ut. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. WE. rères, 14. I, N? 2024. 1877. BUITENLAND. BINNENLAND. 1 im Vrijdag 17 Augustus. OCHE en IIOLJf, 'eiii. elke door 1 HU. 6e- i algetneene jsvertering, 'stelling na e gevolgen, aroche ate zwakte, burg. Buitenlandse!» Overzicht. id-Holland rev. van K. Semi- als te letten, die zich op brengen dat Basis garantie. gouden en De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. GOUDSCHE COURANT worden berekend naar plaatsruimte. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. MAN. o Apotheker ida. Zuid-Holland kant. iits-Albums, ents et de en waarin het geheele rapport met de bijlagen wordt opgenomen. De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prijs per drie maanden is 1.75, franco per post 2. meesmiddelen, ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS der Belgen, in zjjn nieuw Do roggeoogst xalt overal in ’t noorden des lands naar wensoh uit; wel hebben de regens der laatste dagen vele granen doen doorschieten, doch deze maand kan nog schoone dagen opleveren. De boek weitvelden, die alzoo prachtig in bloei staan, hebben op sommige plaatsen eveneens door ’t aanhoudend natte weder geledengerst en haver, veld- en tWi- vruchten leveren alom ruim op. De boonen ziju op vele laaggelegen landen aan ’t rottenj wat wel te bejammeren is, daar er in geen jaren zoo rijke ladingen te aanschouwen waren, als zulks thans ’t geval is. Appelen enèperep komen er over ’t geheel weinjg vdorpruimen leveren behoorlijk tp, de eerste vrucht er van wordt geoogst en duur verkocht. De weiden staan alom voordeelig; ’t slachtvee heeft volop gras en ontwikkelt zic^jaar wensoh. enen nutte te allen, schuren, a enz. enz. is •men van den eren, alsmede et lijden, dat welke, in de i die plaatsen latsen binnen Jit tot heden is voldoende, ige gebrniks- die reeds Men schrijft uit Rotterdam: Sedert jaren zijn hier plannen hangende toUaanleg van tramway’s door de stadmaar die plannen blijven plannen. Tot uitvoering komt het niet. Aanvragen om concessie zijn bij het gemeentebe stuur ingekomeq| maar in plaats van medewerking, ondervonden de aanvragers allerlei bezwaren. Bij ons departement van openbare werken schijnt men te meenen, dat de Rotterdammers, ondanks de grootc uitbreiding der stad en ondanks het steeds toene mend verkeer, ’t wel evenals hun voorvaderen zonder trams afkunnen. De bezwaren van officieele fcijde tegen de plannen der concessie-aanvragers ingebraqK, zijn uitsluitend van teehnischen aard. Men jrrjfijst belemmering van het verkeer en gevaar voor onge lukken, zoo de route loopt door een druk gedeelte van de staden bij de keuze van eene andere route heeft men weder andere bezwaren. Het spreekt overigens wel van zelf, dat de ondernemers zich geen route kunnen laten voorschrijven, die hunne onderneming reeds van den aanvang af tot impro- ductiviteit zou veroordeelen. De route dient zoo ié worden'gekozen^ dat de tram aan alle behoeften zopveel mogelijk voldoet, en dit is ook de eenige Het Hoofd-comité van de vereeniging Hei Roode Kruit, heeft aan de comité’s verzonden een circulaire, waarin wordt kennis gegeven dat door de bemoeiingen van het internationaal comité te Genève zich eene wagence internationale de secours aux militaires blesses" heeft gevestigd te Triëst. Deze „agence" stelt zich beschfltbaar tot het ontvangen van geld en materieel tot hulp voor de gekwetste krijgslieden in de oorlog voerende legers. O. a. is de toezending gevraagd van 1000 matraszakken en kussensloopen, 1000 hand doeken, 1000 wollen dekens, 1000 lepels en vorken en 2000 borden van gegalvaniseerd ijzer. Na de bloedige gevechten meldt de circulaire - der laatste dagen is hulp van buiten dringend noodig. Het hier gevestigde comité heeft reeds vroeger uit de kas 150 gezonden, ^podat thans daaruit niet meer kan afgezonden, mochten echter welwillende stad- genooten iets willen afstaan voor dit doel, gaarne zal het bestuur v,an het hier gevestigde comité dit ont vangen en verzenden. De bemoeiingen van de Fransche monarchalen om althans eenige leden van het liukermidden over te halen, zijn geheel mislukt, zoo zelfs dat van officieuse zijnde thans wordt geloochend alles wat van dien aard heeft plaats gehad. De republikeinen blijven één van ziel en zin en willen van geen transactie weten. Van den verkiezingsdag hoort men niet meer; men gelooft dat het werkelijk 14 October zal worden en de flTemps" geeft in overweging in dat geval het Ministerie in staat van beschuldiging te stellen wegens schending der constitutie. De discussie over het beruchte artikel van de //Fi garo," dat men tot opschrift had kunnen geven Fourtou contra Broglie, is nog miet gesloten; de legitimisten zijn daardoor nog versterkt in de over tuiging, dat zij worden gebruikt door de Bonapartisten; de //Union" vindt, dat zulke artikelen moesten worden tegengesproken in het //Journal officiel," wat wel niet gebeuren zal. Fourtou heeft Parijs verlaten om eenige dagen door te brengen in den kring van zijn familie; hij is moe van ’t afzetten en plagen van de republikeinen en wordt lijdelijk vervangendoor Brog- He, tot groote ergernis van de //Figaro" en de //De fense." Het Eugelsche Parlement is eergisteren tot 30 Octo ber uiteengegaan en de sluitingsrede is, wat de Oos- tersche quaestie betreft, slechts een herhaling van hetgeen Beaconsfield, eenige dagen geleden meedeelde in het Hoogerhuis; dat de toon ten opzichte van Rusland zoo gematigd is, wordt door velen ook al toegeschreven aan de nederlaag bij Plewna en men leest tusschen de regels van het officieele stuk, dat de laatste gebeurtenissen op het oorlogstooneel hebben doen zien, dat Rusland niet zoo geducht is als men meende en Turkije niet zoo zwak, reden waarom men aan de Theems geruster kan slapen, totdat de vredes onderhandelingen op het tapijt komen. Bij totaal gebrek aan oorlogsnieuws blijft de nederlaag van de Russen bij Plewna niet alleen in Engeland, maar ook elders het hoofdgerecht en de gevolgen worden te breeder uitgemeten, naarmate Rusland langer wacht met zijn1 offensieve beweging. De bèrichten over het deelnemen van de Grieken aan den oorlog luiden heden nog niet geruststellender; te Weenen echter gelooft men niet, dat de Grieken veel zullen uitvoeren zij zijn* gewoon feel leven te maken. GOUDA, Jfi Augustus 1877. In de gemeenteraadszitting van Dinsdag is iiïge- gekomen het Rapport van de openbare gezondheids- commissk betreffende het voortgezet onderzoek van IJselwateR Zooals men weet geschiedde dit onder zoek naar aanleiding van de aanvrage der hh. Kqp- tyu en de Vries Robbé tot concessie voor den aanleg en de exploitatie eeuer waterleiding door deze gemeente. J Wij verwijzen allen die in dtt rapport belangstellen naar het Verslag van het verhandelde in den gemeente raadszitting van Dinsdag jt, out dezer dagen*uitkomt Er wordt wederom melding gemaakt van een zonderlinge straf voor schoolkinderen. Hoewel ze niet zoo misdadjg is als die, waarvan een bewaar- schoolhouderes te Groningen beschuldigd wordt, y is ze zeker evenmin aanbevelenswaardig. .Een hulpon derwijzer op eene school in Noord-Brabant heeft een leerling tot straf opgelegd binnen een bepaal den tijd 600 vliegen te vangen. Volgens den Haagschen korrespondent der Zutph. Ct. denkt het ministerie niet aan aftreden en zou het zelfs voor een krasse motie niet wijken. Liever zou het tot kamer-ontbinding overgaan. Hij maakt melding van een gerucht, dat de leider der liberale partij, afkeerig van het goeverneeren, wel bereid zal worden bevonden om het leven van dit kabinet nog eenigen tijd te sparen. Zelfs in bevriende kringen kan men zich zooals schr. af leidt uit eene plaat in den Spectator, niet losmaken van het denkbeeld, dat Kappeyne er eigenlijk liefst een spelletje van maakt. z/Aan hem, zegt de korr.om te toonen, hoezeer men zich in dat opzicht vergist!” Er zijn thans, volgens het Jaarboekje voor het Notarisambt, in Nederland 146 personen, minstens 25 jaren candidaat-notaris zijn. Het totaal der candidaten is 1231. Uit deze gemeente wordt aan het IHl. het vol gende geschreven «In het vorige jaar is door den Geneeskundigen Raad vdn Zuid-Holland een onderzoek ingesteld naar den toestand der kazernen, met het oog op de gezondheid der militairen. Toen bleek zooals bekend is dat op vele plaatsen de wijze, waarop de soldaten zich moesten reinigen, veel te wensohen overliet, zooals b. v. te Gouda, waar zij zich moesten gaan wasschen in de Singelgracbt, die langs de kazerne loopt, dus in de open lucht, na eerst een wandeling ovey een open plein gemaakt te hebben, wat ten gevolge had, dat de geheele reiniging, vooral des winters, wel eens nagelaten werd, natuurlijk zeer ten nadeele der gezondheid. Men zeide toen, dat er weinig aan te doen was, maar het wekt verbazing, wanneer men ^Mt hoe weinig ook na de openbaring van gemeld rap port —j- er nog om de gezondheid van den soldaat wordt gegeven, hetgeen blijkt uit het'Volgende. Onmiddelijk naast de kazerne te Gouda bevindt zich de stedelijke zwem- en bad-inrichting. Daarvan mag doör de in Gouda in garnizoen zich bevin dende soldaten geheel gratis gebruik worden gemaakt, onder voorwaarde, dat daarvan door den komman- dant een paar uur te voren aan den directeur der zwemschool wordt kennis gegeven, waarop de inrich ting zoolang wordt gesloten voor het publiek. Hoe weinig men dat nu op prijs stelt, blijkt hieruit, dat bijv, dit jaar de soldaten nog geen enkele maal de zwemschool bezocht hebben, wat met het oog op de reinheid en gezondheid der sol daten die in de kazerne geen andere gelegenheid hebben tot reiniging van het lichaam zeker de aandacht verdient der militaire autoriteiten. Terwijl particulieren blij zijn tegen betaling van entrée gelegenheid te hebben zich te verfrisschen, wordt den soldaat wien na een vermoeiende marseb een verfrissend bad zeker ook goed zou doen de kostelooze gelegenheid geheel willekeurig onthouden. Het is zeer te wenseben, -dat er meer zorg worde gedragen voor de belangen van den soldaat, vooral wanneer die, gelijk in dit geval, zoo gemakkelijk behartigd konden worden."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1877 | | pagina 1