Nieu LATIJNSGHE SCHOOL. SOCIËTEIT GENOEGEN,” WONIE-OONOEBT KERMIS. ‘GEROOSTE PALING, Urbanus Pillen, bereid volgens het aloude en echte recept, van de Wed. KEUNEN ZOON, Chemisten. 1877. BUIT] 9ISSSTB0DB KAMERMEID GEVRAAGD. imWITCAW bevat 682 Nummers, ALLE ADVERTENTIES, zoowel in Binnen- als Buitenland- sche Couranten ten spoedigste geplaatst. F. DIAMANT, Karneinelksloot 3e huis van af de Boelekade ZONDAG a. s. ozmz Hotel WEI,HEIt Rotterdam, wordt zoo spoedig mogelijk een EERSTE en TWEEDE Koninklijke Arnliemschc BüAÏÏDECOLOQNE-MEE. Au IR. TT TT E TZE. GEMEUBILEERDE KAMER, de prijs van 9 a 10 Guld. per maand niet te boven gaande. Brieven franco onder letters A. Z. bij den Boekhandelaar A. BRINKMAN alhier. <len lieer Völlmar, GOUDA. VERSCHE bij A. H. SPARNAAIJ, Dr. Cliantomt'lanus Oogenwater. GENEESKUNDIGE BEVESTIGIHG der voortreffelijkheid van het 'enlaii J. be VRIES ROBBÉ. KOKSMA’s op ZONDAG 19 Augustus 1877, des avonds ten 7 ure. Bij ongunstig weder in de zaal. Stoomwasscherij, Ververij en Drukkerij weer 7 PORTRETTEN a 1.— L. H. SERRÉ. jBi Anatherin-Mondwater tegen alle Mond- en Tandziekten. 50 W aarschuwing. GC SCHOLTEN, Gebr. dï RAADT en verder bij alle voorname Winkeliers en Coiffeurs in het De DIRECTIE der GASFABRIEK, geeft kennis dat door werkzaamheden aan de Hoofd pijpen, gedurende de eerste VEERTIEN DAGEN de aanvoer van GAS niet geregeld zal kunnen plaats hebben. De Directeur, Met primo November wordt EENE FLINKE GEVRAAGD. Adres in persoon aan het Bu reau dezer Courant. Alleen zij komen in aanmerking, welke van goede getuigen zijn voorzien. Zich te vervoegen of Hotel WEIMER of bjj F. van GENT, Hooge Gouwe te Gouda. De EAÜ DE COLOGNE dezer Fabriek in diverse merken verkrijgbaarbij B pHHAT mnxT zn i r» -i v n -rrr* i v 7n - geheele rijk. De gewone JAARLUKSCHE PRUSUIT- DEELING zal plaats hebben op MAANDAG den 20n AUGUSTUS, in het Lokaal der Hoo- gere Burgerschool, des middags ten 12 ure. Bij deze gelegenheid zal EVERARDUS JO HANNES van ELDEN eene door hem in de Latjjnsche taal opgestelde verhandeling voor dragen. Alle voorstanders der oude letteren worden beleefdelijk uitgenoodigd deze plechtigheid met hunne tegenwoordigheid te vereeren. Dr. D.TERPSTRA, Gouda, 16 Aug. 1877. Rector. die voorhanden zijn bij A. BRINKMAN. Gouda. druk van A. Brinkman. ijen tyimid «grooting ejiaudeld. gevoelen idieu zij dl Een JONGMENSCH wenschte des avonds zijne vrije uren te besteden voor De beste getuigschriften kan hij overleggen. Brieven franco onder lett. X. Y. aan het Ad- vertentie-Bureau van A. KOK Comp., Boek en Kantoorhandel, alhier. ■■II te plaatsen, behoeft men zich niet naar elders te wenden; door den Uitgever dezer Courant, A. BRINKMAN, worden GEVRAAGD EENE zien, doch “fj ver- J I van zwakke, stekende eh j*u- onfeilbaar middel gevonden iwater vaP-Dr. V aan verschil- »htig werkend in het Abonnement door de Kapel van het Corps GRENADIERS, onder Directie van i!#" Entree buiten inteekening: Voor Heeren Leden, hunne Dames of Kinderen 1.per persoon, voor Niet-Leden 1.70 per persoon. Het Bestuur, Mb. P. J. SNEL, President. H. JAGER, Secretaris. Gouda, 15 Aug. 1877. Goederen zooals D A ME S-C OST UM ES, ROBES-CHALS, AVONDDOEKEN, HEEREN .JASSEN, BROEKEN en VESTEN, welke met de laatste feesten vuil of met vlakken geraakt zijn, worden in den korten tijd van 3 dagen opnieuw gezuiverd en uitgestoomd in de Alwaar tevens HANDSCHOENEN worden gewasschen zonder reuk na te laten a 10 cent het paar. •Verwerij van DAMES-JAPONNEN en COS TUMES in meer dan 200 Patronen en kleuren. Spoedige bewerking. Civiele prijzen. Vogelenzang, M. 61. Met spanning ziet t moet vapdM Algfmeen öpeodWtRegeering vérgaderinr~~ 11 :J omdat del worden bf een ander Raden, int delen, toch de anderi rijke zaketc znllön af heeft in wn zeer ui een -j rerdaulng van met de wet. Het g Raden zullen bealias zij bestaande com Regeering gedwee v de vergaderingen vot ken. Kan' Fourtou dan zullen zij Met n De Russische bla< bekomep van den scl zij gelopyen, dat ee Russen in ’t eind n daarin hebben zij reserve heeft, terwij veld heeft. Som mij op Oostenrijk en troepen, dat thans namelijk moet wor Oostenrijksch legerki het geheel genomen een veel kalmer to< Duitschland, welks bladen geven in o te maken, zoodra zi heid aanbiedt, orndu heden slechts wachtel door den oorlog on Hou len Osman het oostelijk gedeel er beweging de E rukt om de Russe ven, terwijl dezen prijsgegeven uit vre de Turksche vloot aa richting levert een i Hoewel de opinie omtrent den inhoui het parlement is men uit eukele ge< eenstemming met de den geest der put indruk heeft gemaa reeds in dien zin ui nog niet voldoende vredelievende neigii «che organen zijn vi even neutraal is al zoolang de belanger Van andere ondei ken, is nog belangi zien van de annen /zDe proclamatie vai vaal is in die pi Eveneens is zij mi hoofden der inboo gen, en de oorlog van mijne onderda thans gelukkig geci Ik vertrouw da doel hebbende om van Zuid-Afrika ee te stellen voorwal dergelijke gevaren t van dat belangrij bevorderen en bevi Verder bevat d( van de ia het a wetten. Onder de verschillende kwalen, waarmede het menschdom voortdurend bezocht wordt, is blind heid zeker wel een der qrgste; zelfs niet goed en volkomen te kunnen zien, is reeds lastig en,! gevaarlijk, ja! het minste wat men aan de oogen, gevoelt, is zeor pijnlijk en origeriefljjk, want het gezicht is niet alleen het onthisbaarste, maan tevens ook het gevoeligste zintuig der menschen. Wat is nu de gewone toevlugt, wanheer de oogen beginnen te verzwakken? Dadelijk be-„ sluit men een bril aan te schaffen, doch het ii ontwijfelbaar zeker, dat de oogen door het brilj lengebruik niet versterken: men weet toch zeer goed, dat brillen alleen dienstig' zjjn om met gebrekkige oogen te i' nimmer de oogen kunnen herstellen of beteren. Tot herstelling kende oogen is een in het zoo gerenommeerde Oo CHANTOMELANU8. Alle ljj< lende oogkwalen wordt dit middel met vertrouwen aanbevalen,°en zullen zjj zich bjj een oplettend gebruik, volgens veor- schrift, voor vele gebreken, voornamelijk ver zwakking. vrjjwaren. Het is verkrjjgbaar met gebruiksaanwijzing a 60 Ct. per Flacon bjj T. A. G. van DETH, Gouda. J. J. BEUZEMAKER, Leiden. J. H. KELLER Zoon, Westewagenstr. Rotterd. Mej. L. A 6CHOUTENS—Schlüter, Oostmolenstraat J. J. GROENHUIZEN Co., Utrecht. En meer bekende Depóts in ons rjjk. Ik verklaar, dat ik sedert eenige jaren het Anatherin-Mondwater van den K. K. Hof- Tandarts Dr. i. G. POPP te Heenen, met het beste gevolg tegen Scobbutizk-bhumatmchz Mondkwalen zikkki.uk Tandvleksch, zoomede tegen Tandpijn heb gebruikt en tegenwoordig nog allerwege voorschrijf, daar ik mij van deszelfs heilzame werking herhaaldeljjk in mjjne praktijk overtuigd heb. Grosz Miklos. Dr. J. FETTER, m.p. Te verkrijgen te Gouda bij L. Schenk, winkelier op de Hoogstraat, A. 128; te Rotterdam bij F. E. van Santen Kolff, apoth. en A. Schippereijn Co. (blauwe porce- leinwinkul); te ’s Hage bij J. L. F. Snabilié, apoth.; te Delft bij A. J. van Rijn en J. E. Kauwenhoven; te Schiedam bij C. Malta Gz.; te Leiden bij E. Noordijk; te Utrecht bij F. Altena en Kraan: te Amsterdam bij F. v. Windheim Co. en H. H. Uloth Ct., apothek.; te Ondewater bij T. J. van Vreumingen; te Schoonhoven bij A. Wolff. Deze URBANUS PILLEN zjjn door om in doosjes a 37’^ Cent en in dubbele doezen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar ge steld bjj den Hr. L. SCHENK, op de Hoogstraat, Wjj waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen. a-Üï

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1877 | | pagina 1