Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. NB, DEND AN LEEFTIJD zijne kleur- «E HERSTEL- d, enz. BUITENLAND. BINNENLAND. I 1377 Vrijdag D Februari. N? 1943 kooplng Builetilantlsch Overzicht. Kennisgeving. T O, man. DB ECHTE «BI 1877. tomen tri* ’RU UT te 'eest. over lut GOUDSCHE COtfRANT - ;..j utb 1877, des an G. tam te BOUW. mgisteaise aMnar, -in necfceven. N dadelgk LLEN en L. de Rop, Maart zal worden. Maandagavond ia door de onder-offioieren te Woerden in garnizoen eene tooneelvoorateUing ten behoeve der armen gegeven, welke seer voldeed, druk bezocht was en daardoor ten bate der behoeftigcn eene niet te versmaden bijdrage heeft afgeworpen. Van wege de Maatschappij van Tuinbouw en Plant kunde werd Maandagavond voor de afd. Boskoop, een voordracht gehouden door den heer H. Witte, over het nut der planten voor het dierlijk leven. Het vervoer over den Nederlandsohen Rhijuspoorweg heeft gedurende de maand Januari 1877 opgebraoht aan reizigers 131,569, aan goederen f 81,208, aan direkt verkeer van reizigers en goederen f 168,088, te ramen 340,810. Sedert 1 Mei 1876 was de opbrengst van reisi- gerosn goederen ƒ8,876,278. Do telegraaf verraste ons Dinsdag met bet bericht van de afzetting en verbanning van den Turksehen grootvizier Midlsat-pacha en het optreden van Edhem- pteh. in zij os plaste, vergezeld van een stel nieuwe ministers, waaronder ook een voor binnenlandsche teken, eene tot dusver onbekende betrekking te Kon- stantinopel. Of Midhst-pacha zijn val te wijten heelt aan de intriges van Rusland of van de oorlogspartij der Tur ken en welken invloed het heengaan van den krach- tigen minister, die de eer van zijn land zoo uitste kend gered heeft, op den gang van zaken hebben zal, zjjn vragen waarop de lijd het antwoord zal moeten geven. De nieuwe minister van bnitenlandsohe zaken heeft aan de vertegenwoordigers der Porte in het buitenland msdadeeling gedaan van de reeds gedane benoemin gen. Aan het slot dier mededeeling leest men het volgende«De Sultan beveelt tn zyn Hatt aan den Grootvizier, de spoedige en volledige invoering der beginselen, welke aan de nieuwe Turksche grondwet ten grondslag liggen en de practise!» ten uitvoerleg ging van alle hervormingen, welke aan de provinciën zijn toegezegd. De Pol. Corr. schrijft i »De Porto heeft sail de 'Ser vische regeering de volgende grondslagen voor de vredesonderhandelingen voorgesteld i Afziende van stoffelijke waarborgen, vraagt zij lo. de diplomatieke vertegenwoordiging te Belgrado 2o. de gelijkstelling van Katholieken en Joden met de Serviërs8o. ver bod tot vorming van gewapende benden op Servisch grondgebied 4o. het beletten van het indringeq van dergelijke benden op Turksch grondgebied; 5o. het verbieden van geheime genootschappen6o. het on derhouden in goeden toestand van de Servische res- Deze gaven den beer Villemot, president der kamer van strafzaken bij het bof te Besanqon, aanleiding eene vervolging tegen genoemd blad in te stellen, wegena beleediging. Het gevolg was dat de hoofd redacteur van genoemd orgaau werd veroordeeld tot betaling oeuer boete van 2000 franken voor schade vergoeding aan den beer Vdlemot. De hoofdredaotenr Cival kwam echter in appèl bij het hof te Parijs, doch dit heeft Vrijdag jl. het beroep verworpen. Er ie maar eene stem in de republikeinsohe organen Over dit arrest. Allen zijn even Ontevreden en teleurge steld, vooral om de erkenning van de wettigheid van de gemengde oomyiissuw door het hof van cassatie, en bet ware niet te verwonderen zoo die ontevreden heid en teleurstelling tot nog krachtiger protest dan alleen in dp bladeu aanleiding gaven. De Rijksdag, die in dril loop deser maand te Berlijn zal bijeenkomen, bestaat uit 397 leden, waarvan zich 71 conservatief, 146 natioaaMlliberaal, 33 Fort- schritt, 93 nltramontaan, 13 Poolsctje fractie, tienlarist, 4 democraat. 18 socialist en 15 Lothur.nger noemen. Sedert 1874 wonnen d< servatieveu 26, de particnlaristen 3, de demo 3 en de sociaal-democraten 4 zetels, terwijl de nati liberalen 24 en de Fortsohritt 3 zetels verloren wel het centrum als de Polen handhaafden hutyj GOUDA, 8 Februari 1877. Bij Kon. besluit zijn benoemd bij de dd. schutterij alhiêr: tot laten luitenant-adjudant, A. van Reedt Dortlaud; tot laten Init. C. G. Van der Post en 8. F. Toeling, allen thans 2de luit.; tot Men luit. C. Witte van de Velde, P. Goedewaagen, beiden thans schutter, J. A. P. Montyn en G. Prince Jr. Dinsdag is alhier aangehouden en gevankelijk naar 't huis van arrest te Rotterdam overgebraoht G. H„ Jr., verdacht van valachheid in onderhandeoh geschrift en het desbewust gebruik maken daarvan, namelijk sis colporteur voor een boekhandelaar alhier, eolportage- geld te laten betalen voor inteekeningen, die hjj self op de prospectussen en lijsten had gesteld, Bonder daartoe deu last te hebben gekregen. Door de politie alhier is te Rotterdam opgespoord en naar hier orergebracht, D. D., die zich in deze gemeente aan oplichting, valachheid in oader- bandsch geschrift en het desbewust gebruik maken daarvan, benevens te Rotterdam aan diefstal, jegens zijn meester bij wien hij voor vast loon in dienst was, had schuldig gemaakt en de ontvreemde voor werpen alhier bij een uitdrager verkocht De pogingen, door de afdceling Haastrecht der maatschappij tot Nut van ’t Algemeen aangewend, om gedurende de wintermaanden volksvoordrachten te houden, hebben goede vruchten opgeleverd. De goede opkomst toont dat het volk er mee ingenomen is. Dat bleek ook w8er Donderdag jl., toen de heer Ant. uit Amsterdam, als spreker optrad. In. er weder een volksvoordracht gehouden. tingen 7o. het uitsteken op die vestingen van de Turksche vlag nanet de Servische Er valt niet aan te twijfelen, zegt de Pol. Corr., dat Servië deze grond slagen zal aannemen, en spoedig een bijzonder gevol machtigde naar Konstantinopel zal zenden De Engelsche Regeering zal heden bij bet Parlement de diplomatieke correspondentie, betreffende het Oos- tersche vraagstuk, jndienen. Volgens de Tunn, zal het Britscbe kabinet op de Russische circulaire antwoorden, dat Engeland zich de vrjjheid voorbehoudt om voor zijne belangeu.en voor bet behoud des- vredes te wakeu, en de gebeurtenissen af te wachten. ludien Rusland echter sneller voor waarts mocht willen gaan, zou het de verantwoorde lijkheid van zij leshandelingen moeten dragen. H-t Parlement zou stellig zijne goedkeuring schenken aan een antwoord in dien geest. Over het algemeen merkt men op, zegt de 7ïm« verder, dat het wantrouwen in Bngcland, ten opzichte van Rustand’s staatkunde, door GortschakolTs jongste dépêche niet is weggenomen integendeel wordt zij iu een ooriogzuehtigen zin uitgelegd. Rusland, zegt men, ie de mogendheid, welke uit een oorlog met het op zich zelf staande Turkije voordeel kan trekken. De Montag Poot spreekt in denselfdeu De Fransche Senaat beeft beraadslaag plan tot herbouw van het paleis dor Tuilerieën en de quaestie verwezen naar den minister van openbare werken. De volgende zitting ia op morgen bepaald. In de Kamer der afgevaardigden hoeft de heer Or dinaire de Regeering ondervraagd over den nood, waarin de nijverheid te Lyon verkeert. Hij weet op de mededinging der klootten au riep de tuseohenkomet der Kamera in, om hierin verbetering te brengen. De minister Jules Simon antwoordde, dat de Regie ring, indien de bysoodere liefdadigheid te kort mocht schieten, een krediet zal aanvragen, om de werklieden te Lyon te hulp te komen. Daarop vroeg de beer Madier-Montjau aan de Kamer verlof, om de Regeering te mogen ondervragen over den binnenlandsehcu toestand. De minister Jnlee Simon verklaarde zich bereid om onmiddellijk dit onderwerp te behandelen. De heer Leblond was van meeuing, dat dergelijke debatten slechts nieuwe onge rustheid in het land zouden veroorzaken Dit gevoelen werd van verscheidene zijden ondersteund en de heer Madier-Montjau trok daarop zijn aanvrage iu. Het voorstel van hetzelfde lid der Kamer, tot op heffing van het decreet van 1852 op de drukpers, werd aangenomen, evenwel met de bijvoeging van een arti kel, volgens hetwelk vroegere bepalingen, in 1852 opgeheven, voorloopig weder vau kracht werden ver- Nog altijd werpt het keizerrijk zijn donkere scha duw over Frankrijk uit, zelfs nu het reeds bijna 6 jaren verbannen is en vervengen door de republiek, en niet alleen het keizerrijk van den laatstee tijd, maar zelfs dat zooals het kort na den coup fêtot van 2 December 1851 waa georganiseerd. Ouder de maatregelen ni. om het land te zuiveren van tegen standers van het keizerrijk en van hen die er zich tegen hadden verzet, werden bjj ministeriëele circu laire van 8 Februari 1852, bevestigd bij decreet ran 5 Maart van dat jaar, gemengde commissies -ingesteld, bestaande nit burgen en rechterlijke ambtenaren, die advies uitbrachten omtrent de al of niet veroordeeling en bestraffing van anti-keisersgezinden. Hoewel deze commissies geen vonnis velden, kon hjj, die door haar als strafbaar werd aangewezen, ook bijna zeker zijn te worden veroordeeld overeenkomstig het gegeven advies. Vooral de deelneming van rechterlijke amb tenaren aan deze zoozeer met het rechtsgevoel en alle rechtsbeginselen strijdige commissies, is later streng veroordeeld, bijzonder door de republikeinen. De minister van binnenlandsche raken Jules Simon heeft er onlangs zelf zijne afkeuring over uitgesproken. Donderdag en Vrijdag jl. was voor het hof van cassatie te Parijs eene zaak aanhangig, waarin die commissies een hoofdrol speelden. Eenigen tijd ge leden kwamen in een artikel van den Courier de la Haute Saone deze regels voor: «Bonapartist te zyn geweest, beteekent dikwijls bedrogen te zjjn geweest; maar deel te hebben uitgemaakt van de gemengde oommisaies is zich te itreénigen met eene misdaad.* Oproeping in activiteit van Milicien- Verlofgangen der ligting 1875. De BURGEMEESTER van Gouda brengt ter kennis van bclanghibbcudeu, dat de MIL1CIEN-VERLOF- GANGER8 der ligting 1875, behoorende tot de Regimenten Vesting-Artillerie krachtens de artt. 123 en 124 der Militiewet en de aanschrijving van het Departement van Oorlog dd. 29 Jau. jl, N°. 15, P. tegen den In Maart a. s. ouder de wapenen moeten komen en tot den 27 April daaraanvolgende in werke- lijken dienst zullen worden gehouden. De bedoelde Miliciens worden mitsdien gelast bun verlofpas, 8 dagen voor den dag hunner opkomst onder de wapenen, ter gemeente-Secretarie te bezorgen en worden voorts herinnerd ran hunne vet- pliebting, dat zij zieh voorzien van al de voorwer pen van Kleeding en uitrusting door hen bij hun by hun vertrek met groot verlof medegenomen, op het bepaalde tijdstip, vóór des namiddags 4 uur, bij hanne korpsen moeten bevinden. Gouda, den 7n Februari) 1877. De burgenuetler eoornoeiud, VAN BERGEN IJZENDOORN. KENNISGEVING. Uithalen van Ruspennesten. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meente Gouda; Gelet op de Circulaire van Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie van den 22n January jl. betreffende de schade, die de RUPSEN aan houten sndsro gewassen kunneu toebrengen; Noodigen de ingezetenen dezer gemeente uit voor de tijdige uitbating der RUPSENNESTEN, in het onder hun beheer staand groOomte, zooveel mogeljjk zorg te willen dragen. Gouda, den 7n February 1877. Burgemeester en Wethouders voomoemd, De secretaris, De Burgemeester, DaooalMVM Fomvun vam Bubokm IJzkndoozw.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1877 | | pagina 1