Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 878. N? 2108. BUITENLAND. BINNENLAND. Vrijdag 1 Maart. Buitenlandsch Overzicht. De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave, GOUDSCHE COURANT Bodegraven, is uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave, in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.75, franco per post 2. ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1—5 regels a 50 CentenIedere regel meer 10 Centen.'GROOTE LETTERS worden berekend haar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. ns bericht, dat de vrede reeds geteekend was, oorbarig geweest. De telegraaf had een enkel rd verkeerd overgebracht. Men wachtte des avonds teekening. Intusschen is die tot heden nog niet bied naar het schijnt, omdat men het(over on- eschikte punten nog oneens is. Sommigen zoe- de moeilijkheid in het afstaan van Turksche pen, anderen in het -bezetten van Konstantioopel. het zij, de medegedeelde voorwaarden waren in dzaak zeker juist, en bij de onmacht der Porte zal de rteekeuing van het verdrag wel moeten volgen. Igemean achten de groote buitenl. bladen de nvoorwaarden hard. Inderdaad, malsch zijn zij Maar men behoort in acht te nemen, dat and geen oorlog gevoerd heeft, die zooveel mil es schets en 100,000 zjjner manschappen gekost met het doel om Turkye dezelfde voorwaarden te bigden, die het verleden jaar vóór den oorlog l van ue hand gewezen. De gemaakte kosten oren te worden vergoed niet alleen, maar de ige opofferingen ook eenigsziusterwijl overigens herkrijgen van Bessarabië, dat Rusland vroeger ior, voor die mogendheid een punt van eer is. s Fransohe kamer heeft het wetsontwerp aan men, waarbij de regeering gemachtigd wordt 058,991,171 frs. voor de maand Maart te be ken. Na lange beraadslagingen werd de dis- e over de verkiezing van Leyrtud in het dep. Ie Vienne tot heden verdaagdmet die over de verkiezingen in het dep. Vaucluse zal morgen begin worden gemaakt. senaat verwierp met 136 tegen 123 stemmen amendement Ravignan op art. 1 van de wet e colportage en nam in de plaats daarvan dat commissie aan. Daarop werden een amende ren Dnfaure en het geheele ontwerp met 164 i 95 stemmen, onder toejuichingen van de lin- jde, aangendmen. De senaat nam nog het wets- erp aan voor de uitgaven in Maart, dat door amer was goedgekeurd. de politieke kringen te Berlijn heerscht eene geringe agitatie. Naar man zegt, heeft de heer ihausen,' de zaak der tabaksbelasting verloren nde, bij den Keizer,zijn ontslag als Minister financiën fhgedieod. Reeds sinds eenigen tijd er tusschen hem en de nationaal-liberalen eene ling hebben bestaanin alle geval ligt hij thans hen overhoop. Daarentegen vindt hij steun bij arok. midden dezer omstandighedén beeft zich nu weede feit voorgedaan, namelijk dat de nadere ‘handelingen tusschen Bismarok en Von Ben- n eene voortzetting van die Varzin zijn roken, doordien Von Bennigsen zich naar Bis- c heeft begeven en hem ronduit heeft verklaard, de naiiönaal liberalen ónmogelijk konden be- n', aan het Rijk hooge belastingen toe te staan e Rijksregeering onafhankelijk te maken zonder itutioneele waarborgen. Zoo verlangden zij bijv, wijziging der Pruisische grondwet voor zoover ft het recht der Volksvertegenwoordiging in van belasting. De berichtgever een der nsche correspondenten der tföln. Zeitung niet wat prins Bismarck op het bezwaar aan- De, Heer Virulij, door verandering van woonplaats ophoudende Lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier te zijn, nam gisteren afscheid van zijne medeleden.' Gedurende een groot aantal jaren was hij de Voorzitter der Kamer. De Leden boden hem tot souvenir een keurig bewerkt marmeren plateau aan. In zijneplaats werd tot Voorzitter benoemd de Heer C. A. Schouten, die, door Onge steldheid verhinderd om tegenwoordig te zijn, liet mededeelen dal hij zoowel voor die betrekking als voor die van plaatsvervangend Voorzitter, welke hij geruimen tyd bekleedt, niet wenschte in aanmerking te komen. Daarop koos de Kamer tot Voorzitter de Heer C. J. C. Prince en tot plaatsvervangend Voorzitter de Heer K. Jonker. Ds. W. Kraijenbelt, predikant te beroepen naar de Herv. gemeente te Katwijk aan Zee. In de zitting der Arr. Rechtbank te Rotterdam van Dinsdagmorgen stonden o. a. terecht A. de B., wouendè te Ouderkerk g/d. IJsel, besch; van diefstal van een paar muilen. Eisch 1 maand gev. oei!. i G. de B wonende te Waddinxveen,beschuldigd van mishandeling. Eisch 5 dagen gevang. In bovenstaande zaken over 8 dagen uitspraak. Gedeputeerde Staten hebben de volgende vootdraofit opgemaakt voor de betrekking van griffier der staten van de provincie Zuid-Holland: lo. jhr. mr. Jaoob Hendrik van Reenen, commies bij het de partement van waterstaat, handel en nijverheid; 2o. mr. Addick Adrianus Land, commies^ ter provinciale griffie van ^oord-Holland, 3o. mr. Felix Henri Joseph Tavenraat, adjnoct-commies der le klasse ter provinciale griffie van Zuid-Holland. Bij de Tweede Kamer is ingekomen een wetsvoor stel tot het aangaan eener geldleening van hoogstens 44 millioen, rente 4 percent, aflosbaar a pari in 56 jaar, en strekkende tot dekking van tekorten en voor uitgaven van algemeen nut. Renten en aflossingen te vinden uit eene verhooging der successie-belasting, geraamJ op 2,/3 millioen ’sjaars, door heffing van 1 percent voor de rechte nedergaande linie en van 3 percent voor de rechte opgaande linie. De nieuwe bronzen centen, die voor eenigen tyd slechts door enkele rijksbetaalkantoren werden uitge geven, zullen van Zaterdag af algemeen in omloop worden gebracht. In het verslag der handelingen van z/h0 Roode Kruis," is ook opgenomen een lezenswaardige be- schryving der ziekensloep, naar het ontwerp van den luit. t/z. le kl. C. J. Marinkelle, gebruikt by de 2e expeditie tegen Atchin, welke aan deze eiseben moet voldoen lo. Moeten de gewonden er gemak- kelyk kunnpn worden ingetogen, vopral zonder pynen te vermeerderen2o. moeten zij in de sloep zoodanig liggen, dat ze niet heen en weder of tegen elkander aan kunnen rollen bij slingerende beweging; 3o. moeten de gewonden beschermd zijn tegen de zon 4o. moet bet overhijseben uit de sloep aan boord van het ziekenschip zqo gemakkelyk mogelijk ge-’< schieden. Ook het rapport $an het hoofdcomité van de gedelegeerde by het //congres d’hygiène et de saüvetage" te Brussel in September en Oct. 1876, gaande de Ryksbelastingen en het gemis van zekere constitutioneele waarborgen heeft geantwoord, maar wel dat hij heeft te kennen gegeven dat de Keizer niet zou toestemmen in de> verlangde wijziging der Pruisische grondwet. Jen slotte zoo eindigt de berichtgever hebben Bismarck en Von Bennigsen, ofschoon op hoogst heuschen toc|ji, dientengevolge verklaard, hunne onderhandelingen te moeten be schouwen als afgebroken. Een belaftigryke stap- heeft de Hongaarsche Kamer gedaan tot volkomen oplossing der quaestie over het Auegleich door het toltractaat met Oostenrijk aan te nemen voor den tijd van tien jaren. v Ook dtf Oostenrijksche Kamer heeft door het aan- hemen van een recht van 3 fl. op petroleum een stap gedaan in dezelfde richting. Ten slotte moe ten Hongarije en Oostenrijk het eens worden. Zij zijn aan elkander ‘gekoppeld als de Siamcesche broeders; ze mogen voortdurend krieuwen, maar als zij willen loopen, moeten rij riblens volens ein delijk denzelfden kant op. De nieuwe Paus heeft den vroegeren stahts secre? taris Simeoni in zijn ambt bevestigdvan het overige personeel van Pius IX schijnt echter weinig te zullen overblijven. Aan den Tempe wordt uit Rome gételegrapheerd, dat eenige redacteuren van clericale bladen den 23sten dezer op het Vaticaan zijn toegelaten, maar allen zeggen, dat Leo XIII zich geen enkel woord heeft laten ontvallen, waaruit men kan opmaken, of hij eene politiek van verzoening dan we^ene vau strijd zal volgen. Ook vele andere personen, die met Leo XIII 'in aanraking zijn geureest, ^èrklaren dat hij niets hoege naamd heeft laten dóórschemeren omtrent de houding die der Kerk past. GOUDA, 28 Februari 1878. Wy laten hieronder volgen den uitslag der verkie zingen, voor zoover die ons bekend is. Ten deele werd hij gisteren door een extra-nommer ter kennis onzer lezers gebracht. Winschoten. Uitgebracht 1341 geldige stemmen. Herstemming tusschen de heeren 4). Mulder Dz. met 465 en mr. Baron de Vos van Steenwijk mpt 447, stemmen. De heer L. G. Brdcx bad 203, de heer Mansholt 137 stemmen. Amsterdam. Uitgebracht 1^64 geldige stemmen. Herstemming tusschen de heeren mr. G. vanTien- hoven met 760 en mr. A. 8/van Nierop met 734 stemmen. De heer mr. M. J. van Lennep had 449 st. Rotterdam. Uitgebracht 1888 geldige stemmen. Herstemming tusschen de heeren J. van Stolk Jz. met 838 en Mr. A. Kerdyk met 815 st. De heer Mr. L. W. C. Keuchenius had 220 stemmen. Zevenbergen. Uitgebracht 1519 geldige stemmen. Herstemming tusschen de heeren I. Diepen met 7 03 en mr.-R. van de Werk met 361 st. beheer dr. Wijnmalen had 237, Armand Sassen 102, Geffen 4 stemmen. Hitversum. Uitgebracht 1296 geldige stemmen. Herstemming tusschen de heeren mr. L G. Verwer met 471 en A.* baron Schimmelpenninck van derOye met 454 stemmen. De heer mr. L. G. Greevehad 203, van Tienen 95, jhr,e Hartsen 50, baron tan Goltstei'n 21 stemmen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1