Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. SJS DL I® I, I N? 2105. 1878. 4 BINNENLAND. BUITENLAND. aer. REN t Vrijdag 22 Februari. »dcn. Buiteulaudsch Overzicht. I I I I i 9 :l 101, <a ’l I <p BB weg, Nieuwe m-. 6 I I A de I --r- - GOUDSCHE COURANT. bermen tweg, in A. KOK P80EN- rientie- antoor- brieven weg van voorne- 1878, des ILOM te jaar, te I in erk Gul- ■cht- n,te- Cts, rek- liet •zit teen ICO. Bureau unstige AREN 'T. v. Dank leeft te »n den it naar icht en ikundi- lydirs zjjn er bjj den evraagd instrument op het dek van Iqódjpgen eii dreggen, en de vele mgai i --"„ ----- eit ander is nog een tekort van 9,000. jft. cffbtir gemeend, de zaak om een betrek' Swsgeringe som niet te mogen uitstellen, in de overtuiging, dat waar vreemden aanzienlijke sommen voor de expeditie aanboden, de Nederland- ache natie te trotsch en te naijverig op bare eer zou zyu om achter te blijven. De maatschappij tot exploitatie van yecstallfg en veetransporten in Nederland, verzond in do afge- loopen week per extra veelreittén: Dinsdag 12 Febr. 10 wagons van Moerdijk uaiir Mechelen, 17 wagons van Rotterdam (I>. P) naar Mechelen en Brussel, Zaterdag 16 Febr. ’s morgens 14 wagons van Utrecht via Hasselt naar Leuven, Antwerpen en Diets, ’s nam. 19 wagons van Utrecht naar Diest en 2 naar Mil- eeniging: „Nut en Genoegen," trad als spreker op de heer J. G. Bettink, hoofdonderwijzer te Berg- Ambacht, die tot onderwerp zijner rede had „Het Bijgeloof." Na de pauze werden door den spreker en anderen nog verscheidene bijdragen, waaronder een paar zangstukjes, ten beste gegeven. Naar men verneemt, worden de plannen voor den spoorweg van Velzen naar Dmuiden in gereedheid gebracht. ,J (B. Cl). Men verzekert ons, dat ia het bij den Raad van State aanhangige snccessie-ontwerp wordt voorgesteld, van alle kapitalen bij successie in de rechte lijn een percent te heffen behoudens het gewone aantal op centen. De opbrengst der belasting zou geraamd zijn op ruim twee millioen. (Fad.) Blijkens het antwoord van den Minister van justitie op, bet afdeelkigs-verslag over het ontwerp tot wijzi- ging dar wet op het notarisambt, neemt de Regeering het aanhaapg ontwerp, dooh gewijzigd, orer. Alge heel. hcBriening der Wetgeving op het notarisambt kaast dm minister vooralsnog niet noodzakelijk voor. Venshorpiug van 't examen en verplichte stage worden al* ssach ran benoembaarheid, volgens het vorig ont werpt gehandhaafd. Niet alzoo bet veretschte van den doctoraten graad. Het examen vordert zekere mate van rechtskennis, die ook elders dan aan. de academie kan wordeu verkregen, terwijl verdere.voor den notaris uoodige kennis aldaar niet kan verkre gen wordeu. De verscherping van het disciplinair toezicht handhaaft de minister, en breidt bet zelfs eeuigszins meer uit, door ontzetting nit het ambt te bevelen ingeval van faillissement of kennelijk onver mogen. Afschaffing valt de verplichte tegenwoordigheid van getuigen acht de minister niet raadzaam. Volgens het P. D. is door de Ned. centraal- spoorwegmaatschappij bij de regeering concessie aau- gevraagd tot exploitatie van de lijn Amersfoort Nijmegen, die voor rekening van den staat wordt aangelegd. Voor de exploitatie van die lijn zou wellicht de Holl. ijzeren spoorweg-maatschappij in aanmerking kunnen komen; dooh met het oog, op de door de volksvertegenwoordiging geweigerde goed keuring van de door den minister Heemskerk roet die maatschappij gesloten overeenkomst, betreffende de verlenging van den duur harer concessie, zou dit misschien minder wensehelyk te achten zyn. Het hoofdcomité voor de uitzending van een Neder- landsch schip uaar de Ijszee heeft gemeend voor het aaubod van een Russisch handelaar, die eene som van f 10,000 ter beschikking van de expeditie stelde, wanneer zij zich bepaaldelijk met bet onderzoeken van de Siberische kust en den besten handelsweg daarheen wilde bezig houden, beleefdelijk te moeten bedanken.- 1. omdat het hier eene bij uitstek nationale onder neming gold, die niet voor een zeer groot deel uit vreemde midd len behoorde bekostigd.te worden; 2. omdat bjj deze reis, volgens het doorbet hoofdcomité opgemaakt en goedgekeurd programma, wetenschap pelijke onderzoekingen op den voorgrond behoorden te staan. In overleg met zeeofficieren beeft men besloten een instrument op het dek van ’t vaartuig te plaatsen voqr ^.l<jod|pgen en dreggen, en de vele voor do waarhpnïfngep noodig kostbare instrumenten besteld. Vow^mg MeM| kelijÉ'Wt X)0 valt, erg, ont- KDÜLE. GOUDA, 21 Februari 1878. Naar wij vernemen is aan den Heer H. F. Roll, fabrikant iu schuurpapier enz. vergunning verleend het koninklijk wapen te voeren. Gisterenmiddag is in de Keizerstraat alhier een paard, voor een hooiwagen gespannen, op bol ge gaan. Het liep door tot aan de Gouwe, waar ’t een der tonnen met gezuiverd water in de gracht wierp en toen zelf neerviel. De geleider der wagen is nog bij tijds van wagen gesprongen, zonder letsel te bekomen. Uit Ammerstol schrijft men dd. gisteren Op de 11. Dinsdag gehouden vergadering der ver- Zoowel te Weenen als te Berlijn ie de Oostersche quaestie ten gevolge van interpellation in de vertegen woordiging aan do orde geweest. Het tot stand komen van een Europeesoh congres is, blijkens de mededeelingen door den Oostearyksehen minister aan de kamer gedaan, thans nagenoeg verzekerd. Oostenrijk behoudt zioh voor, aldaar die ponten iu de vredesvoorwaarden ter sprake te brengen, welke de belangen der Oostenrijksch-Hougaarsche monarchie raken. Het vredesverdrag zal door die mogendheid niet al* rechtsgeldig worden erkend, iudien niet de zaken van algemeen belang in overeenstemming met de mogendheden zijn vastgesteld. Dele reserve betreft echter niet bepalingen, die de verbetering van den toestand der Christenen in bet Oosten beoogen, maar die regelingen, welke de ver plaatsing van de machtsverhouding in bet Oosten, ten nadeele van de monarchie na zich zonden kunnen sleepee. De Regeering hoopte intussehen, dat het door de beraadslaging der Europeesohe Mogendheden vermoedelyk wel gelukken zou tot overeenstemming te geraken. In zijn antwoord op de interpellatie in den Ryksdag kou Von Bismarck niet veel nieuws mededeeleii en ook ontbraken hem do uoodige gegevens om officieele inlichting te geven aangaande de houding die Duitach- laud bij de verdere onderhandelingen zal aannemen de vrees ten opzichte der Dardanellen achtte da Kan selier niet gewettigd door de omstandigheden. Verder verklaarde Von Bismarck, dat hij niet ge loofde aan een Europeeschen oorlog, aaugezien de Mogendheden, welke in dat geval tegen Rusland optraden, dan de verantwoording voor de Turksohe nalatenschap moesten overnemen. Duitschland was voor een spoedige bijeenkomst van de conferentie, de eerste wellicht, waarop een beroep zou worden gedaan op Duitschlauds bemiddeling. Duitschland wilde eerlyk bemiddelen, maar geen scheidsrechter zijn tegenover Europa. Blijkens een in ons vorig nummer medegedeeld telegram is in het Engelsche Parlement geen be zwaar gemaakt tegen de verwijdering der vloot,op welke door den Minister ook werd aangedrongen met de mededeeliug, dat het eskader op het tegenwoor dige station gemakkelijker ankerplaats had. Verdjf werd met genoegen vernomen, dat Konstantinopel niet door de Russeu werd bezet en de gemoederen zijn dus blijkbaar weer kalmer. De uitslag der onderhaudelingen schijnt nu deze te zynEngeland en Rusland zullen voorloopig blij ven, waar zij op bet oogenblik zyugeene andere mogendheid zal trachten binnen de Dardanellen te komen, opdat weer niet nieuwe verwikkelingen ont staan. Oostenrijk zal niet eischen Bosnië en de Herzegowina te bezetten. Inmiddels zullen Rusland en Turkye vrede zoeken te sluiten, met dien ver stande, dat de bepalingen vatbaar zullen zijn voor verandering en herziening door de mogendheden, iu Zoover ze de algemeens belangen van Europa raken. Op die grondslagen zal de algemeens vrede zeer goed kunnen worden behouden. Over de verdaging der Turksche kamer zegt eën correspondent van Daily Newt. „De hoofdoorzaak ia eenvoudig de vrye discussie. Voor het debat over de gruwelen der Bashi-Bazoeks was zeer leven dig en somige ministers werden ronduit beschuldigd van bescherming dezer woestelingen. Vooral de Christelijke leden der Kamer hebben zioh zeer man nelijk gehouden; de talrijke gebreken in het beheer werden door ben onbarmhartig blootgelegd. Het was al eenige weken duidelijk, dat de Kamer een eiud maken zou aan het wanbeheer van de oligarchie der pacha’s, of hy die pogingen zou ten ouder gaan. Voorloopig is het laatste gebeurd." De Russische Golos beweert het volgende: Het Grieksche incident is als volgtgeregeldTurkye zul geen schepen naar den Piraeus en geen troepen naar Thesaslië en den Epirus zenden. Griekenland roept zyne troepen terug en doet geenerlci aanval lende beweging. Middelerwijl zullen de mogendhe- ■■rgc—LijW'- -wsa y-aw -j den op het congres de belangen en rechten van Griekenland en de betrekkingen der Grieksche onder danen tot Turkye regelen. De Frtltoche Kamer der Afgevaardigden heeft het onderzoek ten einde gebracht van de begroeting voor binnenlandsche zaken, en de beraadslaging over Je begroeting voor eeredienst hervat. De algemeene beraadslagingen over dit hoofdstuk der staatsbegroo- ting werden gesloten verklaard, nadat eenige sprekers het woord hadden gevoerd.’ De heer Baragnoü be toogde, dat, indien de Republiek niet van Christe lijke beginselen uitgaat, zij geen lang leven zal hebben, waarop de rapporteur der commissie, de heer Baysset, aanmerkte, dat de commissie geen overheersoheuden eeredienst wil. De regeering hoeft zich voorbehouden, om bij da behandeling der arti kelen van hare zienswijze te doen blykeu. Aan de regeering is een supplementair crediet van 160,000 ir. verleend ten behoeve der algemeene tentoonstelling. Voorts heeft de Kamer aan de weduwe van den generaal Aurelle de Paladines een jaargeld van 10,000 fr. toegekend. Frankrijk heeft eindelyk weder een nieuwen Sena tor; de candidaat der rechterzijde Carayon Latour zegevierde, dank zij de steeds onbetrouwbare consti- tutioneelen, met 140 stemmen; die der linkerzijde Victor Lefranc verkreeg 1SS stemmen. De Fransche Senaat staat nog altijd voor de amnestie wet; de Minister Dnfaure heeft deze met kracht verde digd in de vergadering der commissie, die echter nog geen besluit nam. Het conclave is bijeen om «en nieuwen Pads te kiezen. Pius IX ia voorgoed ter aarde besteld. Aan de Köln. Ztg. bericht man uit Rome bet volgende: „Onder de kardinalen heerscht de overtuiging, dat er aanvankelijk veel verdeeldheid zal zyn. Op de meerderheid der stemmeu, dooh niet op twee derde der meerderheid, schijnt kardinaal Peooi voor eerst te kunnen rekenen. Men gelooft niet, dat het Conclave spoedig met zyu arbeid zal gereed zyn." Wij voegen er by dat de loop van zaken in het conclave aan alle berekening ontsnapt en herinneren aan het Italiaansche spreekwoord „Die als paus het conclave binnentreedt, komt er als kardinaal weer uit." In dit geral„zijn evenwel noch de voorspelling noch het spreekwoord bewaarheid. Gisterenavond toch berichtte de telegraaf reeds, dat de kardinaal- kamerliug Peoci tot Paus is verkozen en den naam aangenomen heeft van Leo XIII. Men weet dat Pecci de candidaat was der gematigde kardinalen, welke niet ongeneigd zijn een model eivendi te zoeken met den staat. Deze fractie heeft dus de overwinning behaald op de onrerzoenlyken, wier candidaat was Bilio, de opsteller van den Syllabus. De telegraaf berichtte, dat Ayala benoemd werd tot president der Spaansche Kamerde van vroeger bekende intrigant Sagasta verkreeg 81 van de 177 stemmen. Men is benieuwd of het Ministerie Canoras zich zal kunnen staande houden; het hnwelyk van den Koniug toch met de dochter van den hertog van Montpensier wordt beschouwd als een overwinning der liberalen, die de verdere samenwerking met de ultra- montanen moeilijk maakt; Canovas is zeer buigzaam, wanneer het er op aankomt Z'chzelf aan het bewind te houden, maar de kunsten, die hij in dat opzicht reeds heeft vertoond, raken uitverkocht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1