r. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Ij II fi i 1877. N? 2033. BUITENLAND. Buitenlandse)! Overzicht. BINNENLAND. Vrijdag 7 September. ij j kooplng. jDANUS, rnemens op BER 1877, it Koffiehuis e sitting, afslag, in ÏKOOPEN: STEIN, NHOEF DEK, mdissement rijheden, in, als die i bezeten en runnen wor- igendom en r de Ussel, tot aan de 1 visscherg nder de ge- astrechtsche mde houten sard in den 1gemeente n gemeente iïbit, Sectie !79Ji», allen Kennisgeving. N I f 1 r, 3 es S3 35 S3 S- CS S -=s De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave ïi orer de Don- 32217.66s 25666.— 1381.— if 55833.09s ti J opeischbare schulden der gein. 16236.80 X. worden berekend naar plaatsruimte. Afzonderlijke Nommers VUES CENTEN. If h H 4957.81s 850.— 8242.— 2356.05 lereid rolgens Gouda illein den beer L CS S3 22214.87s 4345.— «■M s Ss Ss -2 JANUARI n voordeele emeente te komen ten )LDANUS. KMAN. 38846.-j onheugelijke LEN, is een ran J. J- tekening zich le het doosje tent op te zijn i eennamaak- len. De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is f 1.75, franco per post f 2. Ui, BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda, brengen ter kennis van de ingezetenen, dat de BE- GROOT1NG van de INKOMSTEN en UITGAVEN der Gemeente, over het dienstjaar 1878 voor den tijd van veertien dagen, op de Secretarie ter lezing van een ieder is nedergelegd, waartoe gelegenheid wordt ge geven op alle werkdagen, van des morgens ten 10 tot des namiddags ten 1 ure, terwijl bovendien tegen be taling van kosten, afschrift dier begroeting kan wor den verkregen. Gouda, den 4n Sept. 1877- Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, Brouwer.Remij, L-B. KB’NN ISGEVING. INRIGT1NGEN WELKE GEVAAR, SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda; Gelet op art. 8 der Wet van den 2n Junij 1875, (Staatsblad No. 95.) Doen te weten Dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 28 Augus- tus/3 September 1877, vergunning hebben verleend aan de Naamlooze Vennootschap der Stearine Kaarsen fabriek ,/Gouda" alhier en hare regtverkrijgenden, tot het plaatsen van een stoomwerktuig van hooge druk king en van 27 paardenkracht, in het pand gelegen aan de Bleekerskude geteekend P, No. 12, kadaster Sectie No. 1014. Gouda, den 4n September 1877. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, Brouwer. Remy, l.-B. De belangrijkste gebeurtenis, waarvan wij melding behooren te maken, is het plotseling overlyden van den heer Thiers. Maandagmiddag na het middagoutbijt ongesteld geworden, is hij eenige minuten over zes uur in den namiddag gestorven. Ieder die weet welke rol deze man in den laatsten tijd gespeeld heeft, beseft lichteljjk welken indruk dit sterfgeval, juist op dit oogenblik, in geheel Frankrijk, maar vooral op de republikeinen maken moet. Uit onbemiddelde ouders geboren, advocaat geworden door hulp van zijne familie, is hij door de journalistiek tot beroemdheid gekomen, afgevaardigde geworden, daarna minister en na de val van het 2e keizerrijk president der republiek. De liefde tot zijn land is steeds de drijfveer zijner daden geweest en nooit is hij meer in de gelegenheid geweest dit te toonen dan in de ongelukkige tijden, die op den oorlog van ’70 gevolgd zijn. Thiers was in de laatste lijden de persoon, om wie alle republikeinen zioh schaarden. Hij genoot het vertrouwen der conservatieven en geen Franschman bezat als hij zooveel prestige aan buitenlandsche hoven. Gambetta, uit het zuiden afkomstig als hij, is zijn aangewezen opvolger, maar juist de twee genoemde voordoden mist hij vooralsnog. Voor het overige valt op het eerste oogenblik nog niet te zeggen, of dit overlijden van Thiers groote verandering maken zal in den staat van zaken. Om dit te baoordeelAi dient men af te wachtep, welken ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS >1 GOUDSCHE COURANT. ii indruk de tijding in de Fransche provinciën zal maken en of alle republikeinen aldaar grif Gambetta als leider der party zullen erkennen. Zijne houding met be trekking tot het thans aangevnugen ^chtsgeding kan daarop grooteu invloed oefenen. Voc^il toch om het vertrouwen en den steun der conservatieve republi keinen is het thans te doen, en al heeft Gambetta in deu laatsten tijd zich zeer omzichtig gedragen, er zijn in zijne vroegere loopbaan punten genoeg, die in de handen van sluwe tegenstanders gevaarlijke wapenen kunnen worden. Waarschijnlijker dus mag worden geacht, dat de conservatieve republikeinen zich scharen zullen om detf heer Grévy en het antwoord op de vraag, of Gambetta zich gereedelijjc 'znder dien nieuwen aan voerder voegen zal, wordt daarmede de toetssteen voor zijne eigene vooruitzichten en die van geheel het constitutioneele Frankrijk. Gambetta echter heeft in de laatste jaren zeer veel <act betoond, en men kan dus voorloopig het wel zeer waarschijnlijk achten, dat hij niet, door persoonlijke overwegingen, het bond der republikeinen zal doen uitcenspatten. De Köln. Zeitung laat zioh over deze gebeurtenis o. a. aldus uit Thans hebben de intriganten hun doel bereikt de krijgsleus luidt thans GambettaMac Mahon en het is nu de vraag, of niet velen van hen, die voor Thiers en de republiek zouden gestemd hebben, thans voor den Maarschalk stemmen zullen. Het //onvoor ziene" heeft in de geschiedenis van Frankrijk zoo dikwijls de beslissing gegeven. Het ligt voor de hand den dood van Thiers met dien van Mirabeau te vergelijken. Beiden wérden plotseling uit zware verwikkelingen weggeruktbeiden waren bemidde laars tusschen de partijen; beiden wilden verhin deren dat de uitersten met elkander in botsing kwa men. Op Mirabeau’s dood zijn stormen gevolgd, gelijk de menschheid die misschien nog nooit had bijgewoond zal na den dood van Thiers een bedaar der geslacht den knoop trachten los tv maken of stuk te knagen, in plaats van dien door te hak ken Ónder gewone omstandigheden zou het overlijden van Thiers door de geheele beschaafde wereld met deelneming vernomen en besproken zijn, want Thiers was in de geheele wereld beroemd, gevierd als staatsman, als redenaar, als schrijver. Maar op dit oogenblik, in zeker opzicht, daags vóór den verkiezingsstrijd, die voor lange jaren zal beslissen over monarchie of republiek, over ultramontanisme of liberalisme, over achteruitgang of vooruitgang, over duisternis of licht, thans is deze dood een groote, een moeielijk te berekenen staatkundige gebeurtenis, niet alleen voor Frankrijk, maar voor geheel Europa”. De Jg. Havas deelt mede, dat de verkiezingen thans definitief zijn vastgesteld op 14 Oct. en het daartoe strekkend besluit den 20n dezer worden gepubliceerd. Het oorlogsnieuws is weder van weinig beteekenis; uit het werkeloos blijven van Osman moet men op maken, dat de Russen gelijk hadden met hun bericht van de ontzettende verliezen der Turken ‘en daarin de oorzaak zoeken van het niet vervolgen van het behaalde voordeel door Osman. De correspondent van de Daily News bevestigt deze opvatting. Blijkens de voorloopige berichten is het Sedanfeest ditmaal in geheel Duisohland op veel uitgebreider schaal gevierd dan ten vorigen jare. Naar men ver moedt, heeft hiertoe veel bijgedragen dat het feest dit jaar op een Zondag viel. De Oostenrijksche Rijksraad is eergisteren geopend een groot aantal verzoeken van afgevaardigden om verlof werden voorgelezen al de Ministers, behalve die voor landsverdediging waren tegenwoordigde afgevaardigde Storm int rpelkerde de Regeering over het oproeper d< r r «rve, wat volgens hem in strijd was met de wet<‘.iaiop werd een aan vang gemaakt met de behandeling der nieuwe bel as tingont werpen. Volgens den Romeiusche berichtgever der Rép.fr. heeft kardinaal Simeoni in den laatsten tijd van vreemde kardinalen verscheidene klachten ontvangen, omdat zij niet gekend zijn bij de besluiten, door de Italiaanscbe kardinalen te Rune genomen, zoowel ten opzichte van de algemrene belangen der Kerk, als met betrekking tot hetgeen het H. College zal doen, gedurende het tijd-ak dat de paus* lijke zetel vacant is. Pius IX, die er bijzonder op gesteld is, dat na zijn dood genie onetnigh id ontsta tusschen de ver schillende fractiën van het H. College, heeft hun doen antwoorden, dat de tot dusver genomen besluiten geenszins zijn van definitieven aard, en dat hij in den aanstaanden winter al de kardinalen, zoowel Italiaan- sche als vreemde te Rome denkt te vereenigen, om gezamenlijk te beraadslagen over de voornaamste punten, welke de thans te Rome aanwezige kardinalen slechts voorloopig hebben onderzocht. GOUDA, 6 September 1877. De hoofd stukken der begrootiug dezer gemeente voor 1878 zijn vat de ontvangsten betreft, uitge trokken tot de volgende bedragen I. Ontvangsten wegens vr. diensten 17815.07 II. Opbrengst van bel. en heffingen z/ 185189.87 III. Baten en opkomsten, spruitende uit de gemeente-eigendommen en bezit! ingenn IV. Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige Daten V. Buitengewone ontvangsten Totaal der inkomsten 241030.42 De uitgaven zijn aldus vastgesteld: I. Huishoudelijk bestuur 29536. II. Kosten voor werken en inrigtin- gen tot openb. dienst bestemd zz III. Kosten voor eigendommen, welke de gemeente naar het burgerlyk regt bezit, met de deswege ver schuldigde lasten N' IV. Kosten van invordering der pl. belastingen of middelen V. Kosten der openbare veiligheid en van de brandweer VI. Kosten d. pl. gezondheidspolitie VII. Kosten voor het onderwijs en ter bev. v. kunsten en wetenschap. VIII. Kosten voor het armwezen, mits gaders subsidiën en by dragen aan onderscheidene daarmede in verband staande instellingen 35759,60 IX. Renten en aflossingen v. geldlee- ningen, mitsgaders alle verdere Andere uitgaven niet onder de vorige hoofdstakken begrepen zz XI. Onvoorziene uitgaven Totaal der uitgaven 241030.42

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1877 | | pagina 1