:ng Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 1878. BINNENLAND. ér! BUITENLAND. Zondag 17 Februari. IS tien, kostbaar i pijn en Cta. par men met werking ivraag te t, by A. Buitenlandsch Overzicht. Kennisgeving. “S GOUDSCHE COURANT Voorstel tot verhooging der toelage van den ou- gecom- 1 Mei I Teel. -fX voor htingen loemden ■egracht FHOFF [AART in het j Oude- THIKIN itheker. JHÜÜR n annex NDEN, rovincie 30 aren GOUDA, 16 Februari 1878. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Dinsdag den 19 Febrnari 1878, des namiddags ten 1 ure, ten einde te behandelen De suppletoirs staten van begroeting voor het Be- stedeliughuis en voor het Burgerlijk Armbestuur, dienst 1877. nchende begeven mder het dagt niet ngetigfs- e gevoelt ot iu het leid aan- naar een •r veran- tc weren; lid al die t? Men opgevuld u de bo- door de r drt/éend Kin» ver- nennMdel oreh aan tame tier- Het binnenloopen der Engelache vloot in de zee van Marmora achyot een feit» doch haar komat vóór de atad schijnt te vroeg te zijn bericht. Omtrent de houding der Ruaaen zijn ook nog geen definitieve berichten. Terwijl men aan de eene zijde beweert, dat de Russen bij hun plan blijven om Konstanti* nopel te bezetten, meldt een telegram uit die hoofd* stad, dat niet de atad zelve, maar alleen de naaste omtrek door de Russen zou worden bezet. Natuur* lijk met hetzelfde vriendschappelijke doel, als waar mede de Eugelsche vloot is gekomen. Blijkbaar is Rusland huiverig, om de zaken hier tot het uiterste te dryven, wat ook niet in zyu belang zou zijn. De Norddetdtche -dllg. Zeil, heeft grond om aan te nemen, dat Engeland, het zenden der vloot naar Konstautinopel onvermijdelijk achtende, ondershands zich mei Rusland over de beteekenis van dezen stap heeft zoeken te verstaan. Wat in deze gespannen en ingewikkelde verhou ding ook als een geruststellend teeken mag gelden, is de gereserveerde houding van Oostenryk, dat in strijd met de geruchten betreffende oorlogsmaat regelen nog tot geen wapening of andere toebe reidselen is overgegaan, Daarenboven heerscht te Berlijn de opinie, dat het karakter der Oostersche kije zich op eenigerlei wijze vyandig tegen Enge zuidelijk deel van Europeeach Turkije te geven. In Berlijn, beweert het blad, juicht men dit plan zeer toe. Uit Brussel wordt gemeld, dat prins Bismarck tegen een congres is, maar roür eene conferentie. Wat daarvan is moet nog blijken. De moeilijkheid 1 schijnt deze te zijn Een congres wordt gevormd broken van den windmolen, staande op de Punt alhier, door de ministers van buitenhndsche zakeneene conferentie door de gezanten. Von Bismarck zou, naar het schynt, ongaarne Duitschland verlaten en het congres zou dus moeten by een komen in eenige Duitsche Stad. Maar dan zou kon Bismarck het presidium moeten hebben en men laat het liever ann prins Gortschakoff, ook omdat Duitschlynd dan beter de rol van bemiddelaar zou kunnen vervullen. Besluit men tot eene conferentie dan kan die in eenigen staat van den tweeden rang worden gebon den, b. v. Zwitserland, of België, en de gezant van Rusland zou zonder bezwaar het voorzitterschap kunnen hebben. Dit zijn technische moeilijkheden; die gemakkelijk zijn te overwinnen, en wat dit betreft is ook blijk baar geene bezorgdheid. In de Franiche Kamer werd de discussie over de verkiezing van den heer Chavoix verdaagd, waarop de behandeling der begrooting van het ministerie vau onderwijs werd hervat en voo/ een groot gedeelte aangenomen. Door den ministor vau binnenlandsclie zaken is aan de prefecten der arrondissementen, waarin aanvullingsverkiezingen moeten blaat» hebben, eene circulaire gericht, die, daar zij strekt om de volkomen vrijheid van verkiezing te bevorderen, een gunstigen indruk heeft gemaakt. Uil Rome geen nieuws, dan dat de Engelsche i gezant, Sir Paget, aan den Itiliaanschen minister van buitenUndeche zaken officieelheeft te kennen gegeven, dat de kardinaal Manning, door de verde diging van het beginsel om het conclave buiten Rome te houden, heeft gehandeld buiten de instructies der Engelsche Regeering. Deze verklaring heeft een gunstigeu indruk gemaakt op het Itaiiaansche gouver nement. De eerste byeenkomst van het conclave is bepaald op den 19n dezer. De Pruisische Kamer, die seder eenigen tijd de wetsontwerpen behandelt, tot uitvoering der nieuwe rechterlijke organisatie heeft dat tot regeling der advocatuur, na eerste lezing, gesteld iu handen eener commissie van 21 leden. Het wetsvoorstel van den heer Schulzc Delitsch, betreffende de privaatrechter lijke stelling van industricele maatschappijen en genoot schappen, is aan eene commissie van 14 leden gezonden. De ontvangst, welke in den Duitschen Bondsraad is ten deel gevallen aan het voorstel tot vervanging van den Rykskanselier, is voor de nationaal-liberale verwachtingen niet zeer gunstigmen had tegen de eventuëele vervanging op zichzelf geen bezwaar, maar wel wanneer deze ten gevolge moest hebben, dat de Pruisische ministers tevens Rijksministers werden. In den Bcierschen Landdag maakte de ultramontaan- fiche afgevaardigde Freytag bij de goedkeuring van den post voor de Ryksbijdrag» n de opmerking, dat het wrnscbelyk was deze bijdragen te behouden en geen ryksbelastingen in te voeren, anngezien zij meer overeenkwamen met het federatieve beginsel. De Itaiiaansche ministerraad besloot de bijeenroe- ping der Kamers te verdagen, ten einde zelfs den schyn te vermijden, alsof het conclave voor de Paus verkiezing in eenig opzicht niet vrij zou zijn. De Fransche Kamer besloot Woensdagmorgen geen zitting te houden wegens den lijkdienst voor den Paus In den Duitschen Ryksdag werd een beslissing over bet al of niet vergaderen op dien dag vermeden, om geen onaangename discussie te hebben. land betoont, den Grieken Konstantinopel en bet derwijzer in de gymnastiek. Adres van P. van Mensch tot aankoop van een stuk grond aan de Vest, met voorstel van B. en W. tot verhooging van den huurprys vaa gameiden grond. Donderdagmiddag ten ongeveer 3 are is de as ge- «vj-:_j_-*■-*- -,p je Pum alhier. De molenroeden, een ijzeren en een houten, sjn naar beneden geslagen. De eerste is gelukkig op het dak van de woning van den molenaar blijven liggen, de andere is vlak bij den molen tot eene aanzienlyke diepte in den grond geslagen. Natuurlijk is de schade zoo aan den molen als aan de woning aanzienlijk, doch persoonlijke ongelukken zyu niet te betreuren. Het Hof te ’s Gravenhage deed Donderdag uit spraak in de zaak van C. D. Botterop, beschuldigd van moedwilligen manslag. Het Hof heeft wettig en overtuigend bewezen geoordeeld, dat B. den 9den November jl. den 70jarigen G. van Vliet te Gouda moedwillig tegen den grond geworpen cn daardoor verwond heeft, tengevolge waarvan deze dienzelfden dag is overleden. De niet gebleken bedoeling by beschuldigde, om den dood van v. V. te veroor zaken, als verzachtende omstandigheid aannemende, veroordeelde het Hof den beschuldigde tot 2 jaren correctioueele gevangenisstraf. Men schrijft ons uit Ammerstol, van 15 dezer: Van 9 Frbluari tot op heden zijn alhier aan den afelag verkocht: 31 nieuwe of winterzalmen wegende van 11 tot 48 halve kolo's; prijs per half kilo /0,85 a ƒ0,95. Voor den Raad van State, afdeeling voor len vau Bestuur, werd 11. Woensdag o. a. behandeld het beroep van den gemeenteraad van Lekkerkerk tegen een besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland, waarby vergunning is geweigerd om te bouwen op de ge sloten algemeene begraafplaats. Nadat in deze zaak door den staatsraad Meeusseu verslag was gegeven, heeft de heer Blok, burgemeester van Lekkerkerk, het appèl nader toegelicht ten betooge dat de gezond heidstoestand der bevolking door den bouw niet zou worden benadeeld. quaestie bepaald vredelievend is en dat de voorstanders van volhouden tot het uiterste te St. Petersburg terrein verliezen. Aan die zienswyze mag vooral daarom eenige waarde worden gehecht, omdat men nergens beter dan te Berlijn niet alleen met nauw keurige kennis van zaken, maar ook met onpartij digheid den toestand kan overzien, terwijl de meeste andere mogendheden min of meer in de verwikkelin gen betrokken zijn. Aan de Stranburger Zeitung wordt echter gemeld, dat keizer Wilhelm eene con ferentie heeft gehad met maarschalk von Moltke en den chef der admiraliteit generaal Stosch, om maat regelen te overwegen voor het geval van verdere moeilijkheden ia het Oosten. De ongerustheid neemt in Engeland toe en de zaken staan stil. Men is daarbij met weinig angstig over het lot van de vloot in de zee van Marmora, indien de oorlog eens verklaard wierd eu de Russen zich meester maakten van de forten aan weêrszyde van het lange //Kanaal van Konstantinupcl,” gelijk de waterwegtusschen Dardanellen en Bosphorus genoemd wordt. De Standard verklaart, dat in mili taire kringen de ongerustheid dienaangaande niet verzwegen wordt, doch vertrouwt dat alle maatre gelen genomen zijn om de vloot, zoo noodig, een terugtocht van ouder het vuur der forten te ver zekeren. Het blad herhaalt zijn raad om, zoo Tur- INRIGTINGEN WELKE GEVAAR, SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en .WETHOUDERS der ge meente Gouda; Gelet op art. 6 en 7 der wet van den 2o Juuij 1876, (SlaalMad no. 95). Brengen ter algemeene kennis, dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek, met bylagen: 1. van C. J. G. Smeets om vergunning tot bet oprigten van eene broodbakkerij in het perceel ge legen aan de Gouw, wijk C no. 99, K idaster Sectie D no. 1372. 2. van W. Jongkoen om vergunning tot bet op rigten eener smederij in het perceel gelegen in de Boelekade, wijk R no. 77, Kadaster Sectie A no. 1945. Dat op Zaterdag den 2n Maart 1878, des namiddags ten 12 nre op bet Raadhuis gelegenheid is om be zwaren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen, en dat gedurende drie dagen vóór dien dag, op de Secretarie der gemeente, van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen. Gouda, den 16n February 1878. De Secretaris, De Burgemeester, BROUWER. VAN BERGEN IJZENDOORN. Dinsdag arriveerde te Schoonhoven geheel onver wacht dc gen.-majoor inspecteur van het personeel der artillerie, met rijn adjudant. Na de exercitie, en theorieën bijgewoond te hebben, vertrokken zij te 5 uur. Gedep. Staten dezer provincie hebben bepaald dat de verkiezing vnn een lid der staten voor de pro vincie Znidhollaud in het district Sliedrecht ter ver vulling der vacature ontstaan door het overlijden van den heer A. H. van Tienhoven, zal plaats hebben op Dinsdag 19 Maart en de herstemming, zoo noodig, op Dinsdag 2 April. De minister ran binneulandsche zaken heeft ter algemecue kennis gebracht, dat de examens voor het verkrygen van aoten van bekwaamheid tot het geven van lager school- en huisonderwys, voor de eerst, maal in het loopende jaar zullen gehouden worden op Woensdag 24 April aanst. en volgende dagendat zij, die een dezer examens wenschen af te leggen, zich uiterlyk vóór 3 April bevorens behooren aan te melden bij den schoolopziener van het district waarin zij wonen, of, van buiten land, komende, voornemens syn zich te vestigen, met opgave vau de acte die zij verlangen en overlegging van een of meer getuigschriften vau hun goed redelijk gedrag en vau hunne gcboorte-acte, terwijl de dag en plaats van bet exameu hun door den schoolopziener tullen worden bekend gemaakt. De Minister van waterstaat, handel en nijverheid verwittigt de belanghebbenden lo. dat ingevolge kon. besluit van 16 Januari 1878, no. 2, te rekenen van beden het opklimmend recht der aangeteekende brieven met aaugegeven galde- s waarde, boven het port, iu verhouding tot hun ge wicht, 2’/'s cent voor elke 100 of gedeelte vau 100 van de aaugegevea waarde zal bedragen. Lekkerkerk tegen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1