Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. N? 2050. 1877. BUITENLAND, liuiteiilaiidsch Overzicht. Woensdag 17 October. IDE CRISIS. 4 in afwachting GOUDSCHE COURANT. ae tegBOwoordige spanning Zou een keuze, vootal ix>k met het oog op - - - .fliif,. veronderstellen, en ;n toesch rijven aan Alle buitenlandaoh nieuw» treedt op den «chter- groud voor de tijdingen uil Frankrijk, waarnaar de geheele beschaafde wereld gisteren met ongeduld uitzag. Gelukkig kan nu reed» geconstateerd worden, dat de regeering den slag verloren heeft ondanks al haar ongerechtigheden en willekeur. Oumiddellijk dient hierop te volgen, dat de overwinning der republikeinen niet zoo schitterend geweest is als zij zeken verwachtten. Het laatste bericht, dat wij op dit oogenblik hébben, is van de regeering zelve en dus zeker niet partijdig voor de republikeinen. Bekend waren toen 47 8 van paalde zij zich eenvoudig Om i van het besluit des Koningd de loopende zaken af te doen, dan zou geen wantrouwe» in haar bedoelingen zijn ontstaan, men had met ge rustheid het besluit des Kouings afgewacht. Door de tegenwoordige handelingen, in verband met hetgene vroeger onder het eerste ministerie- Heemskerk gebeurd is, is.de regeering zelve oorzaak van tal van gissingen en vermoedens die Zeker haar aanzien niet verhoogen. Alleen door een spoedige beslissing kan aan de tegenwoordige ongerustheid een einde wor den gemaakt. 1 Wel beslist de onschendbare Koning, maar op de verantwoordelijke Raadslieden van de kroon rust de verplichting om de te nemen besluiten te contrasigneeren. Ernstig mogen zij dus overwegen wrik advies tij zullen uitbrengen. Een zaak is vry zeker, de tegenwoordige mi nisters kunnen met de tegenwoordige Tweede Kamér niet blijven regeeftn. Wel betrof het votum alleen de regeling. Van het lager onder wijs, maar het is van genoegzame bekendheid dat ook bij tal van andere punten geen over eenstemming bestaat, en das aftreding van het ministerie of ontbinding dér Kamer de eenige middelen zjjn om te d»>en ophouden. de richting der Eerste Kauwr, thans zoo moeilijk zijn? Wjj kunne'n dit ui' -j. i>-_ kunnen de vertraging al. overwegingen, of het thans het juiste oogenblik i is om een nieuw ministerie te doen optreden. Blijft het nunisterie vooreerst in fuuctie om de begroetingen te doen vaststellen, om daarna op het einde van dit of 'in het begin van het volgende jaar een beslissing uit te lokken, dan zou de' meerderheid der vertegenwoordiging zich zeker daarmede wel kunnen vereenigen, mits de regeering zich ten strengste onthield van allee, wat niet bepaald noodig was om de staats machine gaande te houden. Werd toch *hu de Kamer ontbonden, dan Zou de gelegenheid aan de nieuwe Kamer ont breken om de begrootingen te onderzoeken en vast te stellen en Worden de ministers verVan-> gen, dan zodden hun opvolgers de toevlucht tot vcredietwetteh ihoeten nemen, daar hun de tijd zou ontbreken een nieuwe begroeting op te maken. Altjjd dus een onwettige toestand. Blijft het ministerie daarentegen tot Kersmis aan, dan kan alles geregeld behandeld worden, men kan posten van ingrijpenden aard schrap pen en in 't voorjaar door aanvullingen in de behoeften voorzien. Dan zullen wij Wel Voor een naar maanden administrateurs in plaats van ministers hebben, doch tevens Zal de ge legenheid bljjvéu bestaan om in het voorjaar nog onderwerpen van we,tgevenden aard te behandelen. L. De verklaring van de meerderheid der ver tegenwoordiging dat tusBchen haat en de re geering geen overeenstemming bestaat in zake ■ons volksonderwijs, dat zoo hoogst gewichtige volksbelang, heeft de regeering verplicht de ministeriëeie portefeuilles ter beschikking van Z. M. te stellen. Dagen zjjn voorbijgegaan, en geruchten van •allerlei aard, het eene onwaarschijnlijker dan het andere, moeten de opgewekte nieuwsgierig heid bevredigen. Intusschen gaat het ministerie voort, alsot geen ontslag is aangevraagd. Belangrijke wetten worden ingediend. De herziene kiestabel, die nu een vermeerdering van vijf leden voorstelt, is voor de vijfde maal in gediend, wetten tot regeling der militie met verhoogmg van het contingent, en der schutterij; zjjn de vertegenwoordiging tot behandeling toe gezonden; een geheele omwerking der wet op •de tucht aan boord der koopvaardijschepen met uitbreiding der. werkzaamheden van de cour- missie, kunnen door de vertegenwoordiging on derzocht worden, en deze, onwillig vruchteloos werk te verrichten, beantwoordt die toezending van wetsontwerpen door, na het onderzoek der begrootingen, naar huis te gaan. Vele vreemde dingen heelt men hier van tjjd tot tijd gezien, een toestand als de tegenwoor dige ontbrak nog in ons constitutioneel leven. Aan wien de schuld? Was de toestand besproken in een openbare zitting der Twe.de Kamer, was aan de regee- ring afgeviaagd of de aanvrage om ontslag wel gemeend was, en wat de indiening der wetten beteekent, dan had de publieke opinie -gegevens gehad om een oordeel uit te spreken, nu blyft 'n duister rondtasten en aan tul van geruchten is de gelegenheid gegeven zich als authentieke berichten te doen gelden. In dit opzicht dus is de schuld aan de ver tegenwoordiging. Zjj is thans geroepen om licht te verspreiden over den toestand, door haar votum in het leven geroepen. Was het antwoord der ministers op de ge stelde vragen ontwijkend geweest, had men zich verscholen achter de Koninklijke prerogatieven, dan had de Vertegenwoordiging dit kunnen constateeren, en de zittingen schorsen, of zich tot het geëerbiedigd hoofd van den Staat wenden om de toestand onomwonden, bloot te leggen, en zoo spoedig mogelijk een beslissing te ver- voeken. Dt*ze toch is overal in dezen tjjd van het jaar dringend noodig, wil men den Staats dienst niet stremmen. De begrooting voor Indië moet zoo spoedig mogeljjk behandeld worden om met 1 Januari in Indië uitgevoerd te kun nen worden. De begrootingen der verschillende ministers moeten spoedig in behandeling komen, of met 1 Januari verkeeren wjj in een toestand in strjjd met de grondwet; verschillende zaken wachten op regeling, door de schorsing der werkzaamheden gaat een kostbare tijdverloren. Zoo ooit dan is nu licht, meer licht noodig. Maar ook de regeering heeft schuld aan den 'tegenwoordige!! toestand van onzekerheid en spanning. Toen de uitslag der stemmingen in Juli bekend was, kon de regeering gemakkeljjk na gaan dat de oppositie tegen haar aanmerkeljjk door de verkiezingen versterkt was, en dat men ook haar het beroemd geworden woord kon toevoegen: onderwerp u of ga heen. Zij is niet heengegaan, maar zij heeft zich ook niet onderworpen. In weerwil van het gevallen votum, in weerwil van de daarby gevoerde discussiën, bljjft zich als regeering beschouwen; “filsof regeeren voor haar nog mogelijk is. Be de 533 verkiezingen. "Daarvan behoorden 284 geko zenen tot de republikeinsche, 184 tot de conserva tieve regeeringspurtij. Volgens de schatting van een ander particulier telegram zuu de aanstaande Kamer ver moed el ijk ongeveer 320 republikeinen en 210 conservatieven lellen. De republikeinen hebben dus ongeveer 40 stemnien verloren, die natuurlijk teu bate der regeering komen. Maar de volstrekte meer derheid in de Kamer is 267, zoodat nu reeds eeue voldoende meerderheid tegen de regeering en de clericalen verkregen is. Wat nu? Deze vraag rijst natuurlijk bij elk be langstellende op. Met zekerheid is daarvan natuurlijk niets te zeggen. Maat zie hier wat welingelichte Correspondenten verwachten. Mac-Mahon zal niet heengaan, omdat hij niet, zooals hij meent dat het geval zou zijn, wil wijken, voor Gambetta. Niemand onder de ministers durft een coup d’état te Wagen, want volgens den minister van oollog zelf kan men niet op het leger rekenen. Biet tegenwoordig leger bestaat grootendeels uit mi- liciens, die slechts 1 a 2 jaur onder de wapens zjjn en verschilt hemelsbreed van dat van 1851. Een ander minister van oorlog, die de zaak aandurfde, heeft men niet kunnen vinden. Dus Mac-Mahou blijft, maar de Broglie, Fourtou Co. gaan heen en Dufaure zal weder minister worden, zoo mogelijk met Léou Renault, de Marcère en dergelijken. Dufaure moet bereid weien de taak te aanvaardenvan de anderen is men niet Zeker. Men komt dus terug met den minister, welke de vorige Kamer bij haar optreden vond en men begint de oude proefneming weder om de republiek te regeeren zonder de repu blikeinen. Dit is de waarschijnlijkste oplosring. Na nog vermeld te hebben dat te Parijs 22 repu blikeinen en eeu Orleanist (in plaats van Decazes) zijn verkozen en dat de Fourtou, Decazes en Haussman wel, doch Roaul Duval en de Monchy niet herkozen zijn, stappen wij voor heden van deze quaestion brü- lante af, en verwijzen onze lezers naar de laatste berichten. Gambetta is voor zijn manifest bij verstek veroor deeld tot 3 maanden gevangenis en 4000 fre. boete, de drukker tyt 14 dagen en 2000 frs. De berichten uit het Oosten zjjn zeer treurig. -De stormen van de laatste dagen hebben een vroegen winter medegebracht, en het lijden der nog niet van tenten voorziene troepen, die in de open lucht slapen, in koude en vocht, wordt als onbeschrijfelijk groot beschreven. Een ontzettender oorlog als die, $relke het wanbe stuur der Turken en de. weinige eendracht der groote Mogendheden teweeg heeft gebracht, is in deze eeuw niet gevoerd. Hij kan telleen vergeleden worden in ontzetting 'met den dertigjarigen oorlog. Toch ge- looven wjj, dat al dit verschrikkelijk, nameloos lijden niet onvruchtbaar zal zijn. Busland’s wedergeboorte, de hervorming van ’s lands instellingen, zal er hopen wij de vrupht van zijn, en de verlossing der Chris tenen in Turkije van een zwaar en schandelijk juk. Wij ^elóoven niet dat de Duitsöhe rtgeering, welke ook de afloop van den oorlog zij, ooit dulden zal, dat Bosniërs en Bulgaren weder aan de genade van de pacha’s oVergeleverd zullen Wofden. Heeds nu toont de Duitsche regeering een meer dan welwillende onzydigheid aan Rusland. De Férüé, bet orgaan van het Turksche ministerie van. oorlog, beweert dat Düitschfe troepen,op weg zijn naar wes telijk Polen, om Rusland in staat te stellen de 100,00b man, welke Zjj in de garnizoensplaatsen van Poleu heeft, toaat het Zuiden te zenden. Waarschijnlijk is deze mededeeling niet, doöh Ze töont wat de Turken gelooVen, dat ze van Duitschland te wachten hebben. Den militairen Corespondent Van de Köln. ZeiL komt het onbegrijpelijk vóór, hoé men in den winter de operatiën zou willen voortzetten. Ten eerste zouden de bruggen over deh Donau niet stand hou den en ook hét zeer moeielijke verkeer met vaar tuigen Zou onvoldoende zijn, zelfs om voldoende proviand voor het leger naar den rechterovet over te brengen. Verder zou door het vregsl m der bruggen ook geene linie Van retraite meer Voor b**t Russische leger bestaan. Tusschen Petrosani eo Patin zal nu wel is waajr een brug gebouwd worden, die het ge welf van deu' stroom eu het ijs zou kunnen weer*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1877 | | pagina 1