Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 8. MD >11, 1878. N? 2095. wb, BUITENLAND. OEGEN” 1 Woensdag 30 Januari* 0UD1 elaatste i duurw rtreffen^ mts enz. r. m. HASPELS. Buitenlaiidsdi Overzicht. LEEIIPLICHT. i 1878. NG. inement. ren. t est niet. r precies. N: inne Dame* vermag, 'ster. jlOUWe, I j GOUDSCHECOURANT. 7. r 1877? innerd. dat EÖKAAR- Ügen zyn. it kunnen welke per- >gen ver- [emeente te geven enz. enz. in tevens ;e bedie- iting w> plaatsen is 1, van des i ure, tegen aata. latsen voor op DIN 8- wonds ten cents voor gsnees- >ch schei- Lpotheker >eft de eer e vijfjaar wntmi- ijn, zich ifreelen), vrij ich Karsaa, coupletten. Zooals onze lezen reed, uit de laatste berichten ran on. vorig nummer hebben gezien, heeft do Engelsohe regeering alle moeite gedaan om zich belachelijk te maken. Den eeaen dag zendt Beacons field aan de vloot laat om naar de Dtrtdanellen te r stevenen en den volgenden geeft hij zonder zichtbare aanleiding weder coutraorder. Om zijn eerste bevel te motiveeren verzint hij een tocht der Kassen naar Gallipdli, waarvan niemaud iets weet, en als grond voor zijne retraite geeft hij de mededeeling der vredesvoorwaarden door Rusland. Op lord Beaconsfield alleen nut de verantwoor delijkheid van dit besluit, dsar lord Derby, lord Csrnuvon en lord Safebary onmiddellqk hnn voor- nemen te kennen gaven om ontslag te nemen deze Staatslieden zagen in de handelwijze van den premier terecht een verlaten van Eugelands onzijdige 1 houding en eene ondersteuning der Turken. Indien de 'lurken ten slotte de vredesvoorwaar- den toch niet aannamen of buu woord terugnamen, eiu, uuvr lur-i iseavousneid ibrikkeljjk groot zijn. Zijn Eerst dus verbetering van de wet tot regeling van het lager onderwijs, en verscherping van de wet op den kinderarbeid; en dan zoo noodig invoering van leerplicht is in het dringend be lang van de toekomst des lands. Zjj die nu reeds op de invoering van leerplicht aandringen, vergeten te dikwijls dat de tegen woordige toestand die nog niet veroorlooft, en dat er niet slechts geld, maar vooral' tijd noodig is om die invoering mogeljjk te maken En wordt nu leerplicht op een verwijderd tijdstip in uitzicht gesteld, dan kan die bepaling - zeer goed in de wet gemaakt worden, omdat deze i zaak bij een afzonderlijk wetsontwerp kan gere geld worden, indien de noodzakelijkheid over tuigend gebleken is. L. dat Ket hem bij ziju land alken belachelijk Gisteren avond was de discussie over deze aange- aan de ordemen ver- levendige discussie, doch een votum t de leden zjjn Tories en de meesten van dezen gaan, met de regeering door dik en dun. Zoodra in. Birmingham Donderdagavond bekend r om een buitengewoon crediet r vangfc National [oed Aiieroï federation dienzelfden avondWw bericht aan al de liberale vereenigingen in bet geheele land om alle krachten ia te spannen, ten eiui^ J— -~J—-1 en verzoekschriften de Is er een zaak van het hoogste belang voor de toekomst des lands, dan is het zeker de re geling Van ons lager onderwjjs, dat hoogst waar- schjjnljjk spoedig de aandacht onzer vertegen woordiging zal vorderen. Zjjn d/>or het voorloopig verslag over het ontwerp door den vorigen minister ingediend, de gevoelens der meerderheid over verschillende onderdeden bekend, dat kan niet van alle zaken, die ten nauwste bjj dat onderwerp betrokken zjjn, gezegd worden. Het gevoelen toch van <men> of van «eenige leden, kan niet beschouwd worden als uitdrukking van het gevoelen der meerderheid. Ook omtrent de invoering van leerplicht waren de denkbeelden volstrekt niet eenstemmig en daarom heeft het hoofdbestuur van de vereenig'ng «Volksonderwijs» het mis schien nu het geschikte oogenblik geoordeeld om nog eens krachtig op de invoering aan te dringen. Is leerplicht toch opgenomen in het ontwerp, dan zjjn de kansen van aanneming grooter dan wanneer men van de zijde der vertegen woordiging een poging moet aanwenden om verplicht onderwjjs bij amendement in de wet op te nemen. Zou die opneming mogeljjk, zou zij wenscbeljjk zjjn? Heeds vele jnren vindt de invoering van leer plicht hier krachtige verdedigers, die alleen daarvan een afdoende bestrijding van het zoo noodlottige schoolverzuim verwachtten. Berust ten zjj in de proef om dook het Schoolverbond dat kwaad te bestrijden, ha de ineensmeitang van Schoolverbond eif Volksonderwijs doen zy zich te krachtiger gelden, omdat gebleken is dat de aangewende middelen als prysuitdeelin- gen, schoolfeesten, toespraken enz. weinig of geen effect gesorteerd hebben, en zjj bovendien steun vonden bjj verschillende vereenigingen van werklieden die ook leerplicht in haar pro gramma hebben opgenomen. Tegenover de verdedigers vond men echter ook heftige bestrijders vaa het dwangmiddel, dat naar hun gevoelen geheel strjjdig is met onzen volksaard, en dus wel verbittering maar geen verbetering ten gevdlge kon hebben. Hebben de twee partjjen elkander tot nu toe be streden, met het oog op de toekomst, daar zoo min voor- als tegenstanders den tjjd voor de invoering alsnog gekomen achtte, thans kan een discussie omtrent de invoering van leer plicht in de vertegenwoordiging niet nitbljjven, en zeer zeker zal bjj die discussie rekening ge houden worden met de uitingen van den volks geest. Het volk dient dus te overwegen aan welke zjjde het zich in deze quaestie schaart; het moet weten of het zich nieuwe lasten- wil opleggen, op het yoorbeeld vian zoovele anderp volken waar de leerplicht is ingevoerd of aal ingevoerd worden, of dat het tevreden met den tegenwoordigen toestand, tal van kinderen wil straffen voor de onverschilligheid of baatzucht der ouders. Dat het schoolverzuim een ernstig' kwaad is, waarvan de geheele maatschappij de nadeelen ondervindt, betwist nietpand; dat de gebezigde middelen weinig of niets geholpen hebben, wojdt toegegeven, waaYom dan zooveel bezwaar tegen het eenige afdoende middel, de verplichting van allé kinderen van hnn zesde tot hun veertiende jaar voldoend onderwjjs te doen ontvangen? Voor de onderlijke macht behoeft men waar- ljjk niet op te komen in een land waar de ouders verplicht zjjn om hun zonen af te staan voor het leger, of (Ie vlooten wat andere burgerlijke rechten betreft, hoeveel vrjjheden moet men niet missen om het voordeel te hebben in een be schaafd land te wonen? Meer daiJlan de mis van de regeering eischen, én die roepstem gehoor gevsiw Vooreerst zou reeds veel gewonnen zjjn als de wet op den kinderarbeid zoodanig gewjjzigd werd dat ook veldarbeid straf baar gesteld werd, en het den ouders verboden werd hun kinderen dat althans-lord Derby na de intrekking van bet in fabriek of werkplaats te gebruiken. werp tot regeling van het lager onderwjjs wor- Tan bepalmgen der tegen woordige wet' die den bloei - -■ d d 1 -KX^e, uoon een votum zullen gewpzigd worden; het getal onderwijzers afk,ori u «..„Leohijdijk. Tweederden van renl ozinmnrlrol nlr vérmnorilnvri ivriiulnn on Am regeering door dik in vele werd, 'dat de minister je méén ten nog wel te wenscheu overlap, is gevraagd had, zond het bestoor daar blijkt dit het geval te zijn, wat door velen even- volksvergaderingen wel betwjj" van goed1 volksonderwijs als één man <n .het deze zal dan aan kenning der ouderljjke rechten, moet men denken aan de miskenning der rechten van de minder jarigen, die geheel hun volgend leven de na deelen zullen ondervinden van het misplaatste ontzag voor de vrjjheid der ouders om hun kin deren zonder onderwjjs te doen opgroeien. Heeft men op tal van bezwaren gewezen, op verzet en wat niet meer, het zal daarmede gaan als met zoovele andere wetten. De vaccinatiewet, hoe ook in den beginne bestreden, wordt thans zonder eenig bezwaar uitgevoerdis het eenmaal wet geworden, men onderwerpt zich, eerst na tuurlijk mprreude, dat ligt ook in den volksaard, maar spoedig weet men niet beter of het behoort zoo, en men berust. Zoo zou het ook gaan met leerplicht indien tot de invoering besloten werd. Kan men dus invoering van leerplicht als het eenige middel beschouwen om de algemeens ont wikkeling te vermeerderen, acht men dis invoe ring niet in strijd met den volksaard, maar hier even goed mogelijk als in andere naburige landen, dan blijft de vraag of de tjjd voor de invoering reeds nu gekomen is, en hieromtrent bestaat vooral groote verdeeldheid zelfs onder de voor standers. Verbeter eerst het onderwjjs, vermeerder het getal scholen en dat der onderwijzers, zorg dat uw scholen iets anders zjjn dan bewaarscho len, ep wanneer daarop geen aanmerkingengneer te maken zjjn, wanneer voor ieder die zich aan meldt plaats is op goed ingerichte scholen, dan zal den ouders de verplichting opgelegd kunnen worden om hun kimlereo omdwwjjs te doen geven. Voor dien tijd zou de invoering van leerplicht een dwaasheid zijn, die den toestand [eren dan verbeteren, een redeneering is alleen aan te gekomen zjjn. van 1 de andere zjjde beweerd, op zieh genomen, zal men van zelf tot vermeerdering van het Tttrk>j« «enden ,kon enkel als «n tussebenkomst getal moeten besluiten, bljjkt het dat het getal 12 èA.— rtwArefow aantal moeten aanstellen, en zoo zal door de 1 invoering, ook het onderwjjs van i—l- --1— verbeteren. Intnsschen zal men zonder eenig voordeel aan onwillige ouders een 1 opgelegd, die hen te innemen, r~ derwjjs kunnen zien. zou vei Tegen zi voeren, dat dit reeds sedert jaren beweerd is, en wjj toch niet verder gekomen zjjn. - - Niet langer de invoering van leerplicht uit- zou de verantwoordelijkheid, door lord Beaconsfield gesteld, wordt van de andere zjjde beweerd, op zieh genomen, verschrikkelijk groot zijn. Zijn blnkt het dat de scholen overladen zjjn, dan beslui; om Engeland te wapenen en de vloot na?r Zal men van zelf tot vermeerdering van het T“rkVe te «enden (kon enkel als een tuwwhenkomst - - i teil hunnen beboete door de Turken beschouwd gewu mueveu uesiuiwu, yiynv w"v worden, ah een .lanmoedwng om vol te Aoudeu en- onderwyzers te gering 18, men zal een grooter (e D.( nnnfnl mnafan nnnarallon An 7AO KAl QOOr Ofi J? >r i i -1 j ir z. 4- toonen de limes en Davy News beiden aan, en invoenngook het onderwas van zelf men Engelsche volk xal dit gevoelen, onverschillig verbeteren. Intnsschen zal men zonder eenig i of vretje gresjoten wordt of niet. Het schijnt voordeel aan onwillige ouders een last hebben 0I19 zeer waarschijnlijk dat het volk het aftreden 21- 1Ij meer tegen de school zal ran lord Beaconsfield zal eischen, omdat hij Enge- omdat zy geen vruchten van het on- land tegen den wib van het Parlement in een oorlog ten gunste van de Turken heeft p >gen te sleepen. Spoedig zal door den minister een wetsont- Dit zal hem niet licht vergeven worden, al zou hij- werp tot regeling van het lager onderwjjs wor- tot zijn verontschuldiging ook zeggen, dat het bem den ingediend; tal van bepalingen der tegen- n*et gelukt is en hij ziju land alken belachelijk woordige wet' die den bloei van ons onderwjjs heeft. - nis* *1 i lil* f4-satz»ran ncnml was Ha HiwzMioatz» nwar ilaoa aanrve.. belemmerd hebben, hoofdzakelijk door de klein- geestige toepassing van i zal aanmerkelijk vermeerderd worden, en om dat doel te bereiken zullen de traktementen aanzienlijk moeten verhoogd worden. Zijn er een voldoend aantal scholen, wat nu geméenfen nog wel te wenschen overla het getal onderwijzers zoodanig, dat men onderwjjs mag ebehen, dan zal de tjjd- zijn om te beslissen of leerplicht noodig is, en 1 1 eiuA door i en versoekschriften de volksver- i uvt mc v tai woxju, wcauviwi vuivuvrvii- c cj. ijfeïd wordt, dan zullen de voorstanders tegenwoordigsrs «n te manen het geld te weigeren, van goed' volksonderwijs als één man .n .het K-g^nd roor ^d. mi«la»d vau een oor- belang der verwawloosde ónderen demroering L2T ”be"r^Ntree’nigingen eindigde woon|euawe verzoeken u onmiddeUjjk actie, waardoor alleen de vrede bewaard eu de eer van Engeland gehandhaafd kan worden.” De laatste berichten stellen bet aftreden van Car- navon als de definitief voor, doch doen vermoeden ua. aiLU<*ua'.v,u —vv. wv -.ut beruchte bevel aan de sloot in de Levant genflgen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1