Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. raoNS ie van mout, rraseend gun- en, densljjm 1, den hoest b de verkoud- dwjjnen, ver sI ■11® r’ I i 1878. N? 2085. SJE. BUITENLAND, Buitenlandse)! Overzicht. Zondag 6 Januari. I. s. Kennisgeving. De Maatschappij van Nijverheid in Gouda. f -! i ƒ1.— I E. >0 cent. 3 2 i A .1 I I I I I GOUDSCHE COURANT. I 10* APOTMBKIN L, Apotheker. JNKMAN. tig wordt zoo NET BÜR- enegen is een iden. GOED vereischte. sr nummer 1 KOK Comp., ihten, ziekelijkt j oor hh. doe- ity deze Courant behoort een B(jvoegsel. I --- De VOORZITTER vau den RAAD der Gemeente Gouda Brengt ter openbare kennis dat aan de Kiezers in deze Gemeente zijn toege zonden de Oproepingsbrieven en Stembiljetten tot het benoemen van een lid van den Gemeenteraad en dat wanneer eenig Kiezer zijn Stembriefje verloren heeft of er geen mogt hebben ontvangen, hij zich tot bekomiug daarvan ter Plaatulijke Secretarie zal kun nen vervoegen; 1 dat de inlevering der Stembriefjes zal aanvangen op den lln January aanstaande, des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vier ure dat het Stembriefje schr if telijk ingevuld, door den Kiezer, in persoon in de Stembus moet gestoken worden dat geen ander Stembriefje dan dat hetwelk van het zegel der Gemeente voorzien is, mag worden gebruikt dat de in het Briefje in te vullen persoon, dui delijk, met naam en voornaam moet worden aange wezen dat het Briefje niet onderteekend mag zijn en geene nndere briefjes omvatten of daaraan opzettelijk zyn vastgehecht. Gouda, den 5n January 1878. meester voonioemd, I. Aan onze gemeente zal in de maand Juli a. s. de eer te beurt vallen om een honderdjarige te mogen ontvangen; een honderdjarige, van wie te recht op haar eeuwfeest kon worden gezongen r nooit zjjt gjj zoo jong geweest We wenschen ons eenige oogenblikken bezig te houden met de vraag, hoe wjj haar zullen ontvangen, die Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, die in hetaigeloo- pen jaar haar eeuwfeest mocht vieren in Haar lem, haar geboorteplaats. Laat ik u eerst met baar bekendmaken. De feestrede in 1877 door den voorzitter, Dr. A. Vrolik, uitgesproken, geeft daartoe ruim gele genheid. In 1752 werd te Haarlem opgericht de Hol- landsche Maatschappij dor Wetenschappen en die wetenschappen dienstbaar gemaakt aan de be langen van het vaderland. De toestand van verdrijvend- Dt* lantgheden der 3 it is zoor aanee- eren aanbevolen bloedarmoede De Burgemeester voonioemd, VAN BERGEN IJZENDOÓRN. KENNISGEVING. Pe VOORZITTER van den RAAD der Gemeente Gouda Brengt ter openbare kennis.- dat aan de KIEZERS in deze gemeente zijn toe gezonden de Oproepingsbrieven eu Stembiljetten tot het benoemen vau een lid van de Provinciale Staten eu dat, wanneer eenig Kiezer zyn Stembriefje verloren of er geen mogt hebben ontvangen, hij zich tot beko- ming daarvan ter Plaateelijke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der Stembriefjes zal aanvangen op deu 15n January aanstaande des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vier ure dat geen ander Stembriefje dan dat, hetwelk van hel Gemeentesegel voorzien is, mag wprden gebruikt dat de in bet briefje in te vullen persoon, duidelijk met naam en voornaam moet worden aangewezen dat het briefje niet onderteekend mag zijn en geent andere briefjes omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht. Gouda, den Sn January 1W8. De Voorzitter voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. Amsterdam, trant, F 250. EUMINGEN (L’HOIST.) Ift Frankamt. gevoeld, bet is 't Ontkiemende zaad door deze Maatschappij met taaie volharding gestrooid. Reeds in 1849 vestigde zjj de aandacht op het treurig lot der fabriekskinderen. Bjj her haling drong zij by de regeering aan op wet telijke regeling van dit onderwerp. Vervalsching van levensmiddelen, de verontreiniging van water, bodem en lucht, het bouwen van betere arbeiderswoningen, de verbinding van Amster- dam met de Noordzee, het groot aantal ten toonstellingen door haar gehouden en gesteund, dat alles kan slechts aangestipt worden, omdat nog aan twee andere inrichtingen dezer Maat schappij een woord moet worden gewjjdaan bet koloniaal Museum, en aan dat voor kunst nijverheid. Het Koloniaal Museum. Het behoeft geen i betoog, dat deze Maatschappij van den be ginne af yen warme belangstelling toonde in onze overzeesche gewesten. Reeds in 1810 bv. werd door haar de wenscheljjkheid betoogd om op Java de kinakultuur in te voeren. Maar vooral in later tjjd trok O. Indie hare belang stelling en trof ’t baar dat hier te lande zoo groote onwetenheid bestond omtrent de veel soortige voortbrengselen en den onuitputteljjken i rykdom dier landen. In dat gebrek moest 't l Koloniaal Museum voorzien, dat door de vry- gevigheid der Regeering in het bekende Pavil joen in den Haarlemschen Hout een plaats rrrvheeft gevonden, die echter weldra voor den nemen”. Aan welk verlangen algemeen werd steeds toenemenden aanvoer van producten te Het Museum van Kunstnijverheid, het waar van ’t eeuwfeest. In 1872 van In 1836 nam zij haar tegen woordigen naam aan. -1--J:__ kind, dan rijst de vraag: maar wat deed zij? Wat deed zij vooral in onzen tjjd? - Volkomen gewettigd is deze vraag, waar op 1 u‘t die overweging sproot het Museum uwe sympathie een beroep wordt gedaan. Na- Kunstnijverheid voort. tuurljjk moeten wjj ons beperken en slechts Gelyktjjdig met de opening van dit Museum brengen. Uit den vroegeren tyd slechts deze ?8' voor het eerst, wedstrijden zullen wrden ge houden op het gebied der Kunstnijverheid. Zoo zijn voor den te dezer stede te houden wedstryd I uitgenoodigd j 1°. Leerlingen op hurgeravond- en bauwkun- dige teekenscholen, om tnede te dingen in het boetseren van een Baluster (Italiaansche renais- j sance). 2°. Smeden, om mede te dingen in het ver vaardigen van een gesmeed yzeren deurhengsel (Gothisch), of een gesmeed yzeren grendelslot met sleutel (Gothisch). 3°. Meubelmakers, om tnede te dingen in het vervaardigen van een stoel, notenboom- hout (17e eeuw) of een spiegellijst, houtsnij werk (Lodewijk XIV) Alles naar schetsteekeningen. En 4°. Teekenaars en l'eekenaressen, ook liefhebbers, om mede te dingen in het teekenen van een gekleurd borduurpatroon voor een tafelkleed (application), naar eigen vinding. De voorwerpen voor den wedstryd ingezonden zullen de kern uitmaken eener tentoonstelling van voorwerpen van kunst en smaak. Thans, nu ik u met haar eenigszins bekend heb gemaakt, thans vraag ik opaieuwhoe zullen we haar ontvangen? Ill Frankrijk begint het «tiller te worden; het Nieuwjaar heeft voor 't oogeublik de politieke be- w verslapping, waarin onze handel, onze nijverheid, onze scheepvaart zich bevond, deed de maat schappij in 1771 een prysvraag uilschryven om de oorzaken van de opkomst, den bloei en het verval Van den koophandel en de fabrieken in Nederland op te sporen en aan te geven. Het antwoord 'van den heer Hendrik Herman van den Heuvel, griffier van het Hof van Justitie te Utrecht, werd met de gouden medaille bekroond. Overeenkomstig een zjjner voorstellen werd in 1777 eene afzonderlyke afdeeling van de Maatschappij van Wetenschappen opgericht on der den naam van de Oeconomische Tak, de eerste naam der Mn van Nijverheid. Aanvankelijk mocht zjj zich in grooten voor spoed verheugenbinnen één jaar tijds telde men 55 Departementen met 3000 ledendoch ook zjj leed onder de partijtwisten, die in het laatst der vorige eeuw ons vaderland verscheur den en onder vreemde ovarheersehing brachten. In 1795 bedroeg het aantal departementen slechts 11 met 274 leden. Zjj ondervond echter krachtige hulp van de regeering der Bataafsche republiek. 1 Bij decreet van 10 Nov. 1797 erkende de Nationale ver gadering den oeconomiachen Tak, als de Na tionale Nederlandsche huishoudelijks maatschappij, 1 en verklaarde zjj eigenaardig blijk van den naïveteit dier dagen »dat het haar aange naam zou zyn, dat hare Leden en Ministers het lidmaatschap dier maatschappij zouden aan- 1 voldaan. De MaaUchappy werd tegeljjkertjjd beperkt zal zijn, eene zelfstandige vereeuiging. Koning Lode- Het Museum c wjjk gaf haar den naam: Hollandsche huis- d'g monument houdelijke Maatschappij, doch in 1815 werd overwoog de Maatschappij dat ontwikkeling 't eerste woord veranderd in Nederlandsche. kunstzin en goeden smaak, niet alleen bij den In 1836 nam zjj haar tegen woordigen nnam aan. werkman en zyn meester, maar ook bij hen Zijn we met hare uitwendige wisselingen be- ten wier behoeve de nijverheid aan ’t werk is, zou kunnen dienstig zjjn ons Nederland op dit gebied een hoogere plaats te doen innemen. En -T i i l van id, u: maar i Wat deed zij vooral in onzen tjjd? beroep wordt gedaan. Na- Kunstnijverheid voort. -- J ons beperken en i._. L_ - enkele barer voornaamste daden in herinnering wer<J besloten dat voortaan jaarljjks, en dus in brengen. Uit den vroegeren tyd slechts deze 1 feiten: in 1795 verklaarden de Utrechtsche fabriekanten dat het voornameljjk aan de op richting van den oeconomischen Tak te danken was, dat er van de fabrieken van zjjden en half zjjden, wollen en half wollen en halt ka toenen stoffen nog circa 300 getouwen aan den gang warenin een tyd, dat aan machinaal spinnen nog niet gedacht werd, richtte deze maatschappy spinscholen op en reikte belooningen uit aau de beste onderwijzers en onderwijze ressen in het spinnen in 1811 nog verbaasde een hoofdambtenaar der Keizerlijke regeering, dc Heer Tessier, zich over de schapen, die hij hier vondafstammelingen van Merrinosschapen door den oeconotnischen Tak ingevoerd en daarom steeds oeconomische schapen genoemd. Terloops maken wjj melding van het groot aan tal geschriften door baar in Tt licht gegeven, zoo bekroonde verhandelingen, als door haren steun in 't licht verschenen geschriften. Van Hall’s handboek voor den landbouw, Hengeveld’s be schrijving van het rundvee, Dr. Fock’s hand leiding voor de zjjdecultuffr, Treeling's arbei derswoningen en vele andere nog gewaardeerde werken. Reeds in 1832 stelt zjj gelden disponibel voor Industrie-scholen, erkennende het groote nut om den werkman voor zyn ambacht op te lei-, den. Slechts weinig kon zjj voor dit doel af staan, in verhouding tot de groote kosten dezer scholen, maar dat meer en meer algemeen de behoefte aan dergeljjke scholen, aan ambacht scholen en ook aan landbouwscholen wordt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1