Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ers. I 1 t/ DEL .1 SOK 1877. N? 2036. f I BEGROOTING I KLING, >- en KOEK- in een Koek- drea Bureau IN, kltanto. 11 Vaccine. ROCHE I en HOU, I 1 Vrijdag 14 September. ïn echt f f Et ii i e ‘j iten iheid ming walen •Kinderen ïnaamste eerste te treden Transport 636. 510.— 3.— 114.50 1.20 300.— «rijzing f 0.60, 11.50' 104.— 0.10 1.— 395.40 1.— VOLG». 300.— 8.— 16.— 4.50 2949.90 50.— f 7.50 den Heer H. Faay, a. f 70.— f 2.10 65.— 0.50 10.— b. 0.55 c. Memorie. 0.50 200.— d. 8.55 I 880.— 3.— 0.60 10.— 87.50 f 6.— 14.— 0.50 4.05 43.— 9.25 2000.— 5.50 -. 475.— 20000.— 1.— Totaal van het 3e Hoofdst. - 32217.66® 3.50 100.— 15.— 10.— 8.10 3.— Transporteert 636. GOUDSCHE COURANT. INDERLUK 3E TARWE 'Jaajjerstraat, 3712.88 .442.38‘ 40.50 I out artog. enburg. juwen. itaand fa- pel in 1.2.—,fl.l.— 872.— 200.— 1300.— 700.— Goudsche sluis onder Alphen tot den 31 December 1877 in het openbaar ver huurd aan J. P. J. Vernes, per jaar voor BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda, brengen ter algemeene kennis, dat geregeld eiken Maandag des vóórmiddags ten S1^ ure in het gasthuis gelegenheid zal bestaan, om zich kosteloos te doen INENTEN en HERINENTEN. Gouda, den 12n Sept. 1877. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. De Secretaris BROUWER. Zeul. welke door UUl HU. te ren algemeene spijsvertering, herstelling na bare gevolgen. Laroche jroote zwakte, 'eer Apotheker ouda. 20,— Te ramen 87 2.— INKOMSTEN. 18. Onder dit artikel zijn begrepen de volgende huren: o. Het huis en de stalling aan de m 'rères, 14. •aits-Albnms, aents et de UITTREKSEL UIT DE MEMORIE VAN TOELICHTING. (Indien het tegendeel niet is vermeld, zijn de posten tot hetzelfde bedrag als in het vorige jaar uitgetrokken). kende voor- .mere. Ca- De Editie» >erg, Cotta, e en», en», ogen op be- JJKUCIIE deb INKOMSTEN bn UITGAVEN van de GEMEENTE GOUDA. voor den dienst van 1878. Bevolking 17070 zielen. (Fen»7y.) INKOMSTEN. Hoofdst. III. Baten en op komsten, spruitende uit Ge- meente-eigendommen en be zittingen. 18. Huur van huizen en and. geb. 19. Hnnr of pacht van landen en landerjjen. 20. Opbrengst van den houthak - van kapitalen: op de Groot- d. Nat. Werkel. 3.- k. Een stukje grond aan de Vest bij de Bogen, aan de Wed. J. IJpe- laar, tot den 31 December 1881, per jaar voor Een stuk grond in de Kruide- nierstraat, waarvan de verlenging der huur tot 1883 door J. de Bruin is aangevraagd, per jaar voor k. Een stukje grond achter den Tieudeweg aan de Wed. A. Koorevaar,* tot den 30 Junij 1886, per jaar voor Tot wbdbbopzeggbns zijn vbbhuvbd l. Een stuk grond, tusschen het kloos ter en den molen de „Roode Leeuw”, aan den Heer P. van der Want Gz. c. s., per jaar voor m. Een strookje grond achter een huis op de Markt, aan den Heer W. Post Drost, per jaar voor f n. Ee» strookje grond in de Wijd- straat aan den Heer J. Goedewaagen, r voor Een strookje grond aan den Kat- aan den heer A. Lafeber/ per 22. Opbr. van grasverpachtingen - 23. Pacht van de visscherjj 24. Pacht van de gabel op het Amsterd. en Goudsche rijpad, daaronder begrepen de huur van de huizinge en het land daartoe behoorende f 25. Pacht v. het Reeuw. Verlaat - 26. Schadeloosstelling van het heemraadschap van den Am stel en Nieuwer Amstel we gens de overneming van tollen enz. voor de vaart van de Drecht en den Amstel 27. Opbrengst van de gabel voor het bevaren van de rivier de Gouwe Een stuk grond bij den molen ff’t slot" aan f aa. Een. stuk grond Alphen aan jaar voor bb. Een strookje grond aan de Zeug- straat aan den Heer G. Langeraar, per jaar voor cc. Een stukje grond aan den Klei weg aan den Heer J. v. Berkel, per jaar v. f dd. Een stuk grond aan de Vest aan den Heer J. J., Liesker, per jaar voor ee. Een stuk grond in de Vrouwen steeg aan den Heer J. van Eeuwen, per jaar voor ff. Een stukje grond in de Kees- fasen-Rolwagcn aan J. de Bruin per jaar voorf gg. Een stuk land aan den Hoogen Schielandschen Zeedijk aan het Rijk, per jaar voor hh. Een stuk grond aan de Goud sche Sluis onder Alphen aan den Heer G. C. Schouten, per jaar voor U. Een stuk grond aan de Wachter- straat aan den Heer L. Visser, per jaar voor kk. Een stuk grond aan het Nieuwe Veerstal aan den Heer J. A. Montijn, per jaar vooy 21. Renten Inschr. boeken Schuld ten name van de gem. Gouda Idem ten name van Scholarchen der La- tijnsche scholen - 1165. Wegens bjj voorschot of ter leen verstr. gelden - 2235.38 Dividend van de aand. in de Maatschappij van Gemeente Crediet - 247.50. per jaar o. tensingel, jaar voor p. Een stuk grond op de Vest bij de Vlamingstraat, aan den Heer A. Jonker, per jaar voorf q. Een stuk grond aan de Vest aan den Heer P. van der Want c. s. per jaar voor r. Een stuk grond aan de Vest ach ter de Houtensteeg aan den Heer T. Belonje per ja$r voor 8. Een strookje grond in de Kruï- denierstraat aan per jaar voor t. Een strookje grond aan de Wach- terstraat aan den Heer G. Soos, per jaar voor Een strookje grond aan de Wach- terstraat aan den Heer J. B. van Catz, per jaar voor v. Een stukje grond aan de Wachter- straat aan den heer L. Visser, per jaar v. w. Een stuk grond aan den Kleiweg en de Boelekade aan den Heer L. de Groot, per jaar voor x. De zoogenaamde Bruggendijk aan den Heer W. van der Weg Az., per jaar voor ij. Een strookje grond op de Haven aan den Heer J. IJpelaar, per jaar voor z. Een stuk grond bij den molen i A. Kooiman, per jaar voor ..„i. -—-J in de gemeente den Heer L. Vergunst, per b. Vijf pakhuisjes achter de kerk in het openbaar verhuurd tot den 31 De cember 1878 aan de heeren G. N. de Vooys, D. Samson, D. Scholten, J. Goedewaagen en M. A. Trijbitz voor 21.—, 18.—, 16.50, 18.50, 40.50, alzoo te zamen, per jaar voor c. De kleine Volmolen in het open baar verhuurd tot den 31 December 1879 de heeren J. P. van Catz en J. A. Bie- zenaar, per jaar voor 4 d. Twee huisjes aan den Turfsingel, ieder ad 1.per week en wel voor eenen onbepaalden tijd, alzoo te zamen voor e. Twee gebouwen op het voormalige Proveniershuis, verhuurd aan de maat schappij voor nieuwe geoctrooijeerde gazbereiding tot den 1 October 1888, verhuurd voor 220.40 en 175. ’s jaars, te zamen Het geboufr bestemd voor, de zit tingen van het Kantongeregt, voor on bepaalden tyd verhuurd aan het Rijk, per jaar voor g. Het Commissarishuisje aan het Amsterdamsche Veer, voor eenen onbe paalden tijd verhuurd, per jaar voor h. Een gebouwtje nabij de Malle- gatsluis, verhuurd voor een onbepaal den tijd aan de Heeren va» der Gar den Co., per jaar voor f i. De kelders onder het Raadhuis, verhuurd tot den 31 October 1881 aan den Heer J. J. Verdries, per jaar voor k. Een gedeelte van een bergplaats bij de Vischmarkt verhuurd tot den 31 December 1878, aan den heer M. S. Cats, per jaar «voor l. Een huis op de Nieuwe Haven voor 2.50 per week en wel voor eenen onbepaalden tijd te verhuren. m. De kantonnale gevangenis, ver huurd voor eenen onbepaalden tijd aan het Collegie van Toezicht over dat Huis, n. Eenige woonhuisjes op het Pro veniershuis, onder beheer van de Com missie van Administratie over dat huis Te zamen 2949.90 De in het openbaar verhuurde per- ceelen zijn de volgende a. ^Een perceel weiland langs de Reeulal, aan S. Slappendel tot den 31 October 1879, per jaar voor» b. Een perceel weiland aan het einde van de Lazaruskadc, aan C. NederhofiP tot den 31 December 1877, per jaar voor<1 c. Een perceel weiland, langs de Papegaaisteeg aan den Heer T. de Ruwe tot den 31 December 1877 per jaar voor d. Een perceel weiland aan den Hoogen Schielandschen Zeedijk, aan den Heer A. J. de Ruijter tot den 31 December 1879, voor e. Een perceel rietland, onder de gemeente Gouderak, aan C. van der Hee, tot den 31 December 1879, per jaar voor Voor een bepaalden tijd zijn verhuurd: Een stuk grond aan’ het Nieuwe Veerstal aan den Heer C. G. van der Garden, tot den 30 April 1880, per jaar voor g. Een strookje grond aan het Nieuwe Veerstal, aan de Heeren C. G. C. J. van der Garden, tot den 30 April 1880, per jaar voor

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1877 | | pagina 1