Nieuws- eu Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. sib, !RWEN en Ir éam. 1878. N? 2111. EK. AR EN ften van zene ge oorde or- rnieuwen srkrygen. '2.20, 13 r vracht), isterdam, b, F 250. 4INGEN rankamt. SB NATIONALE MILITIE. kbbNjsgeving. BUITENLAND. Vrijdag 8 Maart. EEjV. qDej Staalkundige Partijen Buitenlandsch Overzicht. ion, i M SELIE. Int. B. 113, .1 1 't F leling, noemt a INGH. m een ruim reëerde Stad- felen zoowel XTRACT mszwakte >rde spys- n in liet GÖUDSCHE COURANT. te Rotterdam allen liberalen tot een ernstige les verstrekkenL. w. tTQ-, 14. irdige van E inaar, UeJverkoép I GROENE 1 ^TERPEN, meer andere IENl hebl klagen. In drie districten zijn twee liberalen in her stemming. Duidelijker bewys is wel niet te j slotene partij is» die gehoorzaam aan het macht- moet getroosten. En dit is dan ook niet wel mogelijk, omdat niet juist kan omschreven wor den, wat meer of minder liberaal is. Terwjjl de eene de vrjjheid van alles noodzakeljjk acht, wil de andere in vele opzichten de vrjjheid der bjjzondere personen in het belang van het al gemeen beperken, het meerdere of mindere zal steeds een struikelblok blijven voor die party om als één geheel op te treden. Voorzeker zal dit herhaaldeljjk bij de behan deling der wet tot regeling van het lager onder wijs aan het licht komen. Koevele quaejties zijn op dit gebied nog open vragen voor de liberale party 1 Hoeveel 'verschil heerscht bijv, nog omtrent de invoering van leerplichtZul len alle liberalen ingenomen zjjn met de suc- cessie-belasting in de rechte lyn door den mi nister voorgesteld? Nog altyd moet naar de denkbeelden dier party omtrent maatregelen van defensie geraden worden. Die onbestemdheid heeft men thans bij de kiezers terug gevonden. In drie districten her stemming tuscnen liberalen, en zelfs te Zeven bergen verbrokkeling der liberale stemmen. Is de herstemming te Amsterdam en te Winschoten minder van algemeen belang, kan in die dis tricten de keuze gerust aan de liberalen aldaar worden overgelaten, in Rotterdam is het geval anders; daar toch wordteen der candidaten, die in herstemming zijn, gesteund door de anti- epe' doen blyken. is eene beslissende moet een herstem- is uit die verkiezin- te maken omtrent de liberale partijen, en daardoor is veroorzaakt dat de candidaat der meest invloedrijke kiesveree- nigingeü, de man die op dit oogenblik als'voor vertegenwoordiger was aangewezen in de min derheid is gebleven. Daardoor heelt het geheele land thans het oog op de herstemming te Rot- terdam gevestigd, en men vraagt zich afzal het vooruitstrevende, het liberale Rotterdam zijn antecedenten vergeten, en 'om tal van klein geestige redenen het Vaderland den raad van een man als Kerdjjk onthouden? Klaagt men over den dwang in Rotterdam door slechts weinigen aan allen opgelegd, is men het moede om aan den leiband van enkelen te loopen, men toone die misnoegdheid bij de eerstvolgende verkiezing voor een lid van den gemeenteraad, ,het geheele land moet onder die huiselijke kib belarijen niet lijden; de steun aan den liberalen candidaat der jeugdige kiesvereeniging «Rot terdam» van zeer verdachte zijde verschaft, zij voor de liberalen een ernstige waarschuwing om alle stemmen op Kerdijk te vereenigen; thans is aaneensluiting behoefte, ja plicht. Slechts één candidaat der anti-revolutionaire party is in herstemmingzelfs te Goes, het' district waar Saaijmans Vader herhaaldelijk met groote meerderheid gekozen is, heelt de oud-minister van Lijnden van Sandenburg, door BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran'flouda Gelet op ajrt. 150 der Wet op de Nationale Militie van deu 19den Augustus 1861, {Staatsblad No» 72); Niodigen de lotelingen, die verlangen bij de ZEE MILITIE te dienen, uit, om zich daartoe, voor den Istm April aanstaande, ter Plaatselijke Secretarie aanjle melden. jö ^Muda, '<|en 5n Maart 1878. Burgermeester en Wethouders voornoemtL 1 (fi VAN BERGEN IJZE^DOORjN. Isj i l De Secretarial I W 1BROUWER. fr. i! Dé v^ttioerderipg van het getal onzer volka an fe^fcgëüSvoordigefs heeft kin zes kiesdistrii de liiedBrij* ter stembus gdroepen, om van I staalkundige overtuiging te J*-'“1 H geeft dié? districten keAfce ditgebracht, overal i ming plaats hebben. Tojjh gen hêt een en ander op tl gezindheid der kiezers in de verschillende deelen des lands, dés te gewichtiger na alles wat ge beurd is •‘bij de samenstelling der tegenwoordige kiestabel, die hoofdzakelyk van ultramontaan- i de anti-revolutionairen als candidaat gesteld, het sche zyde bestreden is. Die kiestabel, het werk der liberalen, werd als eeii partywerk bij uit nemendheid afgeschilderd. Niet slechts de nieuwe districten waren zeer partydig samen gesteld, ook de oude districten waren geheel bedorven; en wat is het resultaat geweest van de eerste werking dier zoo afschuwelijke party wet? In drie districten zjjn de ultramontaansche candidaten in herstemming, te Zevenbergen en te Goes tegen liberalen, te Hilversum tegen den candidaat der anti-revolutionairen. Waarlijk, indien over de partijdigheid van de samenstellers der kieswet geklaagd wordt, de ultramontaansche partij heeft geen reden tot In drie districten zjjn twee liberalen in her stemming. Duideljjker bewys is wel niet te leveren, dat de liberale partjj geen aaneen ge- woord van enkelen zich de grootste dwinglandjj gaat het zoo voort, de tjjd niet verre is, dat •- 1 gesteld worden. Krachtiger doen zich steeds dering, jl de afgevaardigden dier party gelden en een I zal zjjn versterking van drie lei onverschillige zaak. Door de scherpe afteekening der partyen iu de laatste tijden is een partjj geheel verdron- I gen. Ook bij ons is geen plaats meer voor I een partjj die niet weet wat zij wil, die niet van teruggang houdt, maar evenmin vooruit wil, die het bestaande wil conserveeren, alsof zjj niet weet dat stilstand te allen tjjde achter uitgang is. Van conservatieve candidaten was. op een kleine uitzondering na, bij deze verkiezingen geen sprake, de conservatieve partjj bestaat uiet meer, de aanhangers dier richting moeten of de achterhoede van het groote liberale leger vormen, of zich in de arnien der clericale par tjjen werpen, een andere keuze blyft hen blijkens deze en vroegere verkiezingen niet over. Is door deze verkiezing in verschillende dee len des lands gebleken, dat de liberale beginse len door de meerderheid der kiezers gehuldigd worden, het valt niet te ontkennen dat ook de tegenstanders dier beginselen over een aan- zienljjke macht kunnen beschikken, en dat de meeste waakzaamheid noodig is om niet onge dacht verschalktlte worden, In dit opzichtljuoge de gehouden verkiezing Omtrent de vredesvoorwaarden wordt men waar schijnlijk nog het best ingelicht door Daily News, die in het Russische hoofdkwartier een correspondent heeft. Ziehier wat deze, bij een gesprek met Ignatieff te;weten kwam. Er is geen spraak van afstand der vloot. Aan het vraagstuk der Straten wordt niet geraakt. De schatting van Egypte is op geenerlei wijze in de voorwaarden betrokken. De schadeloosstelling is in rpnde cijfers een milliard roebels. Kara, Batum en Dobrudscha worden in mindering van betaling gere kend, maar tot welk bedrag is nog niet vastgesteld, zoodat dit punt der schadeloosstelling in geld nog niet geheel is'geregeld. (Zoo althans begreep de correspondent uit zijn haastig gesprek). Erzerum komt niet aan Rusland. De Dobrudscha kan wofden geruild voor Bessarabië, wanneer Ru- menië dit goedkeurt. Indien niet, dan moet eene andere schikking worden gemaakt. Vermoedelijk zal (in geval Rumenië niet ruilen wil?) de Dobrudscha bij Bulgarije worden gevoegd. De Muzelmansche bevolking z.d niet uit Bulgarije worden verdreven. De vluchtelingen kunnen huiswaarts keeren. Bulgarije wordt geheel autonoom, onder een prins gekozen door notabelen en hoofdmannen. De eenige beper king hunner keus is, dat hij niet lid zijn mag eener in Europa regeerende familie. Het bedrag der schik king van Bulgarije wordt eerst na verloop van twéé jaren vastgestcld. Gedurende dien tijd zullen de hulpbronnen en inkomsten van dit gewest met dat doel worden nagegaan. Ook zal gedurende dien tijd het land bezet wor den door een Russisch leger, wat vroeger zal af trekken, indien een leger van inboorlingen gevormd worden kan, krachtig en geregeld genoeg, om de openbare orde te handhaven. Het Russisch bezet tingsleger zal niet meer dan 50,000 man tellen. Indien het bedrag der Bulgaarsche schatting is 1 vastgesteld, dan zal die in de eerste plaats worden aangewend tot delging der schadeloosstelling wegens den oorlog. Het beheer van het land blijft geheel aan den prins en de vertegenwoordiging door het I volk gekozen. Natuurlijk is de regeeringsvorm nog I niet vastgesteld. Welke die vorm zijn zal, absoluut, - - despotisch, liberaal of constitutionneel, zal worden syllabus hier tegenover de grondwet zal beslist, ten deele door den prins, en de volksverga- i«izi «1/xon «znh einnJo .1 ten jee|e ^oor Europa. Generaal Ignatieff D- - zal zijne pogingen richten op Jiet verkrijgen van een is volstrekt geen 1 regeeringsvorm, zoo liberaal als me; het handhaven der orde strooken zal. Bulgarije zul nitt Adrianopel bevatten, noch ook de mondingen van de Maritza, noch Saloniki. Ten zuiden omvat het Luie Burgas en aan de zee van Marmora heeft het een zeehaven, Cavalla, zoodat het grooter is, dan op de conferentie van Konstautinopel werd besproken. Servië krijgt de districten rondom Nisch, waar Servisch wordt gesproken, maar Widdin blijft aan Bulgarije. Montenegro houdt het veroverd gebied, maar Bosnië en Herzegowina krijgen admi nistratieve hervormingen op den grondslag der con ferentie van Konstautinopel. Thessalië en Epirus krygen eveneens administratieve hervormingen. Het Russische leger houdt geen intocht in Kon- stantinopel, maar de troepen worden ingesebeept in de zee van Mermora en varen dus door den Bos porus naar huis. Onderscheidene verdere bijzonder heden zijn nog niet vastgesteld. We.l dat de vestin gen in Bulgarije worden gesloopt en daar geen Turksche troepen blijven. Van andere zijde wordt bericht, dat de schatting slechts 100 millioen bedraagt. De bedoeling zal zijn, dat de som een milliard nominaal bedraagt, die tegen afstand van grondgebied zuiver wordt 1 100 millioen. De gisteren ontvangen berichten luiden gunstig voor de conferentie Rusland verlangt echter dat deze zal gehouden worden te Berlijn, waar aan Bismarck niet tot de herstemming kunnen brengen. Het programma dier partij heeft dus alsnog geen gunstig resultaat opgeleverd. Bij de her stemming zal nu blyken in hoeverre het iso lement dier partij zal gehandhaafd worden. Worden» door de kiezers dier partij de can didaten der ultramontanen gesteund dan is de afloop te Goes en Zevenbergen niet twyfelach- tig. De anti-revolutionaire aanvoerders mogen dus nu beslissen wat meer in het belang des lands is een krachtig bestuur, of het versterken van de macht der ultramontanen, zij hebben in die districten de beslissing. Steeds krachtiger treden de ultramontanen ook hier opde heer Schaepman moge in zijn redevoering te Utrecht gezegd hebben, dat hem niets bekend was van het woelen en drijven dier partij, steeds duidelijker wordt het voor allen die de teekenen des tyds nagaan, dat, de i festeld worden. -j afgevaardigden dier partij versterking van drie leden is i_ Door de scherpe afteekening der partyen in

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1