, die hun veroorlooft hun eigen krachtigen wil te volgen, hunne huisselijke en koloniale aangelegenheden op hunne eigen prozaïsche inauier te beredderen, en zich te houden buiten groote legers en groote oorlogen. Men meldt uit Schoonhoven aan de N. R. Ct.: Door de politie ziju 11. Woensdag van de hier ter murkt gebrachte boter negen stukken te licht bevonden en in beslag genomen, en wel vier stukkeu van Gerrit Van Vliet te Nieuwpoort, en vijf stukken van Auitje Blom, huisvrouw van Gerrit van Middelkoop te Lan- gerak bez. de Lek. Onder levendige toejuichingen van het publiek werden deze personen, tegen wie proces verbaal is opgemaakt, naar Eet stadhuis gebracht. De vermogende landbouwer te Oss, van wien wij indertijd gemeld hebben dat hij betrapt werd terwyl hij bezig was met het uitmelken van eens anders koeien, is door de rechtbank veroordeeld tot twee maanden cellulaire gevangenisstraf. Maandag heeft in de kazerne te Arnhem een sergeant der infanterie, door een geweerschot zich vau het leven beroofd. O OÜ J Uit Texel meldt raeu dtl. 12 November aan de N. R. Ct.: D haven van Ijmuiden doet haar nadeeligcn invloed op*de geldelijke belangen van velen te Nieuwe- diep reeds vrij Sterk gevoelen. Men berekent, dat het binnenkomen der kolenbooten langs den Nieuwen Am- sterdaiyschen Waterweg reeds voor Nieuwediep een gemis vat» ongeveer 4000 arbeidsloon 'sweeks veroor zaakt, zonder nog te sprekeB van de graanbooten en houtschepen. De Cape Argus bericht, dat vreemde dingen rn den Trausvnalschen Volksraad zijn a®n 't licht gekomen omtrent de spoorweg-leeniug in Nederland. Pres. Burgers had beweerd, dat voor 800*090 pd. st. was iugesohreven, terwyl sleohts vopr 90.000 pd. st. iB ingeschreven, waartoe nog 14,000 pd. st. onkosten gemaakt waren. Deze feiten'Waren verzwegen, oiridat hy geen geheimen verklappen wilde. Men meent, dat nu 't plan van den spoorweg r.aar de Delagoa-baai in duigen ligt, daar de agenten in Nederland 'verklaren, dat géén inschrijvingen vèor de leenidg meer té ver wachten zijn. De Volksstem meldt, dat 2000 Kaffers Burgensfort aangevallen en een menigte vee hebben gestroopt. Robus, Kuapp en Ricbnussen vervolgden de Kaffers: de twee eersten wérden gedood. De Europeanen hielden zlöh dapper, ddch de boeren toörfden zich weder laf. De riemen dér boefen, dié Weigelden te verihten, #1 openbaar gcuioékt. NöW-York, 15 Nov. De toestand ten aanzien vau de preridentskeuze is onveranderd. In het geheele land heerscht rust. Gisteren noodigden de hoofden der democraten de republikeinen uit, om met hen de telling dt-r in Louisiana uitgebrachte stemmen te con trole» ren. Generaal Sheridan is naar New-Orleaus gegaan. Parijs, 15 Nov. In den Ministerraad gaf Mac- Mahou gister zijn voornemen te kennen, de verhooging van zijn inkoineu met 300,000 fr., door de Commissie voor het budget voorgesteld, niet aan te nemen. Weenöll, 16 Nov. De Pol. Corr. resumeert in eene correspondentie uit St. Petersburg de waarborgen, die Rusland "oornemeus is voor het doorzetten der hervormingen van de opgestane provinciën in het Oosteu, als ouvermijdelijke eischen te stellen. Het zijn: ontwapening van de geheele bevolking van Bosuië, de Herzegnviua en Bulgaryë. zonderonderscheid vau geloofsbelijdenisreorganisatie van de plaatselijke politie met toelating van de christelijke bevolking afschaffing vau de ongeregelde Turxsche troepen, over brenging van de iu Europa geïmmigreerde Tszerkessen naar Azië, tot ambtenaren mogen slechts inboorlingen die door verkiezingen benoemd zijn, in dianst gesteld wordende tot dusverre bestaaude verpaohting vau tienden moet door eeu billijker belastingstelsel ver vangen worden de landstaal zal bij dé administration en rechtbanken worden ingc\oerd; in de drie provin ciën moet een iu het land geboren Christen door de Porte tot Gouverneur benoemd worden, en ten slotte moet worden ingesteld eene permamente Commissie van toezicht, bestaaude uit de consuls der groote Mogendheden. Brussel, 15 Nov. De heer Bara heeft in de Kamer van afgevaardigden de wijze, waarop de katholieken bij de jongste verkiezingen de meerderheid hebben verkregen, zeer hevig gegispt. Hij toonde aan, dat maatregelen ter voorkoming van zulke ellendige verkiezingspraktijken allernoodzakelijkst waren. Gouda, 16 November. Poldertarwe puike witte/ 11.75 a/12.25. Mindere 10.75 a 11.50. Rogge puike 1 7.75 a 8.25. Mindere/17.a/"7.50. Voer/6.50 a/ft.80. Gent puike 7.50 a 8.Mindere 6.50 a 7. Haver, zware 5.40 5.75. Lichte 4.75 a/5.25. De Veemarkt met goeden aanvoer, den handel in alles vlug, vette varkens van 80 5 32 cents per half kilo, vettte schapen alsmede magere varkens eu biggen vlug verkocht. Aangevoerd 30 partijen kaas, prijzen le kwaliteit /30a/ 33. Goeboter 1.80 a f 1.90. Weiboter/ 1.60 a f 1.70. uA 1 1 Burgerlijke Stand. Gouda: GEBOREN: 14 Nov. Hendricua, oudera H. Neef t*,C. C. Appel. Dirk, osders P. Wout es R. Doorsik. Cathsrins Ageths, ouders R. J. Vuijlt en M.F W. ds Graaf. Górrit, ouders J. Vonk en H.J. Flink. 15. Godefridus Hubertus, ouders G. N. vau Hooff es Jaussu Huttrtu Maris, ouderp W. den Edel eu A. H. van der Kleyn. 16. Pieternells, ouders H. Spec eu M Schoenmaker. OVERLEDEN: 18 Not. C. van Booij®,JQ j. J GEHUWD: 15 Nov. 1. Gate en B Cats. S. P. van Leeuwen eu W. Huiskamp. A. T. de Bohr ss /..Grut ters. A. de Jong eu H. Goedrsad. B. Pterdyk pi* G. Uithol. G. Bakker en C. Grendel. Burgerlijke Stand van onderstaande Gemeenten van 9 tot 16 November 1876. Moordrecht: GEBOREN: Geene. OVERLEDENT Visser, 5 m (wonende te Gravenhage ONDERTROUWD: N. van Sprengen, 80 j. (wonende ts Zwammerdatn) en W Boon, 22 j. Gouelerak: GEBOREN t 14 Npv. Audrits, ouders, A. Brandsen os M. Mest 15. Bastiaan, ouders C. Burger en A. Oostrom. OVERLEDEN 9 Nov. Arie hasbergen, 2 sr. 10. Maris van Leeuwen, wed van W de Graaf, 64 j. ONDERTROUWD; Geene GEHUWD: Geene. Stolwijk GEBOREN: Geene. O VERLEDENGeene. r y ONDERTROUWD: G«-ne. GEHUWD: GeeiK. Haastrecht: GEBOREN t 13 Nov. Johannes, ouders L. Oorschot fin F. SnoekNieolnas, ouders B. van der SprOOt en 3. Compier. OVERLEDEN; 10 Not J. de Ridder, 88 j. 18. oÖ. C. de Kramer, 2 m. 14. G. de Bruyn, 15 d. ONDERTROUWD: 10 Nov. J. van Beek, 88 i. en J. Pouw, 31 j. J. vau den Berg, 81 j. en M. Stratvr,"Wfj. M. Kowpfer, 42 j cn G. vaa Schaik, 27 j. GEHl'WD. GUpnt, Baeuwijk GÉBOREN 10 Nov. Cornelia, ouders A Oskam en A. vaa der Pol. 14:Htwd rik Pieter, ouders de Jong-'éiPji. C. vaa der Wolf.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 2