i w Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 1.1 1878. Np 2101. (9 a- KT7 BUITENLAND. BINNENLAND. Woensdag 13 Februari. jqi Builenlanilscli Overzicht. i .iG ij I IU3 1 M •MH I IK) avj»iü ;aaoa fi V 7 ff <1 t tal d erge lijke den «tf I ‘ir'A-hlfa-i <ib ‘Ml Mta /T »ut 4» o De tekst van de overeenkomst omtrent den wapen stilstand, waarvan in de laatste berichten van ons vorig nummer werd melding gemaakt luidt aldus //Voor hel geval dat de Turken bij de voorposten om den. vrede of om een wapenstilstand mochten komen vragen, heeft Z. K. H. de opperbevelhebber hun mede te deelen dat de vijandelijkheden niet eerder zouden kunnen worden gestaakt, dan nadat de volgend^ grondslagen aangenomen zullen zijn //l. Bulgarije werdt binnen de grenzen, welke door eene meerderheid van Bulgaren onder de be volking worden aangegeven en in geen geval enger kunnen zijn dan die welke de conferentie te Kon- staiitinopel aangegeven heeft, tot een autonoom tri butair vorstendom verheven met eene nationale chris telijke regeering en eene uit inboorlingen bestaande militie. Het Turksche leger mag zich («/enige pun ten uitgezonderd, die i i gemeen overleg later zullen worden viistgesteld) in Bulgarije niet ophouden. „2. De onafhankelijkheid van Montenegro moet erkend wordeh. Aan Montenegrowordt eene ver meerdering? van grondgebied verzekerd, welks omvang overeenkomt met dat hetwelk het lojt der wapenen in de macht van Montenegro brachtde definitieve grenzen raden later vastgesteld worden. n3. De onafhankt lijkheid van Rumeniè en Servië moet erkend worden. Aan het eerste zou eene vol- I, doende schadevergoeding in grondgebied, aan bet laatste eene wijziging zijner grenzen verzekerd moe ten worden. *4. Bosnië en de Herzrgowioa verkrygew eene autonome administratie en wel onder voldoende waarborgen. Doeltreffende hervormingen moeten in de andere diristrlyke provinciën van F ^Turkije ingevoerd worden. z/5. De Porte stilt Rusland schadeloos voor de Een groot aantal telegrammen geeft bericht om trent hetgeen er te Rome voorvalt met betrekking tot de toebereidselen voor de verkiezing van een nieuwen Paus. Voor zooveel men kan nagaan uit hetgeen van de geloofwaardigste zijde wordt gemeld, is eene krachtige minderheid in het college, aauge- voerd door de kardinalen Manning, Howard, Falloux en Panebiauco, er voor geweest, om het conclave buiten Rome te houden. Daarentegen moeten Bilio, di Pietro, Luca en anderen zich ten sterkste hebben verzet en ook de Spuau’che en Fransche gi zanten deden al bet mogelijke, om een besluit te Verhin deren, dat vóór de Kath dieke kerk van de ernstigste gevolgen had kunnen zijn, in zoover niets meer of minder dan een schisma dreigde. Een stellig besluit schijnt nog niet te zijn geno men. De Italiaausche regeering houdt zich geheel onzydig, maar liet toch de Fransche en Spaansche gezanten voor hunne bemoeiingen bedanken. Het Conclave zal dus waarschijnlijk te Rome worden gehouden en reeds is een aauvang gemaakt met de toebe reidselen voor deze vergad., welke 17 dezer zal ftanvangcü. De Fransche Kamer nam Vrydag twee bdangrjjka wetsontwerpen aan, waarmede twee lastige punten van de dagorde der politiek zijn verwijderd het een betreft den Staat van beleg, het ander hot rond venten vnn geschriften. O GOUDA, 12 Februari 1878. Zaterdagavond werd alhier eene vergadering ge houden van het Departement Gouda en omstreken J 600.voor volksfeesten was toegestaan en be sloten een missive van dankbetuiging aan den Raad te zenden. Eene dergelijke m.ssive zal worden ge- zonden aan de Soc'eteit „VTe kbest” die de beleefd heid had reeds nu mede te deelen, dat hare loka len, tijdens de vergadering, voor alle leden der Maatschappij, zoo binnen als buiten de stad toe gankelijk zuilen zijn. Het waarborgfonds <’o»r de leden der Afd. bijeengebracht is waarschi)id(k toe reikend om eene behoorlijke ontvangst te verzeker, n zoodat aan hen, die geene leden der Maatschappij zijn geen geldelyke ondersteuning behoeft gevraagd te worden. Een ander bewijs van ingenomenheid met het be sluit van ’t Departement moge hierin worden gevon den, dat het aantal leden belangrijk is toegenomen, sedert bekend werd, dat de algrmeene vergadering alhier zou plaats hebben. Ook dit blijk van belang stelling verdient ten volle een woord van waar- deering. Voorts werd het denkbeeld, van welwillende zijde geopperd, om in die dagen een dcclainatorium te geven, me't medewerking van beroemde solisten en nabprige zangvercenigingen, overwogen. Hoewel ook dit blijk van medewerking op hoogen prijs werd ge steld, meende de Commissie toch dat een dergtlijke uitvoering minder gewenscht zou ?yu. Men oordeelde dat een concert van de „grenadiers” of de „guides” veel meer in den smaak zou vallen. Het programma der fee stel ykheden kan nu natuur lijk nog niet worden vastgusiuld,* doch dit mogen we als zeker aaimemen dat ’t in de tweede weck Vhn Juli alhier niet aan muziekuitvoeringen ontbreken zal. - - p I Woensdag 20 Februari e. k. heeft de laatste vatting stemt ook overeen met de informatica, die ttboil,ienieniSVOor8telling plaats van-’nRotfcrd imscii ,1. nut,..nL.< n heeft. toonevlgeiehchap onil.r (i'rruiU der l.h. Lo Grns, ran Zuipen en Haspels. Ópgovoerd wordt Jtéf blyspH friet tiaar 3 en Weerhanen' naar ’t Fransch van Theodore Barrière. lu metr dan ten opzicht verdient deze voorstelling aanbeveling en het Üóudsche publiek zal dan nog eens in de gelegenheid zijn om de talentvolle aekura Haspels, vnn Zn ijlen en Kovier Faasseu in hunne volle kracht te brwondirm. Dtze laatste voorstelling j een 'druk b roek toigcwcnscht zich heeft moeten 'getrooste 1. geschiedt, door betaling in geld of door territoriale of andere schadevergoeding, zal later geregeld wor den. De Sultan zal met den Keizer vau Rusland in o ver kg treden om de rechten en belangen van Rusland in de zeeëngten van den Bosporus en de Dardanellrn te beschermen. „Als bewijs van de aanneming dezer grondslagen, zullen de Turksche gevolmachtigden zich onmiddcllijk naar Odessa of Sebastopol begeven, om aldaar met de Russische gevolmachtigden over de v-redesprelimi nai ren te onderhandelen. Zoodra de aanneming der vorenstaande bepalingen ter kennis zal ziju gebrhcht van de opperbevelhebbers der keizerlijke troepen, zal over de wapenstilstandsvoorwaarden op de beide oprlogstooneelen worden onderhandeld en zullcü de vyandclykheden voorloopig gestaakt kunnen worden. De beide opperbevelhebbers zuilen bevoegd zyu om de bovenstaande voorwaarden aan le vullen, door op zekere strategische punten de vestingen aan te wyzeu, welke ontruimd moeten worden, als stof felyktn waarborg van den kunt der Porte, dat zy de voorwaarden van den wapenstilstand aan neemt en tot de vredesonderhandelingen" toetreedt. Hel Russische regeeringsblad heeft er later nog de volgende opmerking bijgevoegd: Do wapenstilstand en de vrvdesprtliniinairen zyu vervat in den gerst, welke daaraan in de maand No vember in het hoofdkwartier werd toegekend. Het is om die reden, dat er in gesproken wordt van Odessa en Sebastopel als de plaatsen waar de verdere onderhandelingen zullen gevoerd worden, voor de out wikkeling der genoemde prelimiuairen. Daar de preliminairen nu te Adrianopel zijn geteekcud, zullen de latere onderhandelingen ook in die stad plaats hebben. Omtrent de onderhandelingen over de conferentie wordt bericht, dat Oostenrijk toegeeft aan RusUnda verlangen om niet te Weenen byeen te komen en dat Lausanne derhalve als zctèl der conferentie zal worden aangewezen. Nog telegrafeert men uit Weenen Het toestemmend antwoord van Rusland op het GOUDSCHE COURANT. voorstel betrekkelijk de conferentie verraadt Ruslands intentie om zekere punten der vredespreliminairen buiten de beslissing der conferentie te houden. Niet temin* mag het als zeker beschouwd worden, dat de conferentie zal bijeenkomen, zij het dan ook dat alle zekerheid ontbreekt, of zij len slotte een bevre digende uitkomst zal hebben. De mededeeling in het E igelsche parlement, dat de regeering schepen naar Konstautinopel gezonden had, is met gejuich begroet. Lord Derby gaf als reden van dezen maatregel op de noodzakelijkheid om te Komtaiitinopel de personen en goederen det christenen te beschermen en oatkende eeuige andere bedoeling. Allerlei oorlogsgerachten zijn daarvan het gevolg geweest, doch deze zijn vooralsnog ongegrond en een gevolg van de opgewondenheid, die nog te I Londen heerscht. De agitatie, die onder alle standen aldaar heerscht en vooral ouder den gezeten burgerstand, schijnt bedenkelijke afmetingen te hebben aangenomen. Wy verwijzen onzen lezers daaromtrent naar het Hundels- blad van beden, dat eene lezenswaardige particuliere correspondentie bevat. Het nangevraagde krediet is in het Lagerhuis teu slotte aangenomen met 328 tegen 124 stemmen, dns met een meerderheid van 2u4 stemmen voor de regeering. Deze soort van Engelsche tusschenkomst schijnt, grlyk alle maatregelen der overzeesche Turkeuvrien- den tol dusver, eer nadeel dan voordeel aau de Porie te zullen toebrengen. Een gisteren ontvangen telegram meldt, wat na het jongste besluit der Engelsche regeering te verwach ten was. Prins Gortschakolf heeft aan de groote mogendheden te kennen gegeven, dat Rusland thans hetzelfde dom zou als F doel al» de Engelsche regeering (tot bescherming van leven en r; J Europecsch Dit geval schyut Lord Derby niet te hebben voorzien. 1 Eu voor zoover wy uit de debatten kunnen opmaken heeft ook niemand anders er aan geducht, dat de oorlogskost 11 en voor de verdere verliezen, die het zending der Engelsche vloot juist hit gevolg hebben De wyz>*, waarop dit zou, wat men door die zending wilde voorkomen. Iniusschen heeft de bezetting van Konstautinopel door de Russen nog ^itt plaats gehad en ook de Engelsche vloot was eergisteren nog niet verschenen. De beer Layard seint, dal hij loen van de vloot nog geen bericht had. Er is dus altijd oog eene kans, i(at weder tegenbevel wordt gegeven. En hidien Daily Ttlegraph goed is ingeïicht, dan kan thans de vloot ztlfs niet vöor Konstautinopel komen, daar de Porie dit niet wil en het iustoowen der Darda nelles dus eene vredebreuk zou zijn. Dnu ook trekken di Russen natuurlijk niet naar Konstantiuopel De Fransche regeering heeft laten weteu, dat door haar gc-e-nc schepen naar Konstautinopil zijn gezon den. Van bevekn, door andere mogendheden ge geven, wordt niets naders vernomen. De Norddeutxha Zeitung bevat een artikel over de zending der Enge sche vloot naar Konstautinopel. Met deze d.iüd van Engeland zegt zij nadert het Oostersehe drama zyu einde. Het vijfde bedtyf schynt van kórteren duur te zullen zijn dan de be- dryveu, die voorafgegaan zijn. De vredtlievende verklaringen van het Britsche Kabinet over bet doel van de zending der vloot en van de intusschen toe- gestaue credietcn, alsook over de toekomstige politiek, volgens welke ook Engeland de bevrijding der Chris tenen van het Balkangebied als een voldongen feit erkent en zich terug trekt op het beveiligen van den Egyptischen waterweg, dit alles schijnt het vertrou wen te rechtvaardigen, dut geen verdere complicaties in de Oosterscbc quaeslie zullen ontstaan Deze op- de Norddeuttcke ontvangen heeft. Nalin de IfitKer Abend]ott verneemt, gaf de Itu- liaansdKc Regeering onmiddtllyk na het afsUrveu van l/iius eene verklaring af, dat alle b.schikkingen genomen waren om de vrijheid der beraadslagingen van het Conclave te verzekeren. De 'Oostenryksche Regeering nam hiervan met de volste bein-diging akte. De Italiaansche Rigeering zou voorts do over tuiging hebben uitgedrnkt, dat zij zoowel den uil heeft, alsook in dc mogelijkheid verkeert, om ook daad werkelijk deze verzekeringen na te komen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1