Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 3N, rats, isumptie ismiddel. O cents, sterdam, EK, 1877. END BUITENLAND. BINNENLAND. Zondag 18 Februari. lingr Kennisgeving. Hiiitenlanilscii Overzicht- Nationale Militie. Doping de e NS, oeet on- argetflde LOTING GOUDSCHE COURANT iretaris, 1877, L x>rm. Elf /raven, len Znid- oordrecht te WW- CHTE noemden seder by bennen degraven, ten kan- AAR te JDHEID H gemak te de F. 250. IGKN en LEEFTIJD IC KLEUR- HKRSTKL- mz. 1 -- op den Raam geteekend O no. 117, kadaster sectie D no. 1499. Gouda, den 16n February 1877. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Seci v Droogleevkb Fortuun van Bergen ÏJzbndoorn. {baar by Lang» INRIGTLNGEN welke GEVAAR, SCHADE of HINDER kunnen veroorzaken. BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van Gouda; gelet op art. 8 der Wet van den 2n Juny 1878, (SiaaMlad no. 95.) Doen te weten Dat ay vergunning hebben verleend aan den Heer G. Immerzeel en zijne regtverkrjjgenden, tot het op- rigten van eene broodbakkerij in het pand gelegen Servische bevolking. Naar spr. gelooft, heeft het Servische Gouvernement hierop ten antwoord gegeven, dat dit eene quaestie is die afhangt ran de Wetgevende macht. Men zegt, dat Servië de andere voorstellen der Porte heeft aangenomen. Inmiddels had de Engelsche consul in last ontvangen, eene goede verstandhouding tusschen Turkije en Servië te bevorderen. HetBritsch Gouvernement verlangt recht voor de Israëlieten in Servië ejx Rumenië en zal trachten zijne zienswijze bij Servië ingang te doen vinden. Ten slotte mag niet onvermeld blijven, dat, volgens een telegram uit St. Petersburg, de onderhandelingen tusschen Servie en Turkije gunstig staan. Men tracht de bezwaren uit den weg te ruimen en de vrede wordt niet onmogelijk geacht. smeester en Wethouders voornoemd, j Secretaris, De Burgemeester, Dbooolebvbb Fortüijn. van Bebgin JJzbndoobn. De Burgemeester, -IjzENDOORN. Omtrent de Oostersche quaestie verneemt men weinig dat licht zou kunuen verspreiden omtrent den toe- komstigen loop der gebeurtenissen. Er heerscht een soort van windstilte op dat gebied. In bijzondere telegrammen uit Konstantinopel wordt gemeld, dat de troepen aldaar geconsigneerd zijn, omdat de ministers steeds vreezen voor oproer onder de bevolking. Voortdurend worden aanhangers van Midbat-pach.'» in hechtenis genomen. In den Oostenrijkschen Rijksraad is Woensdag met veel moeite het voorstel aangenomen om subsidie toe te staan voor de rarijsche wereldtentoonstelling een besluit, dat in Frankrijk, zonder twijfel, met gejuich zal worden begroet. Sedert bekend geworden is, dat Zweden aan de Pa- rijsche wereldtentoonstelling zal deelnemen, werd ook Denemarken’s deelneming waarschijnlijk geacht, doch volgens de laatste berichten, bestaat dienaangaande nog volstrekt geen zekerheid. Althans verscheiden Deensche iudustriëelen verklaarden er zich tegen en verlangden in elk geval grootere tegemoetkoming van de regeering. Ruslands nijverheid zal, wegens de tijdsomstandigheden eu den dreigenden oorlog, zich m«eil$k te Parijs kunnen doen vertegenwoordigen. Onmiddellijk na de afkondiging der ftaliaansche wet op de beteugeling van de misbruiken der geestelijken in de uitoefening van hun ambt, zal de Paus aan de Itali- aansche bisschoppen, een breve uitvaardigen, waarin hij die wet afkeurt, met last om daarvan mededeeling te doen aan de geestelijken in hunne respectieve diocesen. Men verzekert, dat de kardinalen, op verzoek van den Paus, een .memorandum 'in gereedheid hebben gebracht, houdende instructiën aan de Katholieken vau Italic, met betrekking tot hunne eventuëele deelneming aan de staatkundige verkiezingen. Bij gebreke aan andere liefhebbers voor de vacante portefeuilles, zal wellicht het Hongaarsche kabinet blijven zooals het is. Te Weenen zijn althans tot dat doel, ondurhaudelingen gevoerd tusschen de beide chefs Auersperg en Tisza, welke laatste waarschijnlijk zijn portefeuille zal hervatten, indien er nog vooruit zicht mocht bestaan tot overeenstemming over het ffAugsgleich." Natuurlijk ligt hierin opgesloten, dat ook onderhandelingen worden gevoerd ter verkrijging van zoodanige overeenstemming. De Pruisische Landdag is aan het houden van avond- zittingen om met de begrooting op te schietentoch bestaat er geen mogelijkheid om voor het begin der tolgende maand met de noodzakelijkste werkzaam heden gereed te komen, zoodat Rijksdag en Landdag alweder te zamen moeten vergaderen. De veepest is in Pruisen nog niet geheel ver dwenen; enkele gevallen komen nog steeds voor, maar alles wijst op een overbrenging uit Rusland; het blijkt dat de ziekte oorspronkelijk niet tijdig ge noeg is ontdekt. Op alle verdachte punten worden thans in den geheelen omtrek de koppels geregeld onderzocht. In het Engelsche Lagerhuis heeft de heer Bourke in antwoord op eene vraag van den heer Dilke ver klaard, dat het Gouvernement voornemens is, antwoord te zenden op de jongste Russische circulaire, maar dat de bepaling van den datum der verzending afhing en nog afhangt van omstandigheden, als1°. de op- t reding van een nieuw Ministerie te Konstantinopel; 20. onderhandelingen over den vrede tusschen Turlqje, Servië en Montenegro; 3°. het feit dat het in deze zaak van algemeen belang wenschelijk is, met de zienswijze van andere Kabinetten bekend te zijn alvorens de onze te kennen te geven. In antwoord op eene vraag van den heer Simon heeft de heer Bourke verklaag dat eene der voor stellen van Turkije voor de grondslagen van den vrede met Servië war gelijkheid van rechten voor de Arme nische Christenen en Israëlieten als voor de overige VOOR DE TWEEDE OPENBARE KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS ven Gouda, voldoende aan art. 28 der Wet van den 19n Augus tus 1861 (SlaatMad no. 72), en aan art. 21) van Zijner Majesteit» besluit van den 8steu Mei 1862 (dlaaltblad no. 46), brengen ter algemeeue kennis: dat de LOTING der in het vorige jaar voor de NATIONALE MILITIE ingeschrevenen, in deze Gemeente zal plaats hebben op DINGSDAG den 27sten Februari] aanstaande: dat de ingeschrevenen, naar alpbabetisebe orde op geroepen, zelve hun uominer trekken; dat ook voor den niet opgekoinen Loteling de trekking kan ge schieden door zijn Vader, Moeder of Voogd; terwijl dit by hunne afwezigheid, door den BURGEMEES TER of een Lid van den GEMEENTERAAD wordt gedaan; dat de belanghebbenden, ten einde te loten en opgaaf te doeu van de redenen van vrijstelling, die zij ter zake van de Militie meeuen te hebbeu, zich op voormelden dag zullen moeten bevinden teu Raad- huize dezer Gemeente, en wel zij, trier namen begin nen met de letterA, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, of L de» voormiddag» ten 91/, ure en die, wier namen aanvangeu met de letter M, N, O, P, Q, R, 8, T, U, V, W, X, Y of Z des voormiddag» ten ll'/s ure; dat tot het doen opmaken van het benoodigde ge tuigschrift wegeua Broederdienst of irtB eenige Wet tige Zoon, gelegenheid zal bestaan ten Raadbuize dezer Gemeente, Maandag den 19n February aan staande, de» morgens van 10 tot des namiddags 1 en des namiddags vau 3 tot 5 ure; dat zy, die zich daartoe aanmelden, moeten verge zeld zijn van twee nut hen bekende en te goeder naam •taande ingezetenen, die op hunne verantwoordelijkheid de vereiechte getnigeniuen kunnen afleggen en het op te maken getuigechrijt onderleekenen, terwijl daarbij beuoodigd zyn Foor Vryzlelling wegen» Broederdienzt een bewijs van het Huwelyk der Ouden; de Ge boorte Acten van de Broeden van den Loteling, alsmede ten bewijze van volbrsgte of werkelijke broeder dienst een zakboekje, paspoort of attest van dienst by plaatsvervanging. Foor Vrijztelling van eenige wettige Zoon: een bewys van het Huwelijk der Ouden. Voort», dat de benoodigde bewijzen van werkelijke dienst of uittreksels uit net Stamboek, voor de be langhebbenden by de betrokken korpsen zullen worden aangevraagd, indien zij zich vóór de Loting vervoegen ter Secretarie dezer gemeente om de daartoe noodige opgaven te doen; en dat zy, die bezwaren mogten hebbeu tegen de wyze waarop de LOTING is geschied, die kunnen inbrengen by de Gedeputeerde Staten dezer Provin cie, binnen Vijf dagen, te rekenen van den dag waarop de LOTING heeft plaats gehad, en wel by een op ongeregeld papier geschreven bezwaarschrift, hetwelk, met de noodige bewijsstukken gestaafd, tegen bewys ▼an ontvang zal beboeren te worden ingeleverd bij den BURGEMEESTER dezer gemeente, die hetzelve aan Gedeputeerde Staten opzendt. Gouda, den 16n February 1877. Buigei GOUDA, 17 Februari 1877. Het is nog niet zeker, dat de vergadering van het Protestantenbond, afd. .Gouda en Omstreken,» den 23en zal plaats hebben; wellicht zal de heer Terwogt eerst den 27en optreden. Naar wij vernemen, zal de heer Lalleman, van Moordrecht, den 6en Maart a. at. voor de Leden der afd. .Gouda-en Omstreken» van Volktonderwyt en hunne Dames, eene voordracht houden over de in richting van hei voorbereidend onderwy». Zij, die de laatste tooneelvoorsteUing van het Rot- terdamsch gezelschap onder directie der hh. Le Gras, van Zuijlen en Haspels hebben bygewoond, voelden zich niet weinig gedupeerd. Het was, ja, het Rotterdamsche gezelschap, maar bijna allen, die daaraan waarde en prestige geven, schitterden door hunne afwezigheid. Eene merr. de Vries, een van Zuijlen en een Faassen waren t'huis gebleven, J. Haspels verscheen slechte eren en alles kwam aan op den heer D. Haspels. Nu moet het aanstonds door ons erkend, dat do genoeipde grootheden groot gelijk hadden met zulk een stuk, als toen werd opgevoerd, over te laten aan de meer middelmatige leden van ’t gezelschap en het prouveert zeer voor hun smaak, dat zij daarin niet optraden, maar het was voor *t Goudsche publiek ongetwijfeld een teleurstelling. Welnu, die teleurstelling belooft te zullen worden vergoed, daar Woensdag a. s. Sardou’s Vrienden van one wordt opgevoerd. Dit is geestig geschreven en wordt boeiend gespeeld door de beste krachten van het gezelschap. Het is waar, voor velen zal dit stuk ’t bekoorlijke der nieuwheid reeds verloren hebben, daar het vroeger, herhaalde malen allerwege werd ten tooneele gevoerd, maar Vrienden van on» behoort tot die stukken, welke juist, als men ze kent, gaarne weder worden gezien. Ditmaal mag de keuze van ’t stuk dus een gelukkige genoemd worden. Door het bestuur der spoorwegmaatschappij Leiden Woerden is Donderdag te ’s Hage aanbesteed1°. Het maken en stellen van den metalen bovenbouw voor de bruggen van dien spoorweg; minste inschrijver was de machinefabriek Duitschland, te Dortmund voor 95490. 2°. het maken van de aardebaan, onderbouw der kunstwerken en».; minste inschrijver was de heer Rutgers, te Gouda, voor 7 57,000. Aan het wetsontwerp tot herziening van de kieswet ontleenen wy nog het volgende De oensua-wyziging zal voor Zuidholland deze ge volgen hebben In de districten Gonda en Woerden zal 24 be taald worden; in da districten Leiden, Voorburg, Delft, Schiedam, Brielle, Dordrecht, Ridderkerk, Oud- Beierland en Gorinchem 98; in Rotterdam en *sGravenhagn f th. Hiervan zyn uitgezonderd de volgende gemeenten, die het achter hare namen ver melde cyfer betalenLeiden 40; Moeroapslle, Zeg waard, Zoetermeer, Berkel 24; Gouda 36, Sobie- broek 28; Bodegraven, Alphen, Oudshoorn, ter Aar, Zwammerdam, Aarlanderveen, Rijnsaterwoude, Nienw- ▼eau, Leimeiden, Wouhrngge 28; Delft 48; Sohie- dat de bei en nog af 2°. onderhandelingen over den vrede tusschen Turkije, m A s A S .1 V 1 algemeen belang wensohelyk is, met de zienswijze

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1877 | | pagina 1