Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. R JIS, tide con- r- EN rar, 1878. Np 2097. RN, 182 iONS, west on- largetyde BINNENLAND. BUITENLAND. 1 y Zondag 3 Februari. Bultenlaodsch Overzicht. ie LOTING VOOB DE 'I Nationale Militie. ich niet tor den nt, A. snland- A digste o 28 Januari jl. ITHCKKN itbeker. een» i de BOVEN- l, Keuken, sn verdere {ever dezer IDHEID tidig, ge lik als da cents, isterdam. F 250. [INGEN, HOIST.) rankamt. I van dit 'drijvend Kina ver- neCsmiddel '■brek aan zame her- ER, T naar de tn aken en ED. onzijdigheid laat afhangen, de oorlogvoerenden, en ainds dien tijd geen inlich ting ontvangen hebbende, dié het verlaten wettigt van d: --- - geen reden om de lasten oorlogzuchtige conservatief, de heer Pim, heeft r j r-:~±T“-- dellijke uitrusting ten oorlog ran leger en rloot eischt. .- vergadering gehouden, waarop besluiten zijn ge- _«i-:-j ran je Voorgenomen tabaks belasting. Het Pruisische ministerie heeft gedurende de jongstver- loopen dagen herbaaldelyk zitting gebonden, ten einde te beraadslagen over de houding der Regeering ten aauzien van sommige Iweluiten der beide Huizen van dan Landdag, zoo parlementaire disposilj lijn aan de Köln. Ze r Uit de beraadslagingen in de zitting op 28 dezer door den ministerraad gehouden, blijkt dat, naar liet gevoelen der ininiaten, geen vqorjaarszitting door den Landdag zal worden gehouden.' Dé National-Zeitfing zegt ten aauzien vau liet, nieuwe ontwerp op dé plaatsvervanging van den Rykskanselier o. a. het volgende. Hoe groot de waarde zal zijn van dit ontwerp zal alleen kunnen blijken uit den geest, waarin de bepalingen vau het ontwerp ten uitvoer zullen gelegd worden daarvan zal de beteekenis afhangen, welke ten slotte aan het ontwerp zal gehecht moeten Worden. In bedoeld ontwerp hebben wij niet een afgerond stelsel voor de volledige reorganisatie der rijksregeeriug, maar iu dit ontwerp, ligt de kiem, de mogelijkheid; om de rijksautoriteiten derwijze te orgyuiseeren, dat zij op practisch gebied den gepasteU vorm verkrijgen. Dat bet bier voor ons liggend voorstel niet zal blijven een doode letter, daarvan strekt ons tot waar borg in de eerste plaats de practische grondslag, waarop de politiek van den Rijkskanselier bèru^t én ten andere de dringende noodzakelijkheid, voortsprui tende uit den toestand waarin wy ons bevinden. De Fransche senatoren zijn bet nog niet i over bun nieuwen collegaenkele leden van uiterste rrchterzjde blijven halsstarrig weigeren Deca- tes te stemmen, omdat hij bet bekeitde oorlogschip van Civita Veccliia heeft laten terugkomen en boven dien Don Carlos het land uitgezet. Waarschijnlijk zullen de constitutioneelen het tegen 7 Februari ecus worden met de linkerzijde. Oostenrijk tobt ook met zijn binnenlandsche aan gelegenheden voorthet Hongaarsche Lagerhuis heeft een aanvang gemaakt met de beraadslaging over de handelsovereenkomst, waarvoor in het Oostenryksche Parlement geen meerderheid te vinden is. Toch trekt mek zich te Weenen die zaken niet zwaar aan; men vindt de verwarring wel groot, maar meent, 1 dat er een nieuw Vergelijk komen moet en derhalve ook wel komen zal. Het nieuwe Pprtugeesche ministerie is thans ge- 1 heel gevormd <myUpstaat uit de heerenA. M. de Fontes Pereira We’Mello, voorzitter en Minister van Oorlog; A. de Serpa Pimentel, financiën; A. Ro drigues Sampaio, binnenlandsche zaken A. J. Barjona lijk besiuit Eerste openbare Kennisgeving. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda, voldoende aau art? 28 der Wet vau den 19n Augustus 1861 (Staatsblad Nb. 72), en aan art. 20 van Zijner Majesteit» besluit van den Ssteu Mei 1862 (Staatsblad No. 46), brengen ter algemeehe kennis dat di LOTtNG der iu het vorige jaar voor de NATIONALE MILITIE ingeschrevenen, in deze Ge meente zal plaats hebben op DINSDAG den 26sten FEBRUARI! aanstaande dat de ingeschrevenen, naar alhpabetische orde opgeroepen, zelve hun hummer trekkendat ook voor den niet opgekomen Loteling de trekkinglkan ge schieden door zijn Vader. Moeder-of Voogd; terwjjl dit bij hunne afwezigheid, door den PURGEMEES- TER of een Lid van den GEMEENTERAAD wordt gedaan dat de belanghebbenden, ten einde te loten en opgaaf te doen van de redenen van. vrijstelling, die Zij ter zaken van de Militie meenen ie hebben, zich op voormelden dag, zullen moeien bevinden ten Raad- huize dézer Gemeente, en wel zjj wier namen be ginnen met de letter.: A, B, C, D, E, F, G, H, L J, K, L ot M des voormiddag» ten 91/, ure en die, wier namen aanvangen met de letterN, O, F, Q, R, 8,-T, U, V, W, X, Y of Z des voormiddag, ten ll'/t ure. Dat op MAANDAG den 18n FEBRUARI! 1878, vu des voormiddag» 10 tot 1 en des namiddags 3 tot 6 are, .op Jut Raadhuis aanvraag kan worden gedaan tot het opmaken der getuigschriften wegens BROEDERDIENST of van te sjjn BENIGE WET TIGE ZOON, en dat belanghebbenden tan bewijze van volbfagte of werkelijke broederdienet daarbij moeten overleggen een paspoort, zakboekje ot atleet aan dienet bij plaatsvervanging en zich moeten aanmelden verge zeld van twee met hen bekende, te goeder naam en faam bekend staande ingezetenen, die 04’ HUNNE VERANTWOORDELIJKHEID de vereischte getui genis kunnen afleggen en het op te maken getuig schrift ondr rteekeueu. Voorts, dat de benoodigde bewijzen van werkelijke dienst of uittreksels uit het Stamboek, voor de be langhebbenden bjj de betrokken korpsen zullen wordeu aangevraagd indien zjj zich vóór de Loting vervoegen ter Secretarie dezer gemeente om de daartoe noodige opgaven te doen; en dat zjj, die bezwaren mogten hebben tegen de wjjze waarop de LOTING is geschied, die kunnen inbrengen bjj de Gedeputeerde Staten dezer Provincie, binnen Fjtf degen, te rekenen van den dag waarop de DOTING heeft plaats gehad, en wel bjj een op onge regeld papier geschreven bezwaarschrift, hetwelk, met de noodige bewijsstukken gestaafd, tegen bewijs van ontvang zal behooren te worden iugeleverd bij den BURGEMEESTER dezer Gemeente, die hetzelve aan Gedeputeerde Staten opzendt. Gnda, den 2n February 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN BERGEN IJZEN DOORN, De Secretaris, BROUWER. r KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau Gouda, brengen ter opeubare kennis, dat, ter voldoeniug aan art. 69 der Wet van den 4 July 1850 (Staatsblad no. sf), afschriften van de Procesaen-verbaal, betref fende de benoeming van een Lid voor de Provin ciale Staten bedoeld by de artikelen 52 en 67 dier Wet, zyn aangeplakt en zulks in de Patersteeg, als mede dat geljjke afschriften op de Secretarie* der gemeente zijn nedergelegd, alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iedereu werkdag, van des morgens tien tot des namiddags een ure. Gouda, den 2n February 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN BERGEN IJZENPOORN. De Secretarie, BROUWER. GOUDSCÏÏE COURANT de Froitas, justitie en eeredienstThomas Ribeiro, marine en koloniënJ. d’Andrade Gorvo, buiten- landsche zakenLaurenoo de Carvalho, openbare werken, handel en induetrie. Iu Amerika wordt deze geheels week in den Senaat gestreden over een zaak van ingrijpend belang. Het wetsvoorstel van Bland, waarbij zilver tot elk bedrag wettig betaalmiddel wordt verklaard, heeft, naar men meent, kans om door tweederden der afgevaardigden in beide huizen der wetgevende macht te worden aangenomen. Uit Nieuw-Ettgeland en New-York komt deoppo- sitie tegen dezen maatregel op, welke men vreest dat de hervatting der betaling iu specie vertragen zal en bet crediet van het laud groote schade zou toe brengen. Algemeen verwacht men, dat de President in elk géval door zijn veto het wet worden van dit voorste) der „zilverpartij” verhinderen zou. GOUDA, 2 Februari 1878. Aan den gisteren beuoemden Wethouder den Heer G. Prince, bracht het muziekcorps der dd. schutterij gisterenavond eeu serenade. Op Vrijdag 15 Februari zal eeuc buitengewone vergadering plaats hebben van de Afd. «Gouda en Omstreken" van dé Hol!. Maatschappij van Land bouw. In deze bijeenkomst zal de Heer G. J Hen- gereld vau Utreebt een voordracht houden over de liehaamavormeu, die ouze huisdieren moeten bezitten om te kunnen voldoen aan hunne land huishoudelijke bedoelingen. Leer ter beoordeeling bjj tentoonstellingen. koop, verkoop, enz. Na de pauze zullen nog eenige bijdragen over een ander onderwerp gegeven worden. Donderdag 14 Februari e. k. zal naar wij tot ons genoegen vernemen het Rotterdamsclie Ocariue- gezelschap, onder directie vau den heer August la Roudelle in de zuil Kunstmin alhier optreden. De uitvoering -dezer dagen te Rotterdam gegeven ondervond den bijval van velen en het laat zich deukeu dal ook hier niet weiuigen dat gezelschap gaarne zullen zien optreden. De intcekenlijsten circuleeren en wij vestigen op de uitvoering de aandacht onzer stadgenooteu. Men schrijft ons uit Berg-Ambacht, dd. 1 Febr. De gemeente Berg-Ambacht heeft een barer ge- aéhtste ingezetenen door den dootl verloren. De heer J. Voorsluijs namelijk, die de betrekkingen vau wethouder, euz. met eere vervulde, is in deu nacht .van Donderdag op Vrijdag plotseling overleden. Men schrijft ons uit Ammcratol, dd. 1 Februari: Van 25 Januari tot op heden zijn alhier aan den afslag verkocht: 60 nieuwe of wintetzalmen, wegende van 10 tot 53 halve kilo’s; prijs per half kilo 0.87’ a 1.05. 1 oude of zomerzalin, wegende 15 halve kilo’s, bracht 3.op. Moest de zegenvisscherij wegens den hoogen water stand gepasseerde week stilstaan, deze week kon men, ondanks het nu en daa wassende water, geregeld visschen. Dc minister van binnenlandsche zaken, overwegende dat, ingevolge art. 2 der wet van 26 Januari jL (Staatsblad u’. 5), de verkiezing van een Ed der Tweede Kamer van de Staten-Generaal in elk der hoofdkiesdistricten Winschoten, Hilversum, Amster dam, Rotterdam, Goes en Zevenbergen moet plaats hebbenheeft goedgevonden te bepalenlo. dat die verkiezing iu elk dier boofdkiesdistricten zal ge schieden op Dinsdag 26 Februari e. k. l ^o. dat, zoo er een herstemming noodzakelijk is, die zal pliuits hebben op Dinsdag 12 Maart daaraaui olgeude. De minister van financiën maakt bekend dat eer lang zal worden overgegaan tot uitgifte val bronzen stukken van een cent, geslagen naar de wet van 28 Maart 1877 (Staateblad no. 43) en het koniuk- van 18 April 1877 (StutMad M. «4). We wapenstilstand is nog niet gesloten. Dit schijnt eeif gevolg te zijn Vau bedenkingen (au de zijde van OiAteiirijk tegeu sommige bepalingen geopperd. Al lerlei geruchten hebbende dadelijk geloopen, voorna melijk strekkende om te doen gelooven aau eeue uanwere aansluiting tuuchen Engeland en Oostenrijk. Niets wettigt dergelijke vermoedens. Rusland zal wei ziju best doen Oostenrijk te vriend te houden en het drie-keizersverbond doet nog steeds dienst. De discussie iu het Eugelsché parlement is nog uiet afgeloopen. Er is nog*stof voor een paar zittingen. In naam der liberale party heeft de heer Forster hetvolgende amendement voorgesteld «Het Lagerhuis, uit H. M. troonrede vernomen hebbende, dat de voorwaardeu, van welke H. M. hare bnzydigheid laat afhangen, niet geschonden zijn door de oorlogvoerenden, J‘ dc staatkunde van onzijdigheid ep vrede, ziet i van het volk te vermeer deren, door noodelooze credieteb toe te staan.” Eeu T een ander amendemeut voorgeiteld, waarin hij de onmid- De Duitsche tabakshandelaars hebben te Berlijn nomey tot afkeuring belasting. t Het Pruisische ministerie heeft gedurende dejongstvi j ten uiten der beide Huizen aangaande de algemeene >o schrijft mcu uit Ber-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1