Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. en, I h. - 1H «SM 1877. BINNENLAND. w- N? 1980. DIENSTBODE ah Meid alleen, loon 70 en 24 waschgeld. Schoonmaakster. KEUKENMEID, 100 Loon, f 20 Waschgeld en f 10 Verval om, de 3 maanden, WORDT GEVRAAGD Adres met franco brieven, ronder left- P. P. I l -■ I JPING jens 9 ure, 17, van SN, roote party LEN, enz. i 24 ure. TABAK. ZONDAG a. s. UITBREIDING. i f f i IOEND r» Zondag 6 Mei. rs! n met de I latuur-1 >eproefde I mien. De I uitsch in I ladzijden, I ickhande- I adel tel aanvrage I ju franco I 3 BODEN gevraagd. I. s. CHEMISCHE WASSCHERIJ. QL (Bombflult, feifcen. - ADVERTENTIÉN. EEN BEKWAME u letterdam. ECHOEREENIGING W. J. C. B. DROOGLEEVER FORTUUN. G. C. DROOGLEEVER FORTUUN. weer 7 PORTRETTEN a 1.- L. H. SERRÉ. STOOMVERWERIJ. tl ft BIJ deze Courant behoort een Bijvoegsel. land ia de k< O. atie. I DE ECHTE C r ons in oozen te ;baar ge- 'Ogstraat, ruik van omloop GOUDA, 5 Mei 1877. Wij brengen in herinnering dat Dinsdag 8 Mei - 1—- 1— a 1 .1 .1 GOUDSCHE COURANT. cept, van iten. VAN LEEFTIJD F zijne KLEUR DE HERSTEL- ed, enz. a deugdelijk Gouda, 4 Mei 1877. In een klein gezin te 'o Gravenhage, wordt TERSTOND gevraagd eene Nadere information bij Mevrouw LAN ZING- alhier, Wachtelstraat No. 142. Er wordt dadeljjk voor VAST GEVRAAGD een FLINKE Adres: Groote Sociëteit op de Haven. aan het Advertentie-Bnrean van A. BRINK MAN te Gouda. jaren met NGEN.on- 1 Nederland, idsche Rijnspoorwegmaat- apij heeft thans, met goedkeuring der Regeering, besluit genomen, te Óoeterbeek eeue halt te ves- i op den voet van die te Maarn. Ede zal een nieuw, aan de tegenwoordige eisehen het verkeer voldoend stationsgebouw worden op- De ondergeteekende gevoelt zich verplicht openlgk dank te betjuigen voor het aan hem bij zijn 25-jarige werkzaamheid door zijnen patroon den heer G. C. deVOOUS geschonken Gouden Horloge, op Woensdag den 2en Mei jl. en tevens voor het onthaal op dien avond door hem aan de werklieden aangeboden; W. van LEEUWEN. Voor een Soliede LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ gevestigd te Dordrecht, worden SOLIEDE BODEN GEVRAAGD voor GOUDA en Omstreken, Franco brieven onder letter G., aan het Bureau dezer Courant. Wij brengen in herinnering dut Dinsdag 8 Mei a.s. de verkiezing plaats heeft voor 4 leden der Provinc. Staten en dat de stembus geopend is vau des morgens van 9 tot des middags ten 5 ure. H, M. de Keizerin van Dnitschland heeft een gift van 800 Rm. gezonden, als bijdrage voor den opbouw van het asyl Steenbeek. De direotie der Nederlani sehap het b tigen Te van 1 gericht In verband daarmede zullen de stations inrichtingen aldaar in het algemeen verandering en uitbreiding ondergaan. Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zitting van 3 Mei. In deze zitting dia ten half vier ure plaats had, deelde de voorzitter mede dat de eindverslagen gereed waren over de ontwerpen betreffende het onderwijs aan de militaire akademie, tot onteigening voor den spoorweg Zwolle-Almelo, en tot verlegging van den termijn van aanslag voor de beetwortel-fabrieken. De kamer besloot die ontwerpen achtervblgena aah de orde te stellen Maandag ten een ure. De Minister van Biniftnl. zaken heeft afgewezen het verzoek van den Raad van Kampen om subsidie voor den bouw eener Hoogere Burgerschool. Naar wij vernemen, zullen de nieuwbenoemde rech terlijke ambtenaren op Zaterdag 12 Mei e. k. allen voor de gerechtshoven, waaronder zij ressorteeren, wor den beëedigd. Woensdag herdacht de heer H. van der Lee te Woerden, den dag, waarop vóór hij 40 jaar het diploma als heel- en verloskundige erlangde: spoedig daarna begon zijne prakticale loopbaan, in genoemde gemeente. Dat die dag niet onopgemerkt is voorbijgegaan, bewijzen de vele blijken van belangstelling door den jubilaris ontvangen. Te Amsterdam is Wóensdag in het Amstel-hotel aan Z. K. K. prins Hendrik een feestmaal aange- t boden door een groot aantal boeren, die onlangs, kort na de opening van de tuinbouw-tentoonstelling, door den vorst op het lusthof Soestdijk zoo hartelijk waren ontvangen. Ook Z. K. H. prins Alexander was daarbij tegenwoordig. De bij die gelegenheid uitgebrachte toasten betroffen in de eerste plaatst Z. M. den konjng en het vorstelijk huis. In het bij zonder trok de aandacht een toast door prins Hendrik op prins Alexander uitgebracht, waarin hij deu wensch uitsprak dat zijn neef den weg, waarop hij zelf, blijkens zooveel waardeering, zich niet ongelukkig bewoog, mocht vervolgen als dit hem zelveu niet langer vergum! zou zijn, een toast door prips,Alexan- der beantwoord met de verzekering, dat hij naar zijne krachten aan die opdracht zou trachten te voldoen, gedachtig aan de spreuk Je maintiendrai. Men schrijft aan de L. Ct.: Mei is aangebroken met hagelbuien en vorst, zooals Vrijdag naeht. Wanneer de lente komt is nog vrij onzeker; het ia ook in andere gewesten koud en de noordewind is snijdend als In den winter. Het vee heeft het kwaad in de Weiden, waar geen gras is en die rood beginnen te wordenvan de kou. Op verre na zijn de stallen nog niet ontruimd; men stelt vair dag tot dag uit, op hoop van lenteweder, het vee los te laten, dat hunkert naar het weiland. De aardappelen komen hier en daar boven den grondanders is er buiten nog niet veel te zien, dut bloeit. 25-JAKIGE VA» P. bb MINK EN J. G. ENDENBURG. Gouda, 5 Mei 1877. gTsSBigSeiSeiaiaSeKa ra? Bevallen van een Zoon, A. P. J. van der BURCHT van LICH TEN BERGH—Doepf. Gouda, 4 Mei 1877, De ondergeteekenden betuigen hunnen harkeljjken dank voor de talrijke bewijzen van deelneming, ondervonden bij de ziekte en het overljjden hunner oudere, den heer JAN DROOG LEEVER FORTUUN en Mevrouw NEELTJE CORNELIA BLANKEN. Gouda, 5 Mei 1877. V De familiën DROOGLEEVER FORTUUN en FORTUUN DROOGLEEVER betuigen hun nen dank voor de betoonde deelneming bij het overlijden van den heer J. DROOGLEEVER FORTUUN en Mevrouw N. C. BLANKEN. Gouda, 5 Mei 1877. 4 maanden kraams, biedt zich aan. Adres bij N. HAAKS, in het St. Anthouieklooster te Gouda. In bovengenoemd vak kan een LEERLING geplaatst worden by J. SWITZER Az. Door uitbreiding der fabriek en het byzetten der nieuwste Machines ben ik thans in staat gesteld alle goederen binnen 14 dagen af te leveren. Voor dit «riseen ia bijzonder aan te bevelen het verwen van MEUBELGORDUNEN, TRUP en STOELZITTINGEN alsmede- het Chemisch Wasscjjgn van HEE REN- en D AMES- KLEEDINGST®KEN zonder Isstornen. Agent te GoudaDe Heer T. A. G. va» DETfi, Mmirt. De heer mr. A. F. de Savornin Lohmaij heeft verklaard bij de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer geen candidatunr te zullen aanvaarden. Bij besluit ven den Gemeenteraad te Oud-Beier- afgeschaft. De Arnhenucke Courant bevat een Nederlandsche minister-kaleuder, waaruit' blijkt dat Nederland na 1848 heeft gehad 21 ministers van buitenlandsehe zaken, 15 van binnenlandsohe zaken, 16 van finantiën, 20 vau koloniën, 19 van justitie, 14 van marine en 16 van oorlog, 16 interimaire ministers zijn daaron der begrepen; de ministers van eeredienst ontbreken aan de opgave. In 26 jaren waren er dus voor de genoemde 7 Departementen te zamen 121 ministers, wier levensduur gemiddeld (zonder de interimaire ministers hierbij te rekenen) was: buitenlandsehe zaken 1 jaar, 7 maanden, 15 dagen; justitie 1 jaar, 5 maanden, 10 dagen; binnenl. zaken 1 jaar, 10 maanden, 8 dagen; marine 2 jaar, 7 maanden, 6 dagen; finantiën 1 jaar, 10 maanden, 15 dagen; oorlog 1 jaar, 10 maanden, 15 dagen; koloniën 1 jaar, 7 maanden, 15 dagen. De Wage». Courant verneemt, dat er in Augus tus a. s. groote manoeuvres zullen gehouden worden bij Wageningen en de Grebbe, door de le divisie behalve grenadiers en jagers sterk 7000 man. Vrijdagavond ie bjj het doen van schietoefeningen een korporaal-titulair van bet inatructie-batailjon te Kampen zoodanig aan het hoofd getroffen, dat hij gisteren ochtend aan de gevolgen is overleden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1877 | | pagina 1