Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 1878. N? 2093. BUITENLAND. BINNENLAND. Vrijdag 25 Januari. DHE a, AAR slijk voor rnflupn- idWrij- e/flacon, CHRIS- ting der 2 de mid der mrein te intend houden, baar, 50 atTHE- lin, 32, Buitenlandse!! Overzicht. «D.iat. e door N. Oe- ptneene irtering, ling na evolgen. oche i echte sondor De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. kkeretesg. igenatraat. over dea tAN. GOUDSCHE COURANT. worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommere V1J_F CENTEN. totheker la. ADVERTENTIËN worden geplaats van 1—5 regels k 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS HOLM, MAAG ING. Zy SPTE in zy zyn (TEND. dubbele zwakte, len, sinds emeen ge*' en uftl SCHENK De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.75, franco per post 2. G. attent te anders, de on echte ia 4> Uur- g i» kirr- ye ie een nteokening ion, Apo- «vindt op igeld zjjn. daar wel te sien Alleen die dteekening chten voor of niet aanneming der wetsontwerpen betreffende den Auagleick door de beide parlementen, de portefenille- quaestie te stellen. De Russen zijn sedert Zondagavond in Adrianopel en een Turksch regeeringsblad (la Turguit) raadt aan, om maarzoo spoedig mogelijk vrede te sluiten zonder veel te vragen naar de belangen van andere mogendheden. Dit is volstrekt niet te verwonderen, want de Turken zullen thans wel hebben bespeurd, dat van Eugelaud al weder niets te hopen is en bovendien blijkt duidelyk, dat Konstantinopel al evenmin te verdedigen is als Adria nopel. Men zou er ongeveer 150,000 man voor be hoeven en er is misschien niet een vijfde van dit cijfer. Waar de Turksche troepen zijn gebleven, weet niemand te zeggen, maar het is alsof de legen der Porto 'eensklaps in den grond zyn gezakt. En tot overmaat van ramp is thans ook in de Grieksche gewesten van Turkije een opstand uitgebarsten, terwijl Kreta blijkbaar slechts zich rustig lyjudt, omdat het ook zonder opstand tot zijn doel hoopt te komen. Te Konstantinopel zyn ongeveer 300,000 vluch telingen aangekomen, zoodat men er daar geen raad meer mede weet, en daar de vyandelykheden nog voortdurend worden voortgezet neemt dat aantal steeds toe. Omtrent de vredesvoorwaarden is nog niets met zekerheid bekend. Ook de Engelsche regeering ver klaarde dienaangaande nog niets te hebben vernomen, maar kon toch zeggen, dat hetgeen in een ochtend blad voorkwam onjuist was. Denkelijk wordt hier mede bedoeld, wat Daily Telegraph zegt. Volgens dit blad zou Rusland den eisch stellen, de Dardanel- len te sluiten voor alle oorlogschepen behalve de zyne. Wanneer nu de Engelsche regeering, met Rurflands voorwaarden onbekend, zeggen kan, dat dit niet zal worden gevraagd, dan kan men daarin de bevestiging zien van de onderstelling, dat Rusbind en Engeland reeds in het algemeen over de vredesvoorwaarden hebben gesproken, voordat de Porte den raad kreeg, om rechtstreeks met de Russische regeering te onder handelen. Sir Stafford Northcote heeft in het Lagerhuis medegedeeld, dat de Koningin, weder op verzoek der Porte zich per telegram gericht had tot den Russischen Keizer om op een eervollen vrede aan te dringen. De Russische bladen wyzen er, en o. 1. terecht, op hoe de dubbelzinnige houding van Engeland die weder hoop geeft op interventie den loop der vre desonderhandelingen stremt. Te Weenen is men niet vreemd aan het denk beeld, dat de Russen ditmaal ook naar Koustanti- nopel zullen trekken, maat de regeering schijnt vol komen gerust te wezen, dat de bezetting van Kon stantinopel slechts tijdelijk wezen zal, en over het lot dier stad ten slotte door Europa zal worden beslist. Mocht hst echter tot zulk een, tocht komen, dan kan men nagaan, welk een misbaar door sommige Engelsche dagbladen zal worden gemaakt, die nu reeds zoo t Gonrko wel qens naar Gallipoli trekken kon, waar van hy ir.tnSsohen nog ver genoeg is verwyderd. In de Fransche Kamer diende de admiraal Touchard Maandag namens de gezamenl. rechterzijde een voorstel twee derden der stemmen noodig zou zijn om een ver- GOUDA, 24 Januari 1878. Bij koninklijk besluit zijn de benoemingen van J. J. Le Févrc de Montigny, burgemeester van Haas trecht cu Vliet, iot secretaris dier gemeenten goed gekeurd. Algemeen heeft het genoegen gegeven, dat bij het 2e concert van de Goudsche Orchestvereeniging de jeugdige Dames-Zangvereeniging Aurora zoo verdien stelijk optrad. Niet minder genoegen zal ’t voor veleu zijn te vernemen dat Aurora voornemens is, jaarlijks i a 3 uitvoeringen te geven, indien zy op den steun barer stadgenooten mag rekenen. Lijsten voor de toetreding tot deze vereeniging worden fond gezondene De contributie is gesteld op /2.50, waarvoor men hët recht krijgt met eene dame de uitvoeringen bij te wonen. Ön^er de leiding van den Heer van Milligen belooft deze vereeniging het kleine aantal avonden in deze gemeente aan muziek en zang gewy’d, met enkelen te vermeerderen, die, de eerste uitvoering bewyst het reeds, werkelijk vol genot zullen zijn. De heer M. Lótz, predikant te Schelluinen, heeft toezegging van beroep ontvangen naar de gemeente Sluipwijk. In de zitting der Rotterd. Arrond.-Rechtbenk van Dinsdag werd o. a. veroordeeld:» C. B. wonende te Gouda, besch. van oplichting, tot ’/s eeu8- cn 3 boeten van 25 of 1 dag gevang, eenz. voor iedere boete. In diezelfde zitting stond terecht zekere H, L. B. meesterknecht in de branderij van de heeren v. d. Schalk te Schiedam, bekl. van moedwillige mishandeling. Een treurig incident had in deze zaak plaats, een der getuigen, de branderqknecht Jacob Krommenhoek oud 43 jaar, blijkbaar onder den invloed verkeerende van den bekl. de meester knecht vau de brandery, waar ook hij in dienst was, legde een verklaring af geheel in tegenspraak met de andere getuigen en werd ten eerste ingevolge het requisitoir van den subst. officier van justitie v. Hamel en vervolgens op bevel van de rechtbank, ingevolge art. 362 wetboek van strafrecht en art. 195 van het wetboek van strafvordering in hechtenis genomen, als verdacht wegens het afleggen van eene valsobe verklaring. Te vergeefs putte de president der rechtbank mr. Were zich uit in woorden om den getuige tot het herroepen van zijn blykbaar valsche verklaring te dwingen, te vergeefs wees hy hem op de gevolgen, op zyn gezin, zijn vrouw en drie kiuderen die hy in het ongeluk stortte, alles te vergeefs, hij bleef bij hetgeen hij verklaard had en werd onmiddellyk iu hechtenis genomen, als sen treurig voorbeeld te meer van de grenzelooze licht zinnigheid waarmede getuigen bij het onder eede kiezing te vernietigen. Touchard vroeg de urgentie voor zijn voorstel en betoogde o. a.,’ dat door de ver nietiging van verschillende verkiezingen sommige afgevaardigden waren getroffen, die het vertrouwen hunner kiezers genoten en waartegen geen ernstig protest was aangeteekend, terwyl de meerderheid de verkiezingen van al haar leden had goedgekeurd, al waren deze gekozen met een zeer kleine meerderheid van stemmen. De President merkte op dat Touchard den eerbied uit het oog verloor, dien hij aau de Kamer verschuldigd was. Gambetta vroeg de prealabele quaestiehij noemde het voorstel-Touchard het uitvloeisel van de spijl eener minderheid, die het werktuig was geweest van een Ministerie, dat in verzet was gekomen tegen den nationalen wil, een minderheid die aan den leiband liepDe President verzocht den spreker zich te verklaren. Gambetta herinnerde daarop aan de offi- cicele candidatuur en betoogde verder, dat de minder heid slechts 17 leden had verloren en dat van meer dan 100 de verkiezingen wafOu goedgekeurd. Cunéo d’Ornauo viel Gambetta in de rede, en werd iot de orde geroepen; en toen hij p. a. zeide dat hij boven de meerderheid stond, besloot dePresident hem in het proces-verbaal op te laten teekenen. De la Bochefte protesteerde tegen de woorden van Gambettahierop dam Paul De Cassagnac hei woord en na eenige dis cussie tusschen Touchard en Gambetta, een redevoering van Baragnon over de ofliciëele candidatuur en enkele opmerkingen van Gambetta en Langlois werd de prea labele quaestie aangenomen met 312 tegen 186 stemmen. In hare Dinsdag gehoudene zitting heeft de Kamer der afgevaardigden, met 434 tegen 7 stemmen aan genomen het wetsontwerp tot bekrachtiging van den afstand van het eiland St. Bartelemy door Zweden aan Frankrijk. i Na overleg met den minister Dufaure is, op ver zoek van den heer Savary, de beraadslaging over het ontwerp betreffende de amnestie op Donderdag vast gesteld. De ministerraad heeft definitief de bepalingen vast gesteld omtrent de zoogenaamde rechterlijke verplaat sing. Er worden vijf procureurs-generaal ontslagen, en vele anderen znllen verplaatst worden. De Duitsche Kroonprins heeft Rome weder ver laten; wat het politieke doel van zijn reis betreft, men kan zeggen, dat hij het meeste succes heeft gehad; de Italiaansche bladen maken roet veel lof gewag van zijn verblijf en beschrijven o. a. uitvoerig de geestdrift van het Romeinsche volk, toen hij op den dag der eedsaflegging met den Koning en de Koningin op het balkon verscheen en den kleinen Italinauschen kroon prins op de armen hield en kuste. Van byzondere ontmoetingen van den Fransohen buitengewonen gezant, den Maarschalk Canrobert, verneemt men niets. Het amendement op het adres van antwoord op de Engelsche troonrede, betreffende het onderzoek naar de wenschen van Ierland, is door het Engelsche lagerhuis met 301 tegen 43 stemmen verworpen. Van Zuid-Afrika zyn ongunstige berichten inge komen.' De Kaffer-oorlog is gebleken ernstiger te zijn tcwsu m mm da» eerst K®da°bt wa8« Qwkas hebben zich bij te keer g“an" op dênkbeeïd" <ht I deL0^ik"’ aangesloten en een langdurig gerecht vol- «-a” vI gehouden met de Bntsche troepen. In Engeland is men bitter teleurgesteld troepen naar Afrika te moeten l afleggen hunner getuigenis te werk gaan. De subst. zenden tot het voeren van een Kaffer-oorlog, die offic. van justitie zijn requisitoir nemende, gaf den geen eer maar groote verliezen kan geven. treurigen indruk wêer, die deze zaak op hem gemaakt in, inhoódenda dat er in het vervolg een meerderheid vau .Naar uit Weenen wordt gemeld hebben de Oosten-had bij noemde den bekL der.meesterknecht twee derden der stemmen nood» zou ziin om een ver- nJk’che en minuten besloten van de al schuld van hetgeen er met den getuige voorgevallen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1