Nieuws- en Advertentieblad veor Gowda en Omstreken. IS} 2083. BUITENLAND. 187 8. BuKeglanM Overzicht Woensdag 2 Januari. I 4' ij O it I I NT Arme- ie reeds 5F8 van ileiman- ff f"' V r-.-l. i .1 i-f'r 'de irden maar vooral door dadenDe heilrijke gevolgen van dat streven zullen niet uitbljjven, maar zeer zeker het jaar 1878 tot een goed jaar voor de geheele men ach heid maken! i L. De minister Dufaure heeft een begin gemaakt met de wijzigingen in het personeel der vrederechters. Een groot aantal hunner, die na den 16de» Mei waren afgezet, zijn thans weder aangesteld. Door denzelfden minister is een comité benoemd, dat de rechten der parlementaire commissie van en-- quête zal onderzoeken. De commissie voor enquête voor de verkiezingen heeft hierop aaugedrongen. De zaak ia te noodiger daar misdrijven bij de verkiezin gen met drie maanden verjaren, en thans zulke misdreven meest van 23 September tot 14 October gepleegd zijn. De eene of andere ambtenaar behoeft dus maar bet onderzoek eenigszius te bemoeilijken of te vertragen en de schuldigen zyn buiten het bereik der wet. Omtrent de zaken van den oorlog bestaat al zeer weinig zekerheid. Een bericht van een correspon dent der Fouitclu Zmlunf bevestigt de meening, dat het oogenblik voor onderhandelingen nog niet is ge komen. Benige dagen voor den val van Plevna, hadeze correspondent een onderhoud met generaal Totleben. Naar aanleiding eener opmerking van den correspondent, zei generaal Todlebeu „Geloof niet, dat de oorlog met den val van Plevna aan een eind wezen zal. Men moet de kracht der lurken niet te gering schatten en zij kunnen ons nog lang genoeg weerstand bieden. Onze vredesvoorwaarden! Autonomie voor Bulgarije, een gedeelte van nië, enz., zjjn te hard, dau dat de Portel <Ke nu zou kunnen aannemen. Trekken de^ïjfei Mshemed-Ali (thans Nedschip-paeha) en Sole pacha zioh terug, dan zou eerst een slag bij Adri- i ,n0Pe^ beslissen. Adrianopel echter is sterk beves- Stellen ti^gd en de winter ingevallen. Beide partijen ver- langen vrede, maar de voorwaarden, waaronder «y die verlangen liggen te ver uit elkander. Eene belegering GOUDSCHEcou: om de waarheid geweld ann te doen en leugen 1 Tan de «stingen aan den Donau kost ons nog min- en huichelarij te bevorderen? i sten* twee maanden. En eerst daarna kunnen wij Moge dit meer en njfer erkend worden, moge niet goed g< volg den marteb op Konataniinopel bet getal vrienden derfwaatheid bij voortduring ondernemen.” grooter worden, moge de macht steeds sterker Wat dit laatste betreft merkt men op, dac de Bussen worden waardoor de leugengeest bestreden wordt, niet op den val der Donau-vestingen behoeven te wach» Veel, zeer veel zon dan spoedig anders moeten i ten» om naar Adrianopel te rukken. De vraag is maar, worden. Men <zou keren erkennen dat alle of Z,J manschappen genoeg hebben, om die vestingen menschen, kinderen van denzelfden vader, de- I 1,1 te ,luiteo eu tCTeu» eeB 160-0M zelfde rechten maar ook dezelfde plichten hebben. Vele sociale quaestiën zonden op vreedzame wjjze opgelost kannen worden. Er zoa geen spruke meer kunnen zijn van verdrukking van de vrouw door den man, de emancipatie der vrouw zou een feit worden, omdat de tegenwoor dige verhouding, door de traditie geykt, en op ons burgerlijk wetboek gegrond in strijd met de eischen der waarheid is; de arbeiders-quaestie die steeds meer zorg baart, al zijn de gevaren voor ons alsnog minder dreigend, zon op vreed zame wijze opgelost kunnen worden, als men elkander slechts wilde verstaan en zich en zyn eischen door de beginselen van billijkheid en waarheid liet besturen. Hebben wij dus een wensch bij het begin van dit jaar, dan is het deze: dat het gevoel voor waarheid meer en meer moge ontwaken, zoowel op staatsrechterlijk als op kerkelijk gebied. Kon deze wensch slechts voor een klein gedeelte vervuld worden, dan zouden wy zeer zeker op het èinde van dit jaar op verblijdende teekenen kannen wjjzen en ons slotwoord zou meer l>i*m digend kunnen zjjn dan dat, waarmede Wifó afgeloopen jaar hebben moeten besluiten Ï'J Ieder in zyn kring werke dan mede waarheid te huldigen niet slechts door w< in te sluiten en tevens een legt r van minstens 160,000 man en nog een (onder Gourko) van nagenoeg de helft i over den Balkan te zenden. De Köln. Zciluny wd weten, dat de Engelsche I regeering in Frankrijk een gróótte voorraad levens middelen, vooral verduurzaamde levensmiddelen laat inkoopen, niet voor de vloot, maar voor landings troepen bestemd. Vorst Karei van Kumeuië heeft in de Kamer der Afgevaardigden eene rede gehouden, waarin hij her- intierde du hij, bij zijne komst in Rumenië, beloofd had in den voor- en tegenspoed van het land te zullen deekn. Hij heeft zijn woord gehouden, door zich aan het hoofd te stellen van zijn leger, dat zich nieuwen roem heeft verworven door zijn deel aan de overwinning van Plevna. Hg acht zich gelukkig, dat hij zich te midden van de volksvertegen woordiging bevindt, welke steeds de blijken gaf, met hem eensgezind te zijn. De Vorst eindigde met van den Hetuei de onafhankelijkheid van Rumenië af te smeeken. De h™ r Rosetti, president der Kamer, heette in zijn antwoord den constitutioneden vorst, die zich als dapper veldheer gedroeg, welkom. «De tegenwoordige oorlog, zeide hij, strekt ten bewijze dat het Rumeensche volk onwrikbaar en aan zijne oude deugden getrouw is. Gy behoort tot hen, die met waardigheid het lot eener natie besturen; g:j hebt de onafhankelijkheid van Rumenië tb or uw Tfraatrt gegrondvest. De ge schiedenis zal geween van het grootste feit, dat Rumenië de moeilijke dagen van een grooten oorlog is doorgeworsteld, eu dat een groot leger over zijn grondgebied is getrokken, zonder dat zijue burgerlijke en constituüonede vrijheden in eenig opzicht hebben geleden.” In de Hannover»che Courier, een dagblad hetwelk van sommige leiders der nationaal-liberale partij hcrhaaldelijk belangryke mededeelingen ontvangt, leest men het volgende, in verband met het bezoek door den heer von Benuingsen dezer dagen te Varzin bij den heer vonBismarck afgelegd. Dat dit bezoek een zeer opmerkelijk feit mag worden genoemd,,behoeft niet nader te werden aangetoond, zegt het blad. Kort vóór het vertrek des heeren von Benningsen naar Vanin werd van den kant der nationaal liberalen in hun orgaan, ée JVof Lik. Oorreip., de verklaring openbaar gemaakt, dat in den jongstverloopen tyd geen onderhandelingen hebben plaats gehad over bet opnemen van een of meer leiders der partij in het rijks- of in het Pruisische ministerie. Indien er echter onderhandelingen over deze quaestie in de tegenwoordige dagen hebben plaats gehad, dau mag men aannemen, dat de hinderpalen, welke indertijd waren gerezen, thans wellicht uit den weg zijn ge ruimd wij herhalen dat zij wellicht, dat zy waar schijnlijk uit den weg zijn geruimd, verder zouden wij niet willen gaan. «Zoowel thans als vroeger moeten twee voorwaardeu worden vervuld, om de regeering, het kabinet, te ver sterken en de zekerheid te erlangen, dat een parlemen taire meerderheid het kabinet gedurende langen tyd zal ondersteunen; de eerste voorwaarde is, dat sen regeeringsprogramma worde vastgesteld, waarin een groot aantal punten is opgenomen, aangaande welke volkomen eenstemmigheid heerscht tusschen den heer von Bismarck eu de staatslieden, die door hem in de regeering zullen worden geroepen, zoodat een een drachtige en tevens zelfstandige medewerking tusschen hen en den rijkskanselier boven allen twijfel wordt I gesteld; de andere voorwaarden is, dat de goedkeuring van dit programma van den keizer worde verkregen. i Of de gewensohte overeenstemming tusschen deu rykskanselier en de bedoelde personen is tot stand gekomen of tot stand zal gebracht worden, weten wij I tot heden niet en evenmin kan de vraag met zekerheid I worden beantwoord of de keizer zijn goedkeuring zal schenken aan het vermelde regeeringsprogramma. I Worden deze beide voorwaarden echter niet ver- Namen wjj in het vorig noinmer afscheid van het jaar, dat voorbijgegaan is, het nieuw inge treden breng.n wjj onzen welkomstgroet. Moge het ons gelegenheid geven, hoevete donkere stippen zich ook aan den staatkundigen hemel ver- toopen, om bjj h t einde met meerdere ingeno menheid op den afgeloopen jaarkring terug te zien. Tal van wenschen zjjn dezer dagen geuit, wel overdachte en onbezonnens, welgemeende envalsche, wenschen, voortvloeiende uit de maat schappelijke vormen en wenschen, die uit het hart kwamen. Hebben wjj een wensch, dan is het deze: dat waarheid en menscheljjkheid steeds toenemen op aarde, dat steeds meer, niet het woord maar de daad getuigenis moge geven van den zin voor waarheid en recht, dat de gewone onverschillig heid plaats make voor oprechte belangstelling in alles wat waar, schoon en goed is, dan zal het steeds beter worden op aarde, en al moge daardoor het doizend-jurig rjjk, het rijk van vrede en algemeen geluk, niet eensklaps ontstaan, toch zal daardoor veel leed verzacht, menige ramp geheeld worden. Moge de waarheid meer op politiek gebied gehuldigd worden Dan toch zal het niet meer mogeljjk zjjn, dat de groote mogendheden de kleinere uit naam van meuscheliAheid en andere even schoon klinkende woorden, van hun wrijheid beroeren, dan zal de annexatie tot het verledene behooren en men zal over het rnw geweld der zoogenaamd verlichte negentiende eeuw als over de barbaar- sebe middeleeuwen spreken, toen het recht van den sterksten voor hoogste wet gold; dan zullen de kinderen niet langer den vader, de vrouw niet langer den echtgenoot beweenen, geval len als slachtoffers van de heerschzucht vau een klein getal hoofden, die de geheele mensch- heid beschouwen om óf als kanonspijs te dienen óf ons zooveel mogeljjk in de behoefte daaraan te voorzien. Heerschte de ‘waarheid, dan zou het niet langer mogeljjk zjjn dat een klein getal onzin- nigen het schoonste land van Europa maanden achtereen in spanning hield, omdat zjj de be langen van enkelen hooger stelden dan het algemeen belang. Heerschte de waarheid dan zoude het een onmogelijkheid zjjn om een vermolmde en ver oordeelde heerschappij in het moderne Europa te vestigen, dan zou men afzien van alle pogingen om het verloren gezag der kerk weder te her stellen, maar de vrjje kerk in den vrjjen staat I zou aller leuze zjjn, en tal van oorzaken van I twist en tweedracht zouden daardoor voorgoed verdwijnen. Heerschte de waarheid, dan zou het voor ons, Nederlanders, geen vraag meer zjjn, hoe ludië door ons moest bestuurd wordendan zouden de disoussiën omtrent het meerdere of mindere bedrag van het batig saldo onnoodig zjjn, dan zou er geen sprake zjjn of het billijk is om ons land spoorwegen te geven van de Indische over schotten, terwjjl Indië zelf behoefte heeft aan de meest eenvoudige middelen van gemeenschap. Heêtschte de waarheid maar waartoe meer? i Is het noodig op te noemen wat door den leu gengeest bedorven wordt, wanneer wjj ropdom ons zien Hoeveel toch is in strjjd met waarheid en recht, hoeveel rust nog op de oude leer dat geweld recht ie, zonder dat rekening gehouden wordt met de eischen die de waarheid stellen kan aan hun ibeljjdera? Zjjn niet vele maat, i schappelpke vormen en gebruiken de middelen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1