Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 4 p. IN. s-, 8 S B Xf S: 3 N? 2091. 1878. BUITENLAND. BINNENLAND. IEH, ITS, it on- large- Zondag 20 Januari. HEID, o een- et ge- Kennisgeving. Buitenlandsch Overzicht. ons ir. :h niet •r den t, A. Hand igste )FF, kundige en )INSDAG acht ure, 160. I® 3. c. d. 3. Voor Ijzeren Gewigten GOUDSCHE COURANT. KENNISGEVING. tebeko- NKMAN, rdam. 250. JEN, kamt y- i con- i van van 1 Kilogram GOUDA, 19 Januari 1878. Naar men mededeelt zal de commissie van enquête betreffende de longziekte, uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in den aanvang van de volgende maand hare werkzaamheden hervatten en zijn reeds 5IËN en enstaand gemaakt. jijnere wegingen :den 10 oeuta logram het drievoud van het bedrag, Ijzeren Gewigten der zelfde zwaarte De Troonrede eindigt met de bespreking De eerste zitting van het Engelsohe Hooger- Lagerhuis is zeer BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda, brengen ter openbare kennis, dat, ter voldoening aan art. 69 der Wet van den 4 Julij 1860 (Staatsblad no. 37), afschriften van de Processen-verbaal, betref fende de benoeming van een Lid voor de Provinciale Staten bedoeld bij de artikelen 52 en 67 dier Wet, zijn aangeplakt, en zulks in de Patersteég alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nedergrlegd, alwaar daarJan inzage kan worden genomen op icderen werkdag, van des morgens tie* tot des namiddags een nre. Gouda, den 18u Januarij 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. De Secretaris, BROUWER. Gisteren morgen is den korporaal van het 4e reg. infanterie T. Theunissen alhier de groote gouden medaille voor 36-jangen trouwen dienst, benevens de daaraan verbonden gratificatie van 50 uitgereikt, waarbij door het 4e en 2e reg. parade werd ge maakt op het plein der kazerne. Gisteren middag omstreeks 2 uur is er een begin van brand ontstaan ten huize van den Heer P. Goe de waagen en wel op een zolder waar men werkzaam was. Door het induwen van den schoorsteen zijn verdere onheilen voorkomen, hoewel een gedeelte van den zolder beschadigd is. 4 spuiten waren aanwezig, doch zij behoefden geen water te geven. Uit Ammerstol schrijft men ons van 18 Jan Van 4 Januari tot op heden zijn alhier aan den afslag verkocht: 186 winterzalmen, wegende van 10 tot 36 halve kilo’sprijs per half kilo van 0.82‘ tot 1.35. Uit de Alblasserwaard schrijft men Als een bewijs van bijzonder zachte luchtgesteld heid kan dienen, dat reeds kievieten zijn gezien en de leeuwrik zijn vroolyk gezang heeft hervat. Ook zijn eksters en spreeuwen hier en daar begonnen aan hunne nesten te bouwen. Zelden had ook het gras, omstreeks dezen tijd, een zoo soboone groen* kleur, en duidelijk is aan de knoppen van vele hoo rnen de groeikracht waar te nemen. meerderheid van den Senaat in het volgend jaar naar hunne zijde zal worden verplaatst. Het Journal Official deelt een overzicht mede der ontvangsten van de schatkist gedurende het jaar 1877, voor zoover zij de directe belastingen, de be lasting op het inkomen van roerende goederen en de indirecte belastingen en inkomsten betreffen. Het jaar 1877 heeft de werking van de handelscrisis en van de staatkundige crisis in hooge mate bespeurd. Wel overtreft de opbrengst de raming, welke op de ontvangsten van 1875 gegrond was, maar zij staat beneden de opbrengst van 1876. - De begrafenis van Victor Emmanuel heeft eergis teren plaats gehad met een ongekende deelneming. In de Italiaansohe Kamer werd door den Minister president mededeeliog gedaan van de bevestiging der Ministers in hun ambt door den nieuwen Koniag, die heden den constitutioneelen eed sal afleggen; hier zoowel als in den Senaat werd warme hulde ge bracht aan den overleden Koning en besloten, als teeken van rouw, tot 1 Februari uiteen te gaan. De byeenroeping van den Duitsehen Rijksdag is bepaald op 6 Februari die tijding komt tegelijk met het bericht, dat Bismarck alweer ongesteld is, zoo- dat er van zijn komst te Berlijn nog niets kan worden bepaald. Op 13 dezer heeft da stemhebbende bevolking van het kanton Bern uitspraak gedaan aangaande de vraag aan haar voorgelegd sal de constitutie worden gewijzigd Zooals reeds kortelijk per telegram is meêgedeeld, is de vraag in ontkennenden zin beant woord 28,413 stemmen verklaarden zich tegen, 12,341 stemmen ter gunste van de wijziging der con stitutie. Te Bern zijn 2,875 kiezers ter stembus opgeko men van die hebben 1190 voor en 1685 tegen ge- stemd. De opkomst is derhalve slechts zeer zwak geweest. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda. Gelet op bet besluit van Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-HoUaud, van den 24n December 1877, No. 29/1. (Prov. blad, No. 90), Brengen ter algemeene kennis, dat de HERIJK der Maten en Gewigten dit jaar zal plaats hebbeu van den 30n Januarij tot den 19n February aan staande, op alle Werkdagen van des voorraiddags 81/, tot des namiddags 3*/a ure, in een daartoe inge'igt lokaal aan den Groeneweg (naast de Open bare Burgerschool) ea dat de letter L, in deu ge- wo ten drukvorm, schuin gesteld, bestemd is tot jaarletter zoowel van den IJK als van den HERIJK. Op verzoek van den Ijker, Chef van dienst te Rotterdam, wordt den belanghebbenden medege deeld, dat tot regeling der werkzaamheden de navolgende dagen zyn aangewezen W’tjk A, B en C, 80 en 31 Januarij en 1 en 2 Februarj. D en E, 4. 5 en 6 Februari]. X. en G, 7 en 8 n W en K, 9 en II L, M, N en O, 12, 18 en 14 Februarij. F, Q, R, 8 en T, 15, 16 18 en 19 Wordende de belanghebbenden voorts herinnerd: dal zij verpligt zijn hunne Maten en Gewigten, behoorlijk schoongemaakt, by den Ijker, tijdens zijn verblyf in de gemeente, tot het ondergaan van den Herijk te bezorgen; dat zij die zulks verzuimen of daarin verhinderd worden, voormelde Maten en Gewigten vóór den In October nog aan den IJker, ter Stand plaats van het IJkkantoor waaronder deze ge meente behoort (Rotterdam) ter Her-IJking moe- ten aanbieden dat ua het eindigen van den termyn van den Her-IJk, het gebruiken of voorhanden hebben van Mateu en Gewigten, niet voorzien van de vereischte stempelmerken, volgens art. 29 der Wet van den 7n April 1869 (Staatsblad n°. 57) verboden en strafbaar is dat geen andere Gewigten mogen bestaan dan van 50, 25, 20, 10, 5, 2 en 1 Kilogram (Pond); 5, 2 en 1 Hectogram (Ons); 5, 2 en 1 Decagram (Lood) en 5, 2 en 1 Gram (Wigtje) dat voorwerpen waaraan de wettelijke benaming of de waarde ontbreekt niet geykt worden; dat de Uk en de Herijk kosteloos geschieden; dat voorwerpen niet aan de voorschriften voldoende met een afzeuringsteeken gestempeld wordenen dat de niet juist bevonden Gewigten, wanneer zy voor justering vatbaar zyn, zouder buitengewone herstelling te behoeven, door de Ijkers, op ver- eoek van de belanghebbenden, gejusteerd worden naar het bij art 4 van het koninklijk besluit van deu 16n October’1869 (Staatsblad no. 160) vastgestelde tarief, bedragende van 50 en 25 Kilogr. 20 Cts. n 20 en 10 u 10 u s 5,2enl 5 u Noot Koperen Gewigtenbestemd voor gewoon gebruik van 1 Kilogram en daarbeneden 5 cents boven het Kilogram het dubbele van het bedrag, ’t welk voor Ijzeren Gewigten der zelfde zwaarte bepaald is. bestemd voor en daarbene: boven het Kik hetwelk voor bepaald ia. Dientengevolge worden de ingezetenen aangemaand om zioh op bovengenoemde dagen te vervoegen aan het lokaal voor den Herijk bestemd, ten einde voor- tekomen de onaangename gevolgen, die by verzuim daarvan voor hen zouden ontstaan. Gouda, den 18n January 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. De Secretaris, BROUWER. De nieuwsgierigheid, waarmede de mededeelingen der Engelscbe regeering werden tegemoetgezien, ie bevredigd. Bijzonder belangrijke onthullingen hadden geen plaats. In de troonrede, waarmede Donderdag het Parlement ie geopend, wordt over de Ooetersche aangelegenhe den liet volgende gelegdNadat de Regeering pogingen beeft in het werk gesteld om den oorlog te doen eindigen, roept zij deu raad en de hulp in van het Parlement. Toen het uitbreken van den oorlog onvermijdelijk was geworden, verklaarde de Regeering, dat zij zioh stipt neutraal zon houden, zoolang Engelands belangen niet werden bedreigd, maar tevens werd te kennen gegeven, dat haar ern stige wensch was de eerste de beste gelegenheid waar te nemen tot een vredelievende schikking. Het suc ces der Russische wapenen bracht de Porte tot de over tuiging van de noodzakelijkheid om de vijandelijkheden te eindigen. De Regeering van den Sultan wendde zich tot de neutrale Mogendheden, welke weigerden lusschen- beide te komen. De Porte besloot daarop zich af zonderlijk tot mijn Regeering te wenden ik nam de opdracht aan en i* de vraag, of de vredesvoorwaarden aannemelijk waren. De Czaar antwoordde, dat het zyn ernstige wensch was vrede te sluiten en gaf op, op welke wijze de betrekkingen door mijn bemiddeling tusschen Rusland en Turkye konden worden aangeknoopt, in de hoop dat zij tot een vreedzame oplossing en bet einde van den oorlog zouden leiden. Van mijnen kant werden alle pogingen in het werk gesteld om dit resultaat te verkrijgen, zonder dat daardoor een der wedijverende partijen werd gekwetst. Het voortduren mijner neutraliteit werd van beide zijden daarbij gaarne geëerbiedigd. Mijn houding blijft tot zooverre dus dezelfde, maar ik kan het niet ontveinzen, dat, wanneer de vyandelykheden langer mochten duren, er iets zou kunnen gebeuren, dat voorzorgsmaatregelen van mijn kant noodzakelyk zou maken. Dergelijke maatregelen kunnen niet zon der voldoende voorbereiding worden genomen. Ik vertrouw op de vrijgevigheid van myn Par lement om de middelen te bewilligen, voor dit doel noodzakelijk. De stukken op de zaak betrekkelijk zullen terstond worden medegedeeld. Mijn betrek kingen met de vreemde Mogendheden zijn voortdu rend vriendschappelijk. De Troonrede eindigt met de bespreking van den hongersnood in Indië en den toestand in Zuid-Afrika. en kalm afgeloopen; men heeft dit hoofdzakelijk daaraan te danken, dat de Regeering besloot met de aanvrage van een bepaald crediet te wachten, totdat de Russische vredesvoorwaarden be kend zyn. Zelfs Gladstone koq niet anders dan deze gedragslijn goedkeuren. De Fransche bladen behelzen nog nabetrachting® .1 over de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens matige berekening zijn de republikeinen toch zeker, dat de De Porte besloot daarop zich richtte tot den Russischen Keizer onderscheidene personen door baar opgeroepen. Naar men uit goede bron aan de Nieuwe BredMcht Courant verzekert, zal de krijgsschool óf met Mei óf met November e. k. van Breda naar de residentie worden overgebracht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1