G' 1 T2 KOOP GEVRAAGD. TE HUUR* DRIE TIMMERLIEDEN. Tweede Meid. ALS PLAATSVERVANGER biedt zich aan een gepasporteerd Militiën der lichting 1872. TE HUUR 1878. 1’LIITEE DAGHEID. BUI1 EEN KAHKAD, |>m. 2,10 Meier. H. HEMPENIUS, amsterjdam, a 1.50 de Flacon bjj J. C. ZELDENRUK. ITALIAAASCBE IlOOKVERBItlJVER, Schoorsteenveger en Metselaar. Sociëteit „ONS GFA0EG&V’ Bullen Dekkleeden, Laatste Berichten. ADVERTENTIES I G-E3B. HARTINQ, Gouda, Oosthaven, B. n®. 14- bevelen zich beleefd aan tot het vervaardige van ZEER FIJN UITGEVOERDE yeavaatTgar. Mevr. SCHONEVELD vraagt met MEI eene Adres Bureau dezer Courant. Met MEI of eerder J. IJPELAAB Jzn., Mr. Zeilmaker, Het wegens zijne genezende en voedende eigenschappen alge meen gunstig bekende MAIWT-EW, GEZONDHEIDSBIER, uit de brouwerij van JOH. HOFF, koninklijke hofleverancier Berlin, Neu Wilhelmstrasse no. 1, Atn- sterdam, Centraal-Depot, Smalle Bloemmarkt, bij de Paleisstraat F. 250. Burgerlijke Stand. - 4 Bureau dezer Courant. zeven maanden. i C 1 7/ Aanbieding franco onder Letter O. aan het VA» TE Gouda. drux va» A. Bbinkka». met MEI of eerder een HUIS met TUIN, be vattende het Huis vijf Kamers, allen geplafon neerd, Zolder, Keuken en Kelder en wat verder tot een goed ingericht huis behoort Huur prijs 300. Brieven franco onder letter B. aan de Boek handelaars J. van BENTUM Zoo» te Gouda. GOUDA, Spiering straat, F. 47. GEVRAAGD I Adres Bureau dezer Courant. Zoo spoedig mogelijk Wordt gevraagd eene Adres aan het Bureau dezer Courant. Rheumatiek, Jicht, alle Inlaag- en Borstkwalen, alsmede Koortsen, Hardlijvigheid, slechte Spijs vertering, ook Zenuwzwakte en Bloedarmoede, enz. enz. worden spoedig en zeker genezen dopr de wereldberoemde hr. AIRY’S SPECIALI TEITEN. Een ieder die, alvorens een kuur te ondergaan, zich van de degelijkheid dezer Spe cialiteiten wenschtte overtuigen, ontvangt, door Richter’s Boekhandel 1e Rotterdam, op franco aanvrage, gratie en franco een 116 bladzijden dik Uittreksel uit Dr. Airy's Natuurge neeswijze, waarin men onder anderen eene menigte ^getuigschriften van gelukkig genezen lijders zal vinden. Geen zieke geve derhalve de hoop op, voordat hij genoemd werkje heeft gelezen. h Commissarissen der Sociëteit Ons Genoegen, brengen ter kenniise van HH. Leden ingevolge Art. 30 van het Reglement, dat bjj gelegenheid van de 5de Abonnements Tooneelvoorstelling op WOENSDAG den 30n JANUARI 1878, de SOCIËTEIT van af des avonds ZES VUR zal GESLOTEN zijn. Namens Commissarissen, Mr. P. J. SNEL, President. H. JAGER, Secretaris. Gouda, 29 Januari 1878. are) met vruchtboom», wijngaarden en kleinere vruehtstruikeu beplant. Mcu telde ia dat jaar 112 millioen appelboomen, 28.260,000 wijngaarden. De jaarlijlcaolie opbrengst in dollars verde. Ide zich als volgtappelen 40,000,000, p< ren 14,150,000, druiven 2,118,900, aardbeziën 6 millioen, ander fruit (kruisbeziën, aalbcziën enz.) 10,482,800. Alleen Califoniie levert, behalve de niet onaanzienlijke opbrengst van vijgen, oranje appelen, oljjven en amandelen, en den verkoop van druiven en rozijnen, 10 millioen gallons wijn. De geheele wjjnproduclie, die «au Missouri, Ohio en andere Staten medegerekend, kan op 15,000,000 gallons geschat worden. Van New-York worden jaarlijks l'/s millioen vaten appelen, zoo versch als gedroogd, over zee uitgevoerd. Iedereen weet, hoeveel borstdrauken, pates en siroo- pen men gewoonlijk gebruiken moet ter genezing van eene verkoudheid, catharre of brouobilis. De nieuwe behandeling dezer ziekten door de teercapsules van Gogol, kost slechts zes a acht centen daags. Men behoeft slechts twee kapsules bjj eiken niaallyd te nemen en dik» ijls doet de weldadige uitwerking zich reeds terstond gevoelen. v, Ten einde zich voor de talrijke namaaksels te vrij waren, moet men de handteekening van den Heer Guyot, in drie kleuren gedrukt op elke flacon, «ischen. In de meeste goede apotheken ziju de teertaipsnle* van Guyot te verkrijgen. Heden overleed, ten huize van onze Ouders en Behuwdouders te Wageningen, onze geliefde Broeder DANIEL van drr BEN, in den ouder dom van 45 jaren. De troost dat hij de rust is ingegaan, die overbljjft voor het volk Gods, le nigt onze smart. Gouda, Uit aller naam, 27 Jan. 1878. H. J. van der BEN. Gelieve deze aan te nemen als algemeens en bijzondere kennisgeving. De ondergeteekende, zjjne Kinderen en Behuwdkinderen voelen zich gedrongen hunnen oprechten dank te betuigen aan allen, die hunne deelneming betoond hebben bjj het overlijden van zijn innig geliefde Dochter MARIA, Echt- genooto van P. HULLEMAN. Uit aller naam, J. de GIDT8. Gouda,' 27 Januarjj 1878. Qe familie betuigt bij deze haren har- telijken dank voor de bljjken van belangstelling, ondervonden na het overlijden van Mejuffrouw A. ALBLA8, weduwe van den Heer L. J. Stoblkndrajbr. |s3 Ondertrouwd: |P JEAN CRETIEN GERARD DUTILH RUURDTJE SJERPS Wed. T. Klaars. g Gouda, 25 Januari 1878. Door bisoudere omstandigheden zal Ja §Éer geen Receptie plaats hebben. 'Heden overleed zacMft* kalm, na een langdurig geduldig Ijjden, tot diepe droefheid van mjj en de wederzjjdsche faminb, mijn innig geliefde Vrouw, JOHANNA NEELTJE BOTH, in den ouderdom van twee en twintig jaar en acht maanden; mjj nalatende een meisje van P. C. RIJKAART. Gouda, 24 Jan. 1878. De telegraaf i het mededeelen het EugetSché meenen niet be onzen lezers mé In het hoogt hij zjjn ontslag eeu stap had ge maatregel werd volge ook zijn o dat Engeland ei heden bij de del tie te worden In het Lager in tot het verb hij somde de g aan de regeering medegedeeld (zij de Morning Poet strekten zich v heele centrum V als Rumemë es gerucht was de de Czaar den b De toestand dei worden nagegaa land bezwaren n de schadeloosstel een sohadevergoe Europa hst gn 'gingen doen he het oordeel «ar geen afzonderlijl danelleb-quaesiu Uit de herhaalt gebleken, dat c Regeering hierin laud had de Re om de moeilykh geen pressie uit, de Forte gedaan aan den oorlog den 12u Deo. et sohe Regeering, een voorloopige van de Dardauel anders de Enge moeten «oorbeht ten einde de Het antwoord v vriendschappelijk dat de Russisch tinopel zou vere op den 12n Jat en naar Gallipot dat elke operotit nellen onder Ru letsel zou zijn; nitieve regeling t te nemen en vei Russen niet naar aohakoff antwoor niet van plan tenzij de Turksch hjj verlangde de niet zou bezette maar d*hr de 1 Suleiman in de besloot de Regee te zenden en de straat binnen U ring, dat de Po voorwaarden aai de zeeëngten op De vloot kreeg vloot, verklaarde maken met de x of Engeland tuin stennd door de dat bewijs van v voor 175.— per jaar, een zeer net BOVEN HUIS, bevattende 2 Kamers, Alcoot, Keuken, ruimen Droogzolder met Kamertje en verdere gejnakken. Adres franco bjj den Uitgever dezer Courant, onder N®. 100. De ondergeteekende beveelt zieh beleefd aan tot het VERHUREN van en het maken van ZONSCHERMEN, WA8CH- ZAKKEN enz. van Vlaamsch Linnen, zeer bestand tegen het water. Te Gouda bij J. C. van VREÜMINGEN, ’Schöonhoven L. B. Okhuizen. Delft Frankamt Prjjs per doos 60 en 70 Centshalve doozen 30 en 35 Cents per stuk. Versailles, 28 Jan. De Kamer van afgevaar digden heeft de begroetingen voor Openbare Werken en Oorlog op enkele posten na, aangenomen. Weenen, 28 Jaa. De Polit. Corretp. meldt uit Konst an tinopel: Tot gisteren middag had de Porte nog geen officieel bericht van de onderteekening der .prrliminniren Dit oponthoud moet waarschijnlijk wor den toegeschreven aan de verplaatsing van het Russische hoofdkwartier naar Adrianopel, waarheen de Turksché gevolmachtigden zieh moeten begeven en alwaar de onderteekening zou plaats hebben. Npar men verneemt, zijn de Russische voorwaarden zoodanig gesteld dat zij groote ruimte voor interpretatie en dus vooruitzicht op langdurige onderhandéliagen opleveren. IsOndOtl, 28 Jan. In het Lagerhuis heeft Sir Stafford Northcote by de toelichting der crediet-aan- vrnge den toestand geschetst. De grondslagen voor den vrede zijn nog niet officieel medegedeeld/ en er ia nog geen wapenstilstand geteekencl. Naar hetgeen intusschen omtrent de genoemde grondslagen bekend is, hebben zij eene zeer uitgebreide strekking en moeten zy aanleiding geven tot auaestien, die op een congres behooren te worden behandeld. De Regeering verlangt van het Parlement een votum, hetwelk voor haar een votum van vertrouwen zal ziju, ten einde zij alsdan in alle opzichten gesteund tencongressekan verschijnen» GEBOREN: 85 Jan. Elizabeth, ouder» H. Blok en B. da Grujjl. Abraham, ouder» M Monarch en R. Zwaren- stein. 26. Gerrit, ouders 6. H. Niehoff en C. S. Liebert. Albert n», ouders P. W. van Eyk en M Zsal. 27. Kor», ouder» K. Vonk eu P. van dsr Woensel. Maarten, ouders P. Rietkerk en M. de Jong. Pieter, ouders J F. Welter en M. J. Lan». Willem Cornelia, ouder» B. duonrens- en C. C. Selser. - Maria, ouders S Rapia en J. Houthoff., 28. Anna Gerarda Cornelia, ouders J. de Jong en A. Berkouwer. Nicolaas, ouders N. Me» eu M. Hoogendoorn. OVERLEDEN26 Jan. J. J. Sonnen, I j S ra - G de Jong, 4 m 27. J. de Koning. 43 j 11 m A. de Groot, 4 ra. - 28 G. Bakker wed. P. van Leest, 56 j-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 3