II N, u;. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 1878. N? 2084. PATENTEN. BUITENLAND. Vrijdag 4 Januari. IEZAAK. EJONG. X Echt Ituftenlandsch Overzicht. 2,fl 1, IE ’JE® gil, becke- >AM. len Kin- ange- kerste De REORGANISATIE der LATIJNSCHE SCHOOL. 11 De inzending van advertentiën kan. geschieden tot één juur des namiddags van den dag der uitgave. WETHOUDERS der ge- m andere ■g- GOUDSCHE COURANT. worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke N'ommers VIJF CENTEN. id fa in Iderkerk. iendeweg. we. len Boek- berichten iet onder- zaak als net 1 Ja-, rekening a de gunst aan ge- gymnasium e bekend teld voor ook elk de Zalm, ervau- nimcr- laar van m zeer De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER- DAG. De prijs per drie maanden is 1.75, franco per post 2. .ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS van alle >uden en Coupons verhan- oven de de. namiddag» 1 ure (de Zondag uitgezonderd) zullende, overeenkomttig Z. M. besluit van 17 OCTO- I maar een tacau mvuui», u«u J J 1 plan ter beoordee- W. künnen de me- 1 id progy in de be: Volgens het mea er aan een progym het geheel 112 ire oude talen, 47 /niejiwe talen, geschiedenis aardrijkskunde/en p uren wiskunde. Natt knnde, scheiWundi geheel. Volgens berekening zullen er noodig“ zijn minstens^ docenten voor Latjjn en Grieksch en voor de overige vakken 3 a 4 leeraren, al naar dat men meer of minder slaagt in het combineeren der vakken. Aan personeel dus minstens 3 X ƒ1800 d. i. 5400 minder dan voor een volledig gym nasium. Wat lokalen betreft, zijn er slechts 4 gewone leerzalen en een paar vertrekken voor rector en leeraren noodig, welke misschien, naar het denkbeeld der curatoren daarvoor aan de hand gedaan, te vinden zonden zijn in het ge bouw der burgeravondschoolhoewel wij het in beginsel zouden afkeuren, dat dit gebouw moest gebruikt worden als herberg vooi allerlei uiteenloopend onderwjjs. De som van 1000, die wij uittrokken voor natuur- en scheikundige proeven enz. zou tot enkele honderden voor schoolbehoeften en bi bliotheek teruggebracht worden. Gelijk onze lezers zien, zullen de kosten van een progymnasinm aanzienlijk minder zijn dan die van een volledig gymnasium. Indien de stad er in slagen kan met behnlp van een rijkssubsidie een volledige Latijnsche School tot stand te brengen, zal zij wel doen daarnaar te streven is de plicht van ieder, die het wel meent met onze gemeente en met het H. O. Maar indien het mocht blijken, dat ook met snbsidie de vereischte jaarljjksche som onze krachten te boven gaat, zouden wy wenschelijk achten, dat men handelde overeen komstig het oud-vaderlandsche spreekwoord: «Beter een half ei, dan een leege dep.» Sedert ons vorig artikel over deze zaak is er in den raad een besluit genomen, waarmede wjj ons zeer goed kunnen vereenigen. Burg, en Weth. hadden voorgesteld «hen te machti gen bij de regeering de noodige sta «pen te doen tot verkrijging eener belangrijke subsidie voor het beoogde doel,» doch onzes inziens niet ge noeg hnn voorstel afgescheiden van de plannen van curatoren, daar zjj tevens in het algemeen verklaarden zich geheel met het gevoelen van hh. Curatoren te vereenigen en alleen oordeel den dat de tractementen wat laag gesteld wa ren. Bjj de gehouden discussie hebben B. en W. hunne bedoeling verduidelijkt en is helder uitgekomen, dat meri het voorstel van curatoren wilde laten voor hetgeen het was, en alleen de wenscheljjkheid van een gymnasium wenschte uit te spreken en de machtiging verlangde om een aanzienlijke subsidie aan te vragen zonder som te noemen. Daartegen konden natuurlijk geen bezwaren worden ingebracht en de raad heeft wijselijk met algemeene stemmen het voor stel van B. en W. aangenomen. Wij verheugen ons, dat het ondoordachte voorstel van curatoren op deze wijze is geëcar teerd en indien ons vorig artikel heeft mogen bijdragen om duidelijk de bedoeling van B. en W. te doen uitkomen, dan achten wjj de moeite van het schrijven ruimschoots beloond. Een voorstel steunende op de berekeningen der cu ratoren zou tot niets geleid hebben dan tot misre- van snbsidie aan Gouda, dan zal een voor te dragen; B. en inroepen van den deskundigen in- voor H. O. en dan zal het mOgeljjk 'ten gegrond ihijulij kheid iring het zal goedkeuren en a toetsen aan de behoeften krachten der gemeente. Het komt ons voor, lans zich op een zuiver stand- I kening en teleurstelling. Thans is men op den goeden weg. Het besluit van den raad zal wel geen ander effect hebben dan dat Gouda wordt gebracht op de lijst der gemeenten, welke sub sidie voor H. O. verlangen. Immers subsidie Het Journal Official bevat een mrouJaire van den Minister Dufaure aan de procureurs-generaal bjj de hoven van appèl. De Minister beveelt hnn aan, om 1 den arbeid der commissie van onderzoek te onder* steunen, doch daarbij de noodige voorzorgen in acht te nemen, soowel in het publiek belang als voor de eer der huisgezinnen. Men bedenke daarbij ook. dat ees rermeerdering <*n hel uantal inwoners tot 20,000 ia. de naaste toekomst niet tot do onmogelijkheden behoort. pligtige ingezetenen, wier namen voorkomen op de suppletoire registers vo< de PATENTBLADEN in gereedheid en tarie ---- zich daartoe persoonlijk aaumelden, van den 7den JAN UAKIJ 1878 tot en met den 19den JANU- VCUl "MIUC1 uci uiicvm m-mouugvu, raou uummv Kuizen, tegen betaling van lien centen worden uit- dat ons bestuur niet kunnen vertooneu. Gouda, den 2n January 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN BERGEN UZENDOORN. De Secretaris, BROUWER. vijftien gulden, bijaldien zij, aangevraagd hebben bezocht, moeten dus nog 2 studiejaren elders op een volledig gymnasium volgen, voor zij tot de universiteit kunnen worden toegelaten. De bevoegdheid tot het inrichten vaneen pro- gymnasium is eene tegemoetkoming meenten, voor wier financiën een ;ymnasi«in vervult toch voor een ‘^efte aan H. O, gemelde kon. besluit moeten lasium gegeven worden in per week, als56 uren re talen, geschiedenis en uren wiskunde. Natuur- r eu nat. historie vervallen de grondslagen onzer vorige Ir Latyn en Grieksch KENNISGEVING. BURGEMEESTER en ---- ■neente Gouda, brengen ter kenau van alle Patent- zonder uitgewerkt plan IS niet mogeljjk. - -->-- -- j. Maar als de minister in beginsel niet is tegen onbereikbaar is. Zij hebben dan met alles, iletoire regiatera voor het dienstjaar 1877/78, dat het verleenen op de Secre- hjj den raad verzoeken dezer Gemeente verkrijgbaar zijn, wanneer zij j jjng voor rlaaaatiaw» navanAnntIr aonmiil/lan uan rlaii jnan I dewerkmg ARIJ daaraanvolgende, de. voormiddag, van 10 tot j op kenni8 vnn zaken - voorstel te doen, waarvan de waarscb'j' BER 18S0, de binnen dien tijd door de belang- ^e8eerr hebbenden niet afgehaalde PATENTEN, door den het welk ^de raad kan Deurwaarder der directe belastingen, aan hunne ®n 1 r tin gereiktterwijl de nalatigen vervallen in eene boete punt heeft geplaatst, van vijftien gelden, bijaldien zij, aangevraagd wor- Er is nog een reden, waarom nu geen andere dende, hun PATENT of een ajKhrift van hetzelve weg openstond. Zooals de voorzitter terecht aanmerkte, is er bjj den inspecteur van H. O. op last van den minister een wjjziging van het in ons vorig artikel genoemde besluit van 27 April 1877 in bewerking. Van alle zijden toch hebben deskundigen be zwaren ingebracht tegen de voorgeschreven tabel van lesuren en geene enkele gemeente is nog bereid gevonden haar gymnasium volgens dat model in te richten. Nu is het wel niet te ver wachten dat deze wjjziging groote verandering in het aantal lesuren brengen zal; (de vakken zjjn bn de wet voorgeschreven en moeten dus gehandhaafd worden, tenzjj de wet zelf herzien wordt); de bezwaren betreffen meer de ver- deeling der vakken over de verschillende uren. De wijziging zal niet veel verschil geven in de kosten of de noodige lokalen. Toch kan er geen af doend voorstel worden gedaan, voor de regeering omtrent deze quaestic tot een besluit gekomen is. Deze onzekerheid omtrent de grondslagen der regeling en de overweging dat nu toch later de in richting van eene instelling van H. O. bjj B. en W. een onderwerp van gezette overweging zal moeten uitmaken, deden ons eerst er toe overhellen, om van ons voornemen om over een progymnasinm te spreken voorloopig af te zien. Evenwel komt het ons bjj nader inzien voor, dat het. sommigen onzer lezers niet ongevallig zal zijn, in korte trekken het verschil te zien aangegeven tusschen deze beide soorten van gymnasia, al berusten onze mededeelingen op gegevens, die eerlang zullen gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wel niet van zoo ingrij penden aard zyn, dat het globale overzicht geheel onjuist wordt. Volgens art. 7 van de wet op bet H. 0. knnnen gemeenten beneden 20,000 zielen een gymnasium met verkorten cursus oprichten. Deze progymnasia hebben een cursus van4ja- ren, die geheel moet overeenstemmen met het leer plan der vier eerste studiejaren van een volledig gymnasium. Leerlingen, die zulk een instelling

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1