Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. r w. if ais renden adres onder letters entie Bureau venhage. os N naar bé- lefabriek »de dewater. us, mi, IBIUJVER, ger kar. I 3:. s. EEN, »ken, Loon tan. 1878. 10 jjo 2100 SUITE INLAND. m:, ENRIJK. Kultenlandsch Overzicht. Arbeid en Kapitaal. 2LS i or twee ureau dezer vreedzame oplossing te brengen. I 1.' toen eenmaal dagen aan- IMfCN bekér. L nog in nog wanneer mige jaren te en Boekhandelaar gotjdschFcöürant zjjn wy gelukkig bewaard ge- werklieden zyn overtuigd dat door geweld geen verbetering kan verkregen wordenis er nu en das van werkstakingen sprake geweest, fabrikanten en werklieden p omdat beiden werkstaking i jvend. Dit sden der 3 er aanj*e- anbevolen ziekolijht iarmoede F. 47. Eergisteren omstreeks 4 uur in dea namiddag is paus Pius IX overleden. Hoe dikwyis me asiigekou- digd, heeft de dood van deren grijsaard allen nog verrast en overal een diepen indrak gemaakt. Met hem wordt een belangrijk tjjdvak in de ae- I echiedenis der katholieke kerk afgesloten. Bij sqne optreding voorstander der liberale beginselen, is hjj allengs, verschrikt door de revolutie, naar de trgsn- overgestelde zjjde gegaan en is geëindigd met een nedwte werktuig te siju der ultramoutaausebe drijvers. Als menech om zijne goedheid, openheid en edel karakter, algemeen bemind door allen, die met hesaiw aanraking kwamen,sal toch xjjne bijna 32-jarige regee- ring als hoofd der hath, kérk bjj alle moratandsse der moderne beschaving met oen zwarte kool aaage- teekead blijveu door zijn strijd tegen vrijheid ran ge dachte en van geweten. Voor ons aal hjj voorwlmehjk blgven de uitgever der Entwoliea en dn af kondig* va« hut leerstuk der paudijke onfeilbaarheid. Voor de Katholieke Kerk is de deed van dan Paus een gewichtig tijdstipmet do verkiemng vam rijn opvolger wordt de vraag beslecht, ofdestrW tegen de maatschappij »1 worden voartgeset eg da Kerk nog meer de beschaafde wereld van sich ver vreemden, dan of een veraoenend chrietaigkgatnd man den pauaelijken troon beklimmen sal. Geschiedt het eerste en aan intriges daartoe sal het niet ont breken dau wordt de positie van de Katholieke Kerk nog moeiljjker, want een paus, die geheel het werktuig ia der Jesuieten, zal door verschilleude Be- geeriugen uiet warden erkend. Naast deze, gewichtige tijding staan de tijdingen, die uit Engeland komen. Dear heeft eene agitatie geheerecht sooals solden te Londen is waargenomen. De heer Layard, de gesant bij de Porte, die eeu specialiteit is io het fabriceeren van onjuiste berichten, had getelegrafeerd, dat de Bussen dicht bjj Koftstan- tinopcl stonden en daarheen optrokkea, terwijl daar mede samenvielen onthullingen door den correspondent van Daily New», omtrent het onwaardig spel, dat. Beaconsfield en zijn handlangers met de Turken ge speeld hebben. Onze ruimte laat niet toe allee in bijzonderheden mede te deelen, maar Donderdagavond was de algemeene opgewondenheid in Londen zóó sterk, dat de liberalen bet raadzaam keurden hunne tegenvoorstellen in te trekkeu en dat het krediet aart de regeeriug in beginsel met 2»5 tegen 99 stemagea werd toegestaan. De overige liberale Man onthiobM zich van de atemming. Te midden der agitatie werd selfs geen aandacht geschonken aan de pertinente verklaring van Gort- sohakoff per telegraaf ontvangen, dat aan de Russische bevelhebbers op alle punten last ie gegeven om de vijandelijkheden te staken mi dat de te Londen loopende geruchten omtrent het voortrukken der Russen ten eenenmale van grond ontbloei waren. De onthullingen van Daily Ntxt zjjn dan ook wel in staat om een eerlijk Eugelacbman hei blood naar het hoofd te jagen. Wat beeft lord Beaconsfield deze beweringen als leugenachtig gebrandmerkt, doch zij rijn te merkwaardig om er niet iets ran mede te deelen en ieder keut genoeg de waarde ran Beacons field’s uitvallen om dadelijk aan zyn ontkenning geloof te slaan. De correspondent van Daily New» heeft «et» onder houd gehad met Server-paeba, den Turksobeu minister van buitenl. taken. Deze gaf bem eeu boodschap mede voor het Engelsehe volk. Eu un zeide hy: ,,s ,Zeg dit, als komende van Sorver-pacha, denmj- d nieter van buitenlaudsohe zaken ‘der verhevene Psrity Bjj deze Courant behoort een Bijvoegsel. Naast de kerkeljjke kwestie trekt vooral in Duitschland de aandacht de steeds toenemende invloed der socialisten, die by voortduring plaatsen in de vertegenwoordiging en in de provinciale en stedelyke regieringen in bezit nemen, en door dagbladen, volksvergaderingen en andere middelen ban invloed en macht by voortduring trachten uit te breiden, zoodat reeds plannen moeten bestaan om aan die machtsontwikkeling paal en perk te stellen door dwangwetten. Alsof net Duitsche ryk niet" genoeg te doen heeft met de uitvoering der Meiwetten- Men heeft door die wetten op vele plaatsen Verbitterd, maar zooueel men kan nagaan, zeer weinig verbeterden dat zal zeker in vry wat hooger mate het geval zjjn, men door dwang aan het woelen en dryven der socialisten een einde wil maken. Betoogde reeds in de vorige eeuw een wys- geerige school, dat de maatschappelijke toestand onhoudbaar was, de Fransche omwenteling met haar verbeurdverklaringen en hare nienwe ver- deeling van den grond, het keizerrijk met zyn oorlogen hebben geruimen tyd belet, dat de aandacht des volks op de leeringen der econo misten gevestigd werd, maar toen eenmaal voor geheel Europa meer rus ige dagen aan braken, toen ook door verbeterd onderwys de kennis onder de mindere klassen verspreid werd, toen ontstond langzamerhand, het eerst in Frankrijk, de groote beweging op maat- sjlappelyk gebied, die in den loop van eenige tientallen van jaren, den vorm van een maat- schappelyke kwestie heeft aangenomen, die steeds dringender oplossing vraagt. Vooral de Fransche letterkunde is ryk aan werken over dit onderwerp. Schetste de eeneschrjjver een denkbeeldig land in Icarië. waar alleen de Staat bezittingen had, maar daarvoor ook alle burgers gelijkelijk moest onderhouden; een an der stelde ons een denkbeeldig dorp voor, waar ieder werkte tot bevordering van het algemeen welzjjn, één groot gezin onder één hoofd. De Fransche rechtbanken hadden gedurende ne regeering van uouewyu xuiuy, werwiuau, vonnissen te vellen, tegen hen die zich in ge- ju staat ii vergrepen hadden, eu toen eindelyk de om- wenteling van 1848 uitbrak, trachtten de onte vredenen daarmede hun voordeel te doen, en niet slechts den Staat, maar ook de maatschappij om te keeren. Men herinnert zich misschien nog de nationale werkplaatsen van Louis Blanc, een dwaze toepassing van een beginsel; men herinnert zich nog de straatgevechten, tot eindelyk het keizerrijk aan. die beweging een einde maakte. Het gaf brood in overvloed, het fabriekwezen bloeide, de handel ging steeds vooruit en de Krim, Mexico en Algiers moesten dienst doen om het getal onvergenoegden en ontevredenen niet te talrjik te doen worden. Intusschen had zich de beweging ook aan andere landen medegedeeld. De Engelschen, wars van bespiegelingen wilden gaarne de verkondigde stallingen in praktijk brengen en de vereenigingen van handwerkslieden, de trad»'» unions, en do daaruit voortgekomen coöperatieve vereenigingen, maar ook de werkstakingen waren het gevolg van de pogingen daar aangewend om den stryd tusschen arbeid en-kapitaal op te lossen. In Duitschland heeft zich v later vertoond, en geheel overeenkomstig den kwestie een wetenschappelyk kleed omgehangen. Moge ook dit hoogst belangrijke onderwerp Niet slechts de mannen nit het volk, ook door onze regeeriug met ernst worden over- de mannen der wetenschap hebben zich daar wogen en langzamerhand nit onze wetgeving aangegord om de versehill*de kwestiën op te alle bepalingen ferdwymn, die het kapitaal lossen, zonder evenwel tot -nu toe te slagen, bevoorrechten. Geen heerschappij van den een Integendeel, misschien heeft nergens de be- over den andere; geljjk recht; niet in naam, wegi .g zulk een omvang aangenomen dan in de middelpunten der nijverheid in Duitschland. De socialisten worden daar bjj duizenden geteld, zjj treden bjj de i f candidaten, en reeds berbaaldelyk in den verkiezingsstrijd de overwinning behaald. Zal men bun dryven door dwangwetten kunnen keeren? Zullen zjj zich onderwerpen, wanneer om hunnentwil het kiesrecht aan velen zal ontnomen worden en de boonnetten te hulp zullen geroepen worden om het staats- - gezag te steunen? Vreeselyk zou dan de stryd zjjn, voor vele jaren zou hy over Europa's toekomst hallissen 1 Beter zou het zyn om te trachten de be staande ontevredenheid, die niet altjjd onge grond is, weg te nemen, door toe te geven aan de billjjke eisschen van den arbeid tegen over het kapitaal. Tot' nu toe i bleven. Onze i Moge ook dit hoogst belangrijke onderwerp wogen en langzamerhand nit onze wetgevii lossen, zonder evenwel tot jnu toe te slagen, bevoorrechten. Geen heerschappij van den een maar in daad en waarheid moet onze leuze zyn, L. zyn overtuigd ing kan verxr en dan van werkstakir 1 en werklii hebben de zaak zoo spoedig mogelijk geschikt, ’._t begrepen dat de nadeelen eener j volstrekt niet tegen de te ver- —i voordeelen kondeh opwegen. 'an socialistische woelingen is hier nog weinig of niets gehoord en het is de plicht der regeering te zorgen, dat geleidelijk alle zaken uit onze wetgeving verdwijnen die het kapitaal voorrechten geven, omdat daardoor de ontevredenheid wordt opgewekt Zoo moet het kiesrecht niet verbonden zyn aan het kapitaal, maar het moet allen toege kend worden, die in staat zyn door hun ont wikkeling van dat recht een goed gebruik te maken. 1 Is het billyk dat ieder tot de algemeene lasten overeenkomstig zyn middelen bijdraagt het is een onbillijkheid dat de meergegoeden met geld lasten kunnen af knopen, waartoe de de regeering van Lodewjjk Philips tal van i werkman, die van een dagloon moet leven, niet vonnissen te vellen, tegen hen die zich in ge- ,in staat is. Is de zoon van dep werkman ver- schriften of door daden tegen de maatschappij plicht de wapenen te leeren voeren tot verde- 1 1-,::1- J-- diging van zyn geboortegrond het gaat niet aan om van die verplichting den zoon van den kapitalist vry te stollen, tegeü de betaling van eenige honderden guldens. Erkent men, dat ontwikkeling en beschaving noodig zyn voor de maatschappij, dan moet het niet afhangen van het meerdere of mindere geld dat men bezit, of men dat onderwys kan ver krijgen, wat men meent noodig te hebben om zich een positie in de maatschippy te verwerven. Kosteloos onderwys, niet slechts lager, maar ook middelbaar en hooger, moet het doel zyn, waarnaar gestreefd moet worden door hen, die een algemeene ontwikkeling wenschelyk achten. Zullen de omstandigheden velen verbieden daarvan gebruik te maken, men zal den Staat niet meer kunnen verwyten, dat aan het kind des volks dat onderwys onthouden wordt, dat het in de gelegenheid moet stellen om zich een eervolle loopbaan te verwerven. Maar genoeg, door dwangwetten mag men in staat zjjn een uitbarsting voor eenigen tyd vu. u.u ...u- te voorkomen, door het wegnemen van onbil- op te lossen. I lykheden, door volkomen gelijkstelling van de beweging eerst j allen voor de wet, zal het 'alleen mogelyk zyn vereenkomstig den om den stryd tusschen kapitaal en arbeid, tot aard van het Duitsche volk heeft men de een vreedzame oplossing te brengen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1