Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. I 1877. Np 2014. BUITENLAND. BINNENLAND. Woensdag 25 Juli. dl Buitenlandsch Overzicht. r i: De inzending van advertentién kan geschieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave. ,1 i worden berekend naar plaatsruimte. Afzonderlijke Nommen VUF CENTEN. ADVERTENTIËN worden geplaatst ▼an 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTS LETTERS I en aan de mogendheden te dien aanzien geen ophelderingen gegeven, De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prys per drie maanden is ƒ1.75, franco per post 2. GOUDSCHE COURANT. GOUDA, 34 Juli 1877. Bij beschikking van den Minister van binnen- landsohe zaken wordt, met wijziging van de beschikking van 1 Maart 1877, met ingang van 1 Augustus a. s. Door den gemeenteraad van Assen is besloten een volledig gymnasium met öjarigcn cursus, overeen komstig de nieuwe wet op het honger onderwijs, tot stand te brengen. Burg, en weth. zyn gemach- zullen de legers onder generaal Gurkho de beste passen over den Balkan vermeesteren en versterken, en wij vernemen dat nu honderden sappeurs reeds bezig zijn over twee dier passen wegen te maken, waarover geschut vervoerd kan worden. Hoewel sommige Engelsche bladen als Daily Telegraph en Standard aandringen op een handelend optreden van Engeland, acht de regeering, evenals die van Oostenrijk, het oogenblik daarvoor niet aan gebroken. In het Engelsche Hoerenhuis verklaarde lord Derby gisteren, dat ingeval van vredesonderhan delingen, geen mogendheid met gunstiger gevolg tussohenbeide sou kunnen komen dan die, wier krachten nog niet door den strijd zullen zijn uitgeput, wat met de oorlogvoerende partijen wel het geval zal wezen. De taal van Engeland, zeide hg, is krachtig en stellig het heeft aan de Porte de verzekering gegeven, dat sy op geen hulp van Engeland moet rekenen. Aan Rusland heeft de regeering de Engelsche be langen niteeugeaet, in een volstrekt niet vijaadigen geest en heeft van graaf Schou waloff herhaaldelyk de verzekering ontvangen ran de tevredenheid der Rus sische regeering over de inlichtingen van Engeland. De motieven voor het verblijf van de vloot aan de Besika-baai waren zeide de lord voldoende in het lagerhuis ontwikkeld, waren t. omdat zij niet gevraagd zyn. Wat betreft de wreed heden door de Rossen bedreven, moest men aan nemen dat de berichten daaromtrent evenzeer over- dreven zijn als die betreffende de gruwelen door de Turken in Bulgarije gepleegd. Uit Amerika ontvangen wij sinds enkele dagen verwonderlijke berichten betreffende een werkstaking valt spoorwegbeambten, welke evenals Amerikaansche watervallen, branden en oplichterijen, weer reusach tiger is dan ergens anders. Uit een telegram aan de Times blijkt, dat de on lusten onder de Amerikaansche spoorweg-beambten hoogst waarschijnlijk in verband staan met een van te voren beraamd plan. Wat men eigenlijk denkt te verkrijgen, door op zoo geweldadige wijze te ban delen, als in de- jongste berichten wordt gemeld, is niet duidelijk. Wel dat een ernstig gevaar de Unie bedreigt en de-regeering spoedig krachtige en afdoende maatregelen dieut te nemen, zal niet deze beweging eene zeer bedenkelijke uitbreiding krijgen. Het goederenvervoer wordt eenvoudig belet, aan het personenverkeer legt men in den regel geen moei lijkheden in den weg. Hier en daar worden de stations door de werkstakers vermeesterd, de telegraaf draden afgesneden en by verzet van de autoriteiten zijn er ook voorbeelden van baldadigheid en ver woesting. Voor Baltimore is de werkstaking zeer ernstig, daar graan en petroleum thans niet naar het bui tenland kunnen worden vervoerd. Te Philadelphia heeft de mayor de politie doen versterken aan het station van den Pennsylrania- spoorweg. Ongeregeldheden waren daar nog niet voorgevallen. De rijksopz. 3de kl. op de spoorwegdiensten H. Du Croix belast met het dagelijksch toezicht op de spoorwegen AmsterdamBreukelenHarmelenRot terdam en Gouda's Gravenhage, ter standplaats Gouda. De gewone Jnli-rergadering van Onderwijzers in ’t zevende district van Zuid-Holland, zal gehouden worden Zaterdag 28 Juli a. et. onder voorzitterschap van den Schoolopziener, den heer J. Broedelet alhier. Op de agenda zijn geplaatst de volgende onderwerpen 1°. De verslagen van de verschillende onder- afdeelingen des genootaehaps over 1876—77-- 2*. Het verband tusschen het Lager- en hst Mid delbaar Onderwijs, in te leiden door dan Hoer G. H. Westbroek, hoofdonderwyzer te Schoonhoven. 3°. De vergelijkende examens. 4*. Bewaarscholen of voorbereidend Onderwijs. 5*. De verheffing van den hulponderwijsenetand, naar aanleiding van den beschrijvingsbrief der Open bare Hulponderwyzera-eereeniging, in te leiden door den heer J. Kiewiet de Jonge, hoofdonderwijier te Oudewater. (De punten 2, 3 en 4 (zijn voor de vorige ver gadering reeds opgegeven, doch door gebrek aan tijd uitgesteld). In de verschillende garnizoensplaatsen circuleeren uitnoodigingen aan de officieren, ten einde, by genoeg zame deelneming, aan Z. M. den Koning een album met adressen van dank en waardeer! ng van de actieve officieren vap het leger aan te bieden, wegens het op. nieuw door Z. M. gegeven koninklijk blijk van be langstelling in de onlangs opgerichte Vereeniging van gepensioneerde officieren. Uit Oudewater schrijft men aan de If. R. Ct.: De afloop der verkiezing voor onzen gemeenteraad heeft onder het achtbaarste gedeelte onzer burgerij een treu- rigen indruk achtergelaten. Onverhoeds toeh heeft een deel der kleine kiezersklasse, opgeruid door iemand die met leede oogen den bloei onzer gemeente gade slaat, en bovendien geheel onverdiend, den wethouder Langerak, die sinds meer dan 20 jaren lid van den raad was, daaruit verwijderd. Hy was iemand van ongerepten naam en zeden, die met liefde en ijver zijn tyd en bekwaamheden jaren lang voor onze ge meente heeft ten beste gehad. Voorts beeft de heer J. A. Mouty'n, die in de herstemming is met den heer C. B. Verheul, per advertentie verzocht niet meer in aanmerking te komen. Aan de Tweede Kamer der Staten-generaal is ingediend een wetsontwerp tot regeling van 'het auteursrecht. Het strekt om voor gedrukte geschrif ten, plaat-, kunst-, muziek-, tooneclwerken en mon delinge voordrachten, zoomede voor openbare uit- of opvoering van muziek- en tooneelwerken een termijn van 50 jaar na de eerste uitgaaf aan te nemen, rekenende van de dagteekening van het bewys van ontvangst, door het departement van justitie af te geven. Inbreuk op het anteursredOrordt gestraft met boete van 25 tot 2000 en de verspreiding met eene boete van 300 tot f 600. De wet is ook verbindend voor Nederlandsch Indië. didatenlijst Van de zoogenaamde «Renten-Couliaee» heeft :rde republikeinsohe commissie nit het by voortduring zeer druk met \a. uitgemaakt, Aiezingen van 1ft van October afgevaardigden er van het ofli- ciëele Bedletin dee Camtwnee te vervolgen, maar dat Geen bijzonder nieuws uit Frankrijk. De regeering gaat voort met hare willekeurige handelingen, onder drukt alle zelfstandigheid, knevelt de ambtenaren en de pers op ongehoorde wyze. Zelfs onder Napoleon III is er niet zoo huisgehouden. Alles is er op toe gelegd om de republikeinen tot verzet te prikkelen en aldus een voorwendsel te krijgen voor geweld. De regeering poogt de lieden te vertritteren en woedend te maken, doch nauwelijks was dit begrepen of de gestrengste tucht is in de verbondene liberale gelederen gehandhaafd. Zelfs de totnutoe onverbeterlyk gebleven radicalen van 1848 hebben besloten te zwijgen en te dnlden, niet aan barricades te denken, maar enkel aan de wet hulp te vragen, totdat de stembus ten laatste geopend wordt. Zelfs de verjaardag van de inneming van de Bastille heeft men als ongemerkt laten voorby gaanniemand wil iets doen of een woord zeggen, dat de Broglie en de Forten.aanleiding kan geven om de hulp der huzaren in te roepen. De eenige die men laat spreken zijn de gematigdste kalmste liberalen, de oonstitutioneele orleanisten, die een afschuw hebben van den nieuwen bonapartischen aanval op de vrijheid van het volk. John Lemoinne vau het Joarnal dee Debate is woordvoerder geworden der vereenigde republikeinsche partij, en hy spreekt mannentaal. Ieder weet, dat de Broglie, door het Jaamal de De'bate te schorsen of het lid der Fransche Académie Lemoinne te vervolgen, een grooten dienst zou doen aan de liberalen, door dus voor de geheele wereld te adrerteeren dat ze onverdraagzamer, ruwer en onhandiger is dan de ministers van wijlen het keizerrijk. Het Bonapartisch kiescomité heeft reeds zijn oan- didatenlijst aan de Fortou ter goedkeuring gezonden. Ook het republikeinsch kiescomité is reeds druk werk zaam. - v--*■ het 250,000 francs ontvangen. De rechtsgAeerde republikeinsohe - den Senaat heeft 1~1 -‘J~ het geven van adviezen. Zij heeft d dat net in strijd is met de wet de ve de algemeene raden tot de tweede hé uit te stellen, en dat elk van de 3M niet alleen het recht heeft den uitgevi ciecie OCH himmunci rctruigcu, luuor uat ook de minister de Fortou in deze als civiele partij aansprakelyk is. Een gedeelte der Russische legers sluit Rustschuk in, terwijl een ander gedeelte op weg schijnt naar Adrianopel. Het is echter te betwijfelen of het aan tal troepen groot genoeg is om gelijktijdig deze twee groote ondernemingen te beginnen. Zoo de Russen met eenige voorzichtigheid handelen en zich niet bloot willen stellen aan een ontzettende nederlaag, moet de inneming van Rustschuk hun eerste taak zyn, en het 1 is verre van onwaarschijnlijk, dat generaal Zimmer man, na Silistria onschadelijk te hebben gemaakt, de verdedigers van Tnrtnkai verdrijven zal, om dan aan de beslissende beweging tegen Rustschuk dee! te nemen. Wanneer deze stad is ingenomen wordt zij het bruggenhoofd van den Bucharest-Giurgewo-spoorweg, en de Russen zullen dan per trein al het bezondigde voor hun legers kunnen aanvoeren en eerst een veilige basis voor hunne bewegingen hebben. Intusschen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1877 | | pagina 1