E. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. en, oept, vaa iten. N? 2092. 1878. BUITENLAND. s. w- O, NATIONALE MEITIE. f Woensdag 23 Januari. Kennisgeving. IVER, Buitenlandse!) Overzicht. SN bij Gr E. □st voor kennisgeving. lilt. De inzending van advertentita kan geschieden tot ééij. uur des namiddags van den dag der uitgave. of allee» kantoren: 182. 7. AN. GOUDSCHE COURANT. an f 26 )88chen, 'zonden worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nonuners VIJF CENTEN. engenoemde De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is f 1.75, franco per post 2.— •aad in i werk <en Gul len, of tegen Cent», uittrek- loor het Bezit- in geen VEGEN, ICHOOR4 IJ maken De VOORZITTER van den RAAD der Gemeente Good») tmtrent de oor belang- ir ons in loozen te jbaar ge- >ogstraat, iruik van 1 omloop ADVERTENTI ÊiN worden geplaatst van 1—5 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS De BURGEMEESTER der Gemeente Gouda brengt ter algemeens kennis, dat het Kohier voor de Grond belasting op de Gebouwde en Ongebouwde Eigen dommen deser Gemeente, orer het jaar 1878, op den 15n Januarjj 1878, door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz. te Rotterdam bekende een zeker ing, hart- ir in 1/4 Cent en bjj J. H. by A. J. belanghebbenden volgens art. Bestuur der Ge- binnen drie leeltelyke iagebruik- san ben een schrif- dat van alle voornoemde Gebouwen, met betrekking tot welke binnen gezegden termijn geene aangifte gedaan is, de aanspraak op vrijdom, of vrijdom van verhooging van Grondbelasting voor het geheel of ten deele vervallen zal. Wordende de belanghebbenden uitgenoodigd de voorschreven bepaling op te volgen, ten einde schade te voorkomen. Gouda, den 22n January 1878. Do Burgemeester VAN BERGEN IJZENDOORN. De Russische opperbevelhebber, grootvorst Nioo- laas, heeft do Turksche onderhandelaars ontvangen, maar niet te Kasanlyk, maar te Semenli-Tirnova, werwaarts het hoofdkwartier reeds was verplaatst. Hy beeft hun te kennen gegeven dat hij niet anders dan te Adrianopel met hen wilde onderhandelen, welke stad hem daartoe onverwyld moest worden overgegeven. Zoodanig is de onmacht der Porte, dat dadelyk aan Djemyl-pacha, den gouverneur van Adrianopel, order is gegeven om de stad te ont ruimen. Indien Suleiman-paeha nog niet ten gevolge van den snellen marseh der Russen tusschen de legers des vyands is ingesloten, dan kan hij nu niet anders dan op Konstantinopel retireeren. Deze tijding ia af komstig van de Engelsche Daily Telegraph. De ^correspondenten van dit blad zyn niet bekend door buitengewone voorzichtigheid en alleen op bun gezag kan men kwalijk zulk eene belangrijke tijding aannemen. Maar de toestand der Turksehe verde diging is hopeloos genoeg, om haar volstrekt niet onwaarschynlyk te achten. Men houde hierbij in het oog, dat Hermanly (bezuiden het vereenigingspunt van de spoorwegen van I’hilippopel en Jamboli) reeds in de vorige week door de Russen bezet was en de kozakken toen reeds tot naby Adrianopel kwamen, zoodat de Turken slechts eene stad overgeren, die binnen weinige dagen toch in handen der Russen vallen moest. Omtrent de KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten, dat het register van inschrijving met de alphabetische naamlijst, van hen die in het afge- loopeu jaar in deze gemeente roor de Militie zyn ingeschreven, van den 23n January 1877 tot en met den In February daaraanvolgende, (de Zondag uitge zonderd) des voormiddag» van 10 tot des namiddags 1 ure, op de Secretarie der gemeente voor de belang hebbenden ter lezing zijn nedergelegd, en dat tegen register en ly.t bezwaar kan worden ingebragt bjj den Commissaris des Konings in deze provincie, door middel van een met de uoodige bewijsstukken gestaald verzoekschrift, op ongezegeld papier, onder- teekend door hem die het bezwaar inbrengt, welk verzoekschrift vóór of op den 2n February 1878 worden ingeleverd by,dan Bnrpwsamter desu gesteente. Geade, den Mn January 1878. Burgemeester en Wethouders voomoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. De Secretaris, BROUWER. Brengt ter openbare kenau. dat aan de Kiezers in deze Gemeente zyn toegezonden de Oproepingsbrieven en Stembiljetten tot het benoe men van een Lid van de Provinciale Staten en dat wanneer eenig Kiezer zyn stembriefje verloren heeft of er geen mogt hebben ontvangen, hy zich tot be- koroing daarvan ter Plaatselyke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der Stembriefjes zal aanvangen op den 29n January aanstaande, dea morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vier ure dat het Stembriefje sohriftelyz ingevuld, door den Kiezer, in portoon in de Stembus moet gestoken worden dat geen ander Stembriefje dan dat hetwelk van het zegel der Gemeente voorzien is, mag worden gebruikt dat de in het Briefje in te vullen persoon, duide- lyk, met neem en voornaam moet worden aangewezen dat het Briefje niet onderteekend mag zyn en geene andere briefjes omvatten of daaraan opzettelijk zyn Tiityhociht, Gouda, *1 Januari 1878. De Voorzitter vooruoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. executoir verklaard, ia gesteld >in banden van den Heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier, en dat ieder belastingschuldige verpligt is zynen aan slag, op den by de Wet bepaalden voet te voldoen, alsmede dat ten deze geene bezwaarschriften zullen worden aangenomen, die niet binnen den tijd van drie maanden, na dato dezer, zullen zyn ingeleverd en waarbij moet worden overgelegd een dubbel van het aanslagbiljet. De BURGEMEESTER voqmoemd acht het niet 1 onnoodig den grondbezitters te herinneren, dat. om in hot genot te kunnen worden gesteld van de by art. 2631 der wet van den 26n Mei 1870 (SlaatMad 3fo. 82), bepaalde vrijstellingen wegens stichting, herbouwing, by- of epbouwing of gedeel telijke vernieuwing, de I 38 dier Wet, verpligt zijn bil het Bes meente eene aangifte in te. dienen, maanden na da geheels of stelling der pereeden, waarvi 1t»_ BClyK DCWyJB VwMI vredesvoorwaarden wordt uit Weenen gemeld, dat Griekenland niets, of niet veel zal krijgen, zoodat Theasalië en Epirus Turksoh graied zullen blijven. Eveuzoo Humelië en (in Azië) Trebizonde. Wanneer dus Rusland de autonomie van Bulgarije verlangt, dan zal de Balkan als grensscheiding worden genomen I en in Azië zou Turkije alleen de districten Kars en Erzcrum verliezen. Bessarabië zou door Bumenië weder aan Rutland worden teruggegeven, maar het zou daarentegen van Turkije de Dobrudacha erlangen en een schadeloosstelling in geld. Het vraagstuk van de vaart door de Dardanellen zou niet worden aangeroerd, om Engeland zelfs nist het minste voor wendsel tot inmenging te geven. Men kan natuurlijk dergelijke medededingen niet onbepaald vertrouwen, maar dit bericht strookt met hetgeen indertijd uit goede bron aan Daily News werd gemeld en wanneer Rusland geen hoogere eisehen stelt, dan kan de vrede spoedig tot stand komen. De Eugelsióbe bladen zyn bijna zonder onderscheid ingenomen met de troonredealleen de Daily News maakt een uitzondering. Het overgelegde diploma tieke materieel is meer groot dsn belangrijk het bestaat uit 645 depêches, geschreven 584 bladzijden; de correspondenties loopen tot 14 Januari. Wat de liberalen vooral gekalmeerd heeft is de onvoorwaar- delyke verwerping van het verzoek om bemiddeling van. de Porte. De Timet, is van oordeel, dat de Regeering gegronde aanspraak kan maken op het vertrouwen en de ondersteuning des lands. In den Franschen Senaat heeft de interpellatie van Gavardie plaats gehad, doch geen aanleiding gegeven tot eenig incident of besluit. Zij is ver anderd in een eenvoudige vraag aan den Minister, ten einde stemming over eene motie te vermijden, en zoodoende verdeeldheid in de gelederen der rech terzijde te voorkomen. De vraag van Gavardie gold in de eerste plaats de naar zijne meaning ontijdige bijeenroeping der gemeenteraden en in de tweede plaats de onwettige herbenoeming van afgezette maires binnen een jaar na hunne afzetting. Het kostte den minister Dufaure niet veel moeite om te betoogen, dat de regeering in beide zaken gehandeld heeft overeenkomstig de voorschriften der wet, welke Gavradie verkeerd bad opgevat. Bij de Kamer is het rapport ingekomen omtrent de wet van Léon Say, waarbij bepaald wordt dat geen buitengewone credieten mogen worden toegestaan, dan door een wet of, bij afwezigheid der Kamer, door den ministerraad en den Raad van State. Deze wet ia ingediend met het oog op de practijken van bet Kabinet van 16 Mei ten opzichte der financiën. De Kamer, die nog steeds de betwiste verkiezingen behandelt, heeft weder eeuige officieelen candidates de deur gewezen o. a. den beeren Lamothe en Laroche- foucauld-Biaaocia. Bij de Kamer van afgevaardigden is ook het rapport ingekomen over de door den Minister van justitie ingediende wet tot het uitvaardigen eener amnestie wegens vergrijpen door middel van bet gesprokene of geschrevene woord, sedert 16 Mei tot 14 December gepleegd. In overeenstemming mei de Regeering heeft de Commissie in het ontwerp eene bepaling gebracht, volgens welke de amnestie ook van toepassing zal zyn op de gedurende dat tijdperk gepleegde vergrijpen tegen de wet van 1868 op het recht van vergaderen. De heer Savary, onder-secretaris der Staat bij

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1