!\i<‘iiws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. SB*, l>T. N? 2046. 1877. BUITENLAND^ BINNENLAND. Zondag 7 October. ER, AFELEN ERS, )A. N’S Buitenlandse!) Overzicht. ATTEN. door de bai- ramp, jicht, Bn of veretg- idziekten ran brandwonden Ibshaubbin’a dig genezen, i a uit rleeseh pen te beun te brengen. iek ventgfd der heilzame fheid berrüd dat men de ie pakjes wel r, waarop de namen van mderteekend Depothouder deze Watten 30 Cent per 'Sf*® 1EN gebruik I baar: bg B. iffeurs in het a'! lam. a Wagenrtr. GOUDSCHE COURANT. emakshalve alsook op ndicre, Fre- wi. derdagsen en By deze Courant behoort een Byvoegsel. De republikeinsche commissie, welke over de ver kiezing in het negende arrondissement van Parijs waakt, en aan wier hoofd Gambetta staat, beeft den heer Grevy kennis gegeven, dat hy candidaat is gesteld en bij die gelegenheid hem vrij duidelijk als den aanstaanden opvolger van Mao-Mahon aangewezen. Zij noemt hem den man, die door zijn verleden, de diensten, welke hij aan zijn land had bewezen, zijn gezag, zyn verheven karakter het waardigst was om aan het hoofd der Fransche democratie den rang en de plaats in te nemen, die de heer Thiers ingenomen had. Zij acht hem boven allen geschikt om de aan voerder, de leidsman te worden der republikeinsche meerderheid in de a. s. Kamer en schrijft bovendien het volgendewTot hiertoe en ook bij de stembus schijnt de strijd, die voorbereid, begonnen en voort gezet werd door de mannen van 16 Mei, slechts te bestaan tusschen de ontbonden meerderheid en het gezagmorgen zou, wanneer de natie gesproken zal hebben en het gezag het hoofd niet zou buigen, het een strijd zijn tusschen Frankrijk en één man. Door u te kiezen, zien de kiezers van Parijs, die de tolken zijn der openbare meening, met vertrouwen deze mo gelijkheid te gemoet." Met andere woorden: Zoo noodig, dan zyt gij de man om Mao-Mahon te vervangen. Het is te betwijfelen of het verstandig is voor de republikeinen, om dus bij voorbaat de oorlogsverkla ring aan Mac-Mahon te hernieuwen en niet af te wachten of de Maarschalk werkelijk na de verkiezin gen op onwettige wijze als dictator zal optreden. Niettemin zijn de hoofden der partij zelve het best op de hoogte, om te oordeelen over de wijsheid van den maatregel om dus hun schepen te verbranden, en te weigeren terug te trekken zoo de Maarschalk aanvalt. Ongetwijfeld wordt de toestand er echter meel gespannen door.* wDe zetel van de Fransche regeering is op het oogeublik noch te Parijs noch te Versailles, maar te Home." Met deze woorden eindigt de heer John Lemoinne, de bekende rédacteur van de Débat» zijn laatste hoofdartikel. Hij is een bezadigd man, die tot het uiterste geijverd heeft voor een constitutioneele mo narchie, en die evenals Thiers, Grévy en honderden met hem de republiek willen handhaven, omdat de familie Orleans zich onmogelijk gemaakt heeft, en priesterregeering en Caesarisme geweerd dienen te worden, zoo men Frankrijk’s ondergang en een nieu wen oorlog beletten wil. John Lemoinne spreekt jopenlyk nit wat iedereen, die den loop der gebeurte nissen in Fraukryk nauwlettend gevolgd heeft, moet opgemerkt hebben. Het manifest van de republikeinsche fractiën van den Senaat heeft het licht gezien. Het begint met een verdediging van de Kamer tegen de beschuldi gingen, tegen haar ingebracht. De Kamer wilde de Republiek bevestigen en de ultramontaansche woelin gen onderdrukken, die dreigend begonnen te worden voor de staatsinstellingen en voor den openbaren vrede. Die grieven alléén waren oorzaak der ontbinding. De toestand, zegt het manifest verder, is ernstig. De toekomst van Frankrijk staat op het spel. Het land is geroepen om te beslissen, of het geregeerd zal wor den door het persoonlijk gezag onder clericalen invloed, of dat het zich zelf wil regeeren. In het eerste geval worden de vrijheden door 1789 verkregen, bedreigd, de orde naar binnen en de vrede naar buiten in ge vaar gebrachtin het tweede geval zullen de Republiek bevestigd, de kalmte en het vertrouwen hersteld, en de vrede verzekerd worden, die de Republiek alleen, bij de tegenwoordige omstandigheden in Europa, in staat is aan Frankrijk te schenken. Aarzelen kan dus niet gedoogd worden. Het manifest antwoordt ver volgens op de beschuldiging van radicalisme en dema gogie, den republikeinen naar het hoofd geworpen, en besluit met een aanmaning tot de kiezers, om op krachtige en onweersprekelijke wijze hun wil te doen Met genoegen kunnen wy constateeren, dat op het gebied der lichaamsoefening nieuwe teekenen van leven worden gegeven. Er heeft zich namelijk een Gym nastiek- en schermvereeniging voor volwassenen ge constitueerd, welke thans 13 leden telt. In de 11. ‘het 1 o. a. Ieder lid Aanneming y GOUDA, 6 October 1877. Heed» langetx tijd heeft men in dete Gemeente ge dacht over het geschiktste stelsel tot wegvoering der faecale stoffen. Thans is door de commissie voor de ge- meentebegrooting voorgesteld een proef te nemen ter voorloopige invoering van het tonnenstelsel en om een gedeelte van het geld voor de rioleering bestemd daarvoor te gebruiken. B. en W. zijn eveneens van gevoelen dat die proefneming gewensoht is, dooh wil len om de kosten te vinden, een geldleening aangaan. Maandag gehouden algemeene vergadering is reglement vastgesteld. Hoofdbepalingen zijn De contributie bedraagt f 10 per jaar. T- moet van eigen wapenen voorzien zijn, bij ballotage van nieuwe leden, die den leeftijd van 18 jaren moeten hebben bereikt. Oefeningsavond des Zaterdags van 8 tot uur 10 enz. Van harte juichen wij de oprichting dezer ver- eeniging toe en bevelen wij haar aan bij onze stad- genooten. Wij twyfelen niet of ieder, die in zijn jeugd het nut van geregelde lichaamsoefening heeft leeren inzien, zal zich haasten deze gelegenheid tot verdere oefeniag aan te grijpen. Ook wordt volgens achterstaande advertentie aan nwoner van del van den zjjn Hoofd ig mag zich leeftijd ver- iebben. Bg el, dacht bg, daarom bë- bij réusite, i woord, en aken. tóng, BLEEKEE Ichilvera, ijn in de roegtijdig theden wor- lALM.Bin- e huid haar even als zulks reeds een paar jaren plaats had, gelegenheid gegeven tot lichamelijke oefening en wel iederen Maandag van 8J/j tot 10 uur. Wij hopen dat van dat aanbod een ruim zal worden gemaakt. Sedert eenigen tijd werden door dien restaurateur van het station van den Ned. Rhijnspoorweg alhier geld en sigaren uit het buffet vermist. Gisteren nacht hadden hij en zijn bediende zich nu in het buffet verscholen, en werd een arbeider, die des nachts met de bewaking van het station belast is, op heeterdaad betrapt op het bestelen van de geld lade. Hij was met een valschen sleutel in de wacht kamer gekomen. Bij een onderzoek in zijn woning, floor de politie gedaan, werden verschillende voorwerpen gevonden, welke hij erkende des naehts, als hij bet station bewaakte, uit het buffet en uit de góederenloods te hebben ontvreemd, terwijl hij ook békende uit de geldlade meermalen geld te hebben genomen. Gisteren werd te Berg-Ambacht de le vrije najaars- veemarkt gehouden. Dc aauvoer bestond uit 26 vare- en kalf koeien, 15 kalveren, 2 bokken en 2 stielen. De handel ging vlug tot goede prijzen. De besteedde pryzen waren: koeien ƒ130 tot ƒ180; kalveren 45 tot ƒ75; bokken 12. Uit ’sHage wordt gemeld, dat Z. K. H. deprina van Oranje deze maand uit het buitenland wordt rerugverwacht. De winterdienst op verschillende spoorwegen zal den 15 dezer aanvangen. Volgens de (Oude) Rotterdamiche Cl. zou de combi natie voor het .aanstaande liberale Kabinet zijn, als volgt: Kappeijne, Biunenl. Zaken; Tak, Openbare werken (nieuw departement)Van Meerbeke, katho liek, lid van den hoogen raad, Justitie; Van der Loeff, Financiën; Van de Putte, Buitenl. Zaken; Bejjen, Oorlog; Taalman Kip, Marine; Alting Mees, Koloniën. (De drie laatsten de tegenwoordige titularissen). Met betrekking tot de onteigeningen voor den spoorweg LeidenWoerden deelt men mede, dat van 198 eigenaren bij minnelijken aankoop is verkregen een oppervlakte van 84 heet. 71 aren, 61 centiaren, waarvoor is betaald 656 .635.81 of gemiddeld ƒ7750 per hectare, terwijl 70 eigenaren zijn gedagvaard geworden tot onteigening eener oppervlakte van 30 heet. 80 aren, 46 cent, waarvoor is aangeboden bij dagvaarding 297.867.40 of gemiddeld 9670 per hectare. Het jongste jaarverslag van het bestuur der spoor wegmaatschappij LeidenWoerden zegt, dat, hoewel de onteigeningen vermoedelijk een veel hooger cyfer zullen bedragen dan aanvankelijk begroot was, de totaalkosten voor den weg waarschijnlijk de begroote som van 3 millioen gulden niet zullen overtreffen. Het vervoer van steenkolen uit Duitschlaud, langs de Rijnspoor, naar Holland is in de laatste weken enorm toegenomen. De hoofdoorzaak van dit meerdere vervoer ligt daarin, dat wegens den lagen stand van het water in de bovenrivieren geen groote schepen van de Ruhr kunnen worden afgezonden; ook de vermin derde vracht per spoor van sommige mijnen brengt het hare hiertoe bij. Vooral de verzending naar Amsterdam is groot, en wel zelfs zoo, dat het dezer dagen is gebeurd, dat het geheele terrein van den Rhijnspoorweg, vo i steenkolenwagens bestemd, zoo vol stond dat m i de trdinén te Utrecht móest laten staan, die voor Amsterdam bestemd waren, om eerst de aanwezige wagons te lossen. Sommige mijnen, gelegen in Westfalen, hebben het daardoor bijzonder druk, de mijn Consolidation b. v. kan onmogelijk aan alle aanvragen voldoen.' Het stoomschip Hauipton van de Jjlottejdamsche Lloyd vèrtrekt 7 dezer uit Rotterdam naar Ned. Indië en neemt een brievenmaal voor Batavia en kennen. Wanneer zij gesprokan zullen hebbdi, zal jongelingen uit den werkenden stand weder, men hun uitspraak moeten gehoorzamen. De Duitsche Keizer wordt eerst 20 dezer te Berlijn terugverwacht, om, hoogstwaarschijnlijk den 2In, den Pruisischen Landdag te openen. Frankfort a/M. zal éérst den Keizer nog een schitterend feest aanbieden. De berichten van het oorlogstooneel beginnen weder meer bepaald te worden de belegeringswerken voor Plewna zijn door de Russisoh-Rumeensche opperbe velhebbers bezichtigd en verloten met betuiging van tevredenheid over den vooruitganghet aantal troe pen wordt thans groot genoeg5 geacht en de volgende week, zoo meldt men, zal het er op losgaan. Schijn baar bekommeren de Turken zich niet veel om de belegeringswerkenhun geschutvuur althans is niet levendig; het kan zijn, dat zy hun krachten sparen voor het oogenblik van de bestorming; sommigen echter meenen, dat de Turken met opzet zich stil houden en de Russen laten voortwerken, omdat zij mijnen hebben aangelegd om de belegeraars op een gegeven oogenblik in de lucht te laten vliegen. Grond voor dit vermoeden schijnt men echter niet tc hebben hij wordt althans niet opgegeven. De berichten uit Rusland voorzoover men daar van spreken kan luiden niet gunstigde ontevre denheid neemt toe en reed» liep het gerucht, dat den Czaar verzocht was terug te keeren; de gebre ken van het bestuur zijn met den oorlog weder duidelijk aan het licht gekomen en men dringt aan op de invoering van een constitutie, een verschijnsel dat men trouwens bij eiken Russischen oorlog aan- trefi; blijven de berichten van het oorlogstooneel ongunstig, dat vreest men voor uitbartingeu dier ontevredenheid. Hoewel de publieke opinie in Servië over het alge meen zeer oorlogzuchtig is, tkfetaat er toch meer hoop, dat het althans voorloopig geen deel zal nemen apn den oorlog. Uit Czernovits Wordt althans getelegra feerd, dat de Czaar heeft afgezien van verdere po gingen om het vorstendom tot een onmiddellijke oor logsverklaring tegen de Porie te bewegen, zoodat men onderstelt, dat Servië en Griekenland onzijdig zullen blyven. In verband met de geruchten over een diplomatieke tusschenkomst werd dezer dagen gemeld, dat prins Gortschakoff eene circulaire tot de mogendheden had gericht. De A ge nee Russe" verklaart dit voor on juist, maar verzekert tevens, dat voor ’t oogenblik de militaire aangelegenheden alles beheerschen en dat er eerst later sprake kan wezen van een diplomatieke handeling.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1877 | | pagina 1