Gl Ni bin: ZEEUWSCSE OESTERS, gedurende de Winter VERSCH aangeroeid, bjj J. RIETVELD, Westhaven. ONTVANG-BETAALKANTOOR Hotel Scholsz, KEUKENMEID TWKEMMIID, tevens geschikt met Kinderen om te gaan P. G. LEES DITeens en nogeens over. A 18 t. 1876. BUI' ADVERTEOTÏËN. z ZATERDAG whe boterletters APPELBOLLEN. W. N. RAAIJMAAKERS, Banketbakker, Haven. Logement, Restauratie, KoffiJ- iiuis en Uitspanning, Buiten Mejuffrouw Verhagen van Geul, Commanditaire Vennootschap L. DROOGLEEVER FORTUIJN, Openbare Vrijwillige Verkooping Slijm- en Maagpillen. k 1 DE ECHTE ft o CS o- s» N CS DE ECHTE leende STAALHOUDEND Waddinxveen ELIKSTER ROTTERDAM, ROTTERDAM, Zuidblaak n°. 84. EN EENE Hergroei van Hoofdhaar, Uitval van Haar, Roos of Schil vers, Dun Haar, Kale Plekken, Pijn in de Schedelhuid, Haarworm. Vroegtijdig Grijs worden, al deze onaangenaamheden worden verbannen door de AMERICAN BALSEM. Binnen korten tjjd verkrijgt de behaarde huid haar vorige groei kracht weder. 3T r J. db KONING. te zynen Nationale beloonlng van 16,600 FR. Groote GOUDEN Medaille aan T. LarochE MEDAILLE OP DE TENTOONSTELLING VAN PABUS 1875 Loffeljk rerslag ua de Auleïie de médeeine. ra O e-t- f PR1X 16,600 La fr- i EN Gouda. Druk van A. Brinkman. Bevallen van een Zoon, M. C. VLASVELD—van dbn Toorn. Gouda, 15 November 1876. De Heer en Mevrouw SCHELTEMA betuigen bij deze hunnen oprechten dank, voor alle bewijzen van belangstelling den 12 NO VEMBER 1. 1. ontvangen. Gouda, 16 Nov. 1876. De ondergeteekende betuigt zijnen har- telijken dank aan HH. Leden der Maatschappij <tot Nut van ’t Alcismïen,» voor de Zilveren Medaille, hem geschonken en tevens aan Mejufvr. de Wed. WENNEKES, voor de harteljjke be langstelling betoondbij gelegenheid zijner 40jarige dienstvervulling. (VROEGER TIVOLI.) met zeer net aangelegd 2PL AJSTT S OEK ERVE en verderen GROND, ingerigt tot daartoe allergunstigst gelegen zeer nabjj het Sta tion v. den Rijnspoorweg aan de Spoorwegstraat te GOUDA, de Veiling op ZATURDAG den 18« NOVEM BER 1876, de Toewjjzing op WOENSDAG den 22’ NOVEMBER 1876, beiden des Voor- middags ten 11 ure, in bovengenoemd Hotel Scholsz. De geheele INVENTARIS en het CONSU MABLE kunnen door den Kooper worden overgenomen. Nadere informatiën kunnen worden verkregen ten kantore van den Notaris A. N. MOLENAAR te Waddinxveen, alsmede eiken Donderdag van 10 tót 2 nur, in het Logement ,,hbt Schaak- tow" op den Kleiweg te Gouda. Aanbevolen tegen afmatting van leeftijd of VERMOEIENIS, BLOEDSGEBREK of Zijne KLEUR LOOSHEID, BLEEKZUCHT, te LANGZAME HERSTEL LING, GEVOLGEN VAN HET KRAAMBED, enZ. Fabrieksmerk 'gedeponeerd GENERALDEPOT Amsterdam bij H. H. Uloth et O, Zoowel uit Lc niets dan oorlog: toerustingen. H dadelyk zal verb men in beide 1 conferentie, stelli mijdelyk ie. In de Belgis Bara gisteren ee over den in vloei de verkiezingen i wij de aandacht 1 de omwenteling i men, indien men komstBara het vraagd van de v Yperou. Namens Jacobs geautwoor dat de invloed de dag tot dag min zijn rede voortze heeft de hartatoc lijke iitmeii» is den naamdag d» In zijn antwo zekere hoogte d legen de kieswet op herziening. Ia Fraiiscl ▼au Mileent te 1 maiue echter vei De discussie wa Tot heden is stel ingek omen de Parijsche wei geen plan op ti Duitschers twijfe toch is de zaak In de berichte der verkiezingen progressisten en OVERLEDEN: 10 Nov. T. Sftater, 7 d. - 15. B. Krnyt wed. A. van Kersen, 77 j. ONPIRTROÜWD: Geene. GEHUWD; Geene. GEBOREN: Jacob, ouder» A. van Zwieten en N. van der Laan. Lysje, ouders W. Alphenaar en H. de Haan. Johanna, ouders L. Straver en J. Planken. OVERLEDEN: M van der Hoeven, 4 j. K. Goedhart wonende te Gouda, 48 j. ON HERTROUWD: Geene GEHUWD: Geene. VOLKOMEN AFTREKSEL DER 3 KINAS krachtherstellend, tonisch en koortswkrbnd De BCHTE QUINA-LAROCHE is een zeer aangenaam Elikster, hetwelk uithoofde der bijzondere bereidingswijze van LAROCHE al de werkzame bestanddeelen der 3 beste Kina soorten (geel, rood en ei-ijs) bevat. Zijne voortreffelijkheid boven alle andere preparaten is in de Hospitalen degelijk bewe zen. alsmede door een twintigjarig succes, togen Verzwakking of moedeloosheid, maag kwalen, Kritische leeftijd en tegen de bekende koortsen dér vochtige landen. PARIJS, 22, rue Drouot, en in Apotheken. verlangt zoo spoedig mogeljjk een Knappe DIENSTBODE. Franco Brieven of in persoon bij F. van GENT, Hooge Gouwe, Gouda. Commissie van Toezicht de H keren: Mr. J. KNOTTENBELT. L. van KOETSVELD G. van SILLEVOLDT. W. STOK. G. H. WOLVEKAMP. Voor Gouda en Omstreken kunnen de DÉ- POSITO'S gestort worden bjj den Heer Mr. J. FORTUIJN DROOGLEEVER, Advocaat, West- haven n°. 204 te Gouda, volgens een Kantore verkrijgbaar Reglement. te GOUDA, van het zeer gunstig bekende Gouda, 16 Nov. 1876. Gevraagd voor GOUDA en OMSTREKEN’ voor plaatsing van N. B. en BOSSCHE BIEREN, tegen nader te bepalen provisie een SOLIEDE Adres franco, onder letter B. aan de Uitgever van dit Blad. TE KOOP ongeveer 1400 OUDE PANNEN, te bevragen bjj J, BATZ, Veerstal, Mevrouw KRANENBURG verlangt met 1». FEBRUARI eene Na geruimen tijd beroofd geweest te zijn van mjjn hoofdhaar, zoo mag ik mjj thans verheu gen, dat door de aanwending der inhoud van drie uwerflacons AMERICAN-HAARBAL8EM mjjn hoofdhaar weder geheel hergroeid is. Dank voor uwe belanglooze hulp. Met de meeste achting. B. A. VAN BEERDE. Gebed-zonder-End, A. No. 8. Amsterdam, 21 Aug. 1876. Bovengenoemdjongmensch, B. A. v. BEERDE bjj mjj ongeveer vier jaar werkzaam zjjnde, zoo is bovenstaande de waarheid. Achtend, J. E. MOES, Amsterdam, Gerard-Doustraat, No. 44. 22 Augustus 1876. Franco aanvrage i 2 de Flacon (gemaks halve 42 Blauwe Postzegels of Postwisselals ook op rembours), te Amsterdam, Frederiks- plein, N». 32. THEOPHILE Deze PILLEN, die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de slijm en als maagver* Sterkend gebruikt wonleu, door bars werding de spijsvertering zeer bevorderen, bijzonder goed tegen de gal eu zeer ZSCht laxerend zjjn, zyn tegen 321/, cent het doosje, met berigt van het gebruik, verkrijgbaar bjj de navolgends Heeren te.- Amsterdam, M. Clébau CA Droog. Heilige weg D 331 Bleiewyk, 8. v. d. Kraats. Delft, E. Wilschut. Bommel; (Zalt) J. v. d. Vegte. Delfsharen, J. Koch. Deventer, Gebroed. Timen. Dordrecht, H. J. Giltay. Gouda. L. Schenk op de Hoogstraat. Gonncliem, B. J. B. Bosch, firma I. P. Lasonder. 's Gravenhage, J. Visser Zoon in de Spuistraat. Haastrecht, K. Oosterling. Leijden, J. T. Terburgh, Haarlemmerstraat. Lekkerkerk, A. den Oudsten. Linscboten, B. Kruithof. Rotterdam, v. Santen Kolff, korts Hoofdsteeg. Stolwijk, Wed. A. Zijderlaan. Schiedam, Wed. A. H. Rombouts. Tiel, A. J. Faasaen. Utrecht, Altena, Kroon, Steenweg over de Don. kerstr. 372. Vlaardingen, M. E. Hoffmann Tjaden. Zevenhuizen, A. Prine. De SLIJM- en MAAGPILLEN, bereid volgen, het echte recept, zijn door mij te Gouda allen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den heer L, SCHENK op de Hoogstraat. LET WEL! Om elk doosje der echte, en sints onheugelijke jaren gebruikte SLIJM- en MAAGPILLEN, is een biljet, voorzien met de handteekening van J. I- SCHREUDER, apotheker, welke handteekening rich ook bevindt op het zegellak, waarmede het doosje verzegeld is. Men gelieve daar wel attent op te zün en zich te wachten voor het gebruik van een namaak sel, dat men tracht in omloop te brengen. GOU Naar wij veem log eene poging militairen van t Staat de uitgave Er zullen nam besturen of part bouwen vsn woi woningen door d genomen zouden Als bewys da land by oostelyk aanmerkelijk hor jl. Zondag in F: schaatsen gered) als waarin toen ijs te bespeuren In het jaar II ootrooi verleend dijk, nabjj bet rich belasten me kruin, van Stol» het hoogheemraa is de termyn va dijkcollege het g gervrii de tol die afgeschaft. Ou de groote Jl. Dinsdag war< waarvan verschi kandelaren opgei

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 3